วัตถุประสงค์ของแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้อ่านมีโอกาส 1) ทบทวนเนื้อหา และ 2) ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม โดยผ่านกระบวนการสื่อสารแบบถาม-ตอบ ระหว่างผู้เขียน-ผู้อ่าน เท่านั้น โดยไม่มีเจตนาวิเคราะห์ข้อสอบเก่าหรือแนวข้อสอบแต่อย่างใด

1) แบบฝึกหัดจับคู่

คำอธิบาย : เลือก ตัวอักษร หน้าคำบรรยายด้านขวา และเติมในช่องว่างด้านซ้ายของแต่ละข้อที่มีความสัมพันธ์กัน

1.____Saharaก.ร่องน้ำซึ่งโดยปกติไม่มีน้ำ แต่เมื่อฝนตกจะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
2.____aridity indexข.ทะเลสาบนํ้าเค็มบนพื้นทวีป มีอัตราการระเหยของน้ำสูง
3.____playaค.เขตเงาฝนหลังหุบเขา
4.____ arroyoง.อัตราส่วนของการระเหยต่อปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี
5.____yardangจ.การพัดกราดและกำจัดตะกอนทรายและทรายแป้ง
6.____deflationฉ.การผุพังทางกายภาพจากอุณหภูมิ
7.____sandstormช.พื้นที่แห้งแล้งที่สุดในโลก
8.____rain shadowซ.พายุหมุนสีดำเกิดจากทราย
9.____thermal expansionฌ.เสาหินทะเลทรายเกิดจากการครูดถูของทรายซึ่งพัดพามากับลม
10.____sand duneญ.เนินทราย

2) แบบฝึกหัดถูก-ผิด

คำอธิบาย : เติมเครื่องหมาย T หน้าข้อความที่กล่าวถูก หรือเติมเครื่องหมาย F หน้าข้อความที่กล่าวผิด

1.____ทะเลทรายคือพื้นที่ซึ่งพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้
2.____ทะเลทรายโดยส่วนใหญ่เกิดใน เขตอับฝน (rain shadow)
3.____ภูมิลักษณ์ที่พบได้โดยทั่วไปในทะเลทรายคือ อาโรยอส (arroyo)
4.____ทะเลสาบนํ้าเค็มบนพื้นทวีป (playa lake) คือชายหาดที่ถูกสร้างขึ้นในทะเลทรายในช่วงระหว่างยุคน้ำแข็งครั้งล่าสุด
5.____การกรัดกร่อนโดยลมสามารถเกิดในพื้นที่ทะเลทรายเท่านั้น
6.____ทะเลทรายทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีภูมิอากาศร้อน
7.____ทะเลทรายภายในทวีปเกิดจากพื้นที่ห่างจากทะเล ทำให้ไม่ได้รับมวลอากาศชื้นจากมหาสมุทร
8.____ปัจจัยที่มีผลต่อการผุพังทางกายภาพในทะเลทราย คือ ความร้อน ผลึกเกลือและลม
9.____สีแดงส้มที่สวยงามตามหุบเขาในทะเลทรายเป็นผลจากการผุพังทางเคมีของหิน
10.____แอ่งลมหอบ (blowout) สามารถพัฒนาไปเป็น โอเอซิส (oasis) ได้
11.____ทะเลทรายโดยส่วนใหญ่เกิด น้ำท่วมฉับพลัน (flash flood) อยู่บ่อยครั้ง
12.____การพัดพาของตะกอนในทะเลทรายโดยลมมี 3 รูปแบบหลัก คือ คืบคลาน กระโดดและแขวนลอย
13.____ทะเลทรายโดยส่วนใหญ่ของโลกอยู่ระหว่างละติจูด 10 องศาเหนือและใต้
14.____ทะเลทรายบางพื้นที่อยู่ติดกับชายฝั่งหรือมหาสมุทร
15.____ทะเลทรายต่างๆ ในทวีปออสเตรเลีย เกิดจากเขตเงาฝน
16.____เนินทราย (sand dune) ถูกพัฒนาขึ้นได้ในเฉพาะพื้นที่ทะเลทรายเท่านั้น
17.____ทางเท้าทะเลทราย (dessert pavement) คือภูมิลักษณ์ที่เกิดจากกระบวนการผุพังในทะเลทราย
18.____ทะเลทราย สามารถประกอบด้วย เนินทราย (sand dune) ได้หลากหลายชนิดได้
19.____ทะเลทราย คือพื้นที่ซึ่งมีฝนตกโดยเฉลี่ย 25-50 เซนติเมตร และมีอัตราการระเหยสูง
20.____ทุ่งหญ้าสเตปป์ (steppe) คือพื้นที่หญ้าแห้งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปภายในทะเลทราย

3) แบบฝึกหัดปรนัย

คำอธิบาย : ทำเครื่องหมาย X หน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว จากตัวเลือกที่กำหนดให้

1. ดินลมหอบ (loess) คือ ดินที่เกิดในรูปแบบใด

 ก.กรวดจากการพัดพาโดยลมข.ทรายจากการพัดพาโดยลม
 ค.ดินจากการพัดพาโดยลมง.ทรายแป้งจากการพัดพาโดยลม

2. กระบวนการทางธรณีวิทยาที่มีแหล่งพลังงานมาจากลมเรียกว่าอะไร

 ก.barchan duneข.coriolis
 ค.eolianง.yardang

3. ข้อใดคือพื้นที่ราบ กว้างและเอียงเล็กน้อยหน้าเชิงเขา

 ก.ลาดเชิงเขาสึกกร่อน (pediment)ข.เนินตะกอนรูปพัด (alluvial fan)
 ค.เนินเมซา (mesa)ง.ที่ราบสูง (plateau)

4. พายุฝุ่น (dust storm) ในปริมาตรของอากาศ 1 ลูกบาศก์กิโลเมตร มีฝุ่นอยู่ประมาณเท่าใด

ก.1 ตันข.10 ตัน
 ค.100 ตันง.1,000 ตัน

5. ข้อใดคือการกัดกร่อนโดยลมที่ปรับระดับพื้นที่ให้ต่ำลง

ก.deflationข.inflation
 ค.ablationง.ไม่มีข้อใดถูก

6. เสาหินทะเลทราย (yardang) คืออะไร

ก.หินที่หลงเหลือจากการถูกกัดกร่อนโดยฝุ่นข.หินฐานซึ่งถูกกัดกร่อนเป็นรอยครูดถูตามยาว
 ค.เนินทรายที่วางตัวทอดยาวขนานเป็นแถวง.ไม่มีข้อใดถูก

7. บริเวณ เนินทราย (sand dune) ที่มีความชันสูงและอยู่ใต้ลมเรียกว่าอะไร

ก.sand driftข.ventifact
 ค.slip faceง.streamline

8. ชั้นตะกอนขวาง (cross bed) ที่พบในหินทรายที่เกิดในทะเลทรายบ่งชี้อะไร

ก.ผิวหน้าของเนินทรายในอดีตข.ระดับพื้นของเนินทรายในอดีต
 ค.ระนาบการะสมตัวด้านเหนือลมของเนินทรายในอดีตง.ระนาบการะสมตัวด้านใต้ลมของเนินทรายในอดีต

9. โดยปกติเนินทรายหลังชายหาดจะเป็นเนินทรายชนิดใด

 ก.เนินทรายพระจันทร์เสี้ยว (barchan dune)ข.เนินทรายตามขวาง (transverse dune)
 ค.เนินทรายพาราโบลา (parabolic dune)ง.เนินทรายเส้นตรง (linear dune)

10. ในช่วงกระบวนการกัดกร่อน ดินลมหอบ (loess) มีแนวโน้มที่จะผุพังและแตกออกจากกันในรูปแบบใด

 ก.ผุพังตามชั้นการวางตัวข.ผุพังเป็นแผ่นในแนวตั้ง
 ค.ผุพังตามแนวรอยแตกง.ผุพังอย่างช้าๆ เป็นเม็ดๆ

11. ข้อใดคือสันทรายยาวขนานไปกับลม

ก.เนินทรายพระจันทร์เสี้ยว (barchan dune)ข.เนินทรายเส้นตรง (linear dune)
 ค.เนินทรายตามขวาง (transverse dune)ง.เนินทรายพาราโบลา (parabolic dune)

12. กระบวนการที่เปลี่ยนพื้นที่กึ่งแห้งแล้งไปเป็นทะเลทรายเรียกว่าอะไร

ก.deflationข.deforestation
 ค.detoxificationง.desertification

13. แร่ชนิดใดที่ทำให้เกิดสีส้มแดงหรือสีน้ำตาลบนพื้นผิวที่มีการผุพังในสภาพแวดล้อมแบบทะเลทราย

ก.ควอตซ์ข.เฟลด์สปาร์
 ค.เหล็กออกไซด์ง.ถูกทุกข้อ

14. พื้นที่ซึ่งถูกจำแนกว่าเป็นทะเลทรายทั้งหมดบนโลกมีทรายปกคลุมอยู่กี่เปอร์เซ็นต์โดยประมาณ

 ก.5%ข.20%
 ค.50%ง.100%

15. วาดิ (wadi) คืออะไร

 ก.เนินเมซา (mesa) ขนาดใหญ่ข.ทะเลสาบนํ้าเค็มบนพื้นทวีป
 ค.ธารน้ำแห้งแล้ง (dry wash)ง.ไม่มีข้อใดถูก

16. ข้อใด ไม่ใช่ ชื่อทะเลทราย

 ก.Gobiข.Sahara
 ค.Kalahariง.Cotopaxi

17. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ การพัดกราด (deflation)

ก.ทางเท้าทะเลทราย (dessert pavement) เป็นผลมาจากการพัดกราดข.การพัดกราดทำให้เกิดหลุมหรือที่ลุ่มต่ำในทะเลทรายได้
 ค.การพัดกราดทำให้ตะกอนหายไป 2-3 เมตร/ปีง.ถูกทุกข้อ

18. ข้อใด ไม่ใช่ รูปแบบการเคลื่อนที่ของเม็ดตะกอนโดยลม

 ก. tractionข. suspension
 ค. saltationง.creep

19. เนินทรายเกิดจากสภาพแวดล้อมแบบใด

ก.มีหลุมที่ทำให้ความเร็วลมเปลี่ยนแปลงข.มีเศษหินหรือพุ่มไม้กั้นลมและดักทรายไว้
 ค.มีพื้นที่ราบเพียงพอให้ทรายสะสมตัวง.เกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบดังกล่าว

20. ทางเท้าทะเลทราย (dessert pavement) เกิดขึ้นได้อย่างไร

ก.น้ำท่วมฉับพลันพัดพาเศษหินกองรวมกันข.เศษหินจากภูเขาไฟปะทุปกคลุมทะเลทราย
 ค.การพัดกราดโดยลมง.การผุพังทางเคมี

21. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะเฉพาะของทะเลทราย (desert)

ก.เนินทรายมีการเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาข.อัตราการควบแน่นสูงกว่าการระเหยของน้ำ
 ค.อุณหภูมิสูงง.ไม่มีข้อใดถูก

22. น้ำท่วมฉับพลัน (flash flood) ในทะเลทรายเกิดจากสาเหตุใด

ก.ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงเวลาสั้นๆข.การจ่ายน้ำจากน้ำใต้ดินมาสู่ทะเลสาบนํ้าเค็ม
 ค.ข้อ ก. และ ข. ถูกง.ไม่มีข้อใดถูก

23. น้ำท่วมฉับพลัน (flash flood) ในทะเลทรายมีความถี่ของการเกิดเป็นอย่างไร

 ก.โอกาสเกิดน้อยข.เกิดขึ้นบ่อยกว่าพื้นที่ชุ่มชื้น
 ค.เกิดขึ้นน้อยกว่าพื้นที่ชุ่มชื้นง.เกิดขึ้นบ่อยเท่ากับพื้นที่ชุ่มชื้น

24. อาโรยอส (arroyo) คืออะไร

 ก.พื้นที่ขนาดใหญ่ที่ระบายความร้อนของทะเลทรายข.เชิงเขาในทะเลทรายเป็นแหล่งสะสมตัวของตะกอน
 ค.ทะเลสาบชั่วคราวในทะเลทรายง.ธารน้ำแห้งในทะเลทราย

25. ข้อใดคือ เนินทรายที่นูนออกไปทางใต้ของทิศทางลม

 ก.เนินทรายตามขวาง (transverse dune)ข.เนินทรายพระจันทร์เสี้ยว (barchan dune)
 ค.เนินทรายพาราโบลา (parabolic dune)ง.เนินทรายเส้น (longitudinal dune)

26. นอกจากโลก เนินทราย (sand dune) สามารถพบได้บนดาวเคราะห์ดวงใด

 ก.ดาวอังคาร (Mars)ข.ดวงจันทร์ (Moon)
 ค.ดาวยูเรนัส (Uranus)ง.ดาวศุกร์ (Venus)

27. การสะสมตัวของทรายแป้งและดินเนื่องจากการพัดพาโดยลมเรียกว่าอะไร

ก.เนินทราย (dune)ข.ดินทะเลทราย (desert clay)
 ค.ดินลมหอบ (loess)ง.ไม่มีข้อใดถูก

28. เนินทรายโดยส่วนใหญ่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าใด

 ก.10-15 เมตร/ปีข.1-2 กิโลเมตร/ปี
 ค.30-100 เมตร/ปีง.ไม่มีข้อใดถูก

29. ข้อใดคือลักษณะเฉพาะของทะเลทราย

 ก.น้ำท่วมฉับพลันข.มีพืชและสัตว์อาศัยอยู่
 ค.อัตราการผุพังทางเคมีช้าง.ถูกทุกข้อ

30. ข้อใด ไม่ใช่ ภูเขาที่เกิดจากกระบวนการกรัดกร่อนในทะเลทราย

 ก.plateauข.inselberg
 ค.mesaง.ถูกทุกข้อ

31. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่ของเนินทราย (dune migration)

ก.ทรายด้านหน้าลมพัดไปสะสมตัวด้านหลังลมข.เนินทรายขนาดใหญ่เคลื่อนที่ในอัตรา 2-3 เมตร/ปี
 ค.เนินทรายชายฝั่งสามารถเคลื่อนที่ไปทางทะเลได้เช่นกันง.เนินทรายขนาดเล็กเคลื่อนที่ด้วยอัตราเท่ากับขนาดใหญ่

32. ข้อใดคือ เนินทรายตามขวาง (transverse dune)

ก.สันของเนินทรายมีทิศทางตั้งฉากกับทิศทางลมข.สันของเนินทรายมีทิศทางขนานไปกับทิศทางลม
 ค.มีรูปร่างพระจันทร์เสี้ยวโดยปลายทั้งสองด้านชี้สวนทางลมง.เป็นเนินทรายซับซ้อนที่เกิดจากทิศทางลม ≥ 3 ทิศทาง

33. ข้อใดคือความแตกต่างของ เนินเมซา (mesa) และ เนินยอดป้าน (butte)

ก.ความแบนราบข.ขนาด
 ค.ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ง.ชนิดหิน

34. ข้อใดคือพื้นที่ราบเรียบ มีทะเลสาบที่มีน้ำน้อยและมีระแหงโคลนของแร่ดิน

ก.plateauข.bajada
 ค.mesaง.playa lake

35. การย้ายมวลขนาดทราย ทรายแป้ง ดิน ออกจากพื้นผิวโดยลมเรียกว่าอะไร

ก.การทำให้ลดลง (depletion)ข.การสะสมตัว (deposition)
 ค.การพัดกราด (deflation)ง.การพัดพา (erosion)

36. ข้อใด ไม่ใช่ ชนิดของเนินทราย

ก.เนินทรายตามขวาง (transverse dune)ข.เนินทรายพาราโบลา (parabolic dune)
 ค.เนินทรายพระจันทร์เสี้ยว (barchan dune)ง.ถูกทุกข้อ

37. ข้อใดคือเนินที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนเชิงเขา คล้ายกับเนินตะกอนรูปพัดที่อยู่ติดอย่างต่อเนื่องกัน

ก.wahdiข.playa lake
 ค.arroyoง.bajada

38. ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยสำคัญของกระบวนการกรัดกร่อน ในพื้นที่ทะเลทราย

ก.ขาดแคลนพืชปกคลุมข.ฝนที่เว้นช่วง
 ค.การผุพังทางเคมีที่รุนแรงง.ถูกทุกข้อ

39. ข้อใดช่วยส่งเสริมการพัฒนาเนินทราย

ก.ลมรุนแรงข.ปริมาณของทราย
 ค.ภูมิอากาศแห้งง.ถูกทุกข้อ

40. ข้อใดคือเนินทรายที่มีขนาดใหญ่และสูงที่สุดกว่าเนินทรายชนิดอื่นๆ

ก.เนินทรายดาว (star dune)ข.เนินทรายเส้น (longitudinal dune)
 ค.เนินทรายพระจันทร์เสี้ยว (barchan dune)ง.เนินทรายตามขวาง (transverse dune)

41. ข้อใด ไม่สัมพันธ์ กับการกัดกร่อนโดยลม

ก.ดินลมหอบ (loess)ข.กรวดต้องลม (ventifact)
 ค.การพัดกราด (deflation)ง.แอ่งลมหอบ (blowout)

42. พายุฝุ่น (dust storm) โดยส่วนใหญ่มีแหล่งกำเนิดมาจากพื้นที่ใด

ก.playa lakeข.flood plain
 ค.dessert pavementง.loess blanket

43. โดยปกติเนินทรายจะวางตัวอย่างไร

ก.ขนานไปกับทิศทางลมข.ตั้งฉากกับทิศทางลม
 ค.เอียง 45 องศา จากด้านซ้ายหรือขวาของทิศทางลมง.ข้อ ก. และ ข. ถูก

44. ข้อใดคือองค์ประกอบสำคัญของ ดินลมหอบ (loess)

ก.ทราย (sand)ข.ทรายแป้ง (silt)
 ค.กรวด (gravel)ง.เถ้าภูเขาไฟ (volcanic ash)

45. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ ดินลมหอบ (loess)

ก.ดินร่วนไม่เหมาะกับการยึดของรากพืชข.ตะกอนมีขนาดเล็กและน้ำซึมผ่านได้ง่าย
 ค.มีสารอาหารสำหรับพืชน้อยง.ดินที่เหมาะแก่การเกษตรกรรม

46. ข้อใดคือกรวดที่มีหน้าตัดแบนราบเนื่องจากการกัดกร่อนโดยลม

ก.ventifactข.aeoliclast
 ค.erraticง.yardang

47. ทางเท้าทะเลทราย (dessert pavement) เกิดขึ้นได้อย่างไร

ก.การผุพังทางกายภาพ (physical weathering)ข.การกัดกร่อนโดยน้ำ (stream erosion)
 ค.การผุพังทางเคมี (chemical weathering)ง.การกัดกร่อนโดยลม (wind erosion)

48. เหตุใดทราย กระโดดเป็นช่วง (saltation) ในอากาศได้สูงกว่าในน้ำ

ก.น้ำมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศข.ทรายแขวนลอยในอากาศได้นานกว่าในน้ำ
 ค.ความเร็วลมเร็วกว่าความเร็วน้ำง.อากาศมีความหนืดต่ำกว่าน้ำ

49. ข้อใดคือแหล่งกำเนิดฝุ่นที่สำคัญ

ก.เถ้าจากการปะทุของภูเขาไฟข.แร่ดิน
 ค.อินทรียวัตถุ และแบคทีเรียง.ถูกทุกข้อ

50. การสะสมตัวของตะกอนทรายในเนินทรายเอียงเทไปทางทิศตะวันตก ประเมินได้ว่ากระแสลมหลักมาจากทิศใด

ก.ตะวันออกข.ตะวันตก
 ค.เหนือง.ใต้

51. ข้อใดคือทุ่งเนินทรายขนาดใหญ่

ก.draaข.barchan
 ค.regง.erg

52. ข้อใดคือทะเลทรายซึ่งมีพื้นผิวเป็น กรวด (pebble)

ก.draaข.barchan
 ค.regง.erg

53. ข้อใด ไม่สัมพันธ์ กับการกัดกร่อนโดยลม

ก.ดินลมหอบ (loess)ข.กรวดต้องลม (ventifact)
 ค.การพัดกราด (deflation)ง.แอ่งลมหอบ (blowout)

54. เหตุใดเถ้าภูเขาไฟจึงถูกพัดพาไปได้ไกลกว่าฝุ่นที่พัดพาโดยลมในทวีป

ก.เถ้าภูเขาไฟประกอบด้วยแร่ควอตซ์ ในขณะที่ฝุ่นจากทวีปโดยส่วนใหญ่เป็นแร่เฟลด์สปาร์ข.เถ้าภูเขาไฟมีความหนาแน่นน้อยกว่าฝุ่นจากทวีป
 ค.เถ้าภูเขาไฟปะทุขึ้นไปสูงเหนือบรรยากาศง.ถูกทุกข้อ

55. พื้นที่ใดที่มีโอกาสพบทะเลทรายยากที่สุด

ก.ทะเลสาบนํ้าเค็มบนพื้นทวีปข.ภูเขาซึ่งมีดินปกคลุม
 ค.ร่องน้ำลึกกลางหุบเขาง.ทุ่งเนินทราย

56. ข้อใด ไม่ใช่ ผลจากการสะสมตัวโดยลม

ก.ลาดเชิงเขาสึกกร่อน (pediment)ข.เนินทราย (dune)
 ค.ดินลมหอบ (loess)ง.ไม่มีข้อใดถูก

57. ริ้วคลื่นที่เกิดจากการสะสมตัวของทราย ทำมุมประมาณเท่าใดกับทิศทางของกระแสลม

ก.ขนานข.30 องศา
 ค.45 องศาง.ตั้งฉาก

58. ข้อใดกล่าวผิด

ก.ลมกัดกร่อนในภูมิอากาศแบบเปียกได้ดีข.ลมกัดกร่อนในภูมิอากาศแบบแห้งได้ดี
 ค.ลมกัดกร่อนในภูมิอากาศทั้งแบบเปียกและแห้งได้ดีง.ไม่มีข้อใดถูก

59. แรงโคริออริส (coriolis force) มีผลทำให้กระแสอากาศหรือน้ำบนโลกเคลื่อนที่เบี่ยงเบนอย่างไร

ก.ตะวันออกในซีกโลกเหนือ-ตะวันออกในซีกโลกใต้ข.ตะวันออกในซีกโลกเหนือ-ตะวันตกในซีกโลกใต้
 ค.ตะวันตกในซีกโลกเหนือ-ตะวันออกในซีกโลกใต้ง.ตะวันตกในซีกโลกเหนือ-ตะวันตกในซีกโลกใต้

60. เหตุใดพื้นผิวทะเลทรายโดยส่วนใหญ่จึงประกอบด้วย ทราย กรวด แต่พบดินในปริมาณต่ำ

ก.ดินเกิดขึ้นได้อย่างช้าๆ ในทะเลทรายข.ลมพัดดินและอนุภาคขนาดเล็กไปสะสมในพื้นที่อื่น
 ค.พืชพันธ์กระจายตัวจนไม่สามารถป้องกันการกัดกร่อนง.ถูกทุกข้อ

61. ข้อใดคือ เนินเมซา (mesa)

ก.ตะกอนที่เกิดในช่วงน้ำท่วมของแม่น้ำที่แห้งแล้งข.ที่ราบสูงขนาดเล็กล้อมรอบไปด้วยหน้าผาสูงชัน
 ค.ภูเขาซึ่งมีชั้นตะกอนในแนวระนาบง.ประกอบด้วย ลาดเชิงเขาสึกกร่อนและเนินตะกอนรูปพัด

62. หินในทะเลทรายที่มีพื้นผิวของหินแบนราบเรียกว่าอะไร

ก.ventifactข.desert varnish
 ค.bajadaง.dessert pavement

63. สฟิงซ์ (sphinx) คือรูปปั้นที่ถูกแกะสลักมาจากส่วนใดของทะเลทราย

ก.barchan duneข.Inselberg
 ค.pedimentง.yardang

64. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ ทะเลสาบนํ้าเค็มบนพื้นทวีป (playa lake)

ก.โดยส่วนใหญ่ถ่ายเทน้ำออกไปทางอาโรยอส (arroyo)ข.อาจจะมีน้ำอยู่ในช่วงเวลา 1 สัปดาห์
 ค.มีส่วนประกอบของเกลือง.เกิดจากฝนตกไม่ใช่น้ำใต้ดิน

65. ลมสามารถกัดกร่อนหินแข็งได้อย่างไร

ก.ลมละลายตัวเชื่อมประสานบางชนิดของหินข.ลมพัดเม็ดทรายกระแทกกับหินเป็นเวลานาน
 ค.ลมแทรกเข้าไปตามรอยแตกของหินง.แรงดันจากลมที่กระชากรุนแรง

66. พื้นทะเลทรายที่มีกรวดหนาแน่นทับถมกันเป็นชั้นเรียกว่าอะไร

ก.ventifactข.desert varnish
 ค.bajadaง.dessert pavement

67. พืชบางชนิดสามารถเจริญเติบโตในทะเลทรายได้อย่างไร

ก.รอดชีวิตได้ เนื่องจากฝนที่ตกลงมาข.มีใบน้อยและมีความมันวาวเคลือบใบไว้
 ค.ปรับตัวกับสภาวะความชื้นต่ำง.ถูกทุกข้อ

68. ข้อใดคือ เนินทรายพระจันทร์เสี้ยว (barchan dune)

ก.โค้งมนปลายสองด้านชี้สวนทางทิศทางลมข.โค้งมนปลายสองด้านชี้ตามทิศทางลม
 ค.แนวสันทรายขนานไปกับทิศทางลมง.แนวสันทรายขวางทิศทางลม

69. เหตุใดพื้นที่ตอนกลางของทวีปออสเตรเลียจึงเปลี่ยนจากสภาพแวดล้อมแบบชื้นสูงไปเป็นทะเลทราย

ก.ธรณีแปรสัณฐานทำให้หลายพื้นที่มีภูเขากั้นลมมหาสมุทรข.ทวีปออสเตรเลียเคลื่อนที่ขึ้นเหนือไปพื้นที่กึ่งโซนร้อน
 ค.ทวีปออสเตรเลียเคลื่อนที่ลงไปทางใต้ซึ่งได้รับลมที่มีความชื้นน้อยลงง.การปะทุของภูเขาไฟทำให้ทวีปออสเตรเลียใหญ่ขึ้น ส่วนกลางทวีปไกลจากมหาสมุทร

70. ข้อใดคือปัจจัยของลมที่ส่งผลต่อความปั่นป่วนของอากาศ

ก.ปริมาตรข.ความเร็ว
 ค.ความเร่งง.ระยะทาง

เฉลยแบบฝึกหัด

1) แบบฝึกหัดจับคู่

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.

2) แบบฝึกหัดถูก-ผิด

1.F 2.T 3.T 4.F 5.F
6.F 7.T 8.T 9.T 10.T
11.T 12.T 13.F 14.T 15.F
16.F 17.T 18.T 19.F 20.F

3) แบบฝึกหัดปรนัย

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35.
36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45.
46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55.
56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65.
66. 67. 68. 69. 70.

4) แบบฝึกหัดอัตนัย

คำอธิบาย : ตอบคำถามให้กระชับและสมบูรณ์เกี่ยวกับวัตถุ กระบวนการหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อกับโลกศาสตร์

1. อธิบายนิยามและความแตกต่างของคำว่า ทะเลทราย (desert) และ ทุ่งหญ้าสเตปป์ (steppe)

 
 
 

2. ทะเลทรายมีกี่ชนิด อะไรบ้าง

 
 
 

3. อธิบายกระบวนการเกิด ทางเท้าทะเลทราย (dessert pavement)

 
 
 

4. อธิบายกระบวนการเกิด กรวดต้องลม (ventifact)

 
 
 

5. กระบวนการธรณีแปรสัณฐาน (tectonic) ที่มีผลต่อการเกิดทะเลทรายในอดีตอย่างไร

 
 
 

6. อธิบายกระบวนการเกิด ทะเลทรายละติจูดต่ำ (low-latitude desert)

 
 
 

7. อธิบายกระบวนการเกิด เนินทราย (sand dune)

 
 
 

8. การผุพังและกัดกร่อน (weathering and erosion) ในทะเลทรายมีรูปแบบอะไรบ้าง

 
 
 

9. เหตุใด ทะเลทรายชายฝั่ง (coastal desert) จึงสามารถถูกพัฒนาขึ้นได้ ถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำที่ชุ่มชื้น

 
 
 

10. มนุษย์ช่วยเร่ง กระบวนการเกิดทะเลทราย (desertification) อย่างไรบ้าง

 
 
 

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: