การจำแนกแร่ จากโสตสัมผัสทางกายภาพ

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ค้นพบแร่ที่มีอยู่ในโลกแล้วจำนวน 3,000-4,000 ชนิด ซึ่งแร่แต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป ทั้งในเชิง คุณสมบัติทางกายภาพ (physical property) รวมทั้ง คุณสมบัติทางเคมี (chemical property) ดังนั้นเมื่อเราต้องการอยากรู้ว่าแร่ที่มีอยู่ในมือนั้นเป็นแร่ชนิดใด การศึกษาคุณสมบัติของแร่จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจำแนกแร่ โดยในส่วนของคุณสมบัติทางเคมี เราอาจจะต้องนำตัวอย่างไปสกัดหรือวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในเชิงลึก ซึ่งอาจต้องใช้กระบวนการที่สลับซับซ้อนพอสมควรในระดับหนึ่ง ดังนั้นการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของแร่ ถึงไม่ค่อยสะดวกนัก โดยเฉพาะในกรณีที่เราพบตัวอย่างในภาคสนาม และต้องการจำแนกชนิดของแร่เดี๋ยวนั้น  ในทางตรงกันข้าม คุณสมบัติทางกายภาพของแร่สามารถพิจารณาได้ในเบื้องต้นจากการใช้โสตสัมผัสของผู้วิเคราะห์โดยตรง หรืออาจใช้เครื่องมืออย่างง่ายเข้าช่วย ดังนั้นเมื่อต้องการศึกษาหรือจำแนกแร่ในเบื้องต้น นักธรณีวิทยาจึงนิยมใช้คุณสมบัติทางกายภาพ เป็นด่านแรกในการจำแนกแร่ ซึ่งคุณสมบัติที่นักธรณีวิทยานิยมใช้ในปัจจุบันก็มีหลากหลายคุณสมบัติ ดังนี้ สี (color) สี (color) … อ่านเพิ่มเติม การจำแนกแร่ จากโสตสัมผัสทางกายภาพ