เรียนรู้

แบบฝึกหัด 18 กระบวนการแปรสภาพและหินแปร

วัตถุประสงค์ของแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้อ่านมีโอกาส 1) ทบทวนเนื้อหา และ 2) ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม โดยผ่านกระบวนการสื่อสารแบบถาม-ตอบ ระหว่างผู้เขียน-ผู้อ่าน เท่านั้น โดยไม่มีเจตนาวิเคราะห์ข้อสอบเก่าหรือแนวข้อสอบแต่อย่างใด

1) แบบฝึกหัดจับคู่

คำอธิบาย : เลือก ตัวอักษร หน้าคำบรรยายด้านขวา และเติมในช่องว่างด้านซ้ายของแต่ละข้อ เพื่ออธิบายหินแปรชนิดต่างๆ ที่สามารถพบได้ในสภาพแวดล้อมการแปรสภาพดังแสดงในรูป

หินแปร (metamorphic rock) ที่สามารถพบได้ในสภาพแวดล้อมการแปรสภาพรูปแบบต่างๆ
1._____ ก.หินชนวน (slate)
2._____ ข.ปริมณฑลสัมผัส (aureole)
3._____ ค.หินตะกอน (sedimentary rock)
4._____ ง.หินฟิลไลท์ (phyllite)
5._____ จ.หินชีสต์ไมกาการ์เนต (garnet mica schist)
6._____ ฉ.หินไนส์ (gneiss)
7._____ ช.หินชีสต์ไมกา (mica schist)
8._____ ซ.หินมิกมาไทต์ (migmatite)

2) แบบฝึกหัดถูก-ผิด

คำอธิบาย : เติมเครื่องหมาย T หน้าข้อความที่กล่าวถูก หรือเติมเครื่องหมาย F หน้าข้อความที่กล่าวผิด

1. _____การแปรสภาพหิน (metamorphism) เป็นกระบวนการสำคัญของวัฏจักรหิน
2. _____ตัวแปรสำคัญของการแปรสภาพหิน คือ อุณหภูมิและความดัน
3. _____ชุดปฏิกิริยาของโบเวน (Bowen’s reaction series) ใช้แปรความด้านอุณหภูมิที่ทำให้เกิดหินแปร
4. _____หินบางชนิดประกอบด้วยแร่ที่ไม่สามารถแปรสภาพได้
5. _____การแปรสภาพหินแบบความดันสูงและอุณหภูมิต่ำ เกิดบริเวณแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เข้าหากัน
6. _____การแปรสภาพหินที่อุณหภูมิต่ำและเพิ่มความดันขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง เรียกว่า การแปรสภาพแบบสัมผัส (contact metamorphism)
7. _____หินแปรริ้วลาย (foliated metamorphic rock) แปรมาจากหินตะกอนหรือหินชั้น
8. _____หินแปรเกิดจากหินเดิมที่เห็นหินอัคนีและหินตะกอน
9. _____การพุ่งชนของอุกกาบาตทำให้เกิดการแปรสภาพหินได้
10. _____การแปรสภาพบริเวณไพศาล (regional metamorphism) โดยส่วนใหญ่เกิดบริเวณแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ออกจากกัน
11. _____ในบริเวณขอบแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เข้าหากัน หินโดยส่วนใหญ่เกิด การแปรสภาพเกรดต่ำ (low-grade metamorphism) และ การแปรสภาพโดยการแทนที่ (metasomatism)
12. _____การแปรสภาพหิน (metamorphism) บางครั้งเกิดอยู่ในชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียม
13. _____การแปรสภาพหินเกิดขึ้นเฉพาะโลกซึ่งมีกระบวนการธรณีแปรสัณฐาน
14. _____บางครั้งแร่ถูกหลอมละลายในกระบวนการแปรสภาพหิน
15. _____ริ้วราย (foliation) หมายถึงการวางตัวของผลึกแร่ที่สอดคล้องกันและตั้งฉากกับทิศทางของแรงหรือความดันสูงที่สุดที่กระทำกับหิน
16. _____น้ำช่วยให้ปฏิกิริยาการแปรสภาพหินมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเนื่องจากช่วยในการเคลื่อนที่ของอะตอมและไอออน
17. _____องค์ประกอบของหินแปร สัมพันธ์กับหินเดิมก่อนการแปรสภาพ
18. _____การแปรสภาพหิน (metamorphism) ศึกษาและเข้าใจได้ยาก เนื่องจากไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงเหมือนกับกระบวนการเกิดหินอัคนีและหินตะกอน
19. _____หินที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นหินที่มีอายุแก่ที่สุดในโลกคือหินแปร
20. _____หินแปรเป็นหินที่พบมากบนดวงจันทร์ เกิดในช่วงเวลาที่มีอุกกาบาตพุ่งชนในอดีต

3) แบบฝึกหัดปรนัย

คำอธิบาย : ทำเครื่องหมาย X หน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว จากตัวเลือกที่กำหนดให้

1. แร่ชนิดใดทำให้เกิดริ้วรายใน หินชีสต์ (schist)

 ก.แร่ควอตซ์ (quartz)ข.แร่คัลไซด์ (calcite)
 ค.แร่ไมกา (mica)ง.แร่ไพไรต์ (pyrite)

2. ข้อใดคือรูปแบบของ การแปรสภาพหิน (metamorphism)

 ก.การเปลี่ยนแปลงทางเคมีข.การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
 ค.การเพิ่มขึ้นของความดันง.ถูกทุกข้อ

3. หินซึ่งเคยถูกแปรสภาพเกรดสูง และต่อมาถูกแปรสภาพอีกครั้งแบบเกรดต่ำ เรียกว่าอะไร

 ก.การแปรสภาพโดยการแทนที่ (metasomatism)ข.การแปรสภาพย้อนกลับ (retrograde metamorphism)
 ค.การแปรสภาพแบบพลวัต (dynamic metamorphism)ง.การแปรสภาพแบบคะตะคลาสติก (cataclastic metamorphism)

4. แหล่งที่มาของอุณหภูมิและความดันที่เพิ่มขั้นใน การแปรสภาพบริเวณไพศาล (regional metamorphism) มาจากพื้นที่ใด

 ก.กระเปาะแมกมาในพื้นที่ข.อุกกาบาตตกกระทบ
 ค.การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจากความลึกที่ถูกฝังง.การเพิ่มขึ้นของอัตราการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี

5. การแปรสภาพหิน (metamorphism) เกิดขึ้นได้อย่างไร

 ก.โดยรอบมวลหินอัคนีแทรกดันข.ตามแนวรอยเลื่อน
 ค.เขตมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกง.ถูกทุกข้อ

6. การแปรสภาพหินจากการได้รับความร้อนจากแมกมาใต้พื้นผิวโลกเรียกว่าอะไร

 ก.การแปรสภาพแบบสัมผัส (contact metamorphism)ข.การแปรสภาพย้อนกลับ (retrograde metamorphism)
 ค.การแปรสภาพโดยการแทนที่ (metasomatism)ง.การแปรสภาพแบบพลวัต (dynamic metamorphism)

7. ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยในการจำแนกการมีริ้วรายของหินแปร

 ก.ขนาดผลึกข.เนื้อของหินเดิม
 ค.ระดับที่แร่ดำและขาวแยกเป็นชั้นง.เกรดการแปรสภาพ

8. การแปรสภาพหินชนิดใดที่มีโอกาสเหลือร่องรอยของชั้นตะกอนหรือโครงสร้างหินตะกอนไว้หลังจากการแปรสภาพ

 ก.การแปรสภาพแบบสัมผัส (contact metamorphism)ข.การแปรสภาพย้อนกลับ (retrograde metamorphism)
 ค.การแปรสภาพโดยการแทนที่ (metasomatism)ง.การแปรสภาพแบบพลวัต (dynamic metamorphism)

9. หินชนิดใดที่มี เกรดการแปรสภาพ (metamorphic grade) สูงที่สุด

 ก.หินชนวน (slate)ข.หินชีสต์ (schist)
 ค.หินฟิลไลต์ (phyllite)ง.หินไนส์ (gneiss)

10. ข้อใดคือหินแปรที่มีการแยกชั้นของแร่สีดำและสีขาวอย่างชัดเจน

 ก.หินชนวน (slate)ข.หินชีสต์ (schist)
 ค.หินฟิลไลต์ (phyllite)ง.หินไนส์ (gneiss)

11. หินทราย (sandstone) จะถูกแปรสภาพเป็นหินอะไร

 ก.หินชนวน (slate)ข.หินชีสต์ (schist)
 ค.หินควอร์ตไซต์ (quartzite)ง.หินไนส์ (gneiss)

12. ข้อใดคือ หินแปรริ้วลาย (foliated metamorphic rock)

 ก.หินแกรนิต (granite)ข.หินไนส์ (gneiss)
 ค.หินอ่อน (marble)ง.หินควอร์ตไซต์ (quartzite)

13. หินแปร (metamorphic rock) เกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมแบบใด

 ก.ชั้นหินระดับลึกใต้พื้นผิวโลกข.ชั้นหินระดับตื้นใต้พื้นผิวโลก
 ค.ภายในภูเขาไฟง.ภายในชั้นตะกอนใต้ทะเลสาบ

14. ข้อใดคือ หินแปร (metamorphic rock)

 ก.หินบะซอลต์ (basalt)ข.หินไดโอไรท์ (diorite)
 ค.หินปูน (limestone)ง.หินชีสต์ (schist)

15. ข้อใดเรียงลำดับ เกรดการแปรสภาพ จากต่ำไปสูงได้ถูกต้อง

 ก.หินดินดาน หินชนวน หินฟิลไลต์ข.หินฟิลไลต์ หินไนส์ หินชีสต์
 ค.หินฟิลไลต์ หินชนวน หินชีสต์ง.หินชีสต์ หินดินดาน หินไนส์

16. หินชนวน (slate) เกิดจากการแปรสภาพหินเดิมชนิดใด

 ก.หินแกรนิต (granite)ข.หินอ่อน (marble)
 ค.หินปูน (limestone)ง.หินดินดาน (shale)

17. หินแปร โดยส่วนใหญ่พบในสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาแบบใด

 ก.การปะทุของภูเขาไฟข.แผ่นดินไหว
 ค.กระบวนการสร้างภูเขาง.การผุพังและกัดกร่อน

18. โดยปกติ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความลึก (geothermal gradient) ใต้พื้นผิวโลกมีอัตราการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

 ก.3,000 องศาเซลเซียส/กิโลเมตรข.300 องศาเซลเซียส/กิโลเมตร
 ค.30 องศาเซลเซียส/กิโลเมตรง.3 องศาเซลเซียส/กิโลเมตร

19. การวางตัวขนานกันของแร่ไมกาในหินแปรเรียกว่าอะไร

 ก.porphyroblastsข.bedding
 ค.metasomatismง.foliation

20. ข้อใดคือหินที่มีทั้งหินอัคนีและหินแปรอยู่ด้วยกัน

 ก.หินไนส์ (gneiss)ข.หินควอร์ตไซต์ (quartzite)
 ค.หินมิกมาไทต์ (migmatite)ง.หินชีสต์ (schist)

21. ข้อใดคือหินแปรที่เกิดบริเวณ หน้าหมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้ง (forearc) ในเขตมุดตัวของแผ่นเปลือกโลก (subduction zone)

 ก.หินแอมฟิโบไลต์ (amphibolite)ข.หินบลูชีสต์ (blue schist)
 ค.หินควอร์ตไซต์ (quartzite)ง.หินไนส์ (gneiss)

22. ข้อใดคือ หินแปรริ้วลาย (foliated metamorphic rock)

 ก.หินอ่อน (marble)ข.หินควอร์ตไซต์ (quartzite)
 ค.หินชีสต์ (schist)ง.หินฮอร์นเฟลส์ (hornfels)

23. หินที่เกิดจากการแปรสภาพหินหินปูนคือหินชนิดใด

 ก.หินฮอร์นเฟลส์ (hornfels)ข.หินไนส์ (gneiss)
 ค.หินควอร์ตไซต์ (quartzite)ง.หินอ่อน (marble)

24. หินที่เกิดจากการแปรสภาพหินทรายคือหินชนิดใด

 ก.หินฮอร์นเฟลส์ (hornfels)ข.หินไนส์ (gneiss)
 ค.หินควอร์ตไซต์ (quartzite)ง.หินอ่อน (marble)

25. แร่ชนิดใดบ่งชี้ถึง เกรดการแปรสภาพหิน (metamorphic grade) สูงที่สุด

 ก.แร่เอปิโดท (epidote)ข.แร่คลอไรท์ (chlorite)
 ค.แร่ไคยาไนท์ (kyanite)ง.แร่แอมฟิโบล (amphibole)

26. แร่ชนิดใดโดยส่วนใหญ่พบใน หินตะกอน (sedimentary rock) และ หินอัคนี (igneous rock)

 ก.แร่ควอต์ซ ไบโอไทต์และแร่แพลกจิโอเคลสข.แร่ไบโอไทต์ มัสโคไวต์และแร่ดิน
 ค.แร่ซิลิมาไนท์ ไคยาไนท์และแร่การ์เนตง.แร่การ์เนต ไคยาไนท์และแร่เฟลด์สปาร์

27. ข้อใดคือผลของการแปรสภาพหิน

 ก.หินกรวดเหลี่ยม (conglomerate)ข.หินแอมฟิโบไลต์ (amphibolite)
 ค.หินโดโลไมต์ (dolomite)ง.รอยริ้วคลื่น (ripple mark)

28. โซนการแปรสภาพ (metamorphic zone) ของหินแบ่งย่อยเป็นโซนต่างๆ จากปัจจัยใด

 ก.แร่ดัชนี (mineral index)ข.หินดัชนี (rock index)
 ค.ฟอสซิลดัชนี (fossil index)ง.ความดันดัชนี (pressure index)

29. ในระหว่างการแปรสภาพ หินดินดาน (shale) ไปเป็น หินชนวน (slate) แร่ดิน (clay) ถูกแปรสภาพเป็นแร่ชนิดใด

 ก.แร่ไมกาและแร่คลอไรท์ข.แร่ควอต์ซและแร่เฟลด์สปาร์
 ค.แร่มัสโคไวต์และแร่ไคยาไนท์ง.แร่ไบโอไทต์และแร่อัลมานไดท์

30. หินชนิดใดใช้วิเคราะห์ แร่ดัชนี (mineral index) ของการแปรสภาพและวิวัฒนาการของอุณหภูมิและความดันที่หินได้รับ

ก.หินชีสต์ (schist)ข.หินควอร์ตไซต์ (quartzite)
 ค.หินปูน (limestone)ง.หินแกรนิต (granite)

31. หินแปรสามารถแยกออกจากหินอัคนีได้จากหลักฐานข้อใด

 ก.ขนาดผลึกของหินอัคนีเชื่อมประสานแต่หินแปรไม่ประสานข.กลุ่มแร่ประกอบหินแตกต่างกัน
 ค.หินแปรมีริ้วรายของแร่แต่หินอัคนีไม่มีริ้วรายง.หินแปรโดยส่วนใหญ่มีขนาดของผลึกเล็กกว่าหินอัคนี

32. ข้อใด ไม่ใช่ แร่ที่เกิดจากการแปรสภาพหิน

 ก.แร่แกรไฟต์ (graphite)ข.แร่ใยหิน (asbestos)
 ค.แร่การ์เนต (garnet)ง.แร่ยิปซั่ม (gypsum)

33. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ หินไนส์ (gneiss)

 ก.มีแถบขาว-ดำของแร่ข.รอยแตกชัดเจนขนานแถบแร่
 ค.ตกผลึกใหม่ที่อุณหภูมิต่ำง.มีขนาดผลึกเล็ก

34. ข้อใดคือ หินแปรริ้วลาย (foliated metamorphic rock)

 ก.หินฟิลไลท์ (phyllite)ข.หินไนส์ (gneiss)
 ค.หินชนวน (slate)ง.ถูกทุกข้อ

35. พื้นที่ใดที่หินมีโอกาส แปรสภาพแบบสัมผัส (contact metamorphism)

 ก. 1 กิโลเมตร ใต้ภูเขาไฟมีพลังข.1 กิโลเมตร ใต้ประเทศจีน
 ค.15 กิโลเมตร ใต้ประเทศญี่ปุ่นง.3 กิโลเมตร ใต้ประเทศไทย

36. พื้นที่ใดที่หินมีโอกาส แปรสภาพบริเวณไพศาล (regional metamorphism)

 ก. 1 กิโลเมตร ใต้ภูเขาไฟมีพลังข.1 กิโลเมตร ใต้ประเทศจีน
 ค.15 กิโลเมตร ใต้ประเทศญี่ปุ่นง.3 กิโลเมตร ใต้ประเทศไทย

37. เหตุใด ริ้วราย (foliation) จึงมีประโยชน์ต่อการศึกษาทางธรณีวิทยา

 ก.แสดงถึงแรงเค้นที่เปลี่ยนรูปหินข.แสดงว่าหินมีการเปลี่ยนรูป
 ค.แสดงถึงโครงสร้างทางธรณีวิทยาง.ถูกทุกข้อ

38. ชนิดของ หินแปร (metamorphic rock) จำแนกได้จากปัจจัยใด

 ก.ความแข็งข.องค์ประกอบทางเคมี
 ค.สภาพแวดล้อมของการสะสมตัวง.ไม่มีข้อใดถูก

39. หินแปร (metamorphic rock) เกิดในพื้นที่ใด

 ก.หินฐานทวีป (continental shield)ข.แผ่นเปลือกโลกมหาสมุทร (oceanic crust)
 ค.ที่ราบชายฝั่ง (coastal plain)ง.ข้อ ก. และ ค. ถูก

40. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ โซนการแปรสภาพ (metamorphic zone)

 ก.แยกจากกันโดยแร่ประกอบหินข.สัมพันธ์กับเกรดการแปรสภาพ
 ค.ไม่มีข้อใดถูกง.ถูกทุกข้อ

41. ข้อใดแสดงวิวัฒนาการแปรสภาพ หินโคลน (mud rock) ได้ถูกต้อง

ก.โคลน > ไนส์ > ชีสต์ > ฟิลไลท์ > ชนวน > ดินดานข.โคลน > ดินดาน > ชนวน > ฟิลไลท์ > ชีสต์ > ไนส์
 ค.โคลน > ชนวน > ชีสต์ > ฟิลไลท์ > ดินดาน > ไนส์ง.โคลน > ชีสต์ > ฟิลไลท์ > ไนส์ > ชนวน > ดินดาน

42. คำว่า ไคยาไนท์ (kyanite) ในการเรียกชื่อ หินชีสต์ไคยาไนท์ (kyanite schist) บ่งบอกถึงคุณสมบัติด้านใดของหิน

 ก.รูปแบบการแปรสภาพ (setting)ข.เนื้อหิน (texture)
 ค.เกรดการแปรสภาพ (grade)ง. ข้อ ก. และ ค. ถูก

43. หินชนิดใดเกิดจากการแปรสภาพหินทราย

หินควอร์ตไซต์ (quartzite)หินอ่อน (marble)
 หินไนส์ (gneiss)ถูกทุกข้อ

44. ข้อใดคือ ความดัน (pressure) ที่กดอัดทุกทิศทางบนหินในแผ่นเปลือกโลก

 ก.differentialข.directional
 ค.shearง.lithostatic

45. ข้อใดคือการแปรสภาพหินที่มีความร้อนและของไหลเป็นปัจจัยในการแปรสภาพ

 ก.แบบสัมผัส (contact)ข.แบบน้ำร้อน (hydrothermal)
 ค.แบบถูกฝัง (burial)ง.แบบบริเวณไพศาล (regional)

46. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ หินแปรริ้วลาย (foliated metamorphic rock)

 ก.เป็นหินแปรเกรดต่ำเสมอข.เป็นหินแปรเกรดสูงเสมอ
 ค.เป็นการแปรสภาพแบบสัมผัสง.ไม่มีข้อใดถูก

47. ข้อใดคือหินแปรที่มีชุดแร่เหมือนกัน

 ก.metamorphic historyข.metamorphic facies
 ค.metamorphic assemblageง.ถูกทุกข้อ

48. รูปแบบการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกแบบใดที่ทำให้เกิด การแปรสภาพหิน (metamorphism) มากที่สุด

 ก.เข้าหากัน (convergent)ข.ออกจากกัน (divergent)
 ค.ผ่านกัน (transform)ง.ถูกทุกข้อ

49. ข้อใด ไม่ใช่ ระดับของการแปรสภาพ ถ่านหิน (coal)

ก.แอนทราไซต์ (anthracite)ข.เพชร (diamond)
 ค.ลิกไนท์ (lignite)ง.แร่แกรไฟต์ (graphite)

50. ริ้วราย (foliation) ในการศึกษาด้านหินแปรคืออะไร

ก.ชั้นหินอัคนีที่แทรกอยู่ในหินข.แร่ดำที่แยกออกจากแร่อื่นในหิน
 ค.ชั้นแร่ที่แยกออกจากกันในหินง.แร่ขาวที่แยกออกจากแร่อื่นในหิน

51. การแปรสภาพหิน (metamorphism) แบบใดที่เกิดมากที่สุดในพื้นผิวโลก

ก.แบบน้ำร้อน (hydrothermal)ข.แบบสัมผัส (contact)
 ค.แบบบริเวณไพศาล (regional)ง.แบบถูกฝัง (burial)

52. หินแปรเกิดจากการแปรสภาพหินชนิดใด

ก.volcanic rockข.metamorphic rock
 ค.sedimentary rockง.ถูกทุกข้อ

53. ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยของการแปรสภาพหิน (metamorphism)

ก.แรงโน้มถ่วง (gravity)ข.ความร้อน (temperature)
 ค.ของไหล (fluid)ง.ความดัน (pressure)

54. ข้อใดคือหินแปรที่นิยมนำมาตกแต่งผนัง หรือทำเป็นกระดานเขียนในอดีต

ก.หินอ่อน (marble)ข.หินไนส์ (gneiss)
 ค.หินฮอร์นเฟลส์ (hornfels)ง.หินชนวน (slate)

55. ข้อใดคือ หินแปรไร้ริ้วลาย (non-foliated metamorphic rock)

ก.หินชนวน (slate)ข.หินไนส์ (gneiss)
 ค.หินชีสต์ (schist)ง.หินอ่อน (marble)

56. ข้อใดคือหินแปรที่เกิดจาก การแปรสภาพแบบพลวัต (dynamic metamorphism)

 ก.หินกรวดเหลี่ยมรอยเลื่อน (fault breccia)ข.หินควอร์ตไซต์ (quartzite)
 ค.หินไมโลไนท์ (mylonite)ง.หินฮอร์นเฟลส์ (hornfels)

57. หินที่ประกอบด้วยหินหินอัคนีและหินแปรที่ถูกหลอมละลายบางส่วนอยู่ด้วยกันคือหินชนิดใด

ก.หินฟิลไลท์ (phyllite)ข.หินมิกมาไทต์ (migmatite)
 ค.หินไนส์ (gneiss)ง.หินชีสต์ (schist)

58. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่าง การแปรสภาพหิน (metamorphism) และ การแปรสภาพโดยการแทนที่ (metasomatism)

ก.สารละลายร่วมกับการแปรสภาพข.กลุ่มแร่ที่ถูกแปรสภาพ
 ค.ระดับอุณหภูมิในการแปรสภาพง.ตำแหน่งของการแปรสภาพ

59. แหล่งแร่ที่พบบริเวณแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ออกจากกัน เกิดจากการแปรสภาพหินชนิดใด

ก.แบบน้ำร้อน (hydrothermal)ข.แบบสัมผัส (contact)
 ค.บริเวณไพศาล (regional)ง.ไม่มีข้อใดถูก

60. หินไนส์ (gneiss) สามารถแยกออกจากหินแปรชนิดอื่นๆ จากลักษณะเฉพาะด้านใด

แร่องค์ประกอบ (composition)ความมันวาว (luster)
 ริ้วรอย (foliation)รอยแตกเรียบ (cleavage)

61. ข้อใดคือแรงดันที่ทำให้เกิดการเรียงตัวของแร่ในการแปรสภาพหิน

แรงดันสัมผัส (contact pressure)แรงดันโดยตรง (directed pressure)
 แรงดันกักเก็บ (confining pressure)แรงดันทางเคมี (chemical pressure)

62. ชุดแร่หินแปร (metamorphic facies) ใดที่เป็นหินแปรที่เกิดจากสภาพแวดล้อมแบบอุณหภูมิและความดันต่ำ

ก.granuliteข.greenschist
 ค.blueschistง.eclogite

63. การแปรสภาพหิน (metamorphism) ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนองค์ประกอบโดยรวมของหิน เนื่องจากสาเหตุใด

การเพิ่มขึ้นของความดันการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
 ปฏิกิริยาของหินและน้ำยาความร้อนถูกทุกข้อ

64. ข้อใดคือลักษณะเนื้อหินที่พบมากในหินที่เกิดจาก การแปรสภาพบริเวณไพศาล (regional metamorphism)

foliationbedding
 cataclasisripple mark

65. ข้อใดคือหินแปรที่ไม่ได้เกิดจากการแปรสภาพ หินดินดาน (shale)

หินชีสต์ (schist)หินอ่อน (marble)
 หินฮอนเฟลส์ (hornfels)หินดินดาน (slate)

66. ข้อใดคือโซนการแปรสภาพเนื่องจาก การแปรสภาพแบบสัมผัส (contact metamorphism)

ก.ชั้นการแปรสภาพ (metamorphic layer)ข.วงอุณหพลศาสตร์ (thermodynamic ring)
 ค.โซนน้ำยาความร้อน (hydrothermal zone)ง.ปริมณฑลสัมผัส (aureole)

67. แร่ชนิดใดบ่งชี้ถึง เกรดการแปรสภาพ (metamorphic grade) สูงที่สุด

chloritesillmanite
 biotitegarnet

68. ความดันของหินที่ระดับความลึกประมาณ 15 กิโลเมตร มีค่าประมาณเท่าใด

5 เท่าของความดันอากาศ50 เท่าของความดันอากาศ
 500 เท่าของความดันอากาศ5,000 เท่าของความดันอากาศ

69. การแปรสภาพหิน (metamorphism) ชนิดใดที่เกิดจากอุณหภูมิและความดันที่สูง

แบบคะตะคลาสติก (cataclastic)แบบสัมผัส (contact)
 แบบบริเวณไพศาล (regional)แบบถูกฝัง (burial)

70. การแปรสภาพแบบน้ำร้อน (hydrothermal metamorphism) พบชัดเจนที่สุดในพื้นที่ใดในทางธรณีแปรสัณฐาน

เขตมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกตามแนวรอยเลื่อนบนแผ่นดิน
 สันเขากลางมหาสมุทรการแยกกันของแผ่นเปลือกโลก

เฉลยแบบฝึกหัด

1) แบบฝึกหัดจับคู่

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.      

2) แบบฝึกหัดถูก-ผิด

1.T 2.T 3.F 4.F 5.T
6.F 7.F 8.F 9.T 10.F
11.F 12.F 13.F 14.F 15.T
16.T 17.T 18.T 19.T 20.F

3) แบบฝึกหัดปรนัย

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35.
36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45.
46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55.
56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65.
66. 67. 68. 69. 70.

4) แบบฝึกหัดอัตนัย

คำอธิบาย : ตอบคำถามให้กระชับและสมบูรณ์เกี่ยวกับวัตถุ กระบวนการหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อกับโลกศาสตร์

1. กระบวนการแปรสภาพของหิน (metamorphism) คืออะไร และแตกต่างจาก กระบวนการตกผลึก (crystallization) ของหินอัคนีอย่างไร

 
 
 

2. ปัจจัย (agent) ของ กระบวนการแปรสภาพของหิน (metamorphism) มีอะไรบ้าง

 
 
 

3. หินแปร (metamorphic rock) จำแนกเป็นอะไรบ้าง พร้อมทั้งยกตัวอย่าง

 
 
 

4. เกรดการแปรสภาพ (metamorphic grade) คืออะไร และสัมพันธ์กับกระบวนการธรณีแปรสัณฐานในแต่ละชนิดอย่างไร

 
 
 

5. อธิบายลักษณะเฉพาะเฉพาะของ การแปรสภาพแบบสัมผัส (contact metamorphism)

 
 
 

6. อธิบายลักษณะเฉพาะเฉพาะของ การแปรสภาพบริเวณไพศาล (regional metamorphism)

 
 
 

7. อธิบายลักษณะเฉพาะเฉพาะของ การแปรสภาพโดยการแทนที่ (metasomatism)

 
 
 

8. ริ้วราย (foliation) ในหินแปรคืออะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไรและเหตุใดหินแปรบางชนิดจึงไร้ริ้วราย

 
 
 

9. หินมิกมาไทต์ (migmatite) มีลักษณะเฉพาะอย่างไร และสามารถแปลความหมายอย่างไรได้บ้างจากหินมิกมาไทต์

 
 
 

10. แร่บ่งชี้ (index mineral) ในกระบวนการแปรสภาพของหินคืออะไร ยกตัวอย่างประกอบ

 
 
 

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: