เรียนรู้

แบบฝึกหัด 16 ธรณีประวัติ

วัตถุประสงค์ของแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้อ่านมีโอกาส 1) ทบทวนเนื้อหา และ 2) ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม โดยผ่านกระบวนการสื่อสารแบบถาม-ตอบ ระหว่างผู้เขียน-ผู้อ่าน เท่านั้น โดยไม่มีเจตนาวิเคราะห์ข้อสอบเก่าหรือแนวข้อสอบแต่อย่างใด

1) แบบฝึกหัดจับคู่ (1)

คำอธิบาย : เลือก ตัวอักษร หน้าคำบรรยายด้านขวา และเติมในช่องว่างด้านซ้ายของแต่ละข้อที่สัมพันธ์กับ ธรณีกาล (geological time scale) ดังแสดงในรูป

ธรณีกาล (geological time scale)
1.____ก.เพอร์เมียน (Permian)
2.____ข.จูแรสซิก (Jurassic)
3.____ค.ไทรแอสซิก (Triassic)
4.____ง.มหายุคซีโนโซอิก (Cenozoic Era)
5.____จ.ควอเทอร์นารี (Quaternary)
6.____ฉ.ครีเทเชียส (Cretaceous)
7.____ช.มหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic Era)
8.____ซ.ออร์โดวิเชียน (Ordovician)
9.____ฌ.เพนซิลวานียน (Pennsylvanian)
10.____ญ.มิสซิสซิปเปียน (Mississippian)
11.____ฎ.ดีโวเนียน (Devonian)
12.____ฏ.ไซลูเรียน (Silurian)
13.____ฐ.แคมเบรียน (Cambrian)
14.____ฑ.บรมยุคอาร์เคียน (Archean Eon)
15.____ฒ.บรมยุค (eon)
16.____ณ.มหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic Era)
17.____ด.มหายุค (era)
18.____ต.เทอร์เชียรี (Tertiary)
19.____ถ.บรมยุคโพรเทอโรโซอิก (Proterozoic Eon)
20.____ท.บรมยุคฟาเนอโรโซอิก (Phanerozoic Eon)

2) แบบฝึกหัดจับคู่ (2)

คำอธิบาย : เลือก ตัวอักษร หน้าคำบรรยายด้านขวา และเติมในช่องว่างด้านซ้ายของแต่ละข้อที่มีความสัมพันธ์กัน

1.____แคมเบรียนก.เกิดปลามีขากรรไกรและสัตว์บกเป็นครั้งแรก บนบกมีพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์
2.____ออร์โดวิเชียนข.ในช่วงปลายเกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ประมาณ 70%
3.____ไซลูเรียนค.ยุคของป่าเฟิร์น การแพร่พันธุ์ของแมลงและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เริ่มมีวิวัฒนาการของสัตว์เลื้อยคลาน เกิดพืชตระกูลสน 
4.____ดีโวเนียนง.ในทะเลมีแนวประการังและไบโอซัวร์ ฟอแรมมินิเฟอร่า (ฟิวซูลินิด) ถือเป็นฟอสซิลดัชนีที่สำคัญ
5.____คาร์บอนิเฟอรัสจ.ยุคของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พืชโดยส่วนใหญ่เป็นพืชมีดอก
6.____เพอร์เมียนฉ.เกิดสัตว์มีกระดูกสันหลังครั้งแรก ปลาไม่มีขากรรไกร เกิดสปอร์ของพืชบกครั้งแรก
7.____ไทรแอสสิกช.แผ่นดินไม่อุดมสมบูรณ์ต่อการเจริญเติบโตของพืช พืชโดยส่วนใหญ่จึงเต็มไปด้วยสน ปรงและเฟิร์น 
8.____จูแรสสิกซ.ไดโนเสาร์บินได้เริ่มพัฒนาเป็นสัตว์ปีก เช่น นก พืชในป่าเป็นพืชไร้ดอก
9.____ครีเทเชียสฌ.ยุคของปลาดึกดำบรรพ์ แอมโมไนต์ (ammonite)
10.____ซีโนโซอิกญ.ไทรโลไบต์ หอยสองฝา (brachiopod) ฟองน้ำและหอยทาก

3) แบบฝึกหัดถูก-ผิด

คำอธิบาย : เติมเครื่องหมาย T หน้าข้อความที่กล่าวถูก หรือเติมเครื่องหมาย F หน้าข้อความที่กล่าวผิด

1.____ธรณีวิทยา (Geology) คือ คือการศึกษาเฉพาะโลกโดยไม่รวมถึงดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ
2.____ธรณีกาล (geological time scale) พัฒนามาจาก การกำหนดอายุสัมพัทธ์ (relative-age dating)
3.____ฐานธรณีภาค (asthenosphere) คือชั้นที่อยู่ใกล้พื้นผิวโลกมากกว่า ธรณีภาค (lithosphere)
4.____มหายุคพรีแคมเบรียน (Precambrian Era) ครอบคลุม 85-90% ของโลกยุคแรกเริ่ม มีสิ่งมีชีวิตบางชนิดอาศัยอยู่บนโลก
5.____การค้นพบคุณสมบัติทางกัมมันตภาพรังสี (radioactivity) ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถนำมาประยุกต์ใน การกำหนดสัมบูรณ์ (absolute-age dating) ของหินได้
6.____ชาลส์ ดาร์วิน (Darwin C.) คือ บุคคลแรกที่นำเสนอ ทฤษฏีวิวัฒนาการ (evolution theory)
7.____มนุษย์ (human) เกิดขึ้นบนโลกครั้งแรกในช่วงต้นของ มหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic Era) ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่ไดโนเสาร์ (dinosaur) อาศัยอยู่บนโลก
8.____แนวโน้มของรอยแตกของแร่ตามแนวระนาบพื้นผิวของหิน เรียกว่า รอยแตกเรียบ (cleavage)
9.____ฟอสซิลที่แก่ที่สุดในโลก คือ สโตรมาโตไลต์ (stromatolite) เป็นหอยที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้ำทะเลตื้นและมีแสงอาทิตย์ส่องถึง
10.____สาเหตุสำคัญของการสูญพันธุ์ยุคควอเทอร์นารี คือ มนุษย์
11.____บรมยุคอาร์เคียน (Archean Eon) พื้นผิวโลกมีอุณหภูมิสูงมาก โลกทั้งหมดมีองค์ประกอบเป็นแมกมา
12.____มหายุคซีโนโซอิก เกิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแทนที่สัตว์เลื้อยคลานที่สูญพันธุ์ไปในมหายุคมีโซโซอิก พืชโดยส่วนใหญ่เป็นพืชไม่มีมีดอก
13.____4,000 ล้านปี เริ่มเกิดมหาสมุทร โดยน้ำมาจากการปะทุของภูเขาไฟ บางแนวคิดเชื่อว่าน้ำมาจากดาวหางที่ประกอบด้วย ก้อนน้ำแข็งสกปรก (dirty snowball) ขนาดใหญ่ พุ่งชนโลก
14.____4,200 ล้านปี เริ่มเกิด แผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรเริ่มต้น (primitive crust) ไอน้ำในชั้นบรรยากาศควบแน่นเป็นฝนและละลายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงสู่พื้นผิว และถูกกักเก็บไว้บนพื้นผิวโลกในรูปของหินปูน หินโดโลไมต์และสิ่งมีชีวิต
15.____อาร์เคียแบคทีเรีย (Archaebacteria) คือแบคทีเรียที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย เช่น เค็มจัดและร้อนจัด ซึ่งเชื่อว่าเป็นสภาพแวดล้อมของโลกในยุคเริ่มแรก ปัจจุบันยังสามารถพบอาร์เคียร์ได้ตามแนวสันเขากลางมหาสมุทร
16.____แคมเบรียน (Cambrian) ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ 545-490 ล้านปี เป็นยุคแรกของมหายุคพาลีโอโซอิก สิ่งมีชีวิตโดยส่วนใหญ่ยังอาศัยอยู่ในทะเล และมีบางส่วนที่มีวิวัฒนาการเป็นสิ่งมีชีวิตบนบก
17.____ในช่วง 130 ล้านปี ที่ผ่านมา ธารน้ำแข็งหลอมละลายจนหมด ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงกว่าระดับปัจจุบันถึง 70 เมตร
18.____การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกส่งผลต่อสายพันธุ์สิ่งมีชีวิต เช่น การแยกออกจากกันอย่างรวดเร็วของ สันเขากลางมหาสมุทร (mid-oceanic ridge) ทำให้พื้นที่มหาสมุทรเพิ่มขึ้น ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน เกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่
19.____ยุคเพอร์เมียน น้ำบริเวณขั้วโลกหมุนเวียนช้าลง ทำให้เกิดสภาวะปริมาณออกซิเจนต่ำกว่าปกติบริเวณท้องน้ำ ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำลึกสูญพันธุ์
20.____การตกกระทบของอุกกาบาตชิคซูลูป (Chicxulub Asteroid Impact) บริเวณตอนเหนือของคาบสมุทรยูคาทาน ประเทศเม็กซิโก เมื่อประมาณ 65 ล้านปี ที่ผ่านมา เป็นสาเหตุ การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในยุคยุคครีเทเชียส-ยุคเทอร์เชียรี

4) แบบฝึกหัดปรนัย

คำอธิบาย : ทำเครื่องหมาย X หน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว จากตัวเลือกที่กำหนดให้

1. นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์แร่จากตัวอย่างชนิดใด เพื่อศึกษาการก่อตัวของโลก

 ก.อุกกาบาตที่ตกมายังโลกข.ตัวอย่างหินจากดวงจันทร์
 ค.ชั้นหินในพื้นที่ต่างๆ ของโลกง.หินจากการปะทุของภูเขาไฟ

2. ไดโนเสาร์ (dinosaur) สูญพันธุ์ในช่วงสิ้นสุดมหายุคใด

 ก.มหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic Era)ข.มหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic Era)
 ค.มหายุคครีเทเชียส (Cretaceous Era)ง.มหายุคจูแรสซิก (Jurassic Era)

3. ข้อใดคือองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือที่สุด

 ก.ข้อมูลข.ทฤษฏี
 ค.สมมุติฐานง.กฏ

4. การศึกษาทั้งกระบวนการและวัสดุต่างๆ ที่อยู่บนผิวและภายในโลกเรียกว่าอะไร

ก.Earth Scienceข.Physical Geology
 ค.Historical Geologyง.ไม่มีข้อใดถูก

5. อายุที่แท้จริงขอตัวอย่างหินเรียกว่าอะไร

ก.อายุสัมบูรณ์ (absolute age)ข.อายุสัมพัทธ์ (relative age)
 ค.อายุจริง (real age)ง.ถูกทุกข้อ

6. เวลาที่ทำให้ธาตุกัมมันตรังสีสลายตัวลดลง 1/2 เท่า จากเริ่มต้น เรียกว่าอะไร

ก. atomic massข. half-life
 ค. decompositionง. degradation time

7. ข้อใดคือการกำหนดอายุหินซึ่งอาศัยหลักการเทียบเคียงแก่กว่าหรืออ่อนกว่า

 ก.อายุสัมบูรณ์ (absolute age)ข.อายุเปรียบเทียบ(comparative)
 ค.อายุจริง (real age)ง.อายุสัมพัทธ์ (relative age)

8. ข้อใดคือชั้นของโลกที่มีคุณสมบัติเป็นพลาสติก เปลี่ยนรูปได้ง่ายและอยู่ต่อจากแผ่นเปลือกโลก

ก.ฐานธรณีภาค (asthenosphere)ข.บรรยากาศ (atmosphere)
 ค.ธรณีภาค (lithosphere)ง.อุทกภาค (hydrosphere)

9. แรงโน้มถ่วง (gravity) คืออะไร

ก.กฏ (law)ข.ทฤษฏี (theory)
 ค.แนวคิด (concept)ง.สมมุติฐาน (assumption)

10. ข้อใด ไม่ใช่ ยุคที่อยู่ใน มหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic Era)

ก.ยุคเพอร์เมียนข.ยุคดีโวเนียน
 ค.ยุคครีเทเชียสง.ยุคแคมเบรียน

11. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ แก่นโลก (core)

ก.มีแร่ซิลิกาจำนวนมากข.มีแร่เหล็กและนิกเกิลจำนวนมาก
 ค.มีสถานะเป็นของหนืดง.ไม่มีข้อใดถูก

12. ข้อใดคือชั้นที่อยู่ใต้ แผ่นเปลือกโลก (crust) แต่อยู่เหนือ แก่นโลก (core)

 ก.innersphereข.lithosphere
 ค.mantleง.convection center

13. ข้อใดคือหลักการประเมินอนาคตโดยใช้ข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

 ก.ธรณีแปรสัณฐาน (tectonic)ข.วัฏจักรขอหิน (rock cycle)
 ค.สมมุติฐานกลุ่มหมอกควัน (nebula hypothesis)ง.กฏความเป็นเอกภาพ (law of uniformitarianism)

14. ข้อใดคือชั้นที่หนาที่สุดของโครงสร้างภายในโลก

 ก.แผ่นเปลือกโลกชั้นในข.แผ่นเปลือกโลกชั้นนอก
 ค.เนื้อโลกง.แผ่นเปลือกโลก

15. หินชนิดใดที่สามารถแปรสภาพได้

 ก.หินแปร (metamorphic rock)ข.หินอัคนี (igneous rock)
 ค.หินตะกอน (sedimentary rock)ง.ถูกทุกข้อ

16. ข้อใด ไม่ใช่ ชนิดของ รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง (unconformity)

 ก.รอยชั้นไม่ต่อเนื่องบนหินอัคนี (nonconformity)ข.รอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับ (disconformity)
 ค.รอยชั้นไม่ต่อเนื่องเนื้อเดียวกัน (uniformity)ง.รอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุม (angular unconformity)

17. ธรณีแปรสัณฐาน (tectonic) ช่วยในการอธิบายการกระจายตัวของอะไร

 ก.ลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพ (physiographic features)ข.การสะสมตัวของแร่ (mineral deposit)
 ค.สิ่งมีชีวิต (life)ง.ถูกทุกข้อ

18. แมกมาชนิดใดที่เกิดในบริเวณ จุดร้อน (hot spot)

 ก.แมกมาแอนดีไซต์ (andesitic magma)ข.แมกมาบะซอลต์ (basaltic magma)
 ค.แมกมาไรโอไรท์ (rhyolitic magma)ง.ถูกทุกข้อ

19. ข้อใดคือการสลายตัวกัมมันตภาพรังสีที่มีประโยชน์ต่อการกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์

 ก.U-Pbข.Rb-Sr
 ค.K-Arง.ถูกทุกข้อ

20. ข้อใดคือวัสดุที่เหมาะสมในการกำหนดอายุด้วยวิธีคาร์บอน-14

 ก.ตะกอนทรายข.กระดูก
 ค.เปลือกหอยง.หินแกรนิต

21. ก๊าซเรดอน (Ra) เกิดจากการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีชนิดใด

 ก.ตะกั่ว (Pb)ข.พลูโตเนียม (Pu)
 ค.โปแตสเซียม (K)ง.ไม่มีข้อใดถูก

22. ก๊าซเรดอน (Ra) มีความเข้มข้นมากที่สุดในบริเวณที่เป็นหินชนิดใด

 ก.หินปูน (limestone)ข.หินทราย (sandstone)
 ค.หินฟิลไลท์ (phyllite)ง.ไม่มีข้อใดถูก

23. ข้อใดคือหลักในการแยกระหว่าง lamination และ bed

 ก.รูปร่าง (shape)ข.ขนาด (size)
 ค.สี (color)ง.พื้นผิว (texture)

24. หินชนิดใดที่สามารถแปรสภาพได้ดีในธรรมชาติ

 ก.หินแปร (metamorphic rock)ข.หินอัคนี (igneous rock)
 ค.หินตะกอน (sedimentary rock)ง.ถูกทุกข้อ

25. ข้อใดคือรอยต่อระหว่างชั้นหินที่บันทึกการหายไปของช่วงเวลาทางธรณีวิทยา

 ก.รอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับ (disconformity)ข.รอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุม (angular unconformity)
 ค.รอยชั้นไม่ต่อเนื่องเนื้อเดียวกัน (uniformity)ง.รอยชั้นไม่ต่อเนื่องบนหินอัคนี (nonconformity)

26. ธาตุกัมมันตรังสีมีค่าครึ่งชีวิต (half-life) 10 ล้านปี เมื่อเวลาผ่านไป 20 ล้านปี ธาตุดังกล่าวจะเหลือเท่าใด

 ก.1/2 เท่า จากปริมาณธาตุตั้งต้นข.1/4 เท่า จากปริมาณธาตุตั้งต้น
 ค.1/3 เท่า จากปริมาณธาตุตั้งต้นง.1/8 เท่า จากปริมาณธาตุตั้งต้น

27. การกำหนดอายุด้วยวิธีกัมมันตรังสี (radiometric dating) ชนิดใดที่ใช้กำหนดอายุตัวอย่างที่มีอายุอ่อนที่สุด

ก.ยูเรเนียม-ตะกั่วข.โปแตสเซียม-อาร์กอน
 ค.คาร์บอน-14ง.รูบิเดียม-สตรอนเทียม

28. ข้อใดคือพื้นที่เหมาะสมในการสะสมตัวของตะกอน

ก.พื้นทวีป (continent)ข.ระยะเปลี่ยนผ่าน (transition)
 ค.งมหาสมุทร (ocean)ง.ถูกทุกข้อ

29. หินชนิดใดที่เกิดจากการสะสมตัวของ ตะกอนเศษแตกหัก (detrital sediment)

 ก.หินทราย (sandstone)ข.หินดินดาน (shale)
 ค.หินปูน (limestone)ง.ข้อ ก. และ ข. ถูก

30. ข้อใดคือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับกำเนิดและวิวัฒนาการของโลกตลอดระยะเวลา 4,500 ล้านปี

ก.ธรณีประวัติ (Historical Geology)ข.ธรณีวิทยา (Geology)
 ค.ธรณีวิทยากายภาพ (Physical Geology)ง.ดาราศาสตร์ (Astronomy)

31. กระบวนการทางธรรมชาติต่างๆ ของโลกเป็นอย่างไร

ก.ทันทีทันใดข.รุนแรง
 ค.ช้าๆ แบบสังเกตไม่เห็นง.ถูกทุกข้อ

32. ข้อใดคือกฏซึ่งอธิบายว่ากระบวนการทางธรณีวิทยาที่พบในปัจจุบันเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

ก.กฏความสัมพันธ์กันของการตัดขวางข.กฏการวางตัวตามแนวนอน
 ค.กฏความเป็นเอกภาพง.กฏการต่อเนื่องของบรรพชีวิน

33. ข้อใดกล่าวถูกต้องเมื่อ หิน A ตัดผ่านหิน B                                   

 ก.หิน A แก่กว่าหิน Bข.หิน A อ่อนกว่าหิน B
 ค.หิน A อายุเท่ากับหิน Bง.หิน A อยู่บนหิน B

34. ข้อใดคือวิธีการเปรียบเทียบชั้นหิน

 ก.ความต่อเนื่องทางกายภาพข.ฟอสซิลมีอายุใกล้เคียงกัน
 ค.ชนิดหินใกล้เคียงกันง.ถูกทุกข้อ

35. วิทยาสาสตร์แขนงใดที่ศึกษาครบทุก ภาคส่วน (sphere) ของโลก

 ก.สัณฐานวิทยา (Morphology)ข. ธรณีวิทยา (Geology)
 ค.อุตุนิยมวิทยา (Meteorology)ง.โลกศาสตร์ (Earth Science)

36. โลกมีอายุโดยประมาณเท่าใด

 ก.15,000 ล้านปีข.450 ล้านปี
 ค.4,500 ล้านปีง.6,000 ปี

37. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ เจมส์ ฮัทตัน (Hutton J.)

 ก.นำเสนอธรณีวิทยาสมัยใหม่ข.เป็นชาวสก๊อตแลนด์
 ค.เป็นศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยง.ถูกทุกข้อ

38. ข้อใดคือหินที่พบอยู่บนพื้นผิวโลก

 ก.หินแปร (metamorphic rock)ข.หินอัคนี (igneous rock)
 ค.หินตะกอน (sedimentary rock)ง.ถูกทุกข้อ

39. ข้อใดคือทวีปใน มหายุคพาลีโอโซอิกตอนต้น (early Paleozoic Era) ที่ประกอบด้วยพื้นทวีปทางซีกโลกเหนือในยุคปัจจุบัน

ก.ก.ลอเรเซีย (Laurasia)ข.บอลติก (Baltica)
 ค.พันเจีย (Pangaea)ง.กอนด์วานาแลนด์ (Gondwanaland)

40. พื้นที่มหาสมุทรคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นผิวโลก

 ก.36%ข.57%
 ค.66%ง.71%

41. เหตุการณ์ทางธรณีวิทยาที่ทำให้สัตว์หลายชนิดสูญพันธุ์เมื่อประมาณ 230 ล้านปี ที่ผ่านมา อยู่ในช่วงเวลาใด

 ก.มหายุคซีโนโซอิกข.มหายุคมีโซโซอิก
 ค.ยุคเพอร์เมียนง.ยุคแคมเบรียน

42. มหายุค (era) ในทางธรณีวิทยาแบ่งย่อยเป็นอะไร

 ก.บรมยุค (eon)ข.สมัย (epoch)
 ค.อายุ (age)ง.ไม่มีข้อใดถูก

43. ข้อใดคือช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุด

 ก.มหายุคพรีแคมเบรียน (Precambrian Era)ข.มหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic Era) Era
 ค.ยุคเทอเชียรี (Tertiary Period)ง.สมัยไมโอซีน (Miocene Epoch)

44. ธาตุกัมมันตรังสี (radioactive element) มีค่าครึ่งชีวิต 100 ล้านปี และมีปริมาณธาตุตั้งต้น 2,000 อะตอม เมื่อเวลาผ่านไป 400 ล้านปี จะเหลือธาตุดังกล่าวกี่อะตอม

ค.ก.0 อะตอมข.250 อะตอม
 ค.125 อะตอมง.500 อะตอม

45. ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์มีหลักฐานที่ยืนยันว่าโลกมีอายุเท่าใด

 ก.4,500,000,000,000 ปีข.4,500,000,000 ปี
 ค.450,000,000 ปีง.45,000,000 ปี

46. อุณหภูมิของสัตว์เลือดอุ่นเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์เลือดเย็น

 ก.สูงกว่าข.คงที่มากกว่า
 ค.ต่ำกว่าง.แปรปรวนมากกว่า

47. ประวัติศาสตร์โลกในช่วง 700 ล้านปีแรก ซึ่งโดยส่วนใหญ่ไม่มีหินในยุคนั้นหลงเหลืออยู่บนโลก คือช่วงอายุใด

 ก.บรมยุคอาร์เคียน (Archean Eon)ข.บรมยุคฮาเดียน (Hadean Eon)
 ค.บรมยุคโพรเทอโรโซอิก (Proterozoic Eon)ง.มหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic Era)

48. หินชนิดใดที่จะไม่เกิดฟองฟู่เมื่อหยดกรดไฮโดรครอลิกลงไปที่หิน

 ก.หินปูน (limestone)ข.หินแอนดีไซตื (andesite)
 ค.หินอ่อน (marble)ง.แร่แคลไซต์ (calcite)

49. ข้อใดคือฟอสซิลที่พบมากที่สุดใน ยุคแคมเบรียน (Cambrian Period)

 ก.หอยสองฝา (brachiopod)ข.ไครนอยด์ (crinoid)
 ค.ไทรโลไบต์ (trilobite)ง.หอยฝาเดียว (gastropod)

50. ข้อใดสามารถผสมข้ามสายพันธุ์ได้ในธรรมชาติ

 ก.ไฟลัม (phylum)ข.จีนัสหรือสกุล (genus)
 ค.ชนิด (species)ง.อาณาจักร (kingdom)

51. นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ไดโนเสาร์ (dinosaur) ไม่ได้สูญพันธุ์ไปทั้งหมดแต่ยังเหลือในยุคปัจจุบัน ดังแสดงโดยสัตว์ชนิดใด

 ก.งู (snake)ข.เต่า (turtle)
 ค.สัตว์เลื้อยคลาน (lizard)ง.ไม่มีข้อใดถูก

52. ข้อใดคือเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาที่สำคัญที่เกิดขึ้นใน มหายุคซีโนโซอิก (Cenozoic Era)

 ก.การสร้างเทือกเขาหิมาลัยข.การก่ตัวของมหาทวีปพันเจีย
 ค.การแตกของมหาทวีปพันเจียง.ไม่มีข้อใดถูก

53. ไดโนเสาร์ (dinosaur) แบ่งย่อยเป็น 2 ชนิดหลัก ได้แก่ 1) ornithischian และ 2) saurischian โดยใช้หลักการอะไรในการจำแนก

 ก.กินพืชหรือกินเนื้อข.ขนาด
 ค.เดิน 4 หรือ 2 ขาง.โครงสร้างของกระดูกสะโพก

54. การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลก เกิดขึ้นช่วงเวลาใด

 ก.65 ล้านปีข.540 ล้านปี
 ค.250 ล้านปีง.2,500 ล้านปี

55. เทือกเขาแอปพาเลเชียน (Appalachian) ก่อตัวขึ้นในยุคใด

ก.บรมยุคโพรเทอโรโซอิก (Proterozoic Eon)ข.มหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic Era)
 ค.มหายุคมีโซโซอิก  (Mesozoic Era)ง.มหายุคซีโนโซอิก (Cenozoic Era)

56. ข้อใดคือวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ลำดับชั้นหินจากแก่ไปอ่อน

 ก.การกำหนดอายุทางธรณีวิทยา (geochronology)ข.การกำหนดอายุสัมบูรณ์ (absolute-age dating)
 ค.การกำหนดอายุโดยทั่วไป (general dating)ง.การกำหนดอายุสัมพัทธ์ (relative-age dating)

57. ข้อใดเรียงลำดับอายุทางธรณีวิทยาจากแก่ไปอ่อนได้ถูกต้อง

 ก.ออร์โดวิเชียน ไทรแอสสิก ควอเทอร์นารีข.ไทรแอสสิก ควอเทอร์นารี ออร์โดวิเชียน
 ค.ออร์โดวิเชียน ควอเทอร์นารี ไทรแอสสิกง.ควอเทอร์นารี ออร์โดวิเชียน ไทรแอสสิก

58. ฟอสซิลสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่เก่าแก่ที่สุดที่พบอยู่ในหินยุคใด

 ก.บรมยุคอาร์เคียนข.มหายุคมีโซโซอิก
 ค.ยุคแคมเบรียนง.บรมยุคโพรเทอโรโซอิก

59. ข้อใดคือกฏที่อธิบายว่าชั้นตะกอนที่ไม่ถูกรบกวนจะวางตัวในแนวระนาบเสมอ

 ก.law of faunal successionข.law of superposition
 ค.law of original horizontalityง.ไม่มีข้อใดถูก

60. ข้อใดคือทวีปใน มหายุคพาลีโอโซอิกตอนต้น (early Paleozoic Era) ที่ประกอบด้วยพื้นทวีปทางซีกโลกใต้ในยุคปัจจุบัน

 ก.ลอเรเซีย (Laurasia)ข.บอลติก (Baltica)
 ค.พันเจีย (Pangaea)ง.กอนด์วานาแลนด์ (Gondwanaland)

เฉลยแบบฝึกหัด

1) แบบฝึกหัดจับคู่

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20.

2) แบบฝึกหัดจับคู่

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.

3) แบบฝึกหัดถูก-ผิด

1.F 2.F 3.F 4.T 5.T
6.T 7.F 8.T 9.F 10.T
11.F 12.F 13.T 14.T 15.T
16.F 17.T 18.F 19.T 20.T

4) แบบฝึกหัดปรนัย

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35.
36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45.
46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55.
56. 57. 58. 59. 60.

4) แบบฝึกหัดอัตนัย

คำอธิบาย : ตอบคำถามให้กระชับและสมบูรณ์เกี่ยวกับวัตถุ กระบวนการหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อกับโลกศาสตร์

1. จากภาพตัดขวางด้านล่าง ให้เรียงลำดับการเกิดหินต่างๆ จากแก่ไปอ่อน

cross section
 
 
 

2. Cambrian explosion คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อประวัติและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

 
 
 

3. ข้อใดคือสาเหตุสำคัญของการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ของไดโนเสาร์

 
 
 

4. มหายุคพรีแคมเบรียน (Precambrian Era) ประกอบด้วยบรมบุคอะไรบ้าง

 
 
 

5. การตายครั้งใหญ่ครั้งที่ 1 (1st Great Dyings) มีสาเหตุมากอะไรบ้าง

 
 
 

6. การตายครั้งใหญ่ครั้งที่ 2 (2nd Great Dyings) มีสาเหตุมากอะไรบ้าง

 
 
 

7. การตายครั้งใหญ่ครั้งที่ 3 (3rd Great Dyings) มีสาเหตุมากอะไรบ้าง

 
 
 

8. ธรณีแปรสัณฐาน (tectonic) ส่งผลต่อวิวัฒนาการและการสูญพันธ์ของสิ่งมีชีวิตอย่างไร

 
 
 

9. การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล (sea level change) ส่งผลต่อวิวัฒนาการและการสูญพันธ์ของสิ่งมีชีวิตอย่างไร

 
 
 

10. ฟอสซิลดัชนีของในแต่ละยุคมีอะไรบ้าง

 
 
 

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: