เรียนรู้

แบบฝึกหัด 15 การลำดับชั้นหิน

วัตถุประสงค์ของแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้อ่านมีโอกาส 1) ทบทวนเนื้อหา และ 2) ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม โดยผ่านกระบวนการสื่อสารแบบถาม-ตอบ ระหว่างผู้เขียน-ผู้อ่าน เท่านั้น โดยไม่มีเจตนาวิเคราะห์ข้อสอบเก่าหรือแนวข้อสอบแต่อย่างใด

1) แบบฝึกหัดจับคู่

คำอธิบาย : เลือก ตัวอักษร หน้าคำบรรยายด้านขวา และเติมในช่องว่างด้านซ้ายของแต่ละข้อที่มีความสัมพันธ์กัน

1.____half-lifeก.การสะสมตัวของตะกอนในทะเลสาบในสภาวะอุณหภูมิที่แตกต่างกัน
2.____fossil indexข.แนวคิดการกำหนดอายุสัมพัทธ์
3.____absolute dateค.อายุอ่อนกว่าการสะสมตัวของตะกอนที่ถูกตัดผ่าน
4.____superpositionง.ความไม่ต่อเนื่องของชั้นหินในเชิงของเวลา
5.____turbidityจ.ซากฟอสซิลที่เป็นตัวบ่งบอกช่วงอายุ
6.____Stenoฉ.การเปรียบเทียบลำดับการเกิดหิน
7.____dike cross cutช.ชั้นตะกอนเรียงขนาด (graded bed)
8.____unconformityซ.กำหนดอายุจากการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี
9.____correlationฌ.เวลาที่ธาตุกัมมันตรังสีใช้สลายตัวให้เหลือ 1/2 เท่าของปริมาณตั้งต้น
10.____varveญ.หินด้านบนมีอายุอ่อนที่สุด

2) แบบฝึกหัดถูก-ผิด

คำอธิบาย : เติมเครื่องหมาย T หน้าข้อความที่กล่าวถูก หรือเติมเครื่องหมาย F หน้าข้อความที่กล่าวผิด

1.____การกำหนดอายุหินด้วยวิธีกัมมันตรังสี (radiometric dating) อ้างอิงจากสมมุติฐานและการประยุกต์ที่หลากหลาย
2.____ชาร์ลส์ ไลแอล (Lyell C.) เชื่อว่าโลกนั้นมีอายุแก่มาก
3.____การกำหนดอายุสัมพัทธ์ (relative-age dating) มีประโยชน์สำหรับการกำหนดอายุสัมบูรณ์เหตุการณ์ทางธรณีวิทยา
4.____กฏความเป็นเอกภาพ (law of uniformitarianism) ยอมรับอย่างแพร่หลายในศตวรรษที่ 18
5.____กฏการวางตัวตามแนวนอน (law of original horizontality) อธิบายว่าหินทั้งหมดเกิดจากการสะสมตัวในแนวนอนเสมอ
6.____กฏความสัมพันธ์กันของการตัดขวาง (law of cross-cutting relationship) ไม่ค่อยได้รับการยอมรับในการกำหนดอายุสัมพัทธ์
7.____การเปรียบเทียบฟอสซิลในหินเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดอายุสัมพัทธ์และการเทียบเคียง
8.____การกำหนดอายุหินด้วยวิธีกัมมันตรังสี (radiometric dating) คือ การกำหนดอายุสัมบูรณ์ (absolute-age dating)
9.____ตะกอนมีแนวโน้มที่จะสะสมตัวในแนวระนาบ
10.____ตาม กฏความสัมพันธ์กันของการตัดขวาง (law of cross-cutting relationship) หากรอยเลื่อนตัดผ่านชั้นตะกอน สรุปว่ารอยเลื่อนนั้นเกิดก่อนการสะสมตัวของตะกอน
11.____ฟอสซิลเป็นเครื่องมือสำคัญใน การกำหนดอายุสัมพัทธ์ (relative-age dating)
12.____พนังแทรกชั้นตามขวาง (dike) มีอายุอ่อนกว่าชั้นตะกอนที่ถูกตัดขวาง
13.____เจมส์ ฮัทตัน (Hutton J.) คือ คนนำเสนอ กฏความเป็นเอกภาพ (law of uniformitarianism)
14.____การกำหนดอายุด้วยวิธีคาร์บอน-14 ไม่สามารถกำหนดอายุวัสดุที่มีอายุ > 50,000 ปี ได้
15.____ตะกอนโดยส่วนใหญ่สะสมตัวในแนวระนาบ
16.____กฏการลำดับชั้นหิน (law of superposition) กล่าวว่าเม็ดตะกอนที่อยู่บนสุดของชั้นตะกอนมีอายุแก่ที่สุด
17.____ตาม กฏความสัมพันธ์กันของการตัดขวาง (law of cross-cutting relationship) หินปูนฝังอยู่ในหินแกรนิต แสดงว่าหินปูนแก่กว่าหินแกรนิต
18.____หินตะกอนมีโอกาสพบฟอสซิลมากกว่าหินแปร
19.____การกำหนดอายุหินด้วยวิธีกัมมันตรังสี (radiometric dating) โดยส่วนใหญ่พบความคลาดเคลื่อนสูงเสมอ ซึ่งโดยส่วนใหญ่สร้างปัญหาในการแปลความหมายทางธรณีวิทยา
20.____ธรณีกาล (geological time scale) โดยส่วนใหญ่จัดตั้งขึ้นก่อนที่จะมีการพัฒนาการกำหนดอายุด้วยวิธีกัมมันตรังสี

3) แบบฝึกหัดปรนัย

คำอธิบาย : ทำเครื่องหมาย X หน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว จากตัวเลือกที่กำหนดให้

1. มหายุค (era) มีไดโนเสาร์อยู่เป็นจำนวนมาก

ก.มหายุคพรีแคมเบรียน (Precambrian era)ข.มหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic era)
 ค.มหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic era)ง.มหายุคซีโนโซอิก (Cenozoic era)

2. มหายุคใดที่มีช่วงเวลายาวนานที่สุด

 ก.มหายุคพรีแคมเบรียน (Precambrian era)ข.มหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic era)
 ค.มหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic era)ง.มหายุคซีโนโซอิก (Cenozoic era)

3. ข้อใด ไม่ อยู่ใน มหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic era)

 ก.ยุคออร์โดวิเชียน (Ordovician period)ข.ยุคจูแรสซิก (Jurassic period)
 ค.ยุคคาร์บอนนิเฟอรัส (Carboniferous period)ง.ยุคเพอร์เมียน (Permian period)

4. ในอดีตปริมาณแร่ยูเรเนียมโดยรวมของโลกเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบัน

 ก.เท่ากับปัจจุบันข.มากกว่าปัจจุบัน
 ค.น้อยกว่าปัจจุบันง.ไม่สามารถบอกได้

5. การกำหนดอายุด้วยวิธีกัมมันตรังสี (radiometric dating) ไม่นิยมใช้กำหนดอายุตัวอย่างชนิดใด

 ก.หินแกรนิตข.หินบะซอลต์
 ค.หินแปรง.หินตะกอน

6. อายุที่ได้จาก การกำหนดอายุด้วยวิธีกัมมันตรังสี (radiometric dating) เรียกว่าอะไร

 ก.อายุโดยรวม (total age)ข.อายุสัมบูรณ์ (absolute age)
 ค.อายุทางประวัติศาสตร์ (historical age)ง.อายุทางธรณีวิทยา (geological age)

7. ธาตุกัมมันตรังสี (radioactive element) ชนิดใดที่สามารถกำหนดอายุตัวอย่างไม้อายุอ่อน (< 20,000 ปี)

 ก.รูบิเดียม-87ข.ยูเรเนียม-238
 ค.คาร์บอน-14ง.โปแตสเซียม-40

8. ข้อใด ไม่ เกิดฟอสซิล

 ก.อินทรียวัตถุที่เน่าเปื่อยข.รอยพิมพ์ของพืชในดิน
 ค.รอยเท้าสัตว์ง.กระดูกสัตว์

9. ธาตุกัมมันตรังสี (radioactive element) ชนิดใดมีค่าครึ่งชีวิตยาวนานที่สุด

 ก.รูบิเดียม-87ข.โปแตสเซียม-40
 ค.คาร์บอน-14ง.ยูเรเนียม-238

10. มนุษย์อยู่ใน มหายุค (era) ใด

ก.มหายุคซีโนโซอิก (Cenozoic era)ข.มหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic era)
 ค.มหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic era)ง.มหายุคพรีแคมเบรียน (Precambrian era)

11. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขยายพันธุ์อย่างมากในช่วง มหายุค (era) ใด

 ก.มหายุคซีโนโซอิก (Cenozoic era)ข.มหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic era)
 ค.มหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic era)ง.มหายุคพรีแคมเบรียน (Precambrian era)

12. สัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ขยายพันธุ์อย่างมากในช่วง มหายุค (era) ใด

 ก.มหายุคซีโนโซอิก  (Cenozoic era)ข.มหายุคมีโซโซอิก  (Mesozoic era)
 ค.มหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic era)ง.มหายุคพรีแคมเบรียน (Precambrian era)

13. พืชบกเริ่มปรากฏอยู่บนโลกใน มหายุค (era) ใด

ก.มหายุคซีโนโซอิก (Cenozoic era)ข.มหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic era)
 ค.มหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic era)ง.มหายุคพรีแคมเบรียน (Precambrian era)

14. ข้อใดเรียงลำดับ ยุค (period) จากแก่ไปอ่อนได้ถูกต้อง

ก.ยุคออร์โดวิเชียน ไทรแอสซิก และยุคควอเทอร์นารีข.ยุคไทรแอสซิก วอเทอนารีและยุคออร์โดวิเชียน
 ค.ยุคออร์โดวิเชียน ควอเทอร์นารีและยุคไทรแอสซิกง.ยุคควอเทอร์นารี ออร์โดวิเชียนและยุคไทรแอสซิก

15. ยุค (period) ใดไม่ได้อยู่ใน มหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic era)

ก.ยุคเพอร์เมียน (Permian period)ข.ยุคดีโวเนียน (Devonian period)
 ค.ยุคครีเทเชียส (Cretaceous period)ง.ยุคแคมเบรียน (Cambrian period)

16. ข้อใดคือผลผลิตจากการสลายตัวของ ยูเรเนียม-238

 ก.รูบิเดียม-87ข.ยูเรเนียม-235
 ค.ตะกั่ว-206ง.ไนโตรเจน-14

17. นักวิทยาศาสตร์กำหนดอายุของโลกด้วยวิธีใด

 ก.fossil datingข.archaeological dating
 ค.radiometric datingง.carbon-14 dating

18. กฏการต่อเนื่องของบรรพชีวิน (law of faunal succession) มีประโยชน์อย่างไร

ก.ลำดับชั้นหินที่มีอายุใกล้เคียงกันแต่อยู่ต่างพื้นที่กันข.แปลความหมายถึงสาเหตุการสูญพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในอดีต
 ค.กำหนดอายุฟอสซิลที่อยู่ในหินง.ถูกทุกข้อ

19. ข้อใดคือฟอสซิลที่พบได้โดยทั่วไปในหินที่มีอายุ 500 ล้านปี

ก.กระดูกของสัตว์มีกระดูกสันหลังข.ฟันของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
 ค.เปลือกหอยง.ใบไม้

20. ข้อใดคือ มหายุค (era) ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลายาวนานที่สุด

 ก.มหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic era)ข.มหายุคซีโนโซอิก (Cenozoic era)
 ค.มหายุคพรีแคมเบรียน (Precambrian era)ง.มหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic era)

21. วัสดุชนิดใดมีโอกาสเกิดเป็นฟอสซิลได้น้อยที่สุด

 ก. ขนนกข. เปลือกหอย
 ค. กระดูกง. เศษไม้

22. ไม้กลายเป็นหิน (petrified wood) เกิดจากกระบวนการใด

 ก.กระบวนการรักษาสภาพ (preservation)ข.กระบวนการแทนที่ (replacement)
 ค.กระบวนการเกิดถ่านหิน (coalification)ง.รูปหล่อและรอยพิมพ์ (cast and mold)

23. อายุสัมบูรณ์ (absolute age) ของฟอสซิลในชั้นตะกอนใต้ทะเลสามารถกำหนดได้แม่นยำที่สุดด้วยหลักการใด

 ก.กำหนดอายุหินอัคนีข้างเคียงที่แทรกดันขึ้นมาข.กำหนดอายุชั้นเถ้าภูเขาไฟข้างเคียงชั้นฟอสซิล
 ค.กำหนดอายุหินแปรที่อยู่ใกล้เคียงง.ไม่มีข้อใดถูก

24. สภาวะแบบใดที่มีโอกาสเกิดฟอสซิลได้

 ก.ถูกฝังอย่างทันทีหลังจากเสียชีวิตข.มีน้ำเป็นส่วนประกอบ
 ค.รักษาสภาพในส่วนที่เหลือจากการสลายตัวง.ไม่มีส่วนแข็ง เช่น กระดูก

25. ทฤษฎีใดที่อธิบายว่ากระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

 ก.law of faunal successionข.law of original horizontality
 ค.law of cross-cuttingง.ไม่มีข้อใดถูก

26. หิน ก ตัดผ่านหิน ข ข้อใดแปลความหมายได้ถูกต้อง

 ก.หิน ก เป็นหินอัคนีข.หิน ข เป็นหินอัคนี
 ค.หิน ก เป็นหินแปรง.หิน ข เป็นหินตะกอน

27. ข้อใดคือวิธี การเทียบเคียง (correlation)

 ก.ความคล้ายกับกันของชนิดหินข.ชนิดของฟอสซิล
 ค.ความต่อเนื่องกันทางกายภาพง.ถูกทุกข้อ

28. ข้อใดสัมพันธ์กับ การกำหนดอายุสัมบูรณ์ (absolute-age dating)

 ก. geological columnข.varve
 ค.half-lifeง.ถูกทุกข้อ

29. ข้อใดส่งผลต่อการตรวจวัดอัตราของการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี

 ก.ความดันข.อุณหภูมิ
 ค.โครงสร้างผลึกของแร่เดิมง.ไม่มีข้อใดถูก

30. อัตราการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีอธิบายได้ด้วยปัจจัยใด

 ก.ชนิดของธาตุข.ค่าครึ่งชีวิต
 ค.รอยแผลเป็นในธาตุง.ชนิดของอนุภาคที่ปลดปล่อย

31. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่างธรณีวิทยาและวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ

ก.ระยะเวลาข.หลักการเทียบเคียง
 ค.วิวัฒนาการง.การออกแบบการทดลอง

32. เหตุใด การกำหนดอายุด้วยวิธีโปแตสเซียม-อาร์กอน (K-Ar dating) จึงไม่สามารถกำหนดอายุหินที่มีอายุอ่อนมากได้

 ก.K ยังไม่มีการสลายตัวมากพอข.K ถูกสลายตัวไปจนหมด
 ค.Ar ถูกสลายตัวไปจนหมดง. ไม่มีข้อใดถูก

33. ข้อใดคือ trace fossil

 ก.ฟันกรามไดโนเสาร์ข.ซากช้างแมมมอธแช่แข็ง
 ค.กระดูกนกง.รูของหนอนที่ชอนไชไว้

34. ฟอสซิลพบมากที่สุดในหินชนิดใด

 ก.หินตะกอนข.หินอัคนี
 ค.หินแปรง.ถูกทุกข้อ

35. ข้อใดคือ ธาตุกัมมันตรังสี (radioactive element) ที่มีค่าครึ่งชีวิตสั้นที่สุด

 ก.U-Pbข.Th-Pb
 ค.C-Nง.K-Ar

36. การกำหนดอายุด้วยวิธีกัมมันตรังสี (radiometric dating) ใช้อะไรในการกำหนดอายุ

 ก. เวลาที่ธาตุกัมมันตรังสีก่อตัวขึ้นข. จำนวนของไอโซโทปแม่และไอโซโทปลูก
 ค. เวลาการตกผลึกของธาตุกัมมันตรังสีง.ไม่มีข้อใดถูก

37. ข้อใดคือ มหายุค (era) ที่มีอายุอ่อนกว่า มหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic era)

 ก.มหายุคโพรเทอโรโซอิก (Proterozoic era)ข.มหายุคอาร์เคียน (Archean era)
 ค.มหายุคฟาเนอโรโซอิก (Phanerozoic era)ง.มหายุคซีโนโซอิก (Cenozoic era)

38. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์

 ก.K-Ar datingข.AMS C-14 dating
 ค.H-O datingง.U-Pb dating

39. ข้อใดส่งผลต่อค่าครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี

 ก.ระยะเวลาของการแผ่รังสีข.ความร้อนสูงภายในโลก
 ค.รังสีคอสมิกซึ่งตกกระทบโลกง.ไม่มีข้อใดถูก

40. ธาตุคาร์บอน-14 ปริมาณ 1 กรัม หากปล่อยทิ้งไว้นาน 2 เท่าของค่าครึ่งชีวิต จะเหลือธาตุคาร์บอน-14 เท่าใด

 ก.ไม่เหลือข.2 กรัม
 ค.0.5 กรัมง.0.25 กรัม

41. ข้อใดคือตัวอย่างการอธิบาย อายุสัมพัทธ์ (relative age)

 ก. สึนามิสุมาตราเกิด พ.ศ. 2547ข.ไดโนเสาร์ตัวนี้ตายมา 70,000 ปี
 ค.นาย ก เป็นนายก 4 ปีง.แดงมีอายุอ่อนกว่าดำ

42. กระบวนการตรวจสอบว่าชั้นหินหนึ่งมีความเหมือนกับชั้นหินอื่นๆ ที่อยู่ห่างไกลออกไปเรียกว่าอะไร

 ก.correlationข.correspondence
 ค.connectionง.collation

43. ข้อใดคือชนิดของ รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง (unconformity)

 ก.รอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุม (angular unconformity)ข.รอยชั้นไม่ต่อเนื่องหินอัคนี (nonconformity)
 ค.รอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับ (disconformity)ง.ถูกทุกข้อ

44. ลาวาไหลหลากห่อหุ้มต้นไม้ จากนั้นต้นไม้ถูกเผาไม้และเหลือเพียงซากหินที่เป็นโพรง ถือว่าเป็นฟอสซิลหรือไม่

 ก.เป็นฟอสซิล เนื่องจากเป็นการบันทึกไว้ในหินข.ไม่เป็นฟอสซิล เนื่องจากหินอัคนีไม่ใช่ฟอสซิล
 ค.ขึ้นอยู่กับอายุของการเกิดโพรงของหินนั้นง.ไม่มีข้อใดถูก

45. มหายุค (era) แบ่งย่อยเป็นอะไร

 ก.dateข.eon
 ค.epochง.ไม่มีข้อใดถูก

46. ข้อใดมีช่วงเวลาทางธรณีวิทยายาวนานที่สุด

 ก.สมัยไมโอซีน (Miocene epoch)ข.มหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic era)
 ค.ยุคเทอร์เชียรี (Tertiary period)ง.มหายุคพรีแคมเบรียน (Precambrian era)

47. ข้อใดคือ การกำหนดอายุสัมบูรณ์ (absolute-age dating)

 ก.K-Ar datingข.Ar-Ar dating
 ค.U-Pb datingง.ถูกทุกข้อ

48. การกำหนดอายุด้วยวิธีคาร์บอน-14 ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับวัสดุชนิดใด

 ก.หินแกรนิต (granite)ข.เถ้าภูเขาไฟ (volcanic ash)
 ค.หินบะซอลต์ (basalt)ง.ไม่มีข้อใดถูก

49. ข้อใด ไม่ใช่ ชนิดของ รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง (unconformity)

ก.รอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับ (disconformity)ข.รอยชั้นไม่ต่อเนื่องหินอัคนี (nonconformity)
 ค.รอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุม (angular unconformity)ง.ความไม่ต่อเนื่องตั้งฉาก (perpendicular unconformity)

50. ก๊าซเรดอน (Ra) มีความเข้มข้นมากที่สุดในบริเวณที่เป็นหินชนิดใด

 ก.หินปูน (limestone)ข.หินทราย (sandstone)
 ค.หินฟิลไลท์ (phyllite)ง.ไม่มีข้อใดถูก

51. ข้อใดคือ กฏการลำดับชั้นหิน (law of superposition)

ก.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังจะทิ้งร่องรอยไว้บนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนข.ลาวาที่แทรกมาตามชั้นหินมีอายุอ่อนกว่าชั้นหิน
 ค.หินที่มีอายุอ่อนกว่าจะวางตัวอยู่บนหินที่มีอายุแก่กว่าง.ถูกทุกข้อ

52. หากพบหินตะกอนวางตัวในแนวดิ่งอย่างสมบูรณ์ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

 ก. ชั้นหินแก่ที่สุดอยู่ด้านขวาข.อธิบายด้วยกฏการลำดับชั้นหิน
 ค. ไม่สามารถกำหนดอายุได้หากไม่มีหลักฐานอื่นร่วมด้วยง.ชั้นหินทั้งหมดเกิดในเวลาเดียวกันแต่ต่างสภาพแวดล้อม

53. ข้อใดคือกฏที่กล่าวว่า หินที่มีอายุอ่อนจะวางตัวอยู่บนหินที่มีอายุแก่

ก.law of lateral continuityข.law of superposition
 ค.law of faunal successionง.law of cross-cutting

54. อายุสัมบูรณ์ของ พนังแทรกชั้นตามขวาง (dike) ที่ตัดผ่านชั้นหินตะกอนบอกอะไรได้บ้าง

 ก.อายุอ่อนที่สุดของหินตะกอนข.อายุสัมบูรณ์ของหินตะกอน
 ค.อายุแก่ที่สุดของหินตะกอนง.ไม่มีข้อใดถูก

55. ข้อใดคือการลำดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาโดยใช้หลักการเทียบเคียงลำดับของการเกิดหินในแต่ละชุด

ก.การกำหนดอายุสัมบูรณ์ (absolute-age dating)ข.กฏความเป็นเอกภาพ (law of uniformitarianism)
 ค.การเทียบเคียง (correlation)ง.การกำหนดอายุสัมพัทธ์ (relative-age dating)

56. ข้อใดเรียงลำดับของเวลาไม่ถูกต้อง

 ก.Paleocene Eocene และ Oligoceneข.Paleozoic Mesozoic และ Cenozoic
 ค.Devonian Ordovician และ Silurianง.Triassic Jurassic และ Cretaceous

57. ค่าครึ่งชีวิต (half-life) ของธาตุกัมมันตรังสี คือ 1,000 ล้านปี และปัจจุบันมีไอโซโทปแม่เหลืออยู่ 25% จากไอโซโทปตั้งต้นโดยรวม ตัวอย่างมีอายุประมาณเท่าใด

 ก.1,000 ล้านปีข.3,000 ล้านปี
 ค.2,000 ล้านปีง.4,000 ล้านปี

58. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ การกำหนดอายุด้วยวิธีคาร์บอน-14

 ก.รังสีคอสมิกเป็นสาเหตุในการสร้างคาร์บอน-14ข.สิ่งมีชีวิตหยุดการรับคาร์บอน-14 เนื่องจากถูกฝังและไม่สัมผัสอากาศ
 ค.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกำหนดอายุ คือ 100-50,000 ปีง.การกำหนดอายุด้วยวิธีคาร์บอน-14 ประเมินจากอัตราส่วนคาร์บอน-14 ต่อไนโตรเจน-14

59. ข้อใดคือ ฟอสซิลดัชนี (fossil index) ที่ดี

 ก.ไทรโลไบต์ เนื่องจากแต่ละชนิดเกิดในช่วงเวลาสั้นๆ และกระจายอยู่หลายพื้นที่ข.หอยกาบ เนื่องจากมีช่วงเวลาของการอยู่บนโลกที่ยาวนานและอยู่เฉพาะที่
 ค.แบคทีเรีย เนื่องจากพบได้ทุกพื้นที่ของโลกง.ไม่มีข้อใดถูก

60. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง (unconformity)

ก.ไม่มีพื้นที่ใดในโลกที่มีการเรียงลำดับชั้นหินครบตลอดอายุทางธรณีกาลข.ลำดับชั้นตะกอนโดยส่วนใหญ่พบความไม่ต่อเนื่องของการลำดับชั้นหิน ≥ 1 ครั้ง
 ค.ความไม่ต่อเนื่องของการลำดับชั้นหินเกิดจากแรงทางธรณีแปรสัณฐานที่ทำให้ตะกอนสะสมตัวไม่อยู่ในแนวระนาบง.ถูกทุกข้อ

61. ก๊าซเรดอน (Ra) เกิดจากการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีชนิดใด

 ก.ตะกั่ว (Pb)ข.พลูโตเนียม (Pu)
 ค.โปแตสเซียม (K)ง.ไม่มีข้อใดถูก

62. ธาตุกัมมันตรังสีมีค่าครึ่งชีวิต 4 ล้านปี เมื่อเวลาผ่านไป 12 ล้านปี จำนวนของไอโซโทปแม่ (parent) จะมีปริมาณลดลง เหลือเป็นกี่เท่าของปริมาณตั้งต้น

 ก.1/32 เท่าข.1/8 เท่า
 ค.1/16 เท่าง.1/4 เท่า

63. การกำหนดอายุด้วยวิธีโปแตสเซียม-อาร์กอน (K-Ar dating) หากในระหว่างการตรวจวัดมีก๊าซอาร์กอน-40 ระเหยไปบางส่วน ข้อใดกล่าวถูกต้อง

 ก.อายุแก่กว่าความเป็นจริงข.อายุคงเดิม
 ค.อายุอ่อนกว่าความเป็นจริงง.ไม่มีข้อใดถูก

64. ใครคือ บิดาทางธรณีวิทยา

ก.ทูโซ วิลสัน (Wilson T.)ข.แฮรีย์ เฮส (Hess H.)
 ค.เจมส์ ฮัทตัน (Hutton J.)ง.อัลเฟรด เวเกเนอร์ (Wegener A.)

65. ข้อใดคือสาเหตุการสูญพันธ์ครั้งสำคัญต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตบนโลก

 ก.การไหลหลากของลาวาบะซอลต์ข.การเกิดยุคน้ำแข็ง
 ค.การตกกระทบของอุกกาบาตง.ถูกทุกข้อ

66. ในการกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ หากกำหนดอายุของตัวอย่างได้ 100 ล้านปี ข้อใดคือความคลาดเคลื่อนที่เหมาะสมที่สุด

 ก.1-2 ล้านปีข.50 ล้านปี
 ค.5,000 ปีง. < 10,000 ปี

67. กฏของสิ่งปะปนกันเข้าไป (law of inclusion) ใช้กำหนดอายุสัมพัทธ์ของวัสดุชนิดใด

 ก.ชั้นหินดินดาน (shale bed)ข.หินแปร (metamorphic rock)
 ค.หินแปลกปลอม (xenolith)ง.ฟอสซิล (fossil)

68. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการกำหนดอายุวัสดุที่มีอายุ ≥ 100,000 ปี

 ก.U-Pb datingข.Rb-Sr dating
 ค.K-Ar datingง.C-14 dating

69. ข้อใดเรียงลำดับเวลาทางธรณีวิทยาจากใหญ่ที่สุดไปเล็กที่สุดได้ถูกต้อง

 ก.บรมยุค (eon) สมัย (epoch) ยุค (period) มหายุค (era)ข.มหายุค (era) บรมยุค (eon) สมัย (epoch) ยุค (period)
 ค.บรมยุค (eon) มหายุค (era) ยุค (period) สมัย (epoch)ง.สมัย (epoch) ยุค (period) บรมยุค (eon) มหายุค (era)

70. นักวิทยาศาสตร์ใช้หลักการใดในการจำแนกเวลาทางธรณีวิทยา

 ก.ความแตกต่างของหินข.ความแตกต่างของแร่
 ค.ความแตกต่างของหินตะกอนง.ความแตกต่างของกลุ่มฟอสซิล

เฉลยแบบฝึกหัด

1) แบบฝึกหัดจับคู่

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.

2) แบบฝึกหัดถูก-ผิด

1.T 2.T 3.F 4.T 5.F
6.F 7.T 8.T 9.T 10.F
11.T 12.T 13.T 14.T 15.T
16.F 17.T 18.T 19.F 20.T

3) แบบฝึกหัดปรนัย

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35.
36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45.
46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55.
56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65.
66. 67. 68. 69. 70.

4) แบบฝึกหัดอัตนัย

คำอธิบาย : ตอบคำถามให้กระชับและสมบูรณ์เกี่ยวกับวัตถุ กระบวนการหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อกับโลกศาสตร์

1. อายุสัมบูรณ์ (absolute age) และ อายุสัมพัทธ์ (relative age) แตกต่างกันอย่างไร

 
 
 

2. ค่าครึ่งชีวิต (half-life) คืออะไร มีหลักการอย่างไร และสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

 
 
 

3. การเทียบเคียงการลำดับชั้นหิน (stratigraphic correlation) มีกี่เทคนิค อะไรบ้าง

 
 
 

4. อธิบายหลัก การเกิดคาร์บอน-14 และการประยุกต์ใช้สำหรับกำหนดอายุวัสดุ

 
 
 

5. คุณสมบัติที่ดีของ ฟอสซิลดัชนี (index fossil) มีอะไรบ้าง

 
 
 

6. อธิบาย กฎของความสัมพันธ์กันของการตัดขวาง (law of cross-cutting relationship)

 
 
 

7. อธิบาย หลักความเป็นเอกภาพ (law of uniformitarianism)

 
 
 

8. ความไม่อย่างต่อเนื่องของการลำดับชั้นหิน (unconformity) คืออะไร และมีแบบใดบ้าง

 
 
 

9. อธิบาย กฎการต่อเนื่องของบรรพชีวิน (law of fossil succession)

 
 
 

10. เรียงลำดับ ยุค (periods) ตาม ตารางเวลาทางธรณีวิทยา (Geologic time scale) จากแก่ไปอ่อน

 
 
 

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: