วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 2 : แร่ประกอบหิน (Rock-forming Mineral)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • เพื่อจำแนกแร่ประกอบหินที่สำคัญของโลก
  • เพื่อทราบคุณสมบัติทางกายภาพของแร่ประกอบหินในแต่ละชนิด
  • เพื่อเข้าใจวัฏจักรการเกิดหินชนิดต่างๆ ในเบื้องต้น

เนื้อหา

  • แร่ (Mineral)
  • หมวดแร่ซิลิเกต (Silicate Class)
  • หมวดแร่ไม่ใช่ซิลิเกต (Non-Silicate Class)
  • คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Property)
  • หิน (Rock)
  • แบบฝึกหัด
  • ความรู้เพิ่มเติม

ขอให้มีความสุขและสนุกไปกับโลกของเรานะครับ ?

1) แร่ (Mineral)

2) หมวดแร่ซิลิเกต (Silicate Class)

3) หมวดแร่ไม่ใช่ซิลิเกต (Non-Silicate Class)

แร่ประกอบหิน

4) คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Property)

การจำแนกแร่ จากโสตสัมผัสทางกายภาพ

5) หิน (Rock)

วัฏจักรของหิน (Rock Cycle)

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด 2 แร่และหิน

ความรู้เพิ่มเติม

ควอตซ์ . หลาก . สี

เกลือ 7 แบบ : หลากสี หลายรส

อย่าว่าแต่รูปากใบ หินก้อนใหญ่ๆ ก็เอามาแปะสไลด์ ส่องใต้กล้องได้เหมือนกัน

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: