เรียนรู้

แบบฝึกหัด 6 ภูเขาไฟและหินอัคนี

วัตถุประสงค์ของแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้อ่านมีโอกาส 1) ทบทวนเนื้อหา และ 2) ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม โดยผ่านกระบวนการสื่อสารแบบถาม-ตอบ ระหว่างผู้เขียน-ผู้อ่าน เท่านั้น โดยไม่มีเจตนาวิเคราะห์ข้อสอบเก่าหรือแนวข้อสอบแต่อย่างใด

1) แบบฝึกหัดจับคู่

คำอธิบาย : เลือก ตัวอักษร หน้าคำบรรยายด้านขวา และเติมในช่องว่างด้านซ้ายของแต่ละข้อที่มีความสัมพันธ์กัน

1.____shield Volcanoก.ภูมิลักษณ์ที่เกิดจากการทรุดตัวของปล่องภูเขาไฟ
2.____laharข.ภูเขาไฟสลับชั้น
3.____CO2ค.ปริมาณแร่ซิลิกาสูงและมีอุณหภูมิต่ำ
4.____nuée ardenteง.ลาวารูปร่างคล้ายกับเกลียวเชือก
5.____pillowจ.ภูเขาไฟขนาดเล็กและความชันสูงเกิดจากกรวดภูเขาไฟ
6.____St. Helensฉ.ภัยพิบัติจากฝุ่นและก๊าซความร้อนสูง
7.____calderaช.โครงสร้างของลาวาที่เกิดใต้น้ำ
8.____viscous lavaซ.ก๊าซจากการปะทุของภูเขาไฟ
9.____cinder coneฌ.ชนิดของภูเขาไฟในหมู่เกาะฮาวาย
10.____pahoehoeญ.ภัยพิบัติเหมือนโคลนไหลหลาก

2) แบบฝึกหัดถูก-ผิด

คำอธิบาย : เติมเครื่องหมาย T หน้าข้อความที่กล่าวถูก หรือเติมเครื่องหมาย F หน้าข้อความที่กล่าวผิด

1.____หินอัคนีภูเขาไฟ (volcanic rock) โดยส่วนใหญ่มีขนาดเม็ดแร่ที่เล็กกว่าหินอัคนีบาดาล (plutonic rock)
2.____แร่ควอตซ์ (quartz) คือ แร่ชนิดแรกที่เกิดขึ้น จากชุดปฏิกิริยาของโบเวน
3.____ภูเขไฟที่มีแมกมาความหนืดสูงมีแนวโน้มที่จะปะทุไม่รุนแรง
4.____ภัยพิบัติภูเขาไฟที่อันตรายที่สุดคือการทลายของกรวดภูเขาไฟ หรือเรียกว่า nuée ardente
5.____แมกมาบะซอลต์มีอุณหภูมิสูงกว่าและประกอบด้วยแร่ซิลิกาน้อยกว่าแมกมาแอนดิไซต์
6.____แมกมาบะซอลต์มีความหนืดต่ำกว่าแมกมาแอนดิไซต์และสามารถเคลื่อนที่สู่พื้นผิวโลกได้ง่ายกว่า
7.____แมกมาที่มีปริมาณแร่ซิลิกาสูงจะปะทุไม่รุนแรง
8.____ภูเขาไฟที่ปะทุรุนแรงโดยส่วนใหญ่เกิดบริเวณขอบแผ่นเปลือกเคลื่อนที่เข้าหากัน
9.____นักวิทยาศาสตร์สามารถประเมินสถานการณ์และเตือนภัยก่อนการปะทุของภูเขาไฟได้
10.____ก๊าซจากการปะทุภูเขาไฟสามารถพุ่งสูงไปถึงระดับบรรยากาศของโลก
11.____กรวดภูเขาไฟ (pyroclastic) โดยส่วนใหญ่เกิดบริเวณขอบแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ออกจากกัน
12.____ภูเขาไฟบนหมู่เกาะฮาวาย เกิดจากแมกมาซึ่งเกิดจากเนื้อโลก (mantle) พุ่งขึ้นสู่พื้นผิว
13.____หินอัคนี โดยส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากกระบวนการผุพัง (weathering)
14.____หินอัคนี (igneous rock) เป็นองค์ประกอบย่อยของหินภูเขาไฟ (volcanic rock)
15.____กระบวนการเกิดแมกมาโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นตามขอบแผ่นเปลือกโลก
16.____หินอัคนีซึ่งประกอบด้วยแร่ควอตซ์ (quartz) โดยส่วนใหญ่เกิดที่ระดับอุณหภูมิสูง
17.____ชุดปฏิกิริยาของโบเวน คือ กุญแจสำคัญในการศึกษาหินอัคนี
18.____ขนาดเม็ดแร่ในหินอัคนีบ่งบอกถึงแร่องค์ประกอบในแมกมา
19.____น้ำคือปัจจัยสำคัญที่ควบคุมกระบวนการเกิดหินอัคนีจากแมกมา
20.____หินอัคนีที่พบโดยทั่วไปในมหาสมุทรคือหินบะซอลต์ (basalt)

3) แบบฝึกหัดปรนัย

คำอธิบาย : ทำเครื่องหมาย X หน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว จากตัวเลือกที่กำหนดให้

1. แมกมา (magma) คืออะไร

 ก.สาเหตุของการสร้างภูเขาไฟข.หินหลอมละลายใต้พื้นผิวโลก
 ค.วัตถุตั้งต้นของหินอัคนีทั้งหมดง.ถูกทุกข้อ

2. หินอัคนีสีเข้ม (mafic igneous rock) ประกอบด้วยแร่ซิลิกาประมาณเท่าใด

 ก.30%ข.60%
 ค.70%ง.50%

3. หินออปซิเดียน (obsidian) คือหินอัคนีที่เกิดอย่างไร

 ก.แร่ซิลิกาตกผลึกอย่างรวดเร็วข.สายแร่ควอทซ์ตกผลึกอย่างช้าๆ
 ค.ตกผลึกใต้แผ่นเปลือกโลกง.ตกผลึกในเนื้อโลก

4. ชุดปฏิกิริยาของโบเวน (Bowen’s reaction series) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอะไร

 ก.อุณหภูมิ ความดันและความหนืดข.อุณหภูมิ องค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างแร่
 ค.ความหนืด อุณหภูมิและความเข้มข้นของแร่ซิลิกาง.อุณหภูมิ ความหนืดและแร่องค์ประกอบ

5. ข้อใด ไม่ใช่ หินอัคนีเนื้อละเอียด (fine-grained igneous rock)

 ก.หินแกรนิต (granite)ข.หินบะซอลต์ (basalt)
 ค.หินแอนดิไซต์ (andesite)ง.หินไรโอไลท์ (rhyolite)

6. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่าง ลำหินอัคนี (stock) และ หินอัคนีมวลไพศาล (batholith)

 ก.ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลข.รูปร่าง
 ค.องค์ประกอบทางเคมีง.ขนาด

7. หลักฐานหรือปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการจำแนกหินอัคนี คือ

 ก.เนื้อหินและแร่องค์ประกอบข.เนื้อหินและอุณหภูมิ
 ค.แร่องค์ประกอบและอุณหภูมิ.ง.อุณหภูมิและความหนืด

8. หินอัคนีที่เกิดอยู่ใต้พื้นผิวโลก เรียกว่าอะไร

 ก.platonicข.extrusive
 ค.plutonicง.volcanic

9. หินอัคนีภูเขาไฟ (volcanic rock) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

 ก.explosiveข.plutonic
 ค.extrusiveง.intrusive

10. ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง หินอัคนีภูเขาไฟและหินอัคนีบาดาลคืออะไร

 ก.ชนิดของแร่องค์ประกอบข.องค์ประกอบทางเคมี
 ค.สถานที่ในการแข็งตัวเป็นหินง.ถูกทุกข้อ

11. พื้นที่ใดสามารถพบ หินแอนดิไซต์ (andesite)

 ก.เทือกเขาหิมาลัยข.หมู่เกาะฮาวาย
 ค.เทือกเขาแอนดีสง.เทือกเขาร็อคกี้

12. หินหนืด (molten rock) ที่พุ่งออกมาสู่พื้นผิวโลกเรียกว่าอะไร

 ก.ลาวา (lava)ข.แมกมา (magma)
 ค.กากแร่ (slag)ง.หินแกรนิต (granite)

13. หินบะซอลต์ (basalt) โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกแบบใด

 ก.เคลื่อนที่ย้อนกลับ (reversible)ข.ผ่านกัน (transform)
 ค.เข้าหากัน (convergent)ง.ออกจากกัน (divergent)

14. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ หินแอนดิไซต์ (andesite) และ หินไดโอไรท์ (diorite)

 ก.มีความเข้มข้นของแร่ซิลิกาใกล้เคียงกันข.เกิดจากแมกมาที่อุณหภูมิใกล้เคียงกัน
 ค.มีแร่องค์ประกอบเหมือนกันง.ถูกทุกข้อ

15. แร่ชนิดใดเกิดขึ้นในลำดับสุดท้ายตามชุดปฏิกิริยาของโบเวน (Bowen’s reaction series)

 ก.แร่ควอตซ์ (quartz)ข.แร่โอลิวีน (olivine)
 ค.แร่แพลคจิโอเคลส (plagioclase)ง.แร่มัสโคไวต์ (muscovite)

16. หินแกรนิต (granite) และ หินไรโอไลต์ (rhyolite) มีความสัมพันธ์กันในด้านใด

 ก.ขนาดของผลึกแร่ข.กระบวนการเกิด
 ค.แร่องค์ประกอบง.ถูกทุกข้อ

17. หินแกรบโบ (gabbro) มีขนาดของผลึกแร่ใหญ่กว่า หินบะซอลต์ (basalt) เนื่องจากสาเหตุใด

 ก.มีแร่ซิลิกามากกว่าข.แมกมาเย็นตัวช้ากว่า
 ค. แมกมาเย็นตัวภายใต้ความดันต่ำกว่าง. เกิดจากกระบวนการแปรสภาพของหิน

18. หมู่เกาะฮาวายเป็นภูเขาไฟชนิดใด

 ก.ภูเขาไฟรูปโล่ (shield volcano)ข.แอ่งภูเขาไฟรูปกระจาด (caldera)
 ค.ภูเขาไฟสลับชั้น (stratovolcanoe)ง.ภูเขาไฟกรวยกรวด (cinder cone)

19. ข้อใดคือผลผลิตที่ได้จากแมกมาบะซอลต์ (basaltic magma)

 ก.โดมภูเขาไฟ (volcanic dome)ข.ธุลีหลาก (nuée ardente)
 ค.ลาวาปาฮอยฮอย (pahoehoe)ง.ลาวาอาอ้า (‘a‘a)

20. ข้อใดสัมพันธ์กับแมกมาบะซอลต์ (basaltic magma)

 ก.ภูเขาไฟรูปโล่ (shield volcano)ข.ธุลีหลาก (nuée ardente)
 ค.การระเบิดภูเขาไฟ (explosive eruption)ง.หินอัคนีมวลไพศาล (batholith)

21. ข้อใดคือภูเขาไฟที่มีประวัติการปะทุในรอบ 1,000 ปี ที่ผ่านมา

 ก.ภูเขาไฟมีพลัง (active volcano)ข.ภูเขาไฟดับสนิท (extinct volcano)
 ค.ภูเขาไฟที่ยังหลับ (dormant volcano)ง.ภูเขาไฟสลับชั้น (composite volcano)

22. ข้อใดคือ กรวดภูเขาไฟ (pyroclastic)

 ก.ลาวาบะซอลต์ไหลหลากข.เถ้าภูเขาไฟ
 ค.ผนังแทรกชั้นหินไดโอไรท์ง.โคลนภูเขาไฟไหลหลาก

23. หินอัคนีมวลไพศาล (batholith) โดยส่วนใหญ่เป็นหินชนิดใด

 ก.หินแกรนิต (granite)ข.แร่ดันไนท์ (dunite)
 ค.หินบะซอลต์ (basalt)ง.หินแกรบโบ (gabbro)

24. หินชนิดโดยที่พบส่วนใหญ่ในบริเวณภูเขาไฟรูปโหล่ (shield volcano)

 ก.หินไรโอไรท์ (rhyolite)ข.หินแอนดิไซต์ (andesite)
 ค.หินบะซอลต์ (basalt)ง.หินแกรบโบ (gabbro)

25. เถ้าภูเขาไฟ (volcanic ash) คืออะไร

 ก.ฝุ่นหินที่หลุดออกจากภูเขาไฟข.แร่ซึ่งมีความเข้มข้นสูงจากก๊าซภูเขาไฟ
 ค.ส่วนที่เหลือของวัตถุที่ถูกเผาโดยลาวาง.ดินที่ถูกลมพัดหลังจากการปะทุของภูเขาไฟ

26. ข้อใดคือโครงสร้างจากการแทรกดันของแมกมาที่ใหญ่ที่สุด

 ก.ลำหินอัคนี (stock)ข.พนังแทรกชั้นตามขวาง (dike)
 ค.หินอัคนีมวลไพศาล (batholith)ง.โครงสร้างรูปฝักบัว (lopolith)

27. หินอัคนีชนิดใดเกิดจากแมกมาที่มีความหนืดต่ำที่สุด

 ก.หินไรโอไรท์ (rhyolite)ข.หินแอนดิไซต์ (andesite)
 ค.หินบะซอลต์ (basalt)ง.หินไดโอไรท์ (diorite)

28. แมกมาชนิดใดโดยส่วนใหญ่สัมพันธ์กับภัยพิบัติแบบ กรวดภูเขาไฟไหลหลาก (pyroclastic flow)

 ก.แมกมาไรโอไรท์ข.แมกมาแอนดิไซต์
 ค.แมกมาบะซอลต์ง.แมกมาไดโอไรท์

29. ภูเขาไฟวิสซูเวียส (Vesuvius) ฟูจิ (Fujii) และภูเขาไฟเรนเนียร์ (Rainier) เป็นภูเขาไฟชนิดใด

ก.ภูเขาไฟกรวยกรวด (cinder cones)ข.ภูเขาไฟสลับชั้น (stratovolcanoe)
 ค.ภูเขาไฟรูปโล่ (shield volcano)ง.บะซอลต์ไหลหลาก (flood basalt)

30. ภูเขาไฟชนิดใดที่ใช้เวลาในการปะทุสั้นที่สุด

 ก.ภูเขาไฟกรวยกรวด (cinder cones)ข.ภูเขาไฟสลับชั้น (stratovolcanoe)
 ค.ภูเขาไฟรูปโล่ (shield volcano)ง.โดมภูเขาไฟ (plug dome)

31. หินเดิมที่ถูกแทรกดันด้วยแมกมาเรียกว่าอะไร

 ก.sedimentary rockข.country rock
 ค.metamorphic rockง.background rock

32. ข้อใดคือนิยามของ ภูเขาไฟทีดับสนิท (extinct volcano)

 ก.ไม่มีการปะทุในรอบ 100 ปีข.ไม่มีการปะทุในรอบ 10,000 ปี
 ค.ไม่มีการปะทุในรอบ 1,000 ปีง.ไม่สามารถบอกได้ว่าดับสนิท

33. แมกมาที่มีปริมาณก๊าซสูง มีแนวโน้มที่จะปะทุอย่างไร

 ก.สกปรกมากข.ระเบิดรุนแรง
 ค.หนืดสูงง.ไหลหลากมาก

34. ข้อใดไม่ส่งผลต่อ ความหนืด (viscosity) ของแมกมา

 ก.ความเข้มข้นของก๊าซข.อุณหภูมิ
 ค.ความเข้มข้นของแร่ซิลิกาง.ถูกทุกข้อ

35. โดยปกติก๊าซใดชนิดใดไม่พบอยู่ในองค์ประกอบของแมกมา

 ก.มีเทนข.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 ค.ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ง.ไอน้ำ

36. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการปะทุของ ภูเขาไฟใต้น้ำ (submarine volcano)

 ก.ไม่เคยมีการสังเกตเห็นข.ทำให้เกิดหินบะซอลต์รูปหมอน
 ค.ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากน้ำทำให้แมกมาแข็งเร็วเกินไปง.ไม่มีข้อใดถูก

37. ภูเขาไฟใน วงแหวนไฟ (Ring of Fire) โดยส่วนใหญ่เป็นภูเขาไฟชนิดใด

 ก.รอยแตก (volcanic fissure)ข.ภูเขาไฟรูปโล่ (shield volcano)
 ค.ภูเขาไฟกรวยกรวด (cinder cone)ง.ภูเขาไฟสลับชั้น (stratovolcanoe)

38. ดาวเคราะห์ดวงใดไม่มีภูเขาไฟ

 ก.ดาวเสาร์ (Saturn)ข.ดาวศุกร์ (Venus)
 ค.ดาวอังคาร (Mars)ง.ถูกทุกข้อ

39. สารชนิดใดมี ความหนืด (viscosity) สูงที่สุด

 ก.ยางมะตอยข.นม
 ค.น้ำผึ้งง.น้ำ

40. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ ความหนืด (viscosity) ในทางภูเขาไฟวิทยา

 ก.ปริมาณความหนาแน่นของของเหลวข.ความต้านทานการไหลของของเหลว
 ค.ปริมาณความร้อนและความดันที่ส่งผลต่อของเหลวง.ความสามารถในการเคลื่อนที่ต้านแรงโน้มถ่วงของของเหลว

41. ภูเขาไฟชนิดใดที่โดยส่วนใหญ่ไม่พบหินแอนดิไซต์เป็นองค์ประกอบ

 ก.ภูเขาไฟสลับชั้น (stratovolcanoe)ข.ภูเขาไฟรูปโล่ (shield volcano)
 ค.ภูเขาไฟกรวยกรวด (cinder cone)ง.ภูเขาไฟผสม (mixed volcano)

42. พื้นที่ใดไม่เคยเกิด บะซอลต์ไหลหลาก (flood basalt)

 ก.รัฐโอเรกอนและวอชิงตันของประเทศสหรัฐอเมริกาข.ตอนกลางของประเทศออสเตรเลีย
 ค.ประเทศอินเดียง.บางส่วนของไซบีเรีย

43. ข้อใดสัมพันธ์กับการเกิด ซอลต์ไหลหลาก (flood basalt)

 ก.เขตมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกข.หินอัคนีมวลไพศาล
 ค.จุดร้อนหรือแนวการแยกตัวง.เทือกเขา

44. ข้อใดสัมพันธ์กับ แมกมาสีจาง (felsic magma)

 ก.ลาวาปาฮอยฮอย (pahoehoe)ข.ลาวาอาอ้า (‘a‘a)
 ค.รอยแตกรูปเสา (columnar joint)ง.หินพัมมิซ (pumice)

45. ภัยพิบัติรูปแบบใดที่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตจากกรณีภูเขาไฟเปอเล (Pelee) ปะทุ ในปี พ.ศ. 2444 ทางหนือของหมู่เกาะเวสต์อินดี ในทะเลแคริบเบียน

 ก.กรวดภูเขาไฟไหลหลาก (pyroclastic flow)ข.โคลนไหลหลาก (mud flow)
 ค.ลาวาไหลหลาก (lava flow)ง.ฝุ่นภูเขาไฟ (ash)

46. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ ภูเขาไฟเซนต์เฮเลนส์ (St. Helens)

 ก.เกิดจากเขตมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกข.เป็นภูเขาไฟดับสนิท
 ค.อยู่ในทวีปอเมริกาใต้ง.ถูกทุกข้อ

47. การปะทุของภูเขาไฟส่งผลต่อภูมิอากาศในพื้นที่อย่างไร

 ก.ฝุ่นจากภูเขาไฟบังแสงแดดข.เพิ่มความร้อนให้บรรยากาศ
 ค.ไอน้ำจากการปะทุกลั่นเป็นเมฆง.ไม่มีข้อใดถูก

48. แมกมาปะทุที่อุณหภูมิต่ำมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบใด

 ก.แห้งมากข.มีกลิ่นเหม็นมาก
 ค.ไหลมากง.ถูกทุกข้อ

49. แมกมาที่มีความเข้มข้นของแร่ซิลิกาต่ำ จะมีลักษณะเฉพาะอย่างไร

 ก.มีกลิ่นเหม็นมากข.ไหลมาก
 ค.หนืดสูงง.ถูกทุกข้อ

50. ข้อใดคือ ภูเขาไฟรูปโล่ (shield volcano) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 ก.ภูเขาไฟพินาตูโบข.หมู่เกาะฮาวาย
 ค.ภูเขาไฟเรนเนียร์ง.ภูเขาไฟเซนต์เฮเลนส์

51. ภัยพิบัติในรูปแบบใดที่พบน้อยที่สุดในระหว่างการปะทุของภูเขาไฟ

 ก.โคลนไหลหลาก (mud flow)ข.ลาวาไหลหลาก (lava flow)
 ค.กรวดภูเขาไฟไหลหลาก (pyroclastic flow)ง.เถ้าภูเขาไฟ (ash fall)

52. อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน (Yellow Stone Nation Park) คือตัวอย่างกระบวนการเกิดภูเขาไฟในรูปแบบใด

 ก. จุดร้อนบนพื้นทวีปข. หินบะซอลต์ไหลหลาก
 ค. การพังทลายกระเปาะแมกมาง.ถูกทุกข้อ

53. ข้อใด ไม่ใช่ สัญญาณที่บ่งชี้ว่าภูเขาไฟกำลังจะปะทุ

 ก.เกิดน้ำพุร้อนรอบภูเขาไฟข.อัตราการผุพังที่สูงขึ้น
 ค.กลุ่มแผ่นดินไหวขนาดเล็กจำนวนมากง.การเปลี่ยนแปลงรูปทรงของภูเขาไฟ

54. ภูเขาไฟรูปโล่ (shield volcano) มีความชันต่ำเนื่องจากลาวาโดยส่วนใหญ่มีลักษณะเฉพาะอย่างไร

 ก.เป็นกรวดภูเขาไฟ (pyroclastic)ข.เป็นลาฮาร์ (lahar)
 ค.แมกมาสีจาง (felsic magma)ง.แมกมาสีเข้ม (mafic magma)

55. ข้อใดคือแมกมาที่มีความหนืด (viscosity) สูงที่สุด

ก.ความเข้มข้นของแร่ซิลิกาสูงและอุณหภูมิสูงข.ความเข้มข้นของแร่ซิลิกาสูงและอุณหภูมิต่ำ
 ค.ความเข้มข้นของแร่ซิลิกาต่ำและอุณหภูมิสูงง.ความเข้มข้นของแร่ซิลิกาต่ำและอุณหภูมิต่ำ

56. ข้อใดคือ ชุดแร่แบบต่อเนื่อง (continuous series) ของชุดปฏิกิริยาของโบเวน (Bowen’s reaction series)

 ก.แร่โอลิวีน (olivine)ข.แร่ไบโอไทต์ (biotite)
 ค.แร่แอมฟิโบล (amphiboles)ง.ไม่มีข้อใดถูก

57. ข้อใดคือหินที่มีผลึกแร่เล็กจนไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า และประกอบด้วยแร่อุณหภูมิต่ำ

 ก.หินแกรนิต (granite)ข.หินไรโอไลท์ (rhyolite)
 ค.หินแอนดิไซต์ (andesite)ง.หินแกรบโบ (gabbro)

58. หินชนิดใดที่โดยส่วนใหญ่เกิดในบริเวณภูเขาไฟรูปโล่ (shield volcano)

 ก.หินไรโอไรท์ (rhyolite)ข.หินแอนดิไซต์ (andesite)
 ค.หินบะซอลต์ (basalt)ง.หินไดโอไรท์ (diorite)

59. ข้อใดคือภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดของภูเขาไฟ

 ก.กรวดภูเขาไฟไหลหลาก (pyroclastic flow)ข.ลาวาไหลหลา  (lava flow)
 ค.ลาวาปาฮอยฮอย (pahoehoe)ง.ลาวารูปหมอน (pillow lava)

60. แอ่งภูเขาไฟรูปกระจาด (caldera) เกิดอย่างไร

 ก.การพังทลายของยอดภูเขาไฟข.องค์ประกอบของลาวาเป็นสีเข้ม
 ค.การสูบฉีดที่รุนแรงของแมกมาง.การกรัดกร่อนภูเขาไฟ

61. ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความหนืด (viscosity) ของแมกมา

 ก.อุณหภูมิข.ความเข้มข้นของแร่ซิลิกา
 ค.เนื้อหิน                  ง.ความดัน

62. ข้อใดคือผลผลิตจากการปะทุของภูเขาไฟใต้น้ำ

 ก.ธุลีหลาก (nuée ardente)ข.ลาฮาร์ (lahar)
 ค.ลาวารูปหมอน (pillow lava)ง.หินพัมมิซ (pumice)

63. ข้อใดมีองค์ประกอบของ กรวดภูเขาไฟ (pyroclastic) น้อยที่สุด

 ก.ลาฮาร์ (lahar)ข.ธุลีหลาก (nuée ardente)
 ค.เทฟ่า (tepha)ง.ลาวาไหลหลาก (lava flow)

64. คุณสมบัติของแมกมาที่เป็นตัวกำหนดความหนืด (viscosity)

 ก.ความหนาแน่นข.สี
 ค.ความเข้มข้นของ แร่ซิลิกาง.ความเข้มข้นของธาตุเหล็ก

65. หินอัคนีมวลไพศาล (batholith) โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินอะไร

 ก.หินแกรนิต (granite)ข.หินแกรบโบ (gabbro)
 ค.หินแอนดิไซต์ (andesite)ง.หินบะซอลต์ (basalt)

66. ภูเขาไฟที่ปะทุบนแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรโดยส่วนใหญ่เกิดเป็นหินชนิดใด

 ก.หินบะซอลต์ (basalt)ข.หินแอนดิไซต์ (andesite)
 ค.หินไรโอไรท์ (rhyolite)ง.หินดันไนท์ (dunite)

67. แมกมาชนิดใดที่โดยส่วนใหญ่เกิดในบริเวณแยกตัวของแผ่นเปลือกโลก

 ก.แมกมาสีเข้ม (mafic magma)ข.แมกมาสีจาง (felsic magma)
 ค.แมกมาสีปานกลาง (intermediate)ง.ถูกทุกข้อ

68. ภัยพิบัติรูปแบบใดที่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตจากกรณีภูเขาไฟ ปะทุ ในปี พ.ศ. 621 ในเมืองปอมเปอี (Pompeii) ประเทศอิตาลี

 ก.ลาวาไหลหลาก (lava flow)ข.สึนามิ (tsunami)
 ค.โคลนไหลหลาก (mud flow)ง.เถ้าภูเขาไฟ (ash fall)

69. ข้อใดคือเศษหินท้องที่ ซึ่งถูกนำพามาในขณะที่แมกมาแทรกดันแผ่นเปลือกโลกและปะทุขึ้นมาบนพื้นผิวโลก

 ก.meteoriteข.exolith
 ค.xenolithง.lithograph

70. ข้อใดคือ concordant pluton

 ก.พนังแทรกชั้นตามยาว (sill)ข.ลำหินอัคนี (stock)
 ค.พนังแทรกชั้นตามขวาง (dike)ง.หินอัคนีมวลไพศาล (batholith)

เฉลยแบบฝึกหัด

1) แบบฝึกหัดจับคู่

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.

2) แบบฝึกหัดถูก-ผิด

1.T 2.F 3.F 4.F 5.T
6.T 7.F 8.T 9.T 10.F
11.F 12.F 13.F 14.F 15.F
16.F 17.T 18.F 19.T 20.T

3) แบบฝึกหัดปรนัย

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35.
36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45.
46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55.
56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65.
66. 67. 68. 69. 70.

4) แบบฝึกหัดอัตนัย

คำอธิบาย : ตอบคำถามให้กระชับและสมบูรณ์เกี่ยวกับวัตถุ กระบวนการหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อกับโลกศาสตร์

1. เหตุใดในสภาวะปกติบนพื้นผิวโลกจึงไม่สามารถเกิดภูเขาไฟได้

 
 
 

2. อธิบายกลไกลการแทรกดันของแมกมาและการเกิดภูเขาไฟ

 
 
 

3. อธิบาย 1) นิยาม 2) ชนิด และ 3 คุณสมบัติที่น่าสนใจ ของแมกมา

 
 
 

4. อธิบาย ชุดปฏิกิริยาของโบเวน (Bowen’s reaction series) พร้อมทั้งวาดภาพประกอบ

 
 
 

5. กระบวนการเกิดแมกมาในแต่ละชนิด เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง

 
 
 

6. ปัจจัยการประทุของภูเขาไฟ มีอะไรบ้าง พร้อมทั้งอธิบายนัยสำคัญต่อการประทุ

 
 
 

7. อธิบายความแตกต่างระหว่าง การเอ่อล้น (effusive) และ การระเบิด (explosive)

 
 
 

8. เหตุใดภูเขาไฟจึงมีรูปทรงหรือภูมิลักษณ์ที่แตกต่างกัน และมีรูปทรงแบบใดได้บ้าง

 
 
 

9. จำแนกภัยพิบัติภูเขาไฟที่สามารถเกิดขึ้นได้และอธิบายกลไกการเกิดโดยย่อ

 
 
 

10. หินอัคนีมีอะไรบ้าง และสามารถเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมทางธรณีแปรสัณฐานแบบใด

 
 
 

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: