เรียนรู้

แบบฝึกหัด 10 มหาสมุทรและพื้นทะเล

วัตถุประสงค์ของแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้อ่านมีโอกาส 1) ทบทวนเนื้อหา และ 2) ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม โดยผ่านกระบวนการสื่อสารแบบถาม-ตอบ ระหว่างผู้เขียน-ผู้อ่าน เท่านั้น โดยไม่มีเจตนาวิเคราะห์ข้อสอบเก่าหรือแนวข้อสอบแต่อย่างใด

1) แบบฝึกหัดจับคู่

คำอธิบาย : เลือก ตัวอักษร หน้าคำบรรยายภูมิลักษ์ของพื้นมหาสมุทรทางด้านขวา และเติมในช่องว่างด้านซ้ายของแต่ละข้อที่มีความสัมพันธ์กัน

ภาพตัดขวางแสดงสภาพแวดล้อมของขอบทวีปประเภทต่างๆ ใต้มหาสมุทร
1.____ ก.สันเขากลางมหาสมุทร (mid-oceanic ridge)
2.____ ข.ภูเขาใต้ทะเล (seamount)
3.____ ค.หุบเขาทรุด (rift valley)
4.____ ง.ที่ราบก้นสมุทร (abyssal plain)
5.____ จ.ลาดทวีป (continental rise)
6.____ ฉ.ร่องลึกก้นสมุทร (trench)
7.____ ช.บ่าทวีป (continental shelf)
8.____ ซ.ไหล่ทวีป (continental slope)

2) แบบฝึกหัดถูก-ผิด

คำอธิบาย : เติมเครื่องหมาย T หน้าข้อความที่กล่าวถูก หรือเติมเครื่องหมาย F หน้าข้อความที่กล่าวผิด

1.____ความเค็มของน้ำในมหาสมุทร มีสาเหตุเนื่องจากการผุพังทางเคมีของพื้นทวีป
2.____ภูเขาใต้ทะเล (seamount) โดยส่วนใหญ่เป็น ภูเขาไฟมีพลัง (active volcano)
3.____กระแสน้ำปั่นป่วน (turbidity current) โดยทั่วไปจะเกิดบนบริเวณ บ่าทวีป (continental shelf)
4.____สิ่งมีชีวิตสายพันธ์ต่างถิ่นจะพบอยู่ในบริเวณมหาสมุทรลึก
5.____บริเวณ สันเขากลางมหาสมุทร (mid-oceanic ridge) จะมี น้ำพุร้อน (geyser) เกิดขึ้น
6.____ ตะกอนที่ตกสะสมในบริเวณ ที่ราบก้นสมุทร (abyssal plain) โดยส่วนใหญ่เป็นตะกอนขนาดทราย (sand)
7.____มหาสมุทรเกิดขึ้นนับตั้งแต่ช่วงต้นประวัติศาสตร์ของโลก
8.____ ลาดทวีป (continental rise) โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยตะกอนที่มาจากพื้นทวีป
9.____ตะกอนของ ลาดทวีป (continental rise) สามารถหนาได้ถึงหลักกิโลเมตร
10.____สันเขากลางมหาสมุทร (mid-oceanic ridge) ประกอบด้วยหินอัคนีทั้งหมด
11.____หินที่พบมากที่สุดในบริเวณ สันเขากลางมหาสมุทร (mid-oceanic ridge) คือ หินแกรนิต (granite)
12.____ภูเขาหัวตัดใต้น้ำ (guyot) ในอดีตเคยเป็น ภูเขาไฟมีพลัง (active volcano)
13.____ภูเขาหัวตัดใต้น้ำ (guyot) โดยส่วนใหญ่พบ แนวปะการัง (coral reef) อยู่ตามขอบของภูเขาไฟ
14.____ขอบของ ทวีป (continent) คือ ไหล่ทวีป (continental shelve)
15.____ ไหล่ทวีป (continental shelve) เคยเป็นแผ่นดินอยู่เหนือระดับน้ำทะเลในช่วงระหว่างยุคน้ำแข็งครั้งล่าสุด
16.____ที่ราบก้นสมุทร (abyssal plain) โดยเฉลี่ยมีความลึกประมาณ 4 กิโลเมตร
17.____ บ่าทวีป (continental shelf) คือส่วนของพื้นทวีปที่มีการทรุดตัวลงเนื่องจากรอยเลื่อนในช่วงการแยกตัวออกจากกันของแผ่นเปลือกโลก
18.____เมื่อมีการระเหยของน้ำ น้ำทะเลจะมีความเค็มและความหนาแน่นเพิ่มขึ้น
19.____กระแสน้ำปั่นป่วน (turbidity current) สามารถพัดพาเม็ดตะกอนให้ไปไกลจากแหล่งกำเนิดได้ถึงหลัก 100 กิโลเมตร
20.____แผ่นดินไหวสามารถกระตุ้นให้เกิด กระแสน้ำปั่นป่วน (turbidity current) ใต้มหาสมุทรได้
   

3) แบบฝึกหัดปรนัย

คำอธิบาย : ทำเครื่องหมาย X หน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว จากตัวเลือกที่กำหนดให้

1. บ่าทวีป (continental shelf) มีความชันโดยเฉลี่ยเท่าใด

 ก.0.01 องศาข.10 องศา
 ค.1 องศาง.0.1 องศา

2. ไหล่ทวีป (continental slope) มีความชันโดยเฉลี่ยเท่าใด

 ก. > 30 องศาข.4-5 องศา
 ค.10-12 องศาง.1-2 องศา

3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ ไหล่ทวีป (continental slope)

 ก.เป็นเกณฑ์ใช้แบ่งขอบเขตของทวีปออกจากมหาสมุทรข.มีความกว้างหลากหลายในแต่ละพื้นที่
 ค.ลึกลงเมื่อห่างจากฝั่งมากขึ้นง.ถูกทุกข้อ

4. ข้อใดคือมวลน้ำปนเม็ดตะกอนถล่มตามแรงโน้มถ่วงในมหาสมุทร

 ก.เศษหินไหลหลาก (debris flow)ข.กระแสน้ำปั่นป่วน (turbidity current)
 ค.โคลนไหลหลาก (mud flow)ง.ไม่มีข้อใดถูก

5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ ร่องลึกก้นสมุทร (trench)

 ก.อยู่ตามขอบของทุกทวีปข.ความลึก 8-10 กิโลเมตร
 ค.เกิดจากการกัดกร่อนของแม่น้ำโบราณในช่วงยุคน้ำแข็งง.ถูกทุกข้อ

6. ข้อใดคือลักษณะเฉพาะของ สันเขากลางมหาสมุทร (mid-oceanic ridge)

 ก.มีการไหลเวียนของความร้อนข.เกิดแผ่นดินไหวระดับตื้น
 ค.ภูเขาไฟปะทุให้หินบะซอลต์ง.ถูกทุกข้อ

7. ตะกอนทะเลลึก (pelagic sediment) มีองค์ประกอบเป็นอะไร

 ก.ตมทะเลแคลไซต์ (calcareous ooze)ข.แร่ดินสีแดง (red clay)
 ค.ตมทะเลซิลิกา (siliceous ooze)ง.ถูกทุกข้อ

8. ข้อใดใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งมหาสมุทรออกจากทวีป

 ก.ที่ราบก้นสมุทร (abyssal plain)ข.ไหล่ทวีป (continental slope)
 ค.ลาดทวีป (continental rise) .ง.บ่าทวีป (continental shelf)

9. ข้อใดมีความหนาแน่นสูงที่สุด

 ก.น้ำอุ่นที่มีความเค็มสูงข.น้ำอุ่นที่มีความเค็มต่ำ
 ค.น้ำเย็นที่มีความเค็มสูงง.น้ำเย็นที่มีความเค็มต่ำ

10. ข้อใดพบมากบริเวณ ลาดทวีป (continental rise)

ก.ตมทะเลแคลไซต์ (calcareous ooze)ข.เนินตะกอนรูปพัดใต้ทะเล (submarine fan)
 ค.ตมทะเลซิลิกา (siliceous ooze)ง.ชุดหินโอฟิโอไลต์ (ophiolite)

11. ไหล่ทวีป (continental shelve) เป็นแหล่งสะสมตัวของตะกอนซึ่งมีแหล่งกำเนิดมาจากพื้นที่ใด

 ก.การตกตะกอนจากน้ำทะเลข.เปลือกหอยและเศษปะการัง
 ค.การปะทุของภูเขาไฟง.การกรัดกร่อนของพื้นทวีป

12. พื้นมหาสมุทรมีอายุแก่ที่สุดโดยประมาณกี่ปี

 ก.2 ล้านปีข.2,000 ล้านปี
 ค.20 ล้านปีง.200 ล้านปี

13. น้ำในส่วนที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรมีอุณหภูมิโดยประมาณเท่าใด

 ก.1-2 องศาเซลเซียสข.20-30 องศาเซลเซียส
 ค.10-20 องศาเซลเซียสง.30-40 องศาเซลเซียส

14. แร่ชนิดใดเป็นองค์ประกอบหลักของเกลือในมหาสมุทร

 ก.potassium bromideข.magnesium chloride
 ค.sodium chlorideง.hydrogen borate

15. ข้อใดคือมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุด

 ก.มหาสมุทรแอตแลนติกข.มหาสมุทรแปซิฟิก
 ค.มหาสมุทรอินเดียง.มหาสมุทรอาร์คติก

16. ข้อใดกล่าสวถูกต้องเกี่ยวกับ ไหล่ทวีป (continental shelve)

 ก.ความชันต่ำข.อยู่ระหว่างไหล่และลาดทวีป
 ค.ลาดลงจนกระทั่งระดับความลึกโดยเฉลี่ย 1.5 กิโลเมตรง.ประกอบด้วยตะกอนน้ำลึก (pelagic sediment)

17. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ สัดส่วนของพื้นที่น้ำและพื้นที่แผ่นดินของโลก

 ก.พื้นที่น้ำในซีกโลกเหนือและใต้มีสัดส่วนใกล้เคียงกันข.ซีกโลกเหนือมีพื้นที่น้ำมากกว่าซีกโลกใต้
 ค.ซีกโลกใต้มีพื้นที่น้ำมากกว่าซีกโลกเหนือง.ไม่มีข้อใดถูก

18. พลังงานที่ขับเคลื่อนกระแสน้ำพื้นผิวในมหาสมุทรมาจากสาเหตุใด

 ก.ความแตกต่างของความเค็ม (salinity)ข.กิจกรรมของคลื่น (wave activity)
 ค.แรงโคริออริส (coriolis force)ง.กระแสลมหลัก (prevailing wind)

19. ข้อใด ไม่ใช่ ทรัพยากรแร่ที่สกัดได้จากน้ำทะเล

 ก.โบมีน (Br)ข.โซเดียมคลอไรด์ (NaCl)
 ค.ทองคำ (Au)ง.แมกนีเซียม (Mg)

20. ข้อใดสัมพันธ์กับสันเขากลางมหาสมุทร (mid-oceanic ridge)

 ก.ลักษณะภูมิประเทศแบบภูเขาข.ภูมิลักษณ์ทางภูเขาไฟ
 ค.ความร้อนสูงกว่าพื้นที่อื่นในมหาสมุทรง.ถูกทุกข้อ

21. พื้นที่ของมหาสมุทรคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นผิวโลกทั้งหมด

 ก.30%ข.50%
 ค.70%ง.80%

22. มวลน้ำในมหาสมุทรคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของมวลน้ำทั้งหมดในโลก

 ก.71%ข.65%
 ค.97%    ง.80%

23. ข้อใดคือพื้นผิวโลกที่แบนราบและกว้างที่สุด

 ก.continental shieldข.abyssal plain
 ค.coastal plainง.continental margin

24. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ ร่องลึกก้นสมุทร (trench)

ก.เป็นร่องแคบแต่ยาวไปตามเขตมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกข.มีความเสถียรสูงในทางธรณีวิทยา
 ค.อยู่ขนานกับบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกมุดตัวลงไปง.เป็นแหล่งสะสมตะกอนที่สำคัญ

25. ข้อใดคือปัจจัยที่ทำให้น้ำทะเลมีความเค็มมากขึ้น

 ก.การแช่แข็ง (freezing)ข.การระเหย (evaporation)
 ค.ถูกทุกข้อง.ไม่มีข้อใดถูก

26. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ ที่ราบก้นสมุทร (abyssal plain)

 ก.มีการสะสมตัวของตะกอนอย่างช้าๆ ของตะกอนน้ำลึกข.ตะกอนสะสมตัวแบบกระแสน้ำปั่นป่วน (turbidity current)
 ค.ตะกอนจากแม่น้ำสะสมตัวง.ไม่มีข้อใดถูก

27. ข้อใดคือภูมิลักษ์ที่หลงเหลืออยู่ใกล้ผิวน้ำ หลังจากภูเขาไฟในทะเลเกิดการทรุดตัวต่ำลงไป

ก.หมู่เกาะรูปโค้งปะการัง (atoll)ข.ปล่องภูเขาไฟ (crater)
 ค.แอ่งภูเขาไฟรูปกระจาด (caldera)ง.สันดอนจงอย (spit)

28. ในบริเวณเขตมุดตัวของแผ่นเปลือกโลก ส่วนของพื้นมหาสมุทร ที่เกยขึ้นมาด้านบนเรียกว่าอะไร

 ก.ภูเขาหัวตัดใต้น้ำ (guyot)ข.ชุดหินมิกมาไทต์ (migmatite)
 ค.ชุดหินแกรนูไลท์ (granulites)ง.ชุดหินโอฟิโอไลต์ (ophiolite)

29. ข้อใดสัมพันธ์กับ ลาดทวีป (continental rise)

 ก.ภูเขาใต้ทะเลที่มียอดแบนราบข.ส่วนที่ยกตัวขึ้นของพื้นทวีป
 ค.ส่วนกลางมหาสมุทรง.ลิ่มตะกอนที่สะสมตัวบริเวณฐานของไหล่ทวีป

30. ข้อใดคือภูเขาใต้ทะเลที่มียอดเขาราบเรียบ

 ก.guyotข.cuesta
 ค.mesaง.butte

31. พื้นที่ใดคือส่วนที่ลึกที่สุดของมหาสมุทร

 ก.ไหล่ทวีปข.สันเขากลางมหาสมุทร
 ค.ที่ราบก้นสมุทรง.ร่องลึกก้นสมุทร

32. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ ภูเขาหัวตัดใต้น้ำ (guyot)

ก.ภูเขากลางมหาสมุทรที่มีแนวปะการังล้อมรอบข.ภูเขาไฟที่ไม่มีการปะทุอีกแล้ว
 ค.โดยส่วนใหญ่เป็นภูเขาไฟสลับชั้นง.เป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลัง

33. การแผ่กว้างของพื้นทะเล (spreading) ส่งผลต่อระดับน้ำทะเลอย่างไร

ก.การแผ่กว้างรวดเร็ว ทำให้สันเขากลางมหาสมุทรยกตัวสูงขึ้นข.แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่รวดเร็วทำให้ร่องลึกก้นสมุทรลึกขึ้น
 ค.การแผ่กว้างรวดเร็ว ทำให้สันเขากลางมหาสมุทรต่ำลงง.แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่รวดเร็วทำให้พื้นทะเลยกตัวสูงขึ้น

34. มหาสมุทรใดมีขนนาดใหญ่ที่สุด

ก.แอตแลนติกข.แปซิฟิก
 ค.อินเดียง.อาร์คติก

35. มหาสมุทรใดมีความลึกโดยเฉลี่ยของท้องทะเลมากที่สุด

ก.แอตแลนติกข.แปซิฟิก
 ค.อินเดียง.อาร์คติก

36. มวลน้ำเคลื่อนที่บริเวณน้ำลึกในรูปแบบใด

 ก.linearข.spherical
 ค.ellipticalง.ไม่มีข้อใดถูก

37. กระแสการพัดวน (gyre) ของน้ำในมหาสมุทรเกิดจากสาเหตุใด

 ก. แรงดึงดูดจากดวงจันทร์ข.ลมประจำปี
 ค.แรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์ง.ไม่มีข้อใดถูก

38. ข้อใดมีความสัมพันธ์กับกระบวนการ desalination

 ก.แมกนีเซียมแยกออกจากน้ำทะเลข.การก่อตัวของก้อนกลมแมงกานีส
 ค. การปดปล่อยก๊าซของภูเขาไฟง. ความเข้มข้นของน้ำจืด

39. ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนของ ขอบทวีปสถิต (passive continental margin)

 ก.บ่าทวีป (continental shelf)ข.ไหล่ทวีป (continental slope)
 ค.ลาดทวีป (continental rise)ง.ร่องลึกก้นสมุทร (trench)

40. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ หมู่เกาะรูปโค้งปะการัง (atoll)

 ก.แนวปะการังขนานและใกล้ๆ แนวชายฝั่งข.ภูเขาหัวตัดใต้สมุทร
 ค.แนวปะการังโดยรอบทะเลสาบน้ำเค็มง.แนวปะการังที่แยกจากแผ่นดินโดยทะเลสาบน้ำเค็มตื้นๆ

41. โซนรอยแยกใต้พื้นมหาสมุทร (oceanic fracture zone) มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมแบบใด

ก.ก้อนกลมแมงกานีสข.ขอบชนกันของแผ่นเปลือกโลก
 ค.แนวปะการังใต้มหาสมุทรง.รอยเลื่อนตามแนวระดับ

42. พื้นที่ซึ่งมีความชันต่ำและไหลไปทางมหาสมุทรเรียกว่าอะไร

 ก.บ่าทวีป (continental shelf)ข.ไหล่ทวีป (continental slope)
 ค.โตรกเขาใต้มหาสมุทร (submarine canyon)ง.แอ่งตะกอนมหาสมุทร (ocean basin)

43. พื้นที่ใดคือโซนบ่าทวีปที่มีความชันสูงกว่าปกติและลึกไปทางมหาสมุทร

 ก.โตรกเขาใต้มหาสมุทร (submarine canyon)ข.แอ่งตะกอนมหาสมุทร (ocean basin)
 ค.บ่าทวีป (continental shelf)ง.ไม่มีข้อใดถูก

44. นักวิทยาศาสตร์คนใดนำเสนอแบบจำลองกระบวนการเกิด หมู่เกาะรูปโค้งปะการัง (atoll)

 ก.เคลวิน (Kelvin)ข.เจมส์ ฮัทตัน (Hutton J.)
 ค.อัลเฟรด เวเกเนอร์ (Wegener A.)ง.ชาลส์ ดาวิน (Darwin C.)

45. อายุและความลึกของพื้นมหาสมุทรมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

 ก.พื้นมหาสมุทรที่มีอายุแก่กว่าจะลึกกว่าข.ไม่มีความสัมพันธ์กัน
 ค.พื้นมหาสมุทรที่มีอายุอ่อนกว่าจะลึกกว่าง.พื้นมหาสมุทรที่อายุ > 100 ล้านปี มักจะอยู่ในร่องลึกก้นสมุทร

46. ข้อใดคือความเค็มโดยเฉลี่ยของน้ำในมหาสมุทรของโลก

 ก.3.5%    ข.0-3.5%
 ค.35%    ง.3500%

47. ข้อใดคือจุดต่ำที่สุดของคลื่น

 ก.troughข.crest
 ค.wave heightง.wavelength

48. ข้อใดคือคุณสมบัติที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณดำลงไปใต้มหาสมุทร

 ก.อุณหภูมิลดลงข.อุณหภูมิเพิ่มขึ้น
 ค.ความดันเพิ่มขึ้นง.ข้อ ก. และ ค. ถูก

49. คลื่นเสียงเดินทางผ่านน้ำทะเลด้วยความเร็วประมาณเท่าใด

 ก.300 ฟุต/วินาทีข.1,500 เมตร/วินาที
 ค.1,500 ไมล์/ชั่วโมงง.ไม่มีข้อใดถูก

50. ข้อใดคือการหมุนเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทร

 ก.currentข.tide
 ค.gyre     ง.coriolis

51. ข้อใดคือโซนของน้ำในมหาสมุทรที่อยู่ใกล้กับพื้นผิวทะเล ซึ่งแสงอาทิตย์ส่องถึง

 ก.benthic zoneข.abyssal plain
 ค.aphotic zoneง.photic zone

52. ข้อใดคือโซนของน้ำในมหาสมุทรที่อยู่ติดกับพื้นมหาสมุทร

 ก.benthic zoneข.abyssal plain
 ค.aphotic zoneง.photic zone

53. ปรากฏการณ์ใดเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และโลกโคจรอยู่ในแนวเดียวกัน

 ก.น้ำเกิด (spring tide)ข.น้ำตาย (neap tide)
 ค.กระแสคลื่นขนาดฝั่ง (longshore current)ง.ระดับน้ำลดลง (low tidal range)

54. มวลของน้ำในพื้นที่ใดที่มีความหนาแน่นสูงที่สุด

 ก.มหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific Ocean)ข.มหาสมุทรทางตอนใต้ (Southern Ocean)
 ค.ทะเลแดง (Dead Sea)ง.ทะเลสาบฮิวรอน (Lake Huron)

55. ข้อใดคือจุดสูงที่สุดของคลื่น

 ก.troughข.crest
 ค.wave heightง.wavelength

56. กระแสน้ำพื้นผิวมีสาเหตุมาจากความแตกต่างของอะไร

 ก.ความหนาแน่นที่แตกต่างกันข.ความเค็ม
 ค.คลื่นง.ทิศทางลม

57. พื้นที่ใดที่กระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรไหลออกจากชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกา

 ก.บราซิล (Brazil)   ข.เบลเยี่ยม (Benguela)
 ค.เปรู (Peru)        ง.แหลมอะกอลฮัส (Agulhas)

58. desalination คือกระบวนการเกี่ยวกับอะไร

 ก.เกลือถูกเพิ่มเข้าไปในน้ำทะเลข.น้ำสะอาดที่ได้จากน้ำเค็ม
 ค.เกลือที่สกัดจากน้ำสะอาดง.พลังงานที่ได้จากน้ำทะเล

59. กระแสน้ำในทะเลลึกสามารถเคลื่อนที่ได้โดยสาเหตุใด

 ก.ลมข.แรงโคลิโอริส
 ค.ความหนาแน่นแตกต่างกันง.แผ่นดินไหวใต้น้ำ

60. ทิศทางของกระแสน้ำในมหาสมุทรถูกควบคุมโดยปัจจัยใด

 ก.การหมุนเวียนลมในบรรยากาศข. แรงโคริออริส
 ค. การกระจายตัวของพื้นทวีปง.ถูกทุกข้อ

61. ข้อใดคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างผิวน้ำและลมที่พัดผ่าน ซึ่งทำให้น้ำมีการเคลื่อนที่

 ก.กระแสพื้นผิวข.แรงเสียดทาน
 ค.แรงโน้มถ่วงง.ความหนาแน่น

62. กระแสน้ำพื้นผิว (surface current) จะเคลื่อนมวลน้ำไปแบบใดเสมอ

 ก.ตามเข็มนาฬิกาข.ในแนวดิ่ง
 ค.ทวนเข็มนาฬิกาง.ในแนระนาบ

63. ข้อใดคือโครงสร้างแข็งที่สร้างยาวขนานชายฝั่ง เพื่อช่วยกันพลังงานคลื่นจากการกัดเซาะชายฝั่ง

 ก.groin    ข.breakwater
 ค.barrier island   ง.jetty

64. ระยะทางที่ลมพัดผ่านข้ามมหาสมุทรหรือทะเลเปิดเรียกว่าอะไร

 ก.fetch   ข.gyre
 ค.currentง.drift

65. ข้อใดสามารถทำให้น้ำในมหาสมุทรได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

 ก.น้ำเสียจากโรงงานข.น้ำทิ้งจากการทำไร่ทำนา
 ค.การทำประมง     ง.ถูกทุกข้อ

66. ข้อใดคือกระแสน้ำเย็นในมหาสมุทรซึ่งอาจจะยกตัวขึ้นไปบนพื้นผิวและนำพาสารอาหารใต้ท้องทะเลขึ้นสู่พื้นผิว ซึ่งทำให้ปลาชุกชุมเหมาะกับการทำประมง

 ก.น้ำผุด (upwelling)ข.ยอดคลื่น (crest)
 ค.น้ำขึ้น-น้ำลง (tide)          ง.ท้องคลื่น (trough)

67. ระยะห่างระหว่าง 2 ยอดคลื่น (crest) หรือ 2 ท้องคลื่น (trough) เรียกว่าอะไร

 ก.ความยาวคลื่น (wavelength)ข.ความสูงคลื่น (wave height)
 ค.คาบคลื่น (wave period)  ง.ความเร็วคลื่น (wave speed)

68. ชายฝั่งตะวันออกของพื้นทวีป ซึ่งได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำในมหาสมุทร ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างไร

 ก.เปียกชื้นข.อบอุ่น
 ค.น้ำท่วมง.เย็น

69. กระแสน้ำนอกชายฝั่งตะวันตกของพื้นทวีป โดยปกติจะเย็นกว่าที่อื่นๆ เนื่องจากแหล่งกำเนิดของน้ำนั้นมาจากพื้นที่ใด

 ก.ขั้วโลก (polar)    ข.โซนร้อน (tropical)
 ค.เส้นศูนย์สูตร (equatorial)ง.เขตอบอุ่น (warm)

70. ข้อใดคือคลื่นซึ่งเกิดจากน้ำขึ้น-น้ำลง และทำให้มวลน้ำไหลทะลักเข้าไปในปากอ่าวหรือแม่น้ำแคบและตื้น

 ก.น้ำตาย (neap tide)ข.น้ำเกิด (spring tide)
 ค.ปรากฏการณ์กำแพงน้ำ (tidal bore)ง.กระแสคลื่นกว้าน (rip current)

เฉลยแบบฝึกหัด

1) แบบฝึกหัดจับคู่

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.      

2) แบบฝึกหัดถูก-ผิด

1.T 2.F 3.F 4.T 5.T
6.F 7.T 8.T 9.T 10.T
11.F 12.T 13.T 14.F 15.T
16.T 17.T 18.T 19.T 20.T

3) แบบฝึกหัดปรนัย

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20.
21. 22.ค. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35.
36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45.
46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55.
56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65.
66. 67. 68. 69. 70.

4) แบบฝึกหัดอัตนัย

คำอธิบาย : ตอบคำถามให้กระชับและสมบูรณ์เกี่ยวกับวัตถุ กระบวนการหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อกับโลกศาสตร์

1. มหาสมุทรหลักของโลกมีชื่อว่าอะไรบ้าง และมหาสมุทรใดใหญ่ที่สุดและเล็กที่สุด

 
 
 

2. เกลือในมหาสมุทรมาจากพื้นที่ใด และเหตุใดความเค็มของน้ำทะเลจึงยังคงเสถียร

 
 
 

3. CCD หมายถึง อะไร และเหตุใด calcareous oozes จึงพบได้โดยทั่วไปในมหาสมุทรแอตแลนติกมากกว่ามหาสมุทรแปซิฟิก

 
 
 

4. อธิบายความแตกต่างระหว่าง ขอบทวีปจลน์ (active continental margin) และ ขอบทวีปสถิต (passive continental margin)

 
 
 

5. อ่าวไทย (Gulf of Thailand) เป็นขอบทวีปประเภทใด

 
 
 

6. อธิบาย อุณหภูมิโดยเฉลี่ย (temperature) ความเค็ม (salinity) และ ความหนาแน่น (density) ของน้ำทะเลซึ่งแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

 
 
 

7. ข้อใดคือปัจจัยสำคัญ 2 ปัจจัย ที่เป็นตัวควบคุมความหนาแน่นของน้ำทะเล กระแสน้ำชนิดใดที่เกิดจากความแตกต่างของความหนาแน่นของน้ำทะเล และกระแสน้ำแบบนี้เป็นแบบกระแสแนวดิ่งหรือแนวระนาบ

 
 
 

8. อธิบายกลไล การยกตัว (upwelling) และ การจมตัว (downwelling) ของกระแสน้ำในมหาสมุทร

 
 
 

9. อธิบายความแตกต่างระหว่างทิศทางของ ocean gyres ที่แตกต่างกันของ gyres แปซิฟิกใต้และเหนือ

 
 
 

10. อธิบาย การไหลเวียนของเทอร์โมฮาไลน์ (thermohaline circulation) ที่ส่งผลต่อกระแสน้ำในมหาสมุทร

 
 
 

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: