Monthly Archives: เมษายน 2024

สำรวจ

รอยเลื่อนมีพลัง ประเทศไต้หวัน

เรียบเรียง : ภูริช โพธิ์ไอยรา และ สันติ ภัยหลบลี้  ประเทศไต้หวันตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่น คือ 1) แผ่นทะเลฟิลิปปินส์ (Philippine Sea Plate) และ 2) ...