เรียนรู้

แบบฝึกหัด 1 เอกภพและโลก

วัตถุประสงค์ของแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้อ่านมีโอกาส 1) ทบทวนเนื้อหา และ 2) ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม โดยผ่านกระบวนการสื่อสารแบบถาม-ตอบ ระหว่างผู้เขียน-ผู้อ่าน เท่านั้น โดยไม่มีเจตนาวิเคราะห์ข้อสอบเก่าหรือแนวข้อสอบแต่อย่างใด

1) แบบฝึกหัดจับคู่

คำอธิบาย : เลือก ตัวอักษร หน้าคำบรรยายด้านขวา และเติมในช่องว่างด้านซ้ายของแต่ละข้อ เพื่ออธิบายลักษณะปรากฏของเทหวัตถุในระบบสุริยะดังแสดงในรูป

1._____ก.ดาวพุธ (Mercury)
2._____ข.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)
3._____ค.ดาวเนปจูน (Neptune)
4._____ง.ดาวอังคาร (Mars)
5._____จ.ดาวเสาร์ (Saturn)
6._____ฉ.ดวงจันทร์ (Moon)
7._____ช.ดาวศุกร์ (Venus)
8._____ซ.โลก (Earth)
9._____ฌ.ดาวยูเรนัส (Uranus)

2) แบบฝึกหัดถูก-ผิด

คำอธิบาย : เติมเครื่องหมาย T หน้าข้อความที่กล่าวถูก หรือเติมเครื่องหมาย F หน้าข้อความที่กล่าวผิด

1._____โลกมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก นับตั้งแต่เกิดขึ้นเมื่อ 4,500 ล้านปี ที่ผ่านมา
2._____ระบบสุริยะ (solar system) เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อประมาณ 15,000 ล้านปี ที่ผ่านมา
3._____ดาวหาง (comet) ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะ
4._____เทหวัตถุที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ คือ ดวงอาทิตย์
5._____โลก เป็นดาวเคราะห์ที่มีความหนาแน่นสูงที่สุดในระบบสุริยะ
6._____โลก คือ ดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะ ที่มีกิจกรรมทางภูเขาไฟ
7._____โลก คือดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีบรรยากาศเป็นก๊าซออกซิเจน
8._____โลก คือดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
9._____สภาพภูมิอากาศของโลกและดาวอังคารในอดีตคล้ายคลึงกันมาก
10._____ดาวเคราะห์น้อย (asteroid) ไม่สามารถออกจากวงโคจรของตัวเองได้
11._____โครงสร้างภายในของดาวศุกร์ (Venus) และโลกคล้ายคลึงกัน
12._____ พื้นผิวดาวศุกร์มีอุณหภูมิสูงมากเนื่องจากกิจกรรมทางภูเขาไฟที่รุนแรง
13._____ดวงจันทร์ (Moon) คือดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่โลกดูดไว้ในช่วงที่โคจรผ่านมาในระบบสุริยะ
14._____โดยเฉลี่ยดาวเคราะห์ชั้นในมีขนาดเล็กกว่าดาวเคราะห์ชั้นนอก
15._____โดยเฉลี่ยดาวเคราะห์ชั้นในมีความหนาแน่นมากกว่าดาวเคราะห์ชั้นนอก
16._____ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะอยู่บนดาวอังคาร
17._____ดาวเคราะห์ที่มีแรงโน้มถ่วงสูงที่สุด คือ ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)
18._____ ดาวเคราะห์ที่มีความหนาแน่นต่ำที่สุด คือ ดาวพฤหัสบดี
19._____ดาวเคราะห์ที่มีมวลมากที่สุด คือ ดาวพฤหัสบดี
20._____ปีแสง (light year) คือ ระยะเวลาที่แสงเดินทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์

3) แบบฝึกหัดปรนัย

คำอธิบาย : ทำเครื่องหมาย X หน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว จากตัวเลือกที่กำหนดให้

1. กาแล็กซี (Galaxy) ของเรามีเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณเท่าใด

 ก.1,000 ปีแสงข.100,000 ปีแสง
 ค.10,000 ปีแสงง.1,000,000 ปีแสง

2. ดาวฤกษ์ (star) มีเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณเท่าใด

 ก.มีขนาดไม่แน่นอนข.10,000 กิโลเมตร
 ค.10 กิโลเมตรง.1,000,000 กิโลเมตร

3. ดาวเคราะห์ (planet) มีเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณเท่าใด

ก.มีขนาดไม่แน่นอนข.10,000 กิโลเมตร
 ค.10 กิโลเมตรง.1,000,000 กิโลเมตร

4. ดาวมหึมา (giant star) มีเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณเท่าใด

ก.มีขนาดไม่แน่นอนข.10,000 กิโลเมตร
 ค.10 กิโลเมตรง.1,000,000 กิโลเมตร

5. ดาวแคระขาว (white dwarf) มีเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณเท่าใด

ก.มีขนาดไม่แน่นอนข.10,000 กิโลเมตร
 ค.10 กิโลเมตรง.1,000,000 กิโลเมตร

6. ดาวนิวตรอน (neutron star) มีเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณเท่าใด

ก.มีขนาดไม่แน่นอนข.10,000 กิโลเมตร
 ค.10 กิโลเมตรง.1,000,000 กิโลเมตร

7. หลุมดำ (black hole) มีเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณเท่าใด

ก.มีขนาดไม่แน่นอนข.10,000 กิโลเมตร
 ค.10 กิโลเมตรง.1,000,000 กิโลเมตร

8. ดาวเคราะห์ดวงใดมีชั้นบรรยากาศหนาแน่นที่สุด

ก.ดาวอังคาร (Mars)ข.โลก (Earth)
 ค.ดาวศุกร์ (Venus)ง.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)

9. ดาวเคราะห์ดวงใดหมุนรอบตัวเองเร็วที่สุด

ก.ดาวพุธ (Mercury)ข.ดาวศุกร์ (Venus)
 ค.ดาวอังคาร (Mars)ง.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)

10. ดาวเคราะห์ดวงใดหมุนรอบตัวเองช้าที่สุด

ก.ดาวพุธ (Mercury)ข.ดาวศุกร์ (Venus)
 ค.ดาวอังคาร (Mars)ง.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)

11. ดาวเคราะห์ดวงใดมี กระจุกน้ำแข็ง (ice cap) อยู่บนพื้นผิวของดาวและมีการเปลี่ยนแปลงขนาดน้ำแข็งตามฤดูกาล

ก.ดาวศุกร์ (Venus)ข.ดาวพลูโต (Pluto)
 ค.ดาวพุธ (Mercury)ง.ดาวอังคาร (Mars)

12. ดาวเคราะห์ดวงใดมีวงแหวนล้อมรอบ

ก.ดาวศุกร์ (Venus)ข.ดาวพุธ (Mercury)
 ค.ดาวอังคาร (Mars)ง.ดาวยูเรนัส (Uranus)

13. ดาวเคราะห์ดวงใด ไม่มี วงแหวนล้อมรอบ

ก.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)ข.ดาวเสาร์ (Saturn)
 ค.ดาวยูเรนัส (Uranus)ง.ไม่มีข้อใดถูก

14. ดาวเคราะห์ดวงใดมีขนาด (size) และมวล (mass) ใกล้เคียงกับโลกมากที่สุด

ก.ดาวพุธ (Mercury)ข.ดาวศุกร์ (Venus)
 ค.ดาวอังคาร (Mars)ง.ดาวพลูโต (Pluto)

15. ดาวเคราะห์ดวงใดมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบในชั้นบรรยากาศ

ก.ดาวศุกร์ (Venus)ข.ดาวยูเรนัส (Uranus)
 ค.ดาวเนปจูน (Neptune)ง.ดาวพลูโต (Pluto)

16. ดาวเคราะห์ดวงใดมีชั้นบรรยากาศประกอบด้วยไอของกรดซัลฟิวริก

ก.ดาวศุกร์ (Venus)ข.ดาวเสาร์ (Saturn)
 ค.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)ง.ดาวพุธ (Mercury)

17. ดาวเคราะห์ดวงใดยังไม่เคยมีการลงจอดของยานอวกาศ

ก.ดาวพลูโต (Pluto)ข.ดาวยูเรนัส (Uranus)
 ค.ดาวอังคาร (Mars)ง.ดาวพุธ (Mercury)

18. ดาวเคราะห์ดวงใดยังไม่เคยมีมนุษย์ไปถึง

ก.ดาวพุธ (Mercury)ข.ดาวศุกร์ (Venus)
 ค.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)ง.ถูกทุกข้อ

19. ดาวเคราะห์ดวงใดมีความหนาแน่นมากที่สุด

ก.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)ข.ดาวอังคาร (Mars)
 ค.ดาวศุกร์ (Venus)ง.โลก (Earth)

20. ธาตุใดคือธาตุองค์ประกอบที่สำคัญของจักรวาล (99.9% ของธาตุทั้งหมด)

ก.ธาตุเหล็กและซิลิกอนข.ธาตุคาร์บอนและซิลิกอน
 ค.ธาตุไฮโดรเจนและฮีเลียมง.ธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจน

21. ปรากฏการณ์การระเบิดอย่างรุนแรงของดาวเรียกว่าอะไร

ก.สมมุติฐานกลุ่มหมอกควัน (nebula hypothesis)ข.ดาราจักรดาวกระจาย ( starburst galaxy)
 ค.มหานวดารา (supernova)ง.ไม่มีข้อใดถูก

22. เหตุใดนักวิทยาศาสตร์จึงไม่สามารถนำยานอวกาศลงจอดบนดาวพฤหัสบดี

ก.พื้นผิวดาวพฤหัสบดีไม่ใช่หินข.ดาวพฤหัสบดีมีแรงโน้มถ่วงสูง
 ค.พื้นผิวดาวพฤหัสบดีมีสนามแม่เหล็กรุนแรงง.ดาวพฤหัสบดีมีเมฆปกคลุมหนาแน่น

23. ข้อใดคือหลักฐานสนับสนุนว่าในอดีตพื้นผิวดาวอังคารเคยมีน้ำอยู่

ก.พบฟอสซิลปลาในหลายพื้นที่ข.พบทะเลสาบที่แห้งแล้ง
 ค.พบหุบเขาคล้ายร่องน้ำตัดในอดีตผ่านชั้นหินง.พบจุดสีน้ำเงินจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งคาดว่าอาจเป็นน้ำ

24. องค์ประกอบหลักของ ดาวหาง (comet) คืออะไร

ก.เหล็กหลอมเหลวข.ไฮโดรเจนเหลว
 ค.ก๊าซและน้ำในสถานะของแข็งง.ยูเรเนียม

25. ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ ดาวเคราะห์น้อย (asteroid) ไม่เป็นทรงกลม

ก.ดาวเคราะห์น้อยมีแรงโน้มถ่วงน้อยเกินไปข.สนามแม่เหล็กโลกทำให้ไม่ราบเรียบ
 ค.แรงโน้มถ่วงจากดวงอาทิตย์ทำให้เปลี่ยนรูปง.ดาวเคราะห์น้อยมีความใกล้เคียงทรงกลม

26. ดาวเคราะห์ดวงใดมีแรงโน้มถ่วงใกล้เคียงกับโลกมากที่สุด

ก.ดาวเสาร์ (Saturn)ข.ดาวศุกร์ (Venus)
 ค.ดาวยูเรนัส (Uranus)ง.ดาวอังคาร (Mars)

27. ดาวเคราะห์ดวงใดมีแกนและระนาบ (plane) การหมุนรอบตัวเองใกล้เคียงกัน

ก.ดาวเสาร์ (Saturn)ข.ดาวศุกร์ (Venus)
 ค.ดาวยูเรนัส (Uranus)ง.ดาวอังคาร (Mars)

28. ข้อใดคือหลักฐานบ่งชี้ว่ากาแล็กซีกำลังเดินทางออกห่างจากโลก

ก.กาแล็กซีมีขนาดเล็กลงอย่างต่อเนื่องข.กาแล็กซีมองเห็นจางลงอย่างต่อเนื่อง
 ค.ปรากฏการณ์เลื่อนทางน้ำเงินง.ปรากฏการณ์เลื่อนทางแดง

29. สีที่แตกต่างกันของดาวแต่ละดวงเกิดจากสาเหตุใด

ก.ระยะห่างจากโลกของดาวข.อุณหภูมิของดาว
 ค.องค์ประกอบของดาวง.อายุของดาว

30. ชั้นนอกสุดของดวงอาทิตย์มีชื่อเรียกว่าอะไร

ก.โคโรนา (corona)ข.โครโมสเฟียร์ (chromosphere)
 ค.ไอโอโนสเฟียร์ (ionosphere)ง.เมกาสเฟียร์ (megasphere)

31. ดาวเคราะห์ดวงใดมีพื้นผิวคล้ายโลกมากที่สุด

ก.ดาวอังคาร (Mars)ข.ดาวเสาร์ (Saturn)
 ค.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)ง.ดาวพุธ (Mercury)

32. ดาวเคราะห์ดวงใดมีดวงจันทร์เป็นบริวารจำนวน 4 ดวง

ก.ดาวอังคาร (Mars)ข.ดาวเสาร์ (Saturn)
 ค.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)ง.ดาวพุธ (Mercury)

33. ดาวเคราะห์ดวงใดที่นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานว่าในอดีตเคยมีน้ำอยู่

ก.ดาวอังคาร (Mars)ข.ดาวเสาร์ (Saturn)
 ค.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)ง.ดาวพุธ (Mercury)

34. ดาวเคราะห์ดวงใดมีอุณหภูมิสูงที่สุด

ก.ดาวศุกร์ (Venus)ข.ดาวพลูโต (Pluto)
 ค.ดาวพุธ (Mercury)ง.ดาวอังคาร (Mars)

35. ดาวเคราะห์ดวงใดมีภูเขาไฟขนาดใหญ่และหุบเหวลึก

ก.ดาวอังคาร (Mars)ข.ดาวเสาร์ (Saturn)
 ค.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)ง.ดาวพุธ (Mercury)

36. ข้อใด ไม่ใช่ ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี

ก.ดาวบริวารคัลลิสโต (Callisto)ข.ดาวบริวารยูโรปา (Europa)
 ค.ดาวบริวารแกนีมีด (Ganymede)ง.ดาวบริวารเอนซีลาดัส (Enceladus)

37. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้ดาวเคราะห์มีรูปร่างคล้ายทรงกลม

ก.แรงจากการโคจรรอบดวงอาทิตย์ข.แรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์แต่ละดวง
 ค.แรงจากการหมุนรอบตัวเองง.การตกกระทบของอุกกาบาต

38. เศษชิ้นส่วนของเทหวัตถุจากนอกโลกที่ตกลงมายังพื้นโลกเรียกว่าอะไร

ก.ดาวหาง (comet)ข.อุกกาบาต (meteorite)
 ค.สะเก็ดดาว (meteoroid)ง.ดาวเทียม (satellite)

39. ข้อใดคือดาวบริวารของดาวอังคาร

ก.ดาวบริวารไอโอ (Io)ข.ดาวบริวารโฟบอส (Phobos)
 ค.ดาวบริวารไททัน (Titan)ง.ดาวบริวารมิแรนดา (Miranda)

40. ดาวศุกร์มีอุณหภูมิพื้นผิวสูงมากเนื่องมาจากสาเหตุใด

ก.เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกข.มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ
 ค.อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ง.ถูกทุกข้อ

41. เทหวัตถุชนิดใดโคจรอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี

ก.ดาวหาง (comet)ข.ดาวเคราะห์น้อย (asteroid)
 ค.ดาวมาเรีย (maria)ง.ไม่มีข้อใดถูก

42. เทหวัตถุชนิดใดสามารถแบ่งย่อยเป็น 3 ชนิด คือ 1) เหล็ก (iron) 2) หิน (stone) และ 3) หิน-เหล็ก (stony-iron)

ก.ดาวหาง (comet)ข.อุกกาบาต (meteorite)
 ค.สะเก็ดดาว (meteoroid)ง.ดาวเทียม (satellite)

43. ข้อใดคือองค์ประกอบหลักของชั้นบรรยากาศของดาววีนัส (Venus)

ก.ไอน้ำข.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 ค.ก๊าซไนโตรเจนง.ก๊าซไฮโดรเจน

44. ข้อใด ไม่ใช่ ดาวเคราะห์คล้ายโลก (terrestrial star)

ก.ดาวพุธ (Mercury)ข.ดาวอังคาร (Mars)
 ค.ดาวยูเรนัส (Uranus)ง.ดาวศุกร์ (Venus)

45. เทหวัตถุชนิดใดที่ยัง ไม่มี การค้นพบหลักฐานข้องกิจกรรมทางภูเขาไฟ

ก.โลก (Earth)ข.ดาวบริวารไอโอ (Io)
 ค.ดาวอังคาร (Mars)ง.ดาวบริวารแกนีมีด (Ganymede)

46. เทหวัตถุชนิดใด ไม่มี ชั้นบรรยากาศหรือมีบรรยากาศเบาบางมาก

ก.ดาวบริวารไททัน (Titan)ข.ดาวพุธ (Mercury)
 ค.ดาวศุกร์ (Venus)ง.ดาวอังคาร (Mars)

47. เมื่อสังเกตผ่านกล้องโทรทัศน์ดาวเคราะห์ดวงใดมีจุดสีแดงขนาดใหญ่บนพื้นผิว

ก.ดาวอังคาร (Mars)ข.ดาวเสาร์ (Saturn)
 ค.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)ง.ดาวพุธ (Mercury)

48. ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ประเมินและสรุปว่าจักรวาลมีอายุเท่าใด

ก.570 ล้านปีข.> 50,000 ล้านปี
 ค.13,000-20,000 ล้านปีง.8,000-15,000 ล้านปี

49. เมื่อสังเกตผ่านกล้องโทรทัศน์จะเห็นดาวอังคารเป็นสีแดงเนื่องจากสาเหตุใด

ก.ก๊าซซัลเฟอร์ในชั้นบรรยากาศข.แร่เหล็กและกลุ่มแร่ออกไซด์
 ค.แสงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นผิวดาวอังคารง.ก๊าซก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ

50. ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ประเมินและสรุปว่าระบบสุริยะมีอายุเท่าใด

ก.4,600 ล้านปีข.> 50,000 ล้านปี
 ค.20,000 ล้านปีง.15,500 ล้านปี

51. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะเฉพาะของดาวพุธ

ก.มีสนามแม่เหล็กรุนแรงข.พื้นผิวมีหน้าผาสูงชัน
 ค.มีหลุมอุกกาบาตจำนวนมากบนพื้นผิวง.มีลาวาไหลหลากจำนวนมากบนพื้นผิว

52. บรรยากาศของดาวศุกร์มีคุณสมบัติอย่างไร

ก.คุณสมบัติคล้ายบรรยากาศโลกข.ไม่มีชั้นบรรยากาศ
 ค.ชั้นบรรยากาศหนาของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ง.คุณสมบัติคล้ายบรรยากาศดาวอังคาร

53. พื้นผิวดาวอังคารประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ก.หุบเขาขนาดใหญ่ข.ภูเขาไฟขนาดใหญ่
 ค.ที่ราบขนาดใหญ่ง.ถูกทุกข้อ

54. เทหวัตถุชนิดใดที่นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานของกิจกรรมทางภูเขาไฟ

ก.ดาวศุกร์ (Venus)ข.ดวงจันทร์ (Moon)
 ค.ดาวอังคาร (Mars)ง.ถูกทุกข้อ

55. ข้อใดคือองค์ประกอบหลักของบรรยากาศของดาวศุกร์

ก.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ข.กรดซัลฟิวริก
 ค.ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ง.ก๊าซไนโตรเจน

56. เทหวัตถุทั้งหมดที่มีอยู่ในเอกภพเป็นผลมาจากความสมดุลระหว่างแรงหรือพลังงานชนิดใด

ก.แรงสู่ศูนย์กลางข.แรงโน้มถ่วง
 ค.พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าง.พลังงานนิวเคลียร์

57. กาแล็กซีของเรามีชื่อว่าอะไร

ก.Andromedaข.Panoram
 ค.Milky Wayง.Pleiades

58. กาแล็กซีที่อยู่ใกล้กับกาแล็กซีของเรามีชื่อว่าอะไร

ก.Andromedaข.Panoram
 ค.Milky Wayง.Pleiades

59. ดาวสีใดที่แสดงถึงอุณหภูมิพื้นผิวสูงที่สุด

ก.สีน้ำเงินข.สีแดง
 ค.สีเหลืองง.สีส้ม

60. ดาวสีใดที่แสดงถึงอุณหภูมิพื้นผิวต่ำที่สุด

ก.สีน้ำเงินข.สีแดง
 ค.สีเหลืองง.สีส้ม

61. ชั้นของดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่สำคัญที่ส่งมายังโลกคือชั้นอะไร

ก.เมกาสเฟียร์ (megasphere)ข.โครโมสเฟียร์ (chromosphere)
 ค.ไอโอโนสเฟียร์ (ionosphere)ง.โฟโตสเฟียร์ (photosphere)

62. ข้อใดคือแหล่งพลังงานของดวงอาทิตย์

ก.ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิสชั่นข.ความร้อนจากการหดตัว
 ค.ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นง.การเผาไหม้ทางเคมี

63. ปรากฏการณ์ใดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบนดวงอาทิตย์

 ก.จุดดับดวงอาทิตย์ (Sunspot)ข.เส้นใยสุริยะ (Filament)
 ค.พายุสุริยะ (Solar Wind)ง.เปลวสุริยะ (Solar Flare)

64. พลังงานความร้อนภายในดวงอาทิตย์มีการถ่ายเทกันในรูปแบบใด

ก.การพาความร้อน (convection)ข.การนำความร้อน (conduction)
 ค.การแผ่รังสีความร้อน (radiation)ง.ควอซาร์ (quasar)

65. ข้อใดคือหลักฐานบ่งชี้ว่าดาวพฤหัสบดีมีองค์ประกอบหลักเป็นธาตุไฮโดรเจน

ก.มีมวลมากข.มีความหนาแน่นต่ำ
 ค.มีขนาดใหญ่ง.มีระยะห่างจากดวงอาทิตย์

66. ดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะคือดาวอะไร

ก.โลก (Earth)ข.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)
 ค.ดวงอาทิตย์ (Sun)ง.ดาวศุกร์ (Venus)

67. ระนาบวงแหวนของดาวเคราะห์ส่วนใหญ่จะอยู่ในระนาบใด

ก.ศูนย์สูตร (equatorial)ข.ขั้ว (polar)
 ค.สุริยวิถี (ecliptic)ง.ไม่มีข้อใดถูก

68. “polar cap” ของดาวอังคารมีองค์ประกอบหลักเป็นอะไร

ก.มีเทนข.ไนโตรเจน
 ค.แอมโมเนียง.คาร์บอนไดออกไซด์

69. ข้อใดคือหลักการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ประเมินระยะทางระหว่างดาว

ก.พารัลแลกซ์ (parallax)ข.ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ (doppler effect)
 ค.สเปคโตรสโคปี (spectroscopy)ง.การสะท้อนและการหักเห (reflection and refraction)

70. ข้อใดคือดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี ที่ยังมีภูเขาไฟมีพลังอยู่ในปัจจุบัน

ก.ดาวบริวารไททัน (Titan)ข.ดาวบริวารคัลลิสโต (Callisto)
 ค.ดาวบริวารไอโอ (Io)ง.ดาวบริวารยูโรปา (Europa)

เฉลยแบบฝึกหัด

1) แบบฝึกหัดจับคู่

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9.   

2) แบบฝึกหัดถูก-ผิด

1.F 2.F 3.F 4.T 5.T
6.F 7.T 8.T 9.T 10.F
11.T 12.F 13.F 14.T 15.T
16.T 17.T 18.F 19.T 20.F

3) แบบฝึกหัดปรนัย

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35.
36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45.
46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55.
56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65.
66. 67. 68. 69. 70.

4) แบบฝึกหัดอัตนัย

คำอธิบาย : ตอบคำถามให้กระชับและสมบูรณ์เกี่ยวกับวัตถุ กระบวนการหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อกับโลกศาสตร์

1. จงอธิบาย ปรากฏการณ์ ดอปเปลอร์ (doppler effect) ของทั้งคลื่นเสียงและคลื่นแสง

 
 
 

2. หลักฐานที่นักวิทยาศาสตร์ใช้สนับสนุน ทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่ (Big Bang Theory) มีอะไรบ้าง

 
 
 

3. สมมุติฐานของการเกิดระบบสุริยะมีกี่สมมุติฐาน อะไรบ้าง

 
 
 

4. จงจัดหมวดหมู่ของเทหวัตถุ ตามสมาพันธ์ดาราศาสตร์สากล พร้อมทั้งยกตัวอย่างเทหวัตุเหล่านั้น

 
 
 

5. เหตุใดในปัจจุบัน ดาวพลูโตจึงไม่จัดเป็นดาวเคราะห์

 
 
 

6. ดาวเคราะห์ (planet) ดาวแคระ (dwarf) และ ดาวเคราะห์น้อย (asteroid) มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร

 
 
 

7. แนวคิดของการมีอยู่ของ แถบดาวเคราะห์น้อยหลัก (main asteroid belt) คืออะไร

 
 
 

8. ดาวหาง (comet) และ ฝนดาวตก (meteor shower) สัมพันธ์กันอย่างไร

 
 
 

9. จงอธิบายกลไกลการแยกชั้นของโลก ด้วยหลักการ ความหนาแน่นของวัสดุ

 
 
 

10. เหตุใดเราจึงจำเป็นต้องศึกษา วิทยาศาสตร์โลก (Earth Science)

 
 
 

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Backup เพื่อพัฒนาแบบฝึกหัดเพิ่มเติม

เหตุใดดาวพุธและดวงจันทร์จึงไม่มีบรรยากาศ

ง.ก.they formed หลังจาก ทั้งหมด ก๊าซ had been used upข.they formed ก่อน สุริยะ nebul had captured any ก๊าซ
 ค.they are so เย็น that ทั้งหมด their ก๊าซ have frozen into สะสมตัว ใต้ their พื้นผิวง.they are so เล็ก that their แรงโน้มถ่วง is เกินไป ที่อ่อนแอ to retain บรรยากาศ (atmosphere)

โลกเราอยู่ในตำแหน่งใดของกาแล็กซี

 ก.อยู่ใน central hubข.ที่ extreme ขอบของ disk
 ค.ใน disk 2/3ของ way to ขอบง.Neither ใน hub nor disk

เรารู้ตำแหน่งของเราในกาแล็กซีจากการสังเกตอะไร

 ก. การเคลื่อนที่ของnearby ดาวข.เคลื่อนที่ของเล็ก ดาวเทียม กาแล็กซี
 ค.ตำแหน่งของGlobular ดาว Clustersง. expansionของ Universe

พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากการระเบิดครั้งใหญ่หรือ Big Bang สังเกตได้จากอะไรในปัจจุบัน

 ก.Visible แสงข.Ultraviolet
 ค.X-raysง.Faint microคลื่น (wave)

ดวงอาทิตย์ผลิตพลังงานโดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ

ข.ก.ออกซิเจน เป็น ไนโตรเจนข.ไฮโดรเจน เป็น ฮีเลียม
 ค.คาร์บอนมอนอกไซต์ เป็น ออกซิเจนง.ฮีเลียม เป็น ไฮโดรเจน

This คุณสมบัติของ ดาว สามารถถูก กำหนด จากของมัน สี (color) ______

 ก.ความเร็วข.พื้นผิว อุณหภูมิ
 ค.stellar ระยะทางง.มวล

Doppler ผลกระทบ ซึ่งเป็นเหตุทำให้ แสง จาก วัตถุ การเคลื่อนที่ ไปทางus to______

 ก.undergo no เปลี่ยนแปลงข.be สีน้ำเงิน-shifted
 ค.กลายเป็น สี (color) เขียวง.be สีแดง-shifted

Doppler ผลกระทบ ซึ่งเป็นเหตุทำให้ แสง จาก วัตถุ การเคลื่อนที่ away จาก us to______

 ก.กลายเป็น สี (color) เขียวข.be สีน้ำเงิน-shifted
 ค.undergo no เปลี่ยนแปลงง.be สีแดง-shifted

Doppler ผลกระทบ ซึ่งเป็นเหตุทำให้ แสง จาก วัตถุ การเคลื่อนที่ across our lineของsight to______

 ก.undergo no เปลี่ยนแปลงข.be สีน้ำเงิน-shifted
 ค.กลายเป็น สี (color) เขียวง.be สีแดง-shifted

Great spiral มวลของดาว เกี่ยวกับ 100,000 ปีแสง across

ง.ก.Nebulaข.Quasar
 ค.Globular Clusterง.กาแล็กซี

อะไร แรง keeps ดาวเคราะห์ จาก collapsing?

 ก.การแผ่รังสีข.พลังงานนิวเคลียร์
 ค.แรงโน้มถ่วงง.แรงผลักกันของอิเล็กตรอน

แรงอะไร keeps ปกติ ดาว จาก collapsing?

ก.ก.การแผ่รังสีข.พลังงานนิวเคลียร์
 ค.แรงโน้มถ่วงง.แรงผลักกันของอิเล็กตรอน

อะไร แรง keeps White ดาวเคราะห์แคระ จาก collapsing?

ง.ก.การแผ่รังสีข.พลังงานนิวเคลียร์
 ค.แรงโน้มถ่วงง.แรงผลักกันของอิเล็กตรอน

อะไร แรง keeps นิวตรอน ดาว จาก collapsing?

ข.ก.การแผ่รังสีข.พลังงานนิวเคลียร์
 ค.แรงโน้มถ่วงง.แรงผลักกันของอิเล็กตรอน

อะไร แรง keeps ในแต่ละ หลุมดำ (Black hole) จาก collapsing?

ง.ก.การแผ่รังสีข.พลังงานนิวเคลียร์
 ค.แรงโน้มถ่วงง.No known แรง สามารถ prevent พังทลาย

To กำหนด ระยะทาง ใน ระบบสุริยะ, เรา used observationsของwhich bodies?

 ก.ดาวอังคาร (Mars) และ ดวงจันทร์ (Moon)ข.ดาวพุธ (Mercury) และ ดาวเสาร์ (Saturn)
 ค.ดาวศุกร์ (Venus) และ nearby asteroidsง.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter) และของมัน ดวงจันทร์ (Moon)

Heliocentric ทฤษฎีของ สุริยะ ระบบ was championed โดย whom?

.ก.A. Copernicusข.C. Eratosthenes
 ค.B. Ptolemyง.D. Newton

To กำหนด ระยะทาง ใน ระบบสุริยะ, เรา must______

 ก.กำหนด ระยะทาง to ในแต่ละ ดาวเคราะห์ แยกออกlyข.กำหนด ระยะทาง to ดวงจันทร์ (Moon) accurately
 ค.กำหนด หนึ่ง ระยะทาง และ use Kepler’s Third Law to find restง.กำหนด เส้นผ่านศูนย์กลางของโลก (Earth) accurately

Parallax คือ

ค.ก. apparent shift ใน ดาว’s ตำแหน่ง จาก หนึ่ง sideของโลก (Earth) to อื่นๆข. apparent เส้นผ่านศูนย์กลางของ ดาว as seen ใน กล้องส่องทางไกล (telescope)
 ค. apparent shift ใน ดาว’s ตำแหน่ง จาก หนึ่ง sideของของโลก orbit to อื่นๆง. จำนวน ดาว เคลื่อนที่ ใน ปี มีสาเหตุเนื่องจากของมัน own เคลื่อนที่

อะไร was หลัก sourceของความร้อน สำหรับ โลก (Earth) early ในของมัน ประวัติศาสตร์?

 ก.meteor impactข.spontaneous combustion
 ค. initial molten สภาวะ ข้อจำกัดง.gravitational แรงบีบอัด (compression)

ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดที่สุด abundant meteorites are______

 ก.stonesข.peridotites
 ค.achondritesง.stony-irons

พื้นผิวของ ดวงจันทร์ (Moon) is divided into______ แสง-colored highlands และ ต่ำ-lying, dark-colored plains เรียก______

 ก.แสง colored highlands และ dark colored mariaข. 
 ค.รอยพับ (fold) ภูเขา และ shieldsง.หินอัคนี (igneous rock) และ ทางตะกอน terranes

มัน is currently believed that Tungusk explosion was ซึ่งเป็นเหตุทำให้ โดย a(n) ______

 ก.meteorข.comet
 ค.การประทุของภูเขาไฟง.นิวเคลียร์ explosion

ข้อใดต่อไปนี้ เหตุการณ์ did ทั้งหมดของ terrestrial ดาวเคราะห์ experience early ใน their ประวัติศาสตร์?

 ก.accretionข.differentiation
 ค.meteorite impactingง.ถูกทุกข้อ

ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดที่สุด อย่างกว้างขวาง accepted ทฤษฎี regarding จุดกำเนิดของ ดวงจันทร์ (Moon) involves______

 ก.capture จาก independent orbitข.แตกหักing off จาก โลก (Earth) ในช่วงระหว่างของโลก accretion
 ค.formed ใน orbit around โลกง.formation resulting จาก การชนกัน ระหว่าง โลก (Earth) และ ใหญ่ proto-ดาวเคราะห์

ทั้ง ดาวพฤหัสบดี (Jupiter) และ ดาวเสาร์ (Saturn) have สัมพัทธ์ly เล็ก rocky ชั้นแกนโลก (core) overlain โดย โซนของ______

 ก.ธาตุฮีเลียม (Helium)ข.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 ค.ของเหลว metallic ธาตุไฮโดรเจน (Hydrogen)ง.frozen ammonia

molten กลุ่มแร่ซิลิเกต (silicate) residue that floats to top ในช่วงระหว่าง ore sการหลอมละลาย______

 ก.tailingsข.gangue
 ค.slagง.ไม่มีข้อใดถูก

แร่ สะสมตัว where heavy แร่ are concentrated โดย ธารน้ำ (stream) หรือ คลื่น (wave) action เรียกว่า______

 ก.hydrothermalข.placer
 ค.hydraulicง.residual

ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดที่สุด abundant metal ใน ชั้นเปลือกโลก (crust) ______

 ก.ธาตุเหล็ก (iron)ข.ธาตุอะลูมินัม (aluminum)
 ค.ธาตุทองแดง (copper)ง.ธาตุไททาเนียม (titanium)

ข้อใดไม่ใช่ หลัก ชนิดของore-forming สิ่งแวดล้อม?

 ก.magmaticข.placer
 ค.hydrothermalง.metamorphic

parent วัสดุของปิโตรเลียม______

 ก.woody วัสดุข.marine plankton
 ค.vertebrate ฟอสซิลง.กลุ่มแร่คาร์บอเนต (carbonate) หิน

Secondary enrichment makes ต่ำ-grade สินแร่ (ores) into richer สินแร่ (ores) โดย______

 ก.การผุพัง (weathering)ข.กระบวนการเกิดหินอัคนี (igneous activity)
 ค.กระบวนการแปรสภาพของหิน (metamorphism)ง.การระเหยกลายเป็นไอ (evaporation)

Isostatic การเคลื่อนที่ ใน โลก______

 ก.are มีสาเหตุเนื่องจาก หนาแน่นมากกว่า พื้นทวีป floating บน หนาแน่นน้อยกว่า ชั้นเนื้อโลก (mantle)ข.are ซึ่งเป็นเหตุทำให้ โดย แผ่นเปลือกโลก การเคลื่อนที่
 ค.บอกเป็นนัยว่า ชั้นเปลือกโลก (crust) ข้างใต้ ภูเขา is thinnerง.ไม่มีข้อใดถูก

โครงสร้างแบบประทุนหงาย (syncline) ______

 ก.has ชั้นหิน (bed) ทิศทางการเอียงเทของชั้นหิน (dipping) away จากของมัน แกนข.has limbs which converge ไปทางของโลก พื้นผิว
 ค.has ชั้นหิน (bed) ทิศทางการเอียงเทของชั้นหิน (dipping) ไปทางของมัน แกนง.ไม่มีข้อใดถูก

On แผนที่ธรณีวิทยา (geologic map) , หิน ชั้น make “U” รูปแบบ. This รูปแบบ represents

 ก. โครงสร้างแบบประทุนคว่ำ (anticline)ข. โครงสร้างแบบประทุนหงาย (syncline)
 ค. grabenง.สามารถ’t tell โดยปราศจาก มากกว่า information

On แผนที่ธรณีวิทยา (geologic map) , คุณ see bandของแก่ หิน กับ อ่อน หิน บน ทั้ง side. มัน สามารถถูก______

 ก.anyของ ดังต่อไปนี้ข. horst
 ค. โครงสร้างแบบประทุนคว่ำ (anticline)ง. หุบเขา cut ผ่านทาง several ชั้น

ถ่านหิน (Coal) ชั้นหิน (bed) is perfectly แนวระนาบ และ ที่ elevationของ1000 feet ทั้งหมด way around ภูเขา. ถ้าหาก คุณ drill down จาก summit (elevation 2000 feet) คุณ would expect______

 ก.to hit ถ่านหิน (Coal) ชั้นหิน (bed) 1000 feet downข.to hit ถ่านหิน (Coal) ชั้นหิน (bed) 2000 feet down
 ค.ไม่เคย to hit ถ่านหิน (Coal) เนื่องจาก มัน เพียง เกิดขึ้น around ด้านนอกของ ภูเขาง.to hit ถ่านหิน (Coal) ชั้นหิน (bed) 1000 feet ใต้ ระดับน้ำทะเล

ใน การเจาะ น้ำมัน well, คุณ drill ผ่านทาง แนวระนาบ สีแดง หิน ชั้น. Then คุณ hit โซนของsheared และ broken หิน. Then later บน คุณ hit สีแดง หิน again. คุณ have encountered

 ก. โครงสร้างแบบประทุนคว่ำ (anticline)ข. โครงสร้างแบบประทุนหงาย (syncline)
 ค. homoclineง. ย้อนมุมต่ำ (thrust) รอยเลื่อน (fault)

Foliation is

 ก.ที่ไม่สัมพันธ์กับ รอยพับ (fold)ข.มีแนวโน้มที่จะ ขนาน axial ระนาบของรอยพับ (fold)
 ค.cuts across รอยพับ (fold)ง. 

การคดโค้งโก่งงอ (folding) _____กระบวนการแปรสภาพของหิน (metamorphism) (fill ใน blank)

 ก.เสมอ เกิดขึ้น ก่อนข.เสมอ เกิดขึ้น ในช่วงระหว่าง
 ค.เสมอ เกิดขึ้น หลังจากง.need not be accompanied โดย

Not เป็นตัวอย่างของfoliation

 ก.การวางชั้น (bedding) ใน หินดินดาน (shale)ข.รอยแตก (cleavage) ใน หินชนวนหรือหินกาบ (slate)
 ค.platy splittingของหินชีสต์ (schist)ง.banding ใน หินไนส์ (gneiss)

Orogenies (ภูเขา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง episodes) are thought to be connected กับ

 ก.transforms รอยเลื่อน (fault)ข.การมุดตัว โซน
 ค.สันกลางมหาสมุทร (mid-มหาสมุทรic ridge)ง.มหาสมุทร แอ่งตะกอน

ภูเขาไฟ are least ดูเหมือนจะ to be ที่สัมพันธุ์กับ______

 ก.การมุดตัว โซนข.transform รอยเลื่อน (fault)
 ค.“ร้อน จุด”ง.สันกลางมหาสมุทร (mid-มหาสมุทรic ridge)

safest ชนิดของอาคารสิ่งปลูกสร้าง ใน แผ่นดินไหว______

 ก. wood-frame บ้านข. unreinforced ซึ่งทำมาจากคอนกรีต อาคารสิ่งปลูกสร้าง
 ค. adobe บ้านง. 

ของโลก ชั้นแกนโลกชั้นใน (inner core) is เกี่ยวกับ ใหญ่ as

 ก.ดาวอังคาร (Mars)ข. ดวงจันทร์ (Moon)
 ค.ดาวศุกร์ (Venus)ง.Sheboyg

_______________สร้าง exแรงดึง (tension) ของ ชั้นเปลือกโลก (crust) .

 ก.ย้อน (reverse) รอยเลื่อน (fault)ข.เลื่อนซ้ายเข้า (right-lateral) รอยเลื่อน (fault)
 ค.ปกติ รอยเลื่อน (fault)ง.การเอียงเทของชั้นหิน (dip) slip รอยเลื่อน (fault)

ย้อนมุมต่ำ (thrust) รอยเลื่อน (fault)

 ก.เป็นผลของใน แรงบีบอัด (compression) ของ ชั้นเปลือกโลก (crust)ข.ถูกสร้าง 1964 อลาสก้า แผ่นดินไหว
 ค.are found ไปตามแนว การมุดตัว โซนง.ถูกทุกข้อ

stratum การเอียงเทของชั้นหิน (dip) ที่ 57 degrees. เรา สามารถ say______

 ก.ชั้น was originally แนวระนาบ และ was later tiltedข. eitherของ ที่อยู่เหนือ สามารถถูก ถูกต้อง
 ค. ชั้น สามารถ have been สะสมตัว บน originally sloping พื้นผิวง. ไม่มีข้อใดถูก

S Andreas is เลื่อนขวาเข้า (right-lateral) รอยเลื่อน (fault) กับ North Americ แผ่นเปลือกโลก บน หนึ่ง side และ แปซิฟิก แผ่นเปลือกโลก บน อื่นๆ. ในช่วงระหว่าง การเคลื่อนที่ของ รอยเลื่อน (fault) , คุณ would see ตรงข้าม sideของ รอยเลื่อน (fault) เคลื่อนที่ to right______

 ก.ถ้าหาก คุณ were บน แปซิฟิก แผ่นเปลือกโลก looking ที่ ทวีปอเมริกาเหนือข. itไม่ matter which side คุณ are บน. ถูกทั้ง ก. และ ข. are ถูกต้อง
 ค. ถ้าหาก คุณ were บน North Americ แผ่นเปลือกโลก looking ที่ แปซิฟิก แผ่นเปลือกโลกง. ถูกทั้ง ก. และ ข. are wrong เนื่องจากของคุณ sideของ รอยเลื่อน (fault) เคลื่อนที่ to right

อย่างไร do ปกติ และ ย้อน (reverse) รอยเลื่อน (fault) differ?

 ก.ปกติ รอยเลื่อน (fault) are ซึ่งเป็นเหตุทำให้ โดย exแรงดึง (tension) ของ ชั้นเปลือกโลก (crust) , ย้อน (reverse) รอยเลื่อน (fault) โดย แรงบีบอัด (compression)ข. ย้อน (reverse) รอยเลื่อน (fault) are เลื่อนซ้ายเข้า (right-lateral) , ปกติ รอยเลื่อน (fault) are right- lateral
 ค. ย้อน (reverse) รอยเลื่อน (fault) are ซึ่งเป็นเหตุทำให้ โดย exแรงดึง (tension) ของ ชั้นเปลือกโลก (crust) , ปกติ รอยเลื่อน (fault) โดย แรงบีบอัด (compression)ง. ย้อน (reverse) รอยเลื่อน (fault) are เลื่อนขวาเข้า (right-lateral) , ปกติ fualts are left- lateral

currently accepted อายุของโลก (Earth) is ____________ ปี.

 ก. 4.6 พันข. 4.6 พันล้าน
 ค.6.4 ล้านล้านง.6.4 ล้าน

thicknessของmarineเม็ดตะกอน บน topของมหาสมุทรic ชั้นเปลือกโลก (crust) is greatest

 ก. ไปตามแนว สันกลางมหาสมุทร (mid-มหาสมุทรic ridge)ข. ที่ ขอบของมหาสมุทร แอ่งตะกอน
 ค.ไปตามแนว รอยแยก (fracture) โซนง.ใน จุดศูนย์กลางของที่ราบก้นสมุทร (abyssal plain)

 Ophiolite sequences are ที่สำคัญ to นักธรณีวิทยา เนื่องจาก they preserve _____.

 ก. Continental ชั้นเปลือกโลก (crust)ข. ลึก ชั้นเนื้อโลก (mantle) วัสดุ
 ค.มหาสมุทรic ชั้นเปลือกโลก (crust)ง.ชั้นฐานธรณีภาค (asthenosphere)

Marine แม่เหล็ก (magnetic) anomaly belts run ขนานไปกับ _____.

 ก. สันกลางมหาสมุทร (mid-มหาสมุทรic ridge)ข. Continental แนวชายฝั่ง (coastline) s
 ค.รอยแยก (fracture) โซนง.ไหล่ทวีป (continental shelve)

เพียง ดาวเคราะห์ กับ orbital ระนาบ that ไม่ approximately ขนานไปกับ thatของ อื่นๆ ดาวเคราะห์ is _____.

 ก. ดาวอังคาร (Mars)ข. ดาวยูเรนัส (Uranus)
 ค.ดาวพุธ (Mercury)ง.ดาวพลูโต (Pluto)

Chemically, ดวงจันทร์ (Moon) is quite ที่คล้ายกัน to _____.

 ก. ทะเล น้ำข.ของโลก ชั้นเนื้อโลก (mantle)
 ค.ของโลก ชั้นเปลือกโลก (crust)ง.d. ของโลก ชั้นแกนโลก (core)

แร่ ใน จีโอด (geode) s สร้างขึ้นจาก spectacular euhedral ผลึก เนื่องจาก _____.

 ก. ทั้งหมดของ ธาตุ incorporated ใน ผลึก are ใน plentiful supplyข. แร่ ภายใน จีโอด (geode) s are เสมอ framework กลุ่มแร่ซิลิเกต (silicate)
 ค. ผลึก have abundant room to grow ใน their hollow surroundingsง.แร่ ภายใน จีโอด (geode) s เสมอ ประกอบด้วย ธาตุเหล็ก (iron)

ของโลก พื้นผิว is ป้องกัน จาก ลมสุริยะ (Solar wind) และ การแผ่รังสีคอสมิก (Cosmic radiation) โดย _____.

 ก.ของโลก gravitational fieldข. ใหญ่, metallic shield launched into orbit โดย NAS ใน ’60s
 ค.ของโลก สนามแม่เหล็ก (magnetic field)ง.powerful ธารน้ำ (stream) ของions emitted โดย ดวงอาทิตย์

แข็งแรง หลักฐาน that Universe is expanding comes จาก fact that แสง emitted จาก distant กาแล็กซี appears to be _____.

 ก. สีแดง shiftedข. สี (color) เขียว shifted
 ค.สีน้ำเงิน shiftedง.ไม่มีข้อใดถูก are ถูกต้อง.

ภูเขาไฟเซนต์ เฮเลนส์ (St. Helens) และ อื่นๆ Cascade Range ภูเขาไฟ are ที่สัมพันธุ์กับ ____________ แผ่นเปลือกโลก ขอบเขต.

 ก.a. เสถียรข.c. Transform
 ค.b. Dipolarง.d. Convergent

ภูเขาไฟ that have submerged ภายใต้ พื้นผิวของ ทะเล are termed _____.

 ก. สันกลางมหาสมุทร (mid-มหาสมุทรic ridge)ข. รอยแยก (fracture) โซน
 ค.Seamountsง.Continental rises

ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดที่สุด ปกติทั่วไป แร่ ภายใน โลก (Earth) are _____.

 ก. กลุ่มแร่ซิลิเกต (silicate)ข. กลุ่มแร่ออกไซด์ (oxide)
 ค.กลุ่มแร่คาร์บอเนต (carbonate)ง.Hydroxides

ธรรมชาติ แก้ว ไม่ considered แร่ เนื่องจาก _____.

 ก. มัน ไม่ homogenousข. มัน ไม่มี fixed crystalline โครงสร้าง
 ค.มัน is อินทรีย์ (organic)ง.มัน สามารถถูก made synthetically as well as beingอย่างเป็นธรรมชาติ occurring สสาร

ข้อใดต่อไปนี้ วัตถุ ไม่ แร่? 

 ก. น้ำแข็ง crystallized บน Teale Pond บน Earlham College back-campusข. Industrial quality เพชร (diamond) ถูกสร้าง ใน research laboratory
 ค.Grainsของแร่ควอต์ซ (quartz) บน ชายหาด (beach) ใน Rio de Janeiro, Brazilง.Dodecahedral แร่การ์เนท (garnet) ผลึก ใน South Woodstock, Vermont

ข้อใด สอง ก๊าซ dominateของโลก บรรยากาศ (atmosphere) ?

 ก. ธาตุไฮโดรเจน (Hydrogen) และ ออกซิเจนข. Nitrogen และ ออกซิเจน
 ค.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ methaneง.Nitrous กลุ่มแร่ออกไซด์ (oxide) และ ซัลเฟอร์ (sulfur) ไดออกไซด์

ลึก มหาสมุทร ร่องลึกมหาสมุทร (trench) are surficial หลักฐาน สำหรับ ____________.

 ก. rifting ภายใต้ continental แผ่นเปลือกโลก และ beginningของสมมุติฐานทวีปเลื่อน (continental drift)ข. risingของร้อน ชั้นฐานธรณีภาค (asthenosphere) จาก ลึก ใน ชั้นเนื้อโลก (mantle)
 ค.sinkingของมหาสมุทรic ชั้นธรณีภาค (lithosphere) into ชั้นเนื้อโลก (mantle) ที่ การมุดตัว โซนง.transform การเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน (fault) ระหว่าง มหาสมุทรic แผ่นเปลือกโลก และ continental แผ่นเปลือกโลก

thicknessของมหาสมุทรic ชั้นธรณีภาค (lithosphere) is _____.

 ก. Uniformly 100 กิโลเมตรข. Greatest ใกล้ สันกลางมหาสมุทร (mid-มหาสมุทรic ridge) และ thins out away จาก ridges
 ค.Greatest ที่ geographic ขั้วโลก และ least ใกล้ เส้นศูนย์สูตรง.Least ใกล้ สันกลางมหาสมุทร (mid-มหาสมุทรic ridge) และ thickens away จาก ridges

Aside จาก โลก, terrestrial ดาวเคราะห์ are _____.

 ก. ดาวอังคาร (Mars) , ดาวพุธ (Mercury) , และดาวศุกร์ (Venus)ข. ดาวพฤหัสบดี (Jupiter) , ดาวเสาร์ (Saturn) , ดาวยูเรนัส (Uranus) , และ ดาวเนปจูน (Neptune)
 ค.ดาวอังคาร (Mars) ,ดาวศุกร์ (Venus) , และ ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)ง.ดาวอังคาร (Mars) และ ดาวเสาร์ (Saturn)

สนามแม่เหล็ก (magnetic field) ของโลก (Earth) ใน ทางธรณีวิทยา past _____.

 ก. Is assumed to have been identical to วันปัจจุบันนี้’sข. Is known to have experienced numerous polarity reversals, มีสาเหตุเนื่องจาก remnant magnetizationของธาตุเหล็ก (iron) ‑rich หิน
 ค.Is known to have been ค่าคงที่ ผ่านทาง ทางธรณีวิทยา เวลา, มีสาเหตุเนื่องจาก remnant magnetizationของธาตุเหล็ก (iron) ‑rich หินง.Is known to have been ค่าคงที่ ผ่านทาง เวลา, บน basisของtheoretical calculations

ทะเล‑floor spreading is driven โดย กระบวนการเกิดภูเขาไฟ (volcanic activity) _____.

 ก. ใน middleของที่ราบก้นสมุทร (abyssal plain)ข. ที่ ขอบของไหล่ทวีป (continental shelve)
 ค.ไปตามแนว สันกลางมหาสมุทร (mid-มหาสมุทรic ridge)ง.ไปตามแนว รอยแยก (fracture) โซน

โดย far ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดที่สุด ปกติทั่วไป ธาตุ ใน Universe และ ใน our ระบบสุริยะ are _____.

 ก. Nitrogen และ ออกซิเจนข. ธาตุไฮโดรเจน (Hydrogen) และ ธาตุฮีเลียม (Helium)
 ค.ธาตุเหล็ก (iron) และ manganeseง.ธาตุไฮโดรเจน (Hydrogen) และ ออกซิเจน

แร่ซิลิก้า (silica) tetrahedron, backboneของทั้งหมด กลุ่มแร่ซิลิเกต (silicate) แร่, is ประกอบด้วย ซิลิกอน (silicon) และ อะไร อื่นๆ ธาตุ?

 ก. แมกนีเซียม (Magnesium)ข. ธาตุเหล็ก (iron)
 ค.ออกซิเจนง.คาร์บอน

ภายใน ทะเล floor, อัตราของgeothermal ความร้อน ไหล is greatest _____.

 ก. ไปตามแนว สันกลางมหาสมุทร (mid-มหาสมุทรic ridge)ข. ที่ ขอบของมหาสมุทร แอ่งตะกอน
 ค.ไปตามแนว รอยแยก (fracture) โซนง.ใน จุดศูนย์กลางของที่ราบก้นสมุทร (abyssal plain)

internal orderingของแร่ ผลึก was แรก ตรวจวัดed using _____.

 ก. แม่เหล็ก (magnetic) resonance imaging (MRI)ข. Scanning อิเล็กตรอน microscope (SEM)
 ค.X‑ray diffraction (XRง.ง.Cathodized axial tomography (CAT scan)

ที่ transform แผ่นเปลือกโลก ขอบเขต _____.

 ก.แผ่นดินไหว are ปกติทั่วไป, แต่ ภูเขาไฟ are absentข.ทั้ง แผ่นดินไหว และ ภูเขาไฟ are ปกติทั่วไป
 ค. ภูเขาไฟ are ปกติทั่วไป, แต่ แผ่นดินไหว ไม่ เกิดขึ้นง.Nothing happens

Eratosthenes, แรก person to accurately estimate ขนาดของโลก, accomplished this feat โดย _____.

 ก.Sailing around โลก และ estimating his เฉลี่ย อัตราของเดินทางข.การตรวจวัด severityของ greatest แผ่นดินไหว
 ค. Comparing lengthของ โลก (Earth) วัน กับ ระยะทาง ระหว่าง โลก (Earth) และ ดวงอาทิตย์ง.Observing shadows simultaneously cast ที่ สอง ที่แตกต่าง cities that were แยกออกd โดย known ระยะทาง

ide that พื้นทวีป have maintained fixed ตำแหน่ง ผ่านทางout เวลา _____.

 ก.Was accepted โดย นักวิทยาศาสตร์ until late 1960sข.Was incorporated ภายใน ทฤษฎีของแผ่นเปลือกโลก วิชาธรณีแปรสัณฐาน (tectonics)
 ค. Was แทนที่d โดย ทฤษฎีของแผ่นเปลือกโลก วิชาธรณีแปรสัณฐาน (tectonics)ง.และ B are ทั้ง ถูกต้อง; C is inถูกต้อง

ใน heliocentric modelของ Universe, _____.

 ก.โลก (Earth) orbits around ดวงอาทิตย์ข.โลก (Earth) is อยู่กับที่ ดาวเคราะห์
 ค. ดวงอาทิตย์ orbits around โลกง.ดาวพุธ (Mercury) และดาวศุกร์ (Venus) orbit around ดวงอาทิตย์, แต่ ทั้งหมด อื่นๆ ดาวเคราะห์ orbit เกี่ยวกับ โลก

Synthetically made แก้ว และ ธรรมชาติ แร่ควอต์ซ (quartz) ผลึก ทั้ง exhibit รอยแยก (fracture) รูปแบบ termed _____.

 ก.Glassyข.Serpentine
 ค. Conchoidalง.Obtuse
Share: