แบบฝึกหัด 2 แร่และหิน

วัตถุประสงค์ของแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้อ่านมีโอกาส 1) ทบทวนเนื้อหา และ 2) ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม โดยผ่านกระบวนการสื่อสารแบบถาม-ตอบ ระหว่างผู้เขียน-ผู้อ่าน เท่านั้น โดยไม่มีเจตนาวิเคราะห์ข้อสอบเก่าหรือแนวข้อสอบแต่อย่างใด 1) แบบฝึกหัดจับคู่ คำอธิบาย : เลือก ตัวอักษร หน้าชื่อแร่ด้านขวา และเติมในช่องว่างด้านซ้ายของแต่ละข้อที่มีระดับความแข็งตาม มาตราโมส์ (Mohs’ Scale) ตรงกัน (H1-H10) 1. ____ H1 ก. แร่แคลไซต์ (calcite) 2. ____ H2 ข. แร่อพาไทต์ (apatite) 3. ____ H3 ค. เพชร (diamond) 4. ____ H4 ง. แร่ทัลก์ (talc) 5. ____ H5 จ. แร่เฟลด์สปาร์ (feldspar) 6. ____ H6 ฉ. แร่ฟลูออไรท์ (fluorite) 7. ____ H7 ช. แร่คอรันดัม (corundum) 8. ____ H8 ซ. แร่โทแพซ (topaz) 9. ____ H9 ฌ. แร่ควอตซ์ (quartz) 10. ____ H10 ญ. แร่ยิปซั่ม (gypsum) ความแข็ง (hardness) หมายถึง ความทนทานของแร่ต่อการถูกขูดขีดจากวัตถุประเภทต่างๆ โดยการตรวจวัดความแข็ง สามารถอ้างอิงตามระดับความแข็งของ มาตราโมส์ (Mohs’ scale) แร่ที่มีความแข็งเท่ากันอาจขูดขีดและให้รอยซึ่งกันและกัน แร่ที่เนื้อร่วน ไม่ได้ห … อ่านเพิ่มเติม แบบฝึกหัด 2 แร่และหิน