แผนที่

56 ศรีสะเกษ : ภูมิศาสตร์ . แผนที่

ภูมิศาสตร์ภาพรวม

แผนที่ทั่วไป (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0)

 • แบบจำลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM)
 • พื้นผิวโลก ระดับสูง-ต่ำ (Terrain)
 • ภูมิประเทศ (Topography)
 • เส้นชั้นความสูงเท่า 20 เมตร (Contour Line)
 • ขอบเขตตำบลและตำแหน่งหมู่บ้าน (Subdistrict and Village)
 • ถนน (สายหลัก-สายรอง) (Road)

แผนที่แหล่งน้ำ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0)

 • แหล่งน้ำผิวดิน (Surface Water)
 • ร่องน้ำและลุ่มน้ำย่อย (Valley and Sub-basin)
 • ราบน้ำท่วมถึง (Flood Plain)
 • ระดับน้ำใต้ดิน (Ground Water Level)

ภัยพิบัติ (PDF ขนาดโปสเตอร์ A0)

 • ภัยพิบัติแผ่นดินไหว (Earthquake Hazard)
 • ภัยพิบัติน้ำท่วม (Flood Hazard, GISTDA)
 • ภัยพิบัติการเคลื่อนที่ของมวล (Mass-wasting Hazard)

ไฟล์กูเกิ้ลเอิร์ธ (.KMZ)

 • แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) 
 • เส้นชั้นความสูง 5 เมตร 10 เมตร 20 เมตร
 • ขอบเขตตำบลและตำแหน่งหมู่บ้าน (Subdistrict and Village)
 • ถนน (สายหลัก-สายรอง) (Road)
 • ร่องน้ำและลุ่มน้ำย่อย (Valley and Sub-basin)
 • แม่น้ำสายหลัก ธารน้ำสายรอง (Major River – Minor)
 • ตำแหน่งบ่อบาดาล แสดงระดับน้ำใต้ดิน (Ground Water Level)
 • รอยเลื่อนแผ่นดินไหว (Earthquake Fault)
 • ภัยพิบัติน้ำท่วม (Flood Hazard, GISTDA)

ข้อมูลพื้นฐานไฟล์ GIS (Shape File, .shp)

คำอธิบาย : แผนที่และข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทุกๆ ท่านนำ ไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคม และมอบให้แก่คุณครู-นักเรียน เพื่อใช้ในการเรียน-การสอน เท่านั้น ห้ามมิให้นำแผนที่เหล่านี้ไปใช้ ดัดแปลง หรือปรับปรุงแก้ไขเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ส่วนตัว ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนที่และข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะมีประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับชุมชน จังหวัด และระดับประเทศ

ดาวโหลด ข้อมูลทั้งหมดของจังหวัด

. . . . .

ขอให้ทุกท่านสนุกกับภูมิศาสตร์และมีความสุขกับแผนที่นะครับ 🙂

Share: