Tag: หินทราย

สำรวจ

สอบอารมณ์ช่างสลักหินบันทายฉมาร์ ด้วยธรณีวิทยาพนมดงรัก

กังวล คัชชิมา, สมบัติ มั่งมีสุขศิริ, อุเทน วงศ์สถิตย์, ชวลิต ขาวเขียว, สันติ ภัยหลบลี้, ภีร์ เวณุนันทน์, บริสุทธิ์ บริพนธ์, วลัยภรณ์ บริพนธ์, โอภาส จริยพฤติ ...