Latest Articles

วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 7 : การผุพังและย้ายมวล (Weathering and Mass Wasting)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนผุพังทั้งทางกายภาพและเคมี เพื่อเข้าใจกระบวนการเกิดและการจำแนกชนิดของดิน เพื่อจำแนกภัยพิบัติการย้ายมวล เนื้อหา การผุพัง (Weathering) การผุพังทางกายภาพ (Physical Weathering) การผุพังทางเคมี (Chemical Weathering) ดิน (Soil) การย้ายมวล (Mass Wasting) ชนิดของการย้ายมวล (Type ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 6 : ภูเขาไฟและหินอัคนี (Volcano and Igneous Rock)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเกิดแมกมาและภูเขาไฟ เพื่อจำแนกรูปแบบของภัยพิบัติภูเขาไฟ เพื่อจำแนกภูมิลักษณ์และวัสดุภูเขาไฟทั้งที่ได้จากการปะทุของลาวาและการแทรกดันของแมกมา เนื้อหา ภูเขาไฟ (Volcano) แมกมา (Magma) การปะทุของภูเขาไฟ (Volcanic Eruption) ภูมิลักษณ์ภูเขาไฟ (Volcanic Morphology) ภัยพิบัติภูเขาไฟ (Volcanic Hazard) วัสดุภูเขาไฟ (Volcanic ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 5 : โครงสร้างโลก (Earth’s Interior)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของคลื่นที่เดินทางผ่านตัวกลาง เพื่อทราบการแบ่งชั้นของโลกตามคุณสมบัติทางกายภาพ เพื่อทราบการแบ่งชั้นของโลกตามคุณสมบัติทางเคมี เนื้อหา คุณสมบัติคลื่น (Wave Property) คุณสมบัติกายภาพของโลก (Physical Property of Earth) ความไม่ต่อเนื่องภายในโลก (Earth’s Discontinuity) คุณสมบัติเคมีของโลก (Chemical Property of ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 4 : แผ่นดินไหว (Earthquake)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจสาเหตุและภัยพิบัติแผ่นดินไหว เพื่อประเมินข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวในเบื้องต้น เพื่อเข้าใจระบบการเตือนภัยและวิธีการเตรียมความพร้อม เนื้อหา แผ่นดินไหวและสาเหตุ (Earthquake and Cause) ภัยพิบัติแผ่นดินไหว (Earthquake Hazard) คลื่นไหวสะเทือน (Seismic Wave) การวิเคราะห์แผ่นดินไหว (Evaluation of Earthquake) แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 3 : ธรณีแปรสัณฐาน (Tectonic)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อเข้าใจหลักฐานและเหตุผลของทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน เพื่อจำแนกสภาพแวดล้อมทางธรณีแปรสัณฐานแบบต่างๆ เพื่อทราบพื้นที่บนโลกที่เป็นตัวแทนและแสดงสภาพแวดล้อมทางธรณีแปรสัณฐานแบบต่างๆ เนื้อหา ธรณีแอ่นตัว (Geosyncline) หลักฐานการแปรสัณฐาน (Evidence of Tectonic) แผ่นเปลือกโลกและการเคลื่อนที่ (Plate and Movement) การเคลื่อนที่ออกจากกัน (Divergent Movement) การเคลื่อนที่เข้าหากัน (Convergent ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 2 : แร่ประกอบหิน (Rock-forming Mineral)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อจำแนกแร่ประกอบหินที่สำคัญของโลก เพื่อทราบคุณสมบัติทางกายภาพของแร่ประกอบหินในแต่ละชนิด เพื่อเข้าใจวัฏจักรการเกิดหินชนิดต่างๆ ในเบื้องต้น เนื้อหา แร่ (Mineral) หมวดแร่ซิลิเกต (Silicate Class) หมวดแร่ไม่ใช่ซิลิเกต (Non-Silicate Class) คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Property) หิน (Rock) แบบฝึกหัด ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 1 : เอกภพและโลก (Universe and Earth)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อเข้าใจกระบวนการเกิดเอกภพ ระบบสุริยะและโลก เพื่อจำแนกเทหวัตถุในระบบสุริยะ เพื่อทราบคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของโลก เนื้อหา เอกภพ (Universe) ระบบสุริยะ (Solar System) เทหวัตถุ (Space Object) กำเนิดโลก (Origin of the Earth) เกี่ยวกับโลก ...
แผนที่

77 อุบลราชธานี : ภูมิศาสตร์ . แผนที่

ภูมิศาสตร์ภาพรวม แผนที่ทั่วไป (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) แผนที่แหล่งน้ำ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) ภัยพิบัติ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) ไฟล์กูเกิ้ลเอิร์ธ (.KMZ) ข้อมูลพื้นฐานไฟล์ GIS (Shape File, .shp) ...
แผนที่

76 อุทัยธานี : ภูมิศาสตร์ . แผนที่

ภูมิศาสตร์ภาพรวม แผนที่ทั่วไป (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) แผนที่แหล่งน้ำ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) ภัยพิบัติ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) ไฟล์กูเกิ้ลเอิร์ธ (.KMZ) ข้อมูลพื้นฐานไฟล์ GIS (Shape File, .shp) ...
แผนที่

75 อุตรดิตถ์ : ภูมิศาสตร์ . แผนที่

ภูมิศาสตร์ภาพรวม แผนที่ทั่วไป (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) แผนที่แหล่งน้ำ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) ภัยพิบัติ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) ไฟล์กูเกิ้ลเอิร์ธ (.KMZ) ข้อมูลพื้นฐานไฟล์ GIS (Shape File, .shp) ...
แผนที่

74 อุดรธานี : ภูมิศาสตร์ . แผนที่

ภูมิศาสตร์ภาพรวม แผนที่ทั่วไป (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) แผนที่แหล่งน้ำ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) ภัยพิบัติ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) ไฟล์กูเกิ้ลเอิร์ธ (.KMZ) ข้อมูลพื้นฐานไฟล์ GIS (Shape File, .shp) ...
แผนที่

73 อำนาจเจริญ : ภูมิศาสตร์ . แผนที่

ภูมิศาสตร์ภาพรวม แผนที่ทั่วไป (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) แผนที่แหล่งน้ำ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) ภัยพิบัติ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) ไฟล์กูเกิ้ลเอิร์ธ (.KMZ) ข้อมูลพื้นฐานไฟล์ GIS (Shape File, .shp) ...
แผนที่

72 อ่างทอง : ภูมิศาสตร์ . แผนที่

ภูมิศาสตร์ภาพรวม แผนที่ทั่วไป (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) แผนที่แหล่งน้ำ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) ภัยพิบัติ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) ไฟล์กูเกิ้ลเอิร์ธ (.KMZ) ข้อมูลพื้นฐานไฟล์ GIS (Shape File, .shp) ...
แผนที่

71 หนองบัวลำภู : ภูมิศาสตร์ . แผนที่

ภูมิศาสตร์ภาพรวม แผนที่ทั่วไป (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) แผนที่แหล่งน้ำ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) ภัยพิบัติ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) ไฟล์กูเกิ้ลเอิร์ธ (.KMZ) ข้อมูลพื้นฐานไฟล์ GIS (Shape File, .shp) ...
แผนที่

70 หนองคาย : ภูมิศาสตร์ . แผนที่

ภูมิศาสตร์ภาพรวม แผนที่ทั่วไป (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) แผนที่แหล่งน้ำ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) ภัยพิบัติ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) ไฟล์กูเกิ้ลเอิร์ธ (.KMZ) ข้อมูลพื้นฐานไฟล์ GIS (Shape File, .shp) ...
แผนที่

69 สุรินทร์ : ภูมิศาสตร์ . แผนที่

ภูมิศาสตร์ภาพรวม แผนที่ทั่วไป (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) แผนที่แหล่งน้ำ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) ภัยพิบัติ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) ไฟล์กูเกิ้ลเอิร์ธ (.KMZ) ข้อมูลพื้นฐานไฟล์ GIS (Shape File, .shp) ...
แผนที่

68 สุราษฎร์ธานี : ภูมิศาสตร์ . แผนที่

ภูมิศาสตร์ภาพรวม แผนที่ทั่วไป (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) แผนที่แหล่งน้ำ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) ภัยพิบัติ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) ไฟล์กูเกิ้ลเอิร์ธ (.KMZ) ข้อมูลพื้นฐานไฟล์ GIS (Shape File, .shp) ...
แผนที่

67 สุพรรณบุรี : ภูมิศาสตร์ . แผนที่

ภูมิศาสตร์ภาพรวม แผนที่ทั่วไป (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) แผนที่แหล่งน้ำ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) ภัยพิบัติ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) ไฟล์กูเกิ้ลเอิร์ธ (.KMZ) ข้อมูลพื้นฐานไฟล์ GIS (Shape File, .shp) ...
แผนที่

66 สุโขทัย : ภูมิศาสตร์ . แผนที่

ภูมิศาสตร์ภาพรวม แผนที่ทั่วไป (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) แผนที่แหล่งน้ำ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) ภัยพิบัติ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) ไฟล์กูเกิ้ลเอิร์ธ (.KMZ) ข้อมูลพื้นฐานไฟล์ GIS (Shape File, .shp) ...
แผนที่

65 สิงห์บุรี : ภูมิศาสตร์ . แผนที่

ภูมิศาสตร์ภาพรวม แผนที่ทั่วไป (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) แผนที่แหล่งน้ำ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) ภัยพิบัติ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0) ไฟล์กูเกิ้ลเอิร์ธ (.KMZ) ข้อมูลพื้นฐานไฟล์ GIS (Shape File, .shp) ...