Tag: น้ำพุร้อน

สำรวจ

น้ำพุร้อนของไทย – ธรณีวิทยาพาเที่ยว EP. 5

น้ำพุร้อนต่างๆ fault geothermal gradien ชั้นน้ำใต้ดินและการเคลื่อนที่ จากคุณสมบัติ ความพรุน (porosity) และ ความสามารถในการซึมผ่าน (permiability) ของชั้นดินหรือชั้นหินในแต่ละพื้นที่ นักธรณีวิทยาจำแนกชั้นหินตามศักยภาพในการเป็นชั้นน้ำบาดาลออกเป็น 2 ชนิด หลักๆ  1) ชั้นหินต้านน้ำ (aquitard) คือ ชั้นหินที่มีความสามารถในการซึมผ่านได้ต่ำหรือไม่สามารถซึมผ่านได้เลย เช่น ชั้นหินดินดานหรือหินแปรเนื้อแน่น ...