วัตถุประสงค์ของแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้อ่านมีโอกาส 1) ทบทวนเนื้อหา และ 2) ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม โดยผ่านกระบวนการสื่อสารแบบถาม-ตอบ ระหว่างผู้เขียน-ผู้อ่าน เท่านั้น โดยไม่มีเจตนาวิเคราะห์ข้อสอบเก่าหรือแนวข้อสอบแต่อย่างใด

1) แบบฝึกหัดจับคู่

คำอธิบาย : เลือก ตัวอักษร หน้าชื่อแร่ด้านขวา และเติมในช่องว่างด้านซ้ายของแต่ละข้อที่มีระดับความแข็งตาม มาตราโมส์ (Mohs’ Scale) ตรงกัน (H1-H10)

1.____H1ก.แร่แคลไซต์ (calcite)
2.____H2ข.แร่อพาไทต์ (apatite)
3.____H3ค.เพชร (diamond)
4.____H4ง.แร่ทัลก์ (talc)
5.____H5จ.แร่เฟลด์สปาร์ (feldspar)
6.____H6ฉ.แร่ฟลูออไรท์ (fluorite)
7.____H7ช.แร่คอรันดัม (corundum)
8.____H8ซ.แร่โทแพซ (topaz)
9.____H9ฌ.แร่ควอตซ์ (quartz)
10.____H10ญ.แร่ยิปซั่ม (gypsum)

ความแข็ง (hardness) หมายถึง ความทนทานของแร่ต่อการถูกขูดขีดจากวัตถุประเภทต่างๆ โดยการตรวจวัดความแข็ง สามารถอ้างอิงตามระดับความแข็งของ มาตราโมส์ (Mohs’ scale)

แร่ที่มีความแข็งเท่ากันอาจขูดขีดและให้รอยซึ่งกันและกัน แร่ที่เนื้อร่วน ไม่ได้หมายความว่าแร่นั้นอ่อน แร่ชนิดเดียวกันอาจมีความแข็งในทิศทางต่างๆ ไม่เท่ากัน

สรุปความแข็งของแร่ตามมาตราโมส์ และวัสดุที่สามารถใช้ทดสอบระดับความแข็ง

2) แบบฝึกหัดถูก-ผิด

คำอธิบาย : เติมเครื่องหมาย T หน้าข้อความที่กล่าวถูก หรือเติมเครื่องหมาย F หน้าข้อความที่กล่าวผิด

1.____เพชรพบเฉพาะในทวีปแอฟริกาใต้เท่านั้น
2.____แร่ (mineral) ประกอบด้วย สารประกอบ (compound)
3.____หมวดแร่ซิลิเกต (silicate class) ทั้งหมดประกอบด้วยธาตุซิลิกอน-ออกซิเจนที่จับตัวกันในหลายรูปแบบ
4.____โดยคำจำกัดความ น้ำเป็นแร่ชนิดหนึ่ง
5.____โดยคำจำกัดความ ปิโตรเลียมเป็นแร่ชนิดหนึ่ง
6.____โดยคำจำกัดความ ถ่านหินเป็นแร่ชนิดหนึ่ง
7.____เพชร (diamond) เกิดจากธาตุคาร์บอนที่อยู่ในสถานะความดันสูงมากในระดับลึกภายในโลก
8.____อะตอมสามารถให้และรับนิวตรอนได้
9.____อะตอมสามารถให้และรับอิเล็กตรอนได้
10.____แร่บางชนิดสามารถขูดขีดด้วยเล็บได้
11.____ธาตุที่พบมากที่สุดในแผ่นเปลือกโลกคือ ธาตุคาร์บอน
12.____ความแข็ง (hardness) คือความต้านทานของวัสดุต่อการแตกหักหรือถูกขูดขีด
13.____ความหนาแน่น (density) สะท้อนถึงน้ำหนักและการจัดเรียงตัวของอะตอมในแร่
14.____สารประกอบทั้งหมดมีโครงสร้างผลึก
15.____เกลือในทางธรณีวิทยาคือ แร่เฮไรต์ (halite)
16.____แร่ทั้งหมดแสดงคุณสมบัติ ความแข็ง (hardness)
17.____แร่ทั้งหมดแสดงคุณสมบัติ รอยแยก (fracture)
18.____แร่แคลไซต์ (calcite) สามารถขูดขีดแก้วเป็นรอยได้
19.____หมวดแร่ซิลิเกต (silicate class) เป็น แร่ประกอบหิน (rock-forming mineral)
20.____เพชร (diamond) และ แกรไฟต์ (graphite) คือ พหุสัณฐาน (polymorph) ของธาตุซิลิกอนบริสุทธิ์

3) แบบฝึกหัดปรนัย

คำอธิบาย : ทำเครื่องหมาย X หน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว จากตัวเลือกที่กำหนดให้

1. ข้อใด ไม่ใช่ พันธะยึดเหนี่ยวอะตอม

ก.โควาเลนต์ (covalent)ข.อินทรีย์ (organic)
 ค.โลหะ (metallic)ง.ไอออนิก (ionic)

2. อะตอมของธาตุใดที่อยู่ร่วมกับธาตุอื่นๆ ได้มากที่สุด

ก.ออกซิเจนข.ซิลิกอน (silicon)
 ค.คลอรีน (chlorine)ง.ซัลเฟอร์ (sulfur)

3. ข้อใดคือพันธะยึดเหนี่ยวอะตอมของไม้ พลาสติกหรือคน

ก.โควาเลนต์ (covalent)ข.อินทรีย์ (organic)
 ค.โลหะ (metallic)ง.ไอออนิก (ionic)

4. ข้อใดคือพันธะยึดเหนี่ยวอะตอมของของแร่

ก.โควาเลนต์ (covalent)ข.อินทรีย์ (organic)
 ค.โลหะ (metallic)ง.ไอออนิก (ionic)

5. ธาตุใดที่โดยส่วนใหญ่มีประจุลบในแผ่นเปลือกโลก

 ก.ออกซิเจน (oxigen)ข.ธาตุเหล็ก (iron)
 ค.ซิลิกอน (silicon)ง.ซัลเฟอร์ (sulfur)

6. ธาตุใดที่โดยส่วนใหญ่มีประจุบวกในแผ่นเปลือกโลก

 ก.ออกซิเจน (oxigen)ข.ธาตุเหล็ก (iron)
 ค.ซิลิกอน (silicon)ง.ซัลเฟอร์ (sulfur)

7. ข้อใดสื่อถึงน้ำหนักของธาตุ

 ก.จำนวนโปรตอนข.จำนวนอิเล็กตรอน
 ค.จำนวนนิวตรอนง.จำนวนโปรตอนรวมกับนิวตรอน

8. ข้อใดเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกับปฏิกิริยาทางเคมี

 ก.จำนวนโปรตอนข.จำนวนอิเล็กตรอน
 ค.จำนวนนิวตรอนง.จำนวนโปรตอนรวมกับนิวตรอน

9. ไอโซโทป (isotope) ของธาตุมีความแตกต่างกันอย่างไร

 ก.จำนวนโปรตอนข.จำนวนอิเล็กตรอน
 ค.จำนวนนิวตรอนง.จำนวนโปรตอนรวมกับนิวตรอน

10. ข้อใดคือแร่ที่พบมากที่สุดในห้องครัว

 ก.แป้ง (flour)ข.เฮไรต์ (halite)
 ค. น้ำตาล (sugar)ง.มัสตาด (mustard)

11. เหตุใด ปิโตรเลียม (petroleum) จึงไม่จัดอยู่ในกลุ่มของ แร่ (mineral)

 ก.องค์ประกอบทางเคมีไม่ชัดเจนข.ไม่ใช่ของแข็ง
 ค.ไม่มีโครงสร้างผลึกง.ถูกทุกข้อ

12. ข้อใดคือคุณสมบัติทางกายภาพของแร่

 ก.ความมันวาว (luster)ข.สีผง (streak)
 ค.ความแข็ง (hardness)ง.ถูกทุกข้อ

13. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ รอยแตกเรียบ (cleavage)

ก.แร่บางชนิดมีรอยแตก > 1 ระนาบข.แร่โดยส่วนใหญ่เกิดรอยแตกได้ง่าย
 ค.ระนาบรอยแตกสะท้อนแสงได้ดีง.แร่แตกหักง่ายตามรอยแตก

14. อะตอมที่มีประจุบวกหรือประจุลบเรียกว่าอะไร

ก.กัมมันตภาพรังสีข.ไอออน
 ค.ธาตุง.ไอโซโทป

15. คุณสมบัติใดสัมพันธ์กับระนาบที่เปราะบางระหว่างอะตอมในแร่

 ก.ความแข็ง (hardness)ข.รอยแยก (fracture)
 ค.ความหนาแน่น (density)ง.รอยแตกเรียบ (cleavage)

16. ข้อใดสัมพันธ์กับความแข็งแรงของพันธะยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมของแร่

 ก.ความแข็ง (hardness)ข.รอยแยก (fracture)
 ค.ความหนาแน่น (density)ง.รอยแตกเรียบ (cleavage)

17. คุณสมบัติใดที่น่าเชื่อถือน้อยที่สุดในการจำแนกชนิดของแร่

 ก.ความแข็ง (hardness)ข.สี (color)
 ค.ความหนาแน่น (density)ง.รอยแตกเรียบ (cleavage)

18. แร่กลุ่มใดพบมากที่สุดในแผ่นเปลือกโลก

 ก.กลุ่มแร่ออกไซด์ (oxide group)ข.กลุ่มแร่คาร์บอเนต (carbonate group)
 ค.หมวดแร่ซิลิเกต (silicate class)ง.กลุ่มแร่ซัลไฟต์ (sulfide group)

19. แร่ประกอบหิน (rock-forming mineral) ที่สำคัญได้แก่แร่ชนิดใดบ้าง

 ก.ไพไรต์ เฮไรต์ ยิปซั่มข.ควอตซ์ เฟลด์สปาร์ ไมกา
 ค.เหล็ก อีวาพอไรท์ แคลไซต์ง.ถูกทุกข้อ

20. พันธะยึดเหนี่ยวอะตอมที่ใช้อิเล็กตรอนร่วมกันกับอะตอมข้างเคียงเรียกว่าพันธะอะไร

 ก.โควาเลนต์ (covalent)ข.อินทรีย์ (organic)
 ค.โลหะ (metallic)ง.ไอออนิก (ionic)

21. ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับ ความหนาแน่นของแร่

 ก.น้ำหนัก/ปริมาตรข.น้ำหนักเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำ
 ค.ข้อ ก. และ ข. ถูกง.ไม่มีข้อใดถูก

22. ข้อใดคืออัญมณี (gemstone) ที่อยู่ในกลุ่มแร่ออกไซด์ของธาตุอะลูมินัม

 ก.แร่โทแพซ (topaz)ข.แซฟไฟร์ (sapphire)
 ค.เพชร (diamond)ง.ถูกทุกข้อ

23. ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับ แร่ไพไรต์ (pyrite)

 ก. เป็นหมวดแร่ซิลิเกตข.ละลายน้ำได้
 ค. เป็นสินแร่เหล็กที่สำคัญง.ไม่มีข้อใดถูก

24. แร่ถูกจำแนกบนพื้นฐานของอะไร

ก.อะตอมประจุลบ (anion)ข.ความเข้มข้นของโลหะ
 ค.อะตอมประจุบวก (cation)ง.ความเข้มข้นของออกซิเจน

25. กลุ่มแร่ชนิดใดละลายน้ำได้

 ก.ซิลิเกต (silicate class)ข.เฮไลด์ (halide group)
 ค.ซัลไฟต์ (sulfide group)ง.ออกไซด์ (oxide group)

26. แร่ชนิดมีองค์ประกอบสำคัญเป็นธาตุเหล็ก

 ก.แร่เฟลด์สปาร์ (feldspar)ข.แร่ฮีมาไทต์ (hematite)
 ค.แร่ควอตซ์ (quartz)ง.แร่ยิปซั่ม (gypsum)

27. กลุ่มแร่ชนิดใดเป็นแหล่งกำเนิดของฝนกรด (acid rain)

 ก.ซัลเฟต (sulfate group)ข.ไนเตรต (nitrates group)
 ค.ซัลไฟต์ (sulfide group)ง.ซิลิเกต (silicate class)

28. ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อสีที่แตกต่างกันของแร่

ก.การผุพัง (weathering)ข.การปนเปื้อนทางเคมี (chemical impurity)
 ค.การเคลือบพื้นผิว (coating)ง.ถูกทุกข้อ

29. หินปูน (limestone) และหินโดโลไมต์ (dolomite) เกิดจากกลุ่มแร่ชนิดใด

 ก.ซิลิเกต (silicate class)ข.ซัลเฟต (sulfate group)
 ค.คาร์บอเนต (carbonate group)ง.ออกไซด์ (oxide group)

30. แร่ชนิดใดสามารถแตกออกเป็นแผ่นได้ง่าย

ก.แร่ไมกา (mica)ข.แร่ควอตซ์ (quartz)
 ค.แร่เฮไรต์ (halite)ง.แร่แคลไซต์ (calcite)

31. กลุ่มแร่ชนิดใดมีคุณสมบัติวาวแสง มีน้ำหนัก รอยแตกชัดเจนและละลายน้ำได้

 ก.ซิลิเกต (silicate class)ข.เฮไลด์ (halide group)
 ค.คาร์บอเนต (carbonate group)ง.ออกไซด์ (oxide group)

32. กลุ่มแร่ชนิดใดที่มีความแข็งสูงที่สุด

 ก.ซิลิเกต (silicate class)ข.ซัลเฟต (sulfate group)
 ค.คาร์บอเนต (carbonate group)ง.เฮไลด์ (halide group)

33. ทองคำ (gold) เพชร (diamond) และ แกรไฟต์ (graphite) จัดอยู่ในกลุ่มแร่ชนิดใด

ก.ธาตุธรรมชาติ (native element)ข.ซัลเฟต (sulfate group)
 ค.คาร์บอเนต (carbonate group)ง.ออกไซด์ (oxide group)

34. แร่ควอตซ์ (quartz) จัดอยู่ในหมวดแร่ซิลิเกตแบบใด

 ก.สายโซ่คู่ (double chain)ข.โครงสร้าง (framework)
 ค.สายโซ่ (chain)ง.แผ่น (sheet)

35. แร่ไมกา (mica) จัดอยู่ในหมวดแร่ซิลิเกตแบบใด

ก.สายโซ่คู่ (double chain)ข.โครงสร้าง (framework)
 ค.สายโซ่ (chain)ง.แผ่น (sheet)

36. แร่ฮอนเบลนด์ (hornblende) จัดอยู่ในหมวดแร่ซิลิเกตแบบใด

ก.สายโซ่คู่ (double chain)ข.โครงสร้าง (framework)
 ค.สายโซ่ (chain)ง.แผ่น (sheet)

37. ข้อใดคือหมวดแร่ซิลิเกตที่สามารถแตกเป็นแผ่นได้ชัดเจนที่สุด

 ก.แผ่น (sheet)ข.สายโซ่ (chain)
 ค.โครงสร้าง (framework)ง.ไม่มีข้อใดถูก

38. กลุ่มแร่ชนิดใดโดยส่วนใหญ่จะมีความหนาแน่นสูง มีความเป็นโลหะ มันวาว และมีผลึกเป็นลูกบาศก์

 ก.ซัลไฟต์ (sulfide group)ข.ซัลเฟต (sulfate group)
 ค.คาร์บอเนต (carbonate group)ง.ออกไซด์ (oxide group)

39. ข้อใดคือ หมวดแร่ซิลิเกตแบบสายโซ่ (tetrahedral chain)

 ก.แร่ดินและไมกาข.แร่โอลิวีนและการ์เนต
 ค.แร่แอมฟิโบลและไพรอคซีนง.แร่เฟลด์สปาร์

40. แร่ชนิดใดมี รอยแตกเรียบ (cleavage) น้อยที่สุด

 ก.แร่ไมกา (mica)ข.แร่เฮไรต์ (halite)
 ค.แร่ควอตซ์ (quartz)ง.ถูกทุกข้อ

41. แร่โอลิวีน (olivine) จัดอยู่ในหมวดแร่ซิลิเกตชนิดใด

 ก.แผ่น (sheet)ข.สายโซ่ (chain)
 ค.โครงสร้าง (framework)ง.ไม่มีข้อใดถูก

42. แร่ชนิดใดมีความแข็ง (hardness) ต่ำที่สุด

 ก.แร่เฟลด์สปาร์ (feldspar)ข.แร่ยิปซั่ม (gypsum)
 ค.แร่แคลไซต์ (calcite)ง.แร่โทแพซ (topaz)

43. การแตกของแร่ไปเป็นแนวทางเดียวกันอย่างเป็นระบบเรียกว่าอะไร

 ก.ความแข็งเปราะ (brittleness)ข.รอยแยก (fracture)
 ค.ความแข็ง (hardness)ง.ไม่มีข้อใดถูก

44. ข้อใดคืออะตอมสูญเสียอิเล็กตรอนไป

 ก.ไอโซโทป (isotope)ข.ธาตุธรรมชาติ (native element)
 ค.นิวตรอน (neutron)ง.ไอออน (ion)

45. กลุ่มแร่ชนิดใดสามารถเกิด รอยแตกเรียบ (cleavage) โดดเด่นที่สุด

 ก.ซิลิเกต (silicate class)ข.คาร์บอเนต (carbonate group)
 ค.ซัลไฟต์ (sulfide group)ง.ถูกทุกข้อ

46. ข้อใดคือธาตุมีมีมากที่สุดในแผ่นเปลือกโลก

 ก.เหล็กและแมกนีเซียมข.ทรายและดิน
 ค.ซิลิกอนและออกซิเจนง.โซเดียมและไนโตรเจน

47. แร่แอมฟิโบล (amphibole) และ แร่ไพรอคซีน (pyroxene) จัดอยู่ในหมวดแร่ซิลิเกตแบบใด

ก.สายโซ่คู่ (double chain)ข.โครงสร้าง (framework)
 ค.สายโซ่ (chain)ง.แผ่น (sheet)

48. ข้อใดคือ หมวดแร่ซิลิเกตแผ่น (sheet silicate)

 ก.แร่ไมกาและแร่ดินข.แร่เฟลด์สปาร์และแร่ควอตซ์
 ค.แร่ไพรอคซีนและแร่แอมฟิโบลง.แร่โอลิวีนและแร่เฟลด์สปาร์

49. ข้อใดคือคุณสมบัติที่นักวิทยาศาสตร์ใช้คัดแยกแร่ทองคำออกจากวัสดุอื่น

 ก.ความแข็ง (hardness)ข.รอยแยก (fracture)
 ค.ความหนาแน่น (density)ง.รอยแตกเรียบ (cleavage)

50. ธาตุใดคือ 1 ใน 8 ของธาตุที่พบมากในแผ่นเปลือกโลก

 ก.ธาตุเหล็ก (iron)ข.ธาตุแคลเซียม (calcium)
 ค.ธาตุโซเดียม (Na)ง.ถูกทุกข้อ

51. อัญมณีโดยส่วนใหญ่ (ยกเว้นเพชร) จัดอยู่ในกลุ่มแร่ชนิดใด

 ก.ซิลิเกตและออกไซด์ข.ซัลเฟตและคาร์บอเนต
 ค.ซัลเฟตและธาตุธรรมชาติง.ซัลไฟต์และออกไซด์

52. คุณสมบัติใดสัมพันธ์โดยตรงกับความใกล้ชิดของอะตอมในแร่

 ก.ความแข็ง (hardness)ข.รอยแยก (fracture)
 ค.ความหนาแน่น (density)ง.รอยแตกเรียบ (cleavage)

53. อะตอมจะกลายเป็นไอออนเมื่อใด

 ก.ได้รับหรือสูญเสียมวลข.ได้รับหรือสูญเสียโปรตอน
 ค.ได้รับหรือสูญเสียนิวตรอนง.ได้รับหรือสูญเสียอิเล็กตรอน

54. ข้อใดคือปัจจัยสำคัญที่ควบคุมความแตกต่างของเนื้อหิน

 ก.องค์ประกอบแมกมาตั้งต้นข.อัตราของการเย็นตัวแมกมา
 ค.ปริมาณแมกมาง.ความดันแมกมา

55. นอกเหนือจากหมวดแร่ซิลิเกต (silicate class) กลุ่มแร่ชนิดใดเป็น แร่ประกอบหิน (rock-forming mineral) ที่สำคัญ

 ก.ออกไซด์ (oxide group)ข.ซัลเฟต (sulfate group)
 ค.คาร์บอเนต (carbonate group)ง.ถูกทุกข้อ

56. อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักแร่และน้ำในปริมาตรเท่ากันหมายถึงข้อใด

 ก.ความถ่วงจำเพาะ (specific gravity)ข.รอยแตกเรียบ (cleavage)
 ค.มวลอะตอม (atomic mass)ง.ความแข็ง (hardness)

57. กลุ่มแร่ชนิดใดพบมากที่สุดในแผ่นเปลือกโลก

 ก.ออกไซด์ (oxide group)ข.ซิลิเกต (silicate class)
 ค.เฮไลด์ (halide group)ง.ซัลเฟต (sulfate group)

58. แร่ชนิดใดพบมากที่สุดบนโลก

 ก.แร่ฮีมาไทต์ (hematite)ข.แร่แอมฟิโบล (amphibole)
 ค.แร่แคลไซต์ (calcite)ง.แร่ควอตซ์ (quartz)

59. แร่โดยส่วนใหญ่เกิดจากการรวมกันของธาตุด้วยพันธะยึดเหนี่ยวแบบใด

 ก.ไอออนิก (ionic)ข.โควาเลนต์ (covalent)
 ค.โลหะ (metallic)ง.ถูกทุกข้อ

60. ข้อใดคือกลุ่ม แร่ประกอบหิน (rock forming mineral) ที่พบมากที่สุดในแผ่นเปลือกโลก

 ก.แร่แคลไซต์ (calcite)ข.แร่เฟลด์สปาร์ (feldspar)
 ค.แร่ควอตซ์ (quartz)ง.แร่ดิน (clay)

61. ข้อใดคือแนวโน้มการแตกตามแนวระนาบอย่างเป็นระบบของแร่

 ก.การตกผลึก (crystallization)ข.รอยแตกเรียบ (cleavage)
 ค.รอยแยก (fracture)ง.การผุพัง (weathering)

62. ข้อใดคือพันธะยึดเหนี่ยวอะตอมของเครื่องบินไอพ่น

 ก.โควาเลนต์ (covalent)ข.อินทรีย์ (organic)
 ค.โลหะ (metallic)ง.ไอออนิก (ionic)

63. คุณสมบัติใดที่ทำให้ผลึกเกลือแตกเป็นเม็ดเล็กๆ ได้ง่าย

 ก.ความแข็ง (hardness)ข.รอยแยก (fracture)
 ค.ความหนาแน่น (density)ง.รอยแตกเรียบ (cleavage)

64. คุณสมบัติใดที่ส่งผลต่อการผุพัง (weathering) ของแร่น้อยที่สุด

 ก.ความแข็ง (hardness)ข.รอยแยก (fracture)
 ค.ความหนาแน่น (density)ง.สี (color)

65. ความแข็ง (hardness) หมายถึงอะไร

 ก.ความต้านทานการแปรสภาพทางเคมีข.ความยากในการแตกหัก
 ค.ความต้านทานต่อการขูดขีดง.ความหยาบ

66. ข้อใดคืออัญมณีที่เป็น กลุ่มแร่ออกไซด์ (oxide group) ของ ธาตุอะลูมินัม (aluminum)

 ก.แร่โทแพซ (topaz)ข.ทับทิม (ruby)
 ค.เพชร (diamond)ง.เพทาย (zircon)

67. ข้อใดคือคุณสมบัติที่ทำให้ แร่ควอตซ์ (quartz) แตกหักไปตามแนวพื้นผิวที่ราบเรียบ

 ก.ความแข็ง (hardness)ข.รอยแยก (fracture)
 ค.ความหนาแน่น (density)ง.รอยแตกเรียบ (cleavage)

68. กลุ่มแร่ชนิดใดพบมากที่สุดในธรรมชาติ

 ก.ซิลิเกต (silicate class)ข.ซัลเฟต (sulfate group)
 ค.คาร์บอเนต (carbonate group)ง.ออกไซด์ (oxide group)

69. กลุ่มแร่ชนิดใดที่มี รอยแตกเรียบ (cleavage) ชัดเจนและหยดกรดฟู่เป็นฟอง

 ก.ซิลิเกต (silicate class)ข.ซัลเฟต (sulfate group)
 ค.คาร์บอเนต (carbonate group)ง.ออกไซด์ (oxide group)

70. ข้อใดคือคุณสมบัติของแร่ควอตซ์ (quartz)

 ก.สามารถขูดขีดแก้วได้ข.ละลายได้ในกรด
 ค.มีรอยแตกเรียบชัดเจนง.หนาแน่น 5 กรัม/ตร.ซม.

เฉลยแบบฝึกหัด

1) แบบฝึกหัดจับคู่

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.

2) แบบฝึกหัดถูก-ผิด

1.F 2.F 3.T 4.F 5.F
6.F 7.T 8.T 9.T 10.T
11.F 12.T 13.T 14.F 15.T
16.T 17.T 18.F 19.T 20.F

3) แบบฝึกหัดปรนัย

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35.
36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45.
46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55.
56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65.
66. 67. 68. 69. 70.

4) แบบฝึกหัดอัตนัย

คำอธิบาย : ตอบคำถามให้กระชับและสมบูรณ์เกี่ยวกับวัตถุ กระบวนการหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อกับโลกศาสตร์

1. ผลึก (crystal) คืออะไร

 
 
 

2. ให้คำจำกัดความของ แร่ (mineral) และยกตัวอย่างกระบวนการเกิดแร่

 
 
 

3. คุณสมบัติที่นิยมใช้ในการจำแนกแร่ 10 คุณสมบัติมีอะไรบ้าง

 
 
 

4. ยกตัวอย่างประโยชน์ของแร่ที่ถูกใช้ในชีวิตประจำวันมา 3 ชนิดแร่

 
 
 

5. เหตุข้อใด หมวดแร่ซิลิเกต (silicate class) เรียกว่า แร่ประกอบหิน (rock-forming mineral)

 
 
 

6. คุณสมบัติ ความวาว (luster) ของแร่แบ่งย่อยเป็นอะไรได้บ้าง

 
 
 

7. คุณสมบัติ รอยแตกเรียบ (cleavage) ของแร่แบ่งย่อยเป็นอะไรได้บ้าง

 
 
 

8. คุณสมบัติ ลักษณะผลึก (crystal habit) ของแร่แบ่งย่อยเป็นอะไรได้บ้าง

 
 
 

9. อธิบายลักษณะเฉพาะของ อัญมณี (gemstone) และยกตัวอย่างแร่อัญมณี 5 ชนิด

 
 
 

10. ยกตัวอย่างแร่ที่เป็น พหุสัณฐาน (polymorphs) มา 2 ตัวอย่าง (ยกเว้นเพชรและแกรไฟต์)

 
 
 

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: