เรียนรู้

แบบฝึกหัด 5 โครงสร้างภายในโลก

1) แบบฝึกหัดจับคู่

คำอธิบาย : เลือก ตัวอักษร หน้าคำบรรยายด้านขวา เติมในช่องว่างด้านซ้ายในแต่ละข้อที่กำหนดให้ เพื่ออธิบายความหมายของคำด้านซ้ายอย่างถูกต้องและเหมาะสม

โครงสร้างภายในโลก
1.____ง. ก.เนื้อโลก (mantle)
2.____ข. ข.แผ่นเปลือกโลกทวีป (continental crust)
3.____ก. ค.แผ่นเปลือกโลกมหาสมุทร (oceanic crust)
4.____ช. ง.แกนโลกชั้นนอก (outer core)
5.____จ. จ.แกนโลกชั้นใน (inner core)
6.____ฉ. ฉ.ฐานธรณีภาค (asthenosphere)
7.____ค. ช.ธรณีภาค (lithosphere)
8.____ซ. ซ.แผ่นเปลือกโลก (crust)

2) แบบฝึกหัดถูก-ผิด

คำอธิบาย : เติมเครื่องหมาย T หน้าข้อความที่กล่าวถูก หรือเติมเครื่องหมาย F หน้าข้อความที่กล่าวผิด พร้อมทั้งขีดเส้นใต้เนื้อความที่ผิดและอธิบายใหม่ให้ถูกต้อง

1.Tความรู้โดยส่วนใหญ่ของโครงสร้างภายในโลกมาจากการศึกษาจาก คลื่นไหวสะเทือน (seismic wave)
2.Fคลื่นปฐมภูมิ (P wave) ไม่สามารถเดินทางผ่านก๊าซและของเหลวได้
3.Fแผ่นเปลือกโลก (crust) มีความหนาโดยเฉลี่ยประมาณ 10 กิโลเมตร
4.Tการศึกษาองค์ประกอบของ อุกกาบาต (meteorite) มีส่วนสำคัญที่ทำให้เข้าใจองค์ประกอบภายในโลกมากขึ้น
5.Tกระแสพาความร้อน (convection current) ในเนื้อโลก เป็นกลไกสำคัญของการเคลื่อนที่แผ่นเปลือกโลก
6.Fขอบเขตที่แบ่งระหว่างแผ่นเปลือกโลกและเนื้อโลก คือ ความไม่ต่อเนื่องเงา (shadow discontinuity)
7.Fคลื่นปฐมภูมิ (P wave) จะมาถึงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวหลังจาก คลื่นทุติยภูมิ (S wave)
8.Fธรณีภาค (lithosphere) วางตัวอยู่ใต้ ฐานธรณีภาค (asthenosphere)
9.Tแกนโลกชั้นใน (inner core) มีองค์ประกอบเป็นโลหะในสถานะของแข็ง
10.Tความเร็วของ คลื่นไหวสะเทือน (seismic wave) ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นและความเป็นพลาสติกของวัสดุที่คลื่นเดินทางผ่าน
11.Tเนื้อโลก (mantle) มีสถานะเป็นของแข็งเนื่องจากทั้งคลื่นปฐมภูมิและคลื่นทุติยภูมิเดินทางผ่านได้
12.Tชั้น D (D layer) คือส่วนล่างสุดของเนื้อโลก
13.Fสนามแม่เหล็กโลก (earth’s magnetic field) สร้างขึ้นจาก เนื้อโลกชั้นบน (upper mantle)
14.Fองค์ประกอบโดยเฉลี่ยของ แผ่นเปลือกโลกทวีป (continental crust) คล้ายกับหินบะซอลต์
15.Tอุณหภูมิภายในโลกอาจสูง > 6,700 องศาเซลเซียส
16.Tคลื่นทุติยภูมิ (S wave) ไม่สามารถเดินทางผ่าน แกนโลกชั้นนอก (outer core) ได้
17.Fธรณีภาค (lithosphere) ประกอบด้วยส่วนเล็กๆ ของหินหนืดที่หลอมละลายบางส่วน
18.Tคลื่นปฐมภูมิ (P wave) และ คลื่นทุติยภูมิ (S wave) เดินทางเร็วขึ้นเมื่อเปลี่ยนจากแผ่นเปลือกโลกไปสู่เนื้อโลกตอนบน
19.Tคลื่นปฐมภูมิ (P wave) เดินทางได้เร็วกว่า คลื่นทุติยภูมิ (S wave) ในทุกๆ วัสดุที่เดินทางผ่าน
20.Tเนื้อโลก (mantle) มีปริมาตร > 82% ของปริมาตรโลกทั้งหมด

3) แบบฝึกหัดปรนัย

คำอธิบาย : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว จากตัวเลือกที่กำหนดให้ เพื่ออธิบายหรือตอบคำถามในแต่ละข้อ

1. ข้อใดคือความไม่ต่อเนื่องของความเร็วคลื่นไหวสะเทือนระหว่างเปลือกโลกและเนื้อโลก

ข.ก.magnetic anomalyข.Mohorovičić discontinuity
 ค.high velocityง.transition zone

2. โซนอับคลื่นทุติยภูมิ (S-wave shadow zone) อยู่ระหว่างองศาใดเมื่อเปรียบเทียบกับจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหว

ง.ก.100-120 องศาข.115-160 องศา
 ค.105-140 องศาง.105-180 องศา

3. นักแผ่นดินไหววิทยา (seismologist) เชื่อว่าแกนโลกชั้นนอก มีสถานะเป็นของเหลวเนื่องจากหลักฐานข้อใด

ก.ก.คลื่นไหวสะเทือนไม่สามารถเดินทางผ่านของเหลวไปได้ข.คลื่นไหวสะเทือนเดินทางผ่านด้วยความเร็วเพิ่มขึ้น
 ค.หลักฐานจากหินอายุแก่ง.หลักฐานจากแมกมาที่ปะทุจากภูเขาไฟ

4. ข้อใดคือความไม่ต่อเนื่องของความเร็วคลื่นไหวสะเทือนที่ระดับความลึก 2,900 กิโลเมตร

ก.ก.รอยต่อระหว่างแกนโลก-เนื้อโลกข.ชั้นความไม่ต่อเนื่องโมโฮโรวิซิก
 ค.รอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทร-แผ่นเปลือกโลกทวีปง.รอยต่อระหว่างแกนโลกชั้นใน-แกนโลกชั้นนอก

5. ข้อใดกล่าวผิด

ค.ก.คลื่นอัด (compression wave) เดินทางผ่านของแข็งได้ดีเท่ากับของเหลวข.โดยทั่วไปความเร็วของคลื่นไหวสะเทือนจะเพิ่มขึ้นตามความลึกที่เพิ่มขึ้น
 ค.คลื่นทุติยภูมิมีความเร็วสูงกว่าคลื่นปฐมภูมิในทุกตัวกลางง.คลื่นไหวสะเทือนมีความเร็วลดลงเมื่อเผ่านของเหลว

6. นักวิทยาศาสตร์คาดว่า แกนโลกชั้นนอก (outer core) มีสถานะเป็นของเหลวเนื่องจากสาเหตุใด

ก.ก.คลื่นทุติยภูมิไม่สามารถเดินทางผ่านได้ข.คลื่นปฐมภูมิไม่สามารถเดินทางผ่านได้
 ค.แกนโลกชั้นนอกลอยอยู่บนแกนโลกชั้นในง.แกนโลกชั้นนอกมีสภาพความแข็ง (rigidity) สูง

7. ข้อใดคือวิธีที่ดีที่สุดในการศึกษาโครงสร้างภายในโลก

ง.ก.ศึกษาแท่งตัวอย่างข.ศึกษาสนามแม่เหล็ก
 ค.ศึกษาความหนาแน่นง.ศึกษาคลื่นไหวสะเทือน

8. ชั้นใดภายในโลกที่มีองค์ประกอบเป็นของเหลว

ข.ก.แผ่นเปลือกโลก (crust)ข.แกนโลกชั้นนอก (outer core)
 ค.แกนโลกชั้นใน (inner core)ง.ถูกทุกข้อ

9. ชั้นใดภายในโลกที่เป็นสาเหตุสำคัญในการผลิตสนามแม่เหล็กโลก

ง.ก.แผ่นเปลือกโลก (crust)ข.เนื้อโลก (mantle)
 ค.แกนโลกชั้นใน (inner core)ง.แกนโลกชั้นนอก (outer core)

10. คลื่นไหวสะเทือน (seismic wave) เดินทางเร็วขึ้นเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใด

ข.ก.เดินทางผ่านวัสดุที่แข็งน้อยกว่าข.เดินทางผ่านวัสดุที่แข็งมากกว่า
 ค.จากหินแกรนิตผ่านหินบะซอลต์ง.ไม่มีข้อใดถูก

11. แกนโลก (core) ประกอบด้วยธาตุหลักอะไรบ้าง

ค.ก.เหล็กและซัลเฟอร์ข.นิกเกิลและโคบอลต์
 ค.เหล็กและธาตุนิกเกิลง.ไม่มีข้อใดถูก

12. ธรณีภาค (lithosphere) ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ค.ก.แผ่นเปลือกโลกทวีปและแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรข.แผ่นเปลือกโลกชั้นล่างและแกนโลกชั้นนอก
 ค.แผ่นเปลือกโลกและชั้นบนสุดของเนื้อโลกง.แผ่นเปลือกโลกชั้นนอก

13. คลื่นไหวสะเทือน (seismic wave) ชนิดใดไม่สามารถเดินทางผ่านตัวกลางที่มีสถานะของเหลวได้

ข.ก.คลื่นเลิฟ (love)ข.คลื่นทุติยภูมิ (S wave)
 ค.คลื่นเรย์ลี (rayleigh wave)ง.คลื่นปฐมภูมิ (P wave)

14. ชั้นใดภายในโลกที่ คลื่นปฐมภูมิ (P wave) สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุด

ข.ก.แผ่นเปลือกโลก (crust)ข.เนื้อโลกชั้นล่าง (lower mantle)
 ค.แกนโลกชั้นใน (inner core)ง.เนื้อโลกตอนบน (upper mantle)

15. ชั้นความไม่ต่อเนื่องโมโฮโรวิซิก (Mohorovičić discontinuity) คือรอยต่อระหว่างชั้นใด

ก.ก.แผ่นเปลือกโลกและเนื้อโลกข.เนื้อโลกและแกนโลกชั้นนอก
 ค.แผ่นเปลือกโลกและแกนโลกชั้นในง.แกนโลกชั้นนอกและแกนโลกชั้นใน

16. ชั้นความไม่ต่อเนื่องกูเต็นเบิร์ก (Gutenberg discontinuity) คือรอยต่อระหว่างชั้นใด

ข.ก.แผ่นเปลือกโลกและเนื้อโลกข.เนื้อโลกและแกนโลกชั้นนอก
 ค.แผ่นเปลือกโลกและแกนโลกชั้นในง.แกนโลกชั้นนอกและแกนโลกชั้นใน

17. ชั้นใดภายในโลกที่มีความหนาแน่นต่ำที่สุด

ก.ก.แผ่นเปลือกโลกทวี (continental crust)ข.แผ่นเปลือกโลกมหาสมุทร (oceanic crust)
 ค.แกนโลกชั้นใน (Inner core)ง.แกนโลกชั้นนอก (outer core)

18. ชั้นใดภายในโลกที่มีความหนาแน่นสูงที่สุด

ค.ก.แผ่นเปลือกโลกทวีป (continental crust)ข.แผ่นเปลือกโลกมหาสมุทร (oceanic crust)
 ค.แกนโลกชั้นใน (inner core)ง.แกนโลกชั้นนอก (outer core)

19. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ รอยต่อระหว่างแกนโลกและเนื้อโลก

ข.ก. รอยต่อมีความราบเรียบสูงข.รอยต่อมีความลึกแตกต่างกันประมาณ 5 กิโลเมตร
 ค.รอยต่อมีความลึกแตกต่างกันประมาณ 100 กิโลเมตรง.รอยต่อมีความลึกแตกต่างกันประมาณ 400 กิโลเมตร

20. เนื้อโลกมีปริมาตรเท่าใดเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาตรทั้งหมดของโลก

ง.ก.20%ข.65%
 ค.35%ง.80%

21. ข้อใดคือเกณฑ์การจำแนกโลกออกเป็น แผ่นเปลือกโลก เนื้อโลกและแกนโลก

ก.ก.องค์ประกอบทางเคมีข.ความเร็วคลื่นไหวสะเทือน
 ค.ความดันง.ถูกทุกข้อ

22. ข้อใดคือเกณฑ์การจำแนกโลกออกเป็น ธรณีภาค ฐานธรณีภาคและชั้นมีโซสเฟียร์

ข.ก.องค์ประกอบทางเคมีข.ความเร็วคลื่นไหวสะเทือน
 ค.ความดันง.ถูกทุกข้อ

23. ชั้นใดที่คลื่นไหวสะเทือนเดินทางผ่านและทำให้คลื่นไหวสะเทือนมีความเร็วลดลง

ก.ก.ฐานธรณีภาคไปธรณีภาคข.ฐานธรณีภาคไปแกนโลกชั้นนอก
 ค.ธรณีภาคไปแกนโลกชั้นนอกง.แกนโลกชั้นนอกไปแกนโลกชั้นใน

24. ส่วนใดภายในโลกที่มีปริมาตรมากที่สุด

ง.ก. แผ่นเปลือกโลก (crust)ข.แกนโลกชั้นนอก (outer core)
 ค. แกนโลกชั้นใน (inner core)ง. เนื้อโลก (mantle)

25. ข้อใดคือการแบ่งโครงสร้างภายในโลกตามคุณสมบัติทางกายภาพ

ค.ก. แผ่นเปลือกโลกทวีป (continental crust)ข. แผ่นเปลือกโลกมหาสมุทร (oceanic crust)
 ค. ธรณีภาค (lithosphere)ง. เนื้อโลก (mantle)

26. แผ่นเปลือกโลกทวีป (continental crust) มีองค์ประกอบโดยรวมคล้ายกับหินชนิดใด

ก.ก.หินแกรนิตข.หินบะซอลต์
 ค.หินอัคนีสีเข้มจัดง.หินแกบโบร

27. แผ่นเปลือกโลกมหาสมุทร (oceanic crust) มีองค์ประกอบโดยรวมคล้ายกับหินชนิดใด

ข.ก.หินแกรนิตข.หินบะซอลต์
 ค.หินอัคนีสีเข้มจัดง.หินแกบโบร

28. เนื้อโลก (mantle) มีองค์ประกอบโดยรวมคล้ายกับหินชนิดใด

ค.ก.หินแกรนิตข.หินบะซอลต์
 ค.หินอัคนีสีเข้มจัดง.หินแกบโบร

29. ธรณีภาค (lithosphere) มีความหนาประมาณเท่าใด

ข.ก.25 กิโลเมตรข.100 กิโลเมตร
 ค.250 กิโลเมตรง.2,900 กิโลเมตร

30. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก.ก. ธรณีภาค (lithosphere) ประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลก (crust)ข. แผ่นเปลือกโลก (crust) ประกอบด้วยธรณีภาค (lithosphere)
 ค. ธรณีภาค (lithosphere) และแผ่นเปลือกโลก (crust) คือชื่อเรียกที่แตกต่างกันง. ธรณีภาค (lithosphere) และแผ่นเปลือกโลก (crust) คือคนละส่วนกัน

31. คลื่นไหวสะเทือน (seismic wave) เมื่อเดินทางผ่านรอยต่อระหว่างวัสดุที่แตกต่างกัน คลื่นจะแสดงพฤติกรรมอย่างไร

ง.ก. คลื่นหักเหข. คลื่นสะท้อน
 ค. คลื่นเปลี่ยนความเร็วง.ถูกทุกข้อ

32. โซนอับคลื่นทุติยภูมิ (S-wave shadow zone) มีสาเหตุมาจากอะไร

ข.ก. รอยต่อแผ่นเปลือกโลก-เนื้อโลกข.แกนโลกชั้นนอก
 ค. เนื้อโลกชั้นล่างง. แกนโลกชั้นใน

33. โซนอับคลื่นทุติยภูมิ (S-wave shadow zone) อยู่ในช่วงมุมองศาใด เมื่อเปรียบเทียบกับจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหว

ค.ก.45-180 องศาข.75-180 องศา
 ค.105-180 องศาง.145-180 องศา

34. ขอบเขตระหว่าง เนื้อโลก (mantle) และ แกนโลก (core) อยู่ที่ระดับความลึกโดยประมาณเท่าใด

ค.ก.300 กิโลเมตรข.1,000 กิโลเมตร
 ค.3,000 กิโลเมตรง.5,000 กิโลเมตร

35. แผ่นเปลือกโลกทวีป (continental crust) มีความหนาประมาณเท่าใด

ข.ก.5 กิโลเมตรข.35 กิโลเมตร
 ค.65 กิโลเมตรง.100 กิโลเมตร

36. คลื่นปฐมภูมิ (P wave) เคลื่อนที่เร็วที่สุดในบริเวณใด

ข.ก.เนื้อโลกชั้นบน (upper mantle)ข.เนื้อโลกชั้นล่าง (lower mantle)
 ค.แกนโลกชั้นนอก (outer core)ง.แกนโลกชั้นใน (inner core)

37. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ ชั้นความไม่ต่อเนื่องโมโฮโรวิซิก (Mohorovičić discontinuity)

ง.ก.คลื่นไหวสะเทือนเดินทางเร็วขึ้นเมื่อผ่านชั้นนี้เข้าไปในโลกข. ชั้นนี้แยกหินที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันออกจากัน
 ค. ชั้นนี้แยกแผ่นเปลือกโลกออกจากเนื้อโลกง. ชั้นนี้คือขอบเขตบนสุดที่หินหลอมละลายบางส่วน

38. สนามแม่เหล็กโลก (earth’s magnetic field) เกิดจากส่วนใดภายในโลก

ค.ก.แผ่นเปลือกโลก (crust)ข.เนื้อโลก (mantle)
 ค.กนโลกชั้นนอก (outer core)ง.แกนโลกชั้นใน (inner core)

39. วัสดุใดๆ จะสูญเสีย ความเป็นแม่เหล็กถาวร (permanent magnetism) เมื่อได้รับความร้อนสูงถึงระดับใด

ง.ก.100 องศาเซลเซียสข.250 องศาเซลเซียส
 ค.400 องศาเซลเซียสง.550 องศาเซลเซียส

40. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ สนามแม่เหล็กโลก

ข.ก.ขั้วสนามแม่เหล็กโลกขนานกับแกนหมุนของโลกข.ขั้วสนามแม่เหล็กโลกเอียง 11 องศา จากแกนหมุนของโลก
 ค.ขั้วสนามแม่เหล็กโลกเอียง 45 องศา จากแกนหมุนของโลกง.ขั้วสนามแม่เหล็กโลกตั้งฉากกับแกนหมุนของโลก

41. สนามแม่เหล็กโลกมีการกลับขั้วในทุกๆ กี่ปีโดยประมาณ

ค.ก.50 ปีข.5,000 ปี
 ค.500,000 ปีง.50 ล้านปี

42. ส่วนใดของโลกที่มีองค์ประกอบเป็นแร่โอลิวีนและไพรอคซีน

ค.ก.แผ่นเปลือกโลกทวีปข.แผ่นเปลือกโลกมหาสมุทร
 ค.เนื้อโลกชั้นบนง. แกนโลก

43. ข้อใดกล่าวผิด

ข.ก.asthenosphere วางตัวอยู่ใต้lithosphereข.asthenosphere แข็งกว่าlithosphere
 ค.asthenosphere ยกตัวใกล้กับพื้นผิวโลกในบริเวณสันเขากลางมหาสมุทรง.asthenosphere หลอมละลายบางส่วน

44. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ แผ่นเปลือกโลกมหาสมุทร (oceanic crust)

ก.ก.เป็นหินบะซอลต์ หนาแน่น 3.0 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตรข.เป็นหินแกรนิต หนาแน่น 3.0 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
 ค.เป็นหินแกรนิต หนาแน่น 2.6 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตรง.เป็นหินบะซอลต์ หนาแน่น 2.6 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร

45. ธรณีภาค (lithosphere) ประกอบด้วยส่วนใดบ้าง

ก.ก.แผ่นเปลือกโลกและเนื้อโลกชั้นบนสุดที่มีสถานะของแข็งข.แกนโลกชั้นนอกและแกนโลกชั้นใน
 ค.ฐานธรณีภาคและมีโซสเฟียร์ง.แกนโลกชั้นนอกและเนื้อโลก

46. คลื่นปฐมภูมิ (P wave) เดินทางผ่านหินแกรนิตด้วยความเร็วประมาณเท่าใด

ข.ก.4 กิโลเมตร/วินาทีข.6 กิโลเมตร/วินาที
 ค.8 กิโลเมตร/วินาทีง.10 กิโลเมตร/วินาที

47. ข้อใดกล่าวผิด

ง.ก. รอยต่อแผ่นเปลือกโลก-เนื้อโลก เรียกว่าชั้นความไม่ต่อเนื่องโมโฮโรวิซิกข. แผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรประกอบด้วยหินบะซอลต์และแกบโบร
 ค. แผ่นเปลือกโลกหนาแน่นน้อยกว่าเนื้อโลกง.คลื่นปฐมภูมิเดินทางในแผ่นเปลือกโลกเร็วกว่าเนื้อโลก

48. ชุดหินโอฟิโอไลต์ (ophiolite suite) อาจจะ ไม่สัมพันธ์ กับส่วนใดของโลก

ก.ก.แผ่นเปลือกโลกทวีป (continental crust)ข.แผ่นเปลือกโลกมหาสมุทร (oceanic crust)
 ค.เนื้อโลกชั้นบน (upper mantle)ง.ชั้นความไม่ต่อเนื่องโมโฮโรวิซิก (Mohorovičić discontinuity)

49. ข้อใดกล่าวผิด

ค.ก.ฐานธรณีภาคมีสถานะพลาสติกข.ธรณีภาคมีสถานะของแข็ง
 ค.แกนโลกชั้นนอกมีสถานะของแข็งง.แผ่นเปลือกโลกทวีปมีสถานะของแข็ง

50. แกนโลก (core) มีองค์ประกอบของธาตุใดมากที่สุด

ค.ก.ซิลิกอน (silicon)ข.ออกซิเจน (oxygen)
 ค.เหล็ก (iron)ง.นิกเกิล (nickle)

51. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้แกนโลกชั้นในมีสถานะเป็นของแข็ง (rigid)

ง.ก.อุณหภูมิต่ำข.อุณหภูมิสูง
 ค.ความดันต่ำง.ความดันสูง

52. ข้อใดคือหลักฐานการมีอยู่ของรอยต่อระหว่าง แผ่นเปลือกโลก (crust) และ เนื้อโลก (mantle)

ก.ก.การวิเคราะห์คลื่นไหวสะเทือนข.การเจาะสำรวจหินระดับลึก
 ค.การศึกษาธรณีวิทยาในรายละเอียดง.การศึกษาสนามแม่เหล็กโลกบรรพกาล

53. การเพิ่มความเร็วของ คลื่นทุติยภูมิ (S wave) อย่างรวดเร็วในช่วงระดับความลึก 400 กิโลเมตร และ 670 กิโลเมตร จากพื้นผิวโลก เกิดจากสาเหตุใด

ก.ก.การเปลี่ยนแปลงการอัดตัวของแร่ในเนื้อโลกข.การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของเนื้อโลก
 ค.การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของเนื้อโลกง.การเปลี่ยนแปลงความดันของเนื้อโลก

54. รอยต่อระหว่างแกนโลกชั้นในและแกนโลกชั้นนอกอยู่ที่ระดับความลึกเท่าใดจากพื้นผิวโลก

ค.ก.700 กิโลเมตรข.2,900 กิโลเมตร
 ค.5,100 กิโลเมตรง.6,400 กิโลเมตร

55. ข้อใดคือคุณสมบัติของแกนโลก (core)

ง.ก.มีลักษณะเป็นโพรงข.หลอมละลายอย่างสมบูรณ์
 ค.ประกอบด้วยหินที่มีแร่ซิลิกาเข้มข้นสูงง.ประกอบด้วยธาตุเหล็กและนิกเกิลโดยส่วนใหญ่

56. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ ฐานธรณีภาค (asthenosphere)

ข.ก.วางตัวอยู่เหนือธรณีภาคข.แหล่งพลังงานที่ทำให้แผ่นเปลือกโลก เคลื่อนที่
 ค.มีสถานะพลาสติกไหลไป-มาง.ถูกทุกข้อ

57. ข้อใดคือชั้นที่อยู่ระหว่าง แกนโลก (core) และ แผ่นเปลือกโลก (crust)

ก.ก.เนื้อโลก (mantle)ข.ธรณีภาค (lithosphere)
 ค.ฐานธรณีภาค (asthenosphere)ง.มีโซสฟียร์ (measphere)

58. ระยะทางจากพื้นผิวโลกถึงใจกลางโลกประมาณกี่กิโลเมตร

ข.ก.1,610 กิโลเมตรข.6,440 กิโลเมตร
 ค.16,100 กิโลเมตรง.64,400 กิโลเมตร

59. คลื่นปฐมภูมิ (P wave) ใช้เวลาในการเดินทางผ่านโลกประมาณกี่นาที

ง.ก.1 นาทีข.5 นาที
 ค.10 นาทีง.20 นาที

60. เมื่อ คลื่นไหวสะเทือน (seismic wave) เดินทางผ่านวัตถุที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน คลื่นจะแสดงพฤติกรรมแบบใด

ง.ก.elasticityข.dissipation
 ค.deflectionง.refraction

61. ข้อใดกล่าวผิด

ก.ก. โซนอับคลื่นปฐมภูมิกว้างกว่าโซนอับคลื่นทุติยภูมิข.คลื่นไหวสะเทือนเดินทางเป็นเส้นโค้งภายในโลก
 ค.คลื่นปฐมภูมิเดินทางในแกนโลกชั้นนอกช้ากว่าเนื้อโลกชั้นล่างง.คลื่นทุติยภูมิไม่สามารถเดินทางผ่านของเหลวได้

62. โลกมี การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความลึก (geothermal gradient) เป็นอย่างไร

ข.ก.3 องศาเซลเซียส/กิโลเมตรข.30 องศาเซลเซียส/กิโลเมตร
 ค.300 องศาเซลเซียส/กิโลเมตรง.1 องศาเซลเซียส/กิโลเมตร

63. ชั้นความไม่ต่อเนื่องโมโฮโรวิซิก (Mohorovičić discontinuity) เป็นรอยต่อที่แบ่งชั้นอะไรออกจากกัน

ง.ก.ธรณีภาค-ฐานธรณีภาคข.แกนโลกชั้นนอก-แกนโลกชั้นใน
 ค.เนื้อโลก-แกนโลกง. แผ่นเปลือกโลก-เนื้อโลก

64. ข้อใดคือแหล่งกำเนิดของ สนามแม่เหล็กโลก (Earth’s magnetic field)

ก.ก.แกนโลก (core)ข.มีโซสเฟียร์ (mesosphere)
 ค.แผ่นเปลือกโลก (crust)ง.ขั้วแม่เหล็ก (magnetic pole)

65. ข้อใดคือ มวล (mass) ของวัตถุ

ง.ก.น้ำหนักที่ชั่งบนโลกข.ปริมาณน้ำที่ถูกแทนที่ด้วยวัตถุ
 ค.ความรุนแรงของแรงโน้มถ่วงที่ยึดเหนี่ยววัตถุไว้กับโลกง.จำนวนของสารที่มีอยู่ในวัตถุ

66. ชั้นใดภายในโลกมี มวล (mass) และ ปริมาตร (volume) มากที่สุด

ก.ก.เนื้อโลก (mantle)ข.แมกมา (magma)
 ค.แผ่นเปลือกโลก (crust)ง. แกนโลก (core)

67. ข้อใดเป็นส่วนประกอบของ ธรณีภาค (lithosphere)

ก.ก.แผ่นเปลือกโลก (crust)ข.ฐานธรณีภาค (asthenosphere)
 ค.อุทกภาค (hydrosphere)ง. แกนโลก (core)

68. ชั้นใดภายในโลกมีสถานะเป็นของหนืดที่สามารถไหลได้

ค.ก.ธรณีภาค (lithosphere)ข.แผ่นเปลือกโลก (crust)
 ค.ฐานธรณีภาค (asthenosphere)ง.แกนโลกชั้นใน (inner core)

69. ชั้นใดภายในโลกมีองค์ประกอบเป็นเหล็กเหลว (liquid iron)

ข.ก.แกนโลก (core)ข.แกนโลกชั้นนอก (outer core)
 ค.เนื้อโลก (mantle)ง. แกนโลกชั้นใน (inner core)

70. ข้อใดคือองค์ประกอบของ แผ่นเปลือกโลก (crust)

ก.ก.ออกซิเจนและซิลิกอนข.เหล็กและซิลิกอน
 ค.เหล็กและนิกเกิลง. ทองแดงและนิกเกิล

71. โซนอับคลื่นปฐมภูมิ (P-wave shadow zone) อยู่ระหว่างองศาใดเมื่อเปรียบเทียบกับจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหว

ค.ก.100-120 องศาข.115-160 องศา
 ค.105-140 องศาง.115-180 องศา

เฉลยแบบฝึกหัด

1) แบบฝึกหัดจับคู่

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.      

2) แบบฝึกหัดถูก-ผิด

1.T 2.F 3.F 4.T 5.T
6.F 7.F 8.F 9.T 10.T
11.T 12.T 13.F 14.F 15.T
16.T 17.F 18.T 19.T 20.T

3) แบบฝึกหัดปรนัย

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35.
36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45.
46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55.
56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65.
66. 67. 68. 69. 70.

4) แบบฝึกหัดอัตนัย

คำอธิบาย : ตอบคำถามให้กระชับและสมบูรณ์เกี่ยวกับวัตถุ กระบวนการหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อกับโลกศาสตร์

1. เมื่อเดินทางเข้าสู่ใจกลางโลก อุณหภูมิ (temperature) จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร

 
 
 

2. เมื่อเดินทางเข้าสู่ใจกลางโลก ความดัน (pressure) จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร

 
 
 

3. จำแนกชั้นต่างๆ ภายในโลกทั้งตามหลัก คุณสมบัติทางกายภาพ (physical property) และ คุณสมบัติทางเคมี (chemical property)

 
 
 

4. อธิบายเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของ แผ่นเปลือกโลก (crust) เช่น ชนิด องค์ประกอบ ความหนา และลักษณะเฉพาะอื่นๆ

 
 
 

5. เหตุใดนักวิทยาศาสตร์จึงเชื่อว่า แผ่นเปลือกโลกมหาสมุทร (oceanic crust) จึงมีความหนาแน่นมากกว่า แผ่นเปลือกโลกทวีป (continental crust)

 
 
 

6. เนื้อโลก (mantle) ประกอบด้วยอะไรบ้างและนักวิทยาศาสตร์ใช้หลักฐานอะไรในการแยกชั้น

 
 
 

7. อธิบายหลักการค้นพบ ชั้นความไม่อย่างต่อเนื่องโมโฮโรวิซิก (Mohorovicic discontinuity)

 
 
 

8. อธิบายหลักการค้นพบ ชั้นความไม่อย่างต่อเนื่องกูเตนเบอร์ก (Gutenberg discontinuity) และ ชั้นความไม่อย่างต่อเนื่องเลแมน (Lehman discontinuity)

 
 
 

9. อุกกาบาต (meteorite) มีประโยชน์อย่างไรในการศึกษาองค์ประกอบภายในของโลก

 
 
 

10. อธิบายกลไกการเกิด สนามแม่เหล็กโลก (earth’s magnetic field)

 
 
 

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: