Tag: โลก

สำรวจ

แถบแผ่นดินไหว (seismic belt) กับ 10 แผ่นดินไหว ใหญ่ที่สุดตลอดกาล

แถบแผ่นดินไหว (seismic belt) ในบรรดาแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวที่มีอยู่บนโลก นักธรณีวิทยาแบ่งย่อย สภาพแวดล้อมทางธรณีแปรสัณฐานที่สัมพันธ์กับการเกิดแผ่นดินไหว (seismotectonic setting) เอาไว้ 3 สภาพแวดล้อม คือ 1) บริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลก ซึ่งได้แก่ ขอบการแยกออกจากกัน (divergent) ขอบการเคลื่อนที่ผ่านกัน ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 23 : ลมและพายุ (Wind and Storm)

ชนิดของลม พายุหมุนเขตร้อน ทอร์นาโด (Tornado) : เล็ก เรียว แต่รุนแรง คลื่นพายุซัดฝั่ง เมทิโอสึนามิ : สึนามิที่เกิดจากกระบวนการทางอุตุนิยมวิทยา . . .บทความล่าสุด : www.mitrearth.orgเยี่ยมชม facebook ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 22 : สภาพอากาศ (Weather)

หยาดน้ำฟ้า ไม่ได้มีแค่ฝนกับหิมะ เมฆ . หมอก . น้ำค้าง สภาพอากาศสุดขั้ว (extreme weather) : คลื่นความร้อน – โพลาร์ วอร์เท็กซ์ . . .บทความล่าสุด ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 21 : ภูมิอากาศ (Climate)

ภูมิอากาศและระบบภูมิอากาศ รู้จักแนวปะทะอากาศ รู้จักเมฆฝน ยุคน้ำแข็ง (Ice Age) 5 แนวทางสืบพยาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีวิธีไหนบ้างที่ทำให้ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงได้ ยุคน้ำแข็ง (Ice Age) . . .บทความล่าสุด : www.mitrearth.orgเยี่ยมชม ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 20 : บรรยากาศ (Atmosphere)

บรรยากาศ . . .บทความล่าสุด : www.mitrearth.orgเยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 19 : ทรัพยากรธรณี (Geological Resource)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจการสะสมตัวของแหล่งแร่และปิโตรเลียม เพื่อทราบกระบวนการสำรวจและผลิตแหล่งแร่และปิโตรเลียม เพื่อทราบพลังงงานทางเลือกชนิดต่างๆ เนื้อหา ทรัพยากรแร่ (Mineral Resource) รูปแบบการทำเหมือง (Type of Mining) ทรัพยากรพลังงาน (Energy Resource) การสำรวจและผลิต (Exploration and ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 18 : การแแปรสภาพหินและหินแปร (Metamorphism and Metamorphic Rock)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการแปรสภาพหิน เพื่อจำแนกระดับและสภาพแวดล้อมการแปรสภาพ เพื่อทราบชนิดหินแปร เนื้อหา ปัจจัยการแปรสภาพ (Factor of Metamorphism) ระดับการแปรสภาพ (Metamorphic Grade) สภาพแวดล้อมการแปรสภาพ (Metamorphic Setting) ชุดแร่หินแปร (Metamorphic Facies) ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 17 : การเปลี่ยนรูปหิน (Rock Deformation)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อทราบรูปแบบการเปลี่ยนรูปของวัสดุ เพื่อจำแนกรูปแบบการเปลี่ยนรูปของหินในแผ่นเปลือกโลก เพื่อทำความเข้าใจกลไกการเกิดภูเขา เนื้อหา การเปลี่ยนรูปวัสดุ (Deformation of Material) ชั้นหินคดโค้ง (Fold) รอยแยก (Fracture) รอยเลื่อน (Fault) กระบวนการเกิดภูเขา (Orogeny) สมดุลอุทกสถิต ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 16 : ธรณีประวัติ (Historical Geology)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อทราบลำดับเหตุการ์ทางธรณีวิทยาที่สำคัญของโลกในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อทราบสภาพแวดล้อมทางธรณีแปรสัณฐานและการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตในมหายุคต่างๆ เพื่อทราบสาเหตุการสูญพันธุ์ของสิ่งมีวิตในแต่ละมหายุค เนื้อหา มหายุคพรีแคมเบียน (Precambrian Era) มหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic Era) การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่ 1 (1st Mass Extinction) มหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 15 : ลำดับชั้นหิน (Stratigraphy)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อทราบการแบ่งช่วงอายุและลำดับเวลาทางธรณีวิทยา เพื่อเข้าใจหลักการลำดับชั้นหินและการกำหนดอายุสัมพัทธ์ เพื่อเข้าใจหลักการกำหนดอายุสัมบูรณ์ เนื้อหา ธรณีกาล (Geological Time Scale) ลำดับชั้นหิน (Stratigraphy) ฟอสซิล (Fossil) การกำหนดอายุสัมบูรณ์ (Absolute-age Dating) การกำหนดอายุด้วยวิธีกัมมันตรังสี (Radiometric ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 14 : ตะกอนและหินตะกอน (Sediment and Sedimentary Rock)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อจำแนกตะกอนตามขนาด ความกลม ความมนและการคัดขนาด เพื่อทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมการตกตะกอน เพื่อจำแนกหินตะกอบเนื้อเม็ด หินตะกอนเคมีและหินตะกอนชีวภาพ เนื้อหา ตะกอนและการจำแนก (Sediment and Classification) สภาพแวดล้อมการตกตะกอน (Depositional Environment) หินตะกอนเนื้อเม็ด (Clastic Sedimentary ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 13 : ทะเลทราย (Desert)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อจำแนกสาเหตุการเกิดทะเลทราย เพื่อเข้าใจกระบวนการและลักษณะเฉพาะของการกัดกร่อนในทะเลทราย เพื่อเข้าใจกระบวนการและภูมิลักษณ์ของการสะสมตัวในทะเลทราย เนื้อหา พื้นที่แห้งแล้ง (Arid Area) ชนิดของทะเลทราย (Type of Desert) การกัดกร่อนโดยลม (Erosion by Wind) การกัดกร่อนโดยน้ำ (Erosion ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 12 : ธารน้ำแข็ง (Glacier)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเกิดและชนิดของธารน้ำแข็ง เพื่อเข้าใจกระบวนการผุพังเนื่องจากธารน้ำแข็ง เพื่อเข้าใจกระบวนการสะสมตัวของตะกอนเนื่องจากธารน้ำแข็ง เนื้อหา ธารน้ำแข็งและกระบวนการเกิด (Glacier and Formation) ชนิดของธารน้ำแข็ง (Type of Glacier) ปริมาณและการเคลื่อนที่ของธารน้ำแข็ง (Glacial Budget and Transportation) ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 11 : ฝั่งและหาด (Coast and Shore)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อจำแนกลักษณะของชายฝั่งและชายหาด เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการผุพังโดยคลื่นน้ำ เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการการสะสมตัวของตะกอนโดยคลื่นน้ำ เพื่อทราบแนวทางและวิธีป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เนื้อหา คลื่นน้ำ (Water Wave) กระแสน้ำขึ้น-น้ำลง (Tidal Current) ชายฝั่ง (Coast) ชายหาด (Beach) การผุพังและสะสมตัวคลื่น (Wave ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 10 : พื้นมหาสมุทร (Ocean Floor)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจองค์ประกอบของน้ำทะเลและการเคลื่อนที่ของน้ำในมหาสมุทร เพื่อจำแนกลักษณะเฉพาะของสภาพแวดล้อมต่างๆ ในพื้นมหาสมุทร เนื้อหา มหาสมุทร (Ocean) การเคลื่อนที่ของกระแสน้ำ (Movement of Ocean Current) การสำรวจพื้นมหาสมุทร (Ocean-floor Exploration) ขอบทวีป (Continental Margin) ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 9 : น้ำใต้ดิน (Groundwater)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อจำแนกชั้นน้ำต่างๆ ของน้ำใต้ดินได้ เพื่อเข้าใจกระบวนการทางธรรมชาติของน้ำใต้ดิน เพื่อทราบผลกระทบเนื่องจากการสูบน้ำใต้ดินมาใช้มากเกินไป เนื้อหา น้ำใต้ดิน (Groundwater) ปัจจัยการไหลของน้ำใต้ดิน (Factor of Groundwater) ชั้นน้ำใต้ดิน (Groundwater Layer) การเคลื่อนที่ของน้ำใต้ดิน (Groundwater Movement) ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 8 : น้ำผิวดิน (Surface Water)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกและปัจจัยการไหลของน้ำผิวดิน เพื่อทราบชนิด ระบบและรูปแบบของธารน้ำ เพื่อทำความเข้าใจระบบการบริหารจัดการน้ำ ภัยพิบัติและการบรรเทา เนื้อหา วัฏจักรอุทกวิทยา (Hydrological Cycle) ปัจจัยการไหลของธารน้ำ (Factor of Stream Flow) ชนิดของธารน้ำ (Type of ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 7 : การผุพังและย้ายมวล (Weathering and Mass Wasting)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนผุพังทั้งทางกายภาพและเคมี เพื่อเข้าใจกระบวนการเกิดและการจำแนกชนิดของดิน เพื่อจำแนกภัยพิบัติการย้ายมวล เนื้อหา การผุพัง (Weathering) การผุพังทางกายภาพ (Physical Weathering) การผุพังทางเคมี (Chemical Weathering) ดิน (Soil) การย้ายมวล (Mass Wasting) ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 6 : ภูเขาไฟและหินอัคนี (Volcano and Igneous Rock)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเกิดแมกมาและภูเขาไฟ เพื่อจำแนกรูปแบบของภัยพิบัติภูเขาไฟ เพื่อจำแนกภูมิลักษณ์และวัสดุภูเขาไฟทั้งที่ได้จากการปะทุของลาวาและการแทรกดันของแมกมา เนื้อหา ภูเขาไฟ (Volcano) แมกมา (Magma) การปะทุของภูเขาไฟ (Volcanic Eruption) ภูมิลักษณ์ภูเขาไฟ (Volcanic Morphology) ภัยพิบัติภูเขาไฟ (Volcanic Hazard) ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 5 : โครงสร้างโลก (Earth’s Interior)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของคลื่นที่เดินทางผ่านตัวกลาง เพื่อทราบการแบ่งชั้นของโลกตามคุณสมบัติทางกายภาพ เพื่อทราบการแบ่งชั้นของโลกตามคุณสมบัติทางเคมี เนื้อหา คุณสมบัติคลื่น (Wave Property) คุณสมบัติกายภาพของโลก (Physical Property of Earth) ความไม่ต่อเนื่องภายในโลก (Earth’s Discontinuity) คุณสมบัติเคมีของโลก (Chemical ...