เรียนรู้

แบบฝึกหัด 1 เอกภพและโลก

วัตถุประสงค์ของแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้อ่านมีโอกาส 1) ทบทวนเนื้อหา และ 2) ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม โดยผ่านกระบวนการสื่อสารแบบถาม-ตอบ ระหว่างผู้เขียน-ผู้อ่าน เท่านั้น โดยไม่มีเจตนาวิเคราะห์ข้อสอบเก่าหรือแนวข้อสอบแต่อย่างใด

1) แบบฝึกหัดจับคู่

คำอธิบาย : เลือก ตัวอักษร หน้าคำบรรยายด้านขวา และเติมในช่องว่างด้านซ้ายของแต่ละข้อ เพื่ออธิบายลักษณะปรากฏของเทหวัตถุในระบบสุริยะดังแสดงในรูป

1._____ก.ดาวพุธ (Mercury)
2._____ข.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)
3._____ค.ดาวเนปจูน (Neptune)
4._____ง.ดาวอังคาร (Mars)
5._____จ.ดาวเสาร์ (Saturn)
6._____ฉ.ดวงจันทร์ (Moon)
7._____ช.ดาวศุกร์ (Venus)
8._____ซ.โลก (Earth)
9._____ฌ.ดาวยูเรนัส (Uranus)

2) แบบฝึกหัดถูก-ผิด

คำอธิบาย : เติมเครื่องหมาย T หน้าข้อความที่กล่าวถูก หรือเติมเครื่องหมาย F หน้าข้อความที่กล่าวผิด

1._____โลกมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก นับตั้งแต่เกิดขึ้นเมื่อ 4,500 ล้านปี ที่ผ่านมา
2._____ระบบสุริยะ (solar system) เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อประมาณ 15,000 ล้านปี ที่ผ่านมา
3._____ดาวหาง (comet) ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะ
4._____เทหวัตถุที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ คือ ดวงอาทิตย์
5._____โลก เป็นดาวเคราะห์ที่มีความหนาแน่นสูงที่สุดในระบบสุริยะ
6._____โลก คือ ดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะ ที่มีกิจกรรมทางภูเขาไฟ
7._____โลก คือดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีบรรยากาศเป็นก๊าซออกซิเจน
8._____โลก คือดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
9._____สภาพภูมิอากาศของโลกและดาวอังคารในอดีตคล้ายคลึงกันมาก
10._____ดาวเคราะห์น้อย (asteroid) ไม่สามารถออกจากวงโคจรของตัวเองได้
11._____โครงสร้างภายในของดาวศุกร์ (Venus) และโลกคล้ายคลึงกัน
12._____ พื้นผิวดาวศุกร์มีอุณหภูมิสูงมากเนื่องจากกิจกรรมทางภูเขาไฟที่รุนแรง
13._____ดวงจันทร์ (Moon) คือดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่โลกดูดไว้ในช่วงที่โคจรผ่านมาในระบบสุริยะ
14._____โดยเฉลี่ยดาวเคราะห์ชั้นในมีขนาดเล็กกว่าดาวเคราะห์ชั้นนอก
15._____โดยเฉลี่ยดาวเคราะห์ชั้นในมีความหนาแน่นมากกว่าดาวเคราะห์ชั้นนอก
16._____ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะอยู่บนดาวอังคาร
17._____ดาวเคราะห์ที่มีแรงโน้มถ่วงสูงที่สุด คือ ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)
18._____ ดาวเคราะห์ที่มีความหนาแน่นต่ำที่สุด คือ ดาวพฤหัสบดี
19._____ดาวเคราะห์ที่มีมวลมากที่สุด คือ ดาวพฤหัสบดี
20._____ปีแสง (light year) คือ ระยะเวลาที่แสงเดินทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์

3) แบบฝึกหัดปรนัย

คำอธิบาย : ทำเครื่องหมาย X หน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว จากตัวเลือกที่กำหนดให้

1. กาแล็กซี (Galaxy) ของเรามีเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณเท่าใด

 ก.1,000 ปีแสงข.100,000 ปีแสง
 ค.10,000 ปีแสงง.1,000,000 ปีแสง

2. ดาวฤกษ์ (star) มีเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณเท่าใด

 ก.มีขนาดไม่แน่นอนข.10,000 กิโลเมตร
 ค.10 กิโลเมตรง.1,000,000 กิโลเมตร

3. ดาวเคราะห์ (planet) มีเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณเท่าใด

ก.มีขนาดไม่แน่นอนข.10,000 กิโลเมตร
 ค.10 กิโลเมตรง.1,000,000 กิโลเมตร

4. ดาวมหึมา (giant star) มีเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณเท่าใด

ก.มีขนาดไม่แน่นอนข.10,000 กิโลเมตร
 ค.10 กิโลเมตรง.1,000,000 กิโลเมตร

5. ดาวแคระขาว (white dwarf) มีเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณเท่าใด

ก.มีขนาดไม่แน่นอนข.10,000 กิโลเมตร
 ค.10 กิโลเมตรง.1,000,000 กิโลเมตร

6. ดาวนิวตรอน (neutron star) มีเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณเท่าใด

ก.มีขนาดไม่แน่นอนข.10,000 กิโลเมตร
 ค.10 กิโลเมตรง.1,000,000 กิโลเมตร

7. หลุมดำ (black hole) มีเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณเท่าใด

ก.มีขนาดไม่แน่นอนข.10,000 กิโลเมตร
 ค.10 กิโลเมตรง.1,000,000 กิโลเมตร

8. ดาวเคราะห์ดวงใดมีชั้นบรรยากาศหนาแน่นที่สุด

ก.ดาวอังคาร (Mars)ข.โลก (Earth)
 ค.ดาวศุกร์ (Venus)ง.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)

9. ดาวเคราะห์ดวงใดหมุนรอบตัวเองเร็วที่สุด

ก.ดาวพุธ (Mercury)ข.ดาวศุกร์ (Venus)
 ค.ดาวอังคาร (Mars)ง.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)

10. ดาวเคราะห์ดวงใดหมุนรอบตัวเองช้าที่สุด

ก.ดาวพุธ (Mercury)ข.ดาวศุกร์ (Venus)
 ค.ดาวอังคาร (Mars)ง.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)

11. ดาวเคราะห์ดวงใดมี กระจุกน้ำแข็ง (ice cap) อยู่บนพื้นผิวของดาวและมีการเปลี่ยนแปลงขนาดน้ำแข็งตามฤดูกาล

ก.ดาวศุกร์ (Venus)ข.ดาวพลูโต (Pluto)
 ค.ดาวพุธ (Mercury)ง.ดาวอังคาร (Mars)

12. ดาวเคราะห์ดวงใดมีวงแหวนล้อมรอบ

ก.ดาวศุกร์ (Venus)ข.ดาวพุธ (Mercury)
 ค.ดาวอังคาร (Mars)ง.ดาวยูเรนัส (Uranus)

13. ดาวเคราะห์ดวงใด ไม่มี วงแหวนล้อมรอบ

ก.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)ข.ดาวเสาร์ (Saturn)
 ค.ดาวยูเรนัส (Uranus)ง.ไม่มีข้อใดถูก

14. ดาวเคราะห์ดวงใดมีขนาด (size) และมวล (mass) ใกล้เคียงกับโลกมากที่สุด

ก.ดาวพุธ (Mercury)ข.ดาวศุกร์ (Venus)
 ค.ดาวอังคาร (Mars)ง.ดาวพลูโต (Pluto)

15. ดาวเคราะห์ดวงใดมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบในชั้นบรรยากาศ

ก.ดาวศุกร์ (Venus)ข.ดาวยูเรนัส (Uranus)
 ค.ดาวเนปจูน (Neptune)ง.ดาวพลูโต (Pluto)

16. ดาวเคราะห์ดวงใดมีชั้นบรรยากาศประกอบด้วยไอของกรดซัลฟิวริก

ก.ดาวศุกร์ (Venus)ข.ดาวเสาร์ (Saturn)
 ค.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)ง.ดาวพุธ (Mercury)

17. ดาวเคราะห์ดวงใดยังไม่เคยมีการลงจอดของยานอวกาศ

ก.ดาวพลูโต (Pluto)ข.ดาวยูเรนัส (Uranus)
 ค.ดาวอังคาร (Mars)ง.ดาวพุธ (Mercury)

18. ดาวเคราะห์ดวงใดยังไม่เคยมีมนุษย์ไปถึง

ก.ดาวพุธ (Mercury)ข.ดาวศุกร์ (Venus)
 ค.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)ง.ถูกทุกข้อ

19. ดาวเคราะห์ดวงใดมีความหนาแน่นมากที่สุด

ก.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)ข.ดาวอังคาร (Mars)
 ค.ดาวศุกร์ (Venus)ง.โลก (Earth)

20. ธาตุใดคือธาตุองค์ประกอบที่สำคัญของจักรวาล (99.9% ของธาตุทั้งหมด)

ก.ธาตุเหล็กและซิลิกอนข.ธาตุคาร์บอนและซิลิกอน
 ค.ธาตุไฮโดรเจนและฮีเลียมง.ธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจน

21. ปรากฏการณ์การระเบิดอย่างรุนแรงของดาวเรียกว่าอะไร

ก.สมมุติฐานกลุ่มหมอกควัน (nebula hypothesis)ข.ดาราจักรดาวกระจาย ( starburst galaxy)
 ค.มหานวดารา (supernova)ง.ไม่มีข้อใดถูก

22. เหตุใดนักวิทยาศาสตร์จึงไม่สามารถนำยานอวกาศลงจอดบนดาวพฤหัสบดี

ก.พื้นผิวดาวพฤหัสบดีไม่ใช่หินข.ดาวพฤหัสบดีมีแรงโน้มถ่วงสูง
 ค.พื้นผิวดาวพฤหัสบดีมีสนามแม่เหล็กรุนแรงง.ดาวพฤหัสบดีมีเมฆปกคลุมหนาแน่น

23. ข้อใดคือหลักฐานสนับสนุนว่าในอดีตพื้นผิวดาวอังคารเคยมีน้ำอยู่

ก.พบฟอสซิลปลาในหลายพื้นที่ข.พบทะเลสาบที่แห้งแล้ง
 ค.พบหุบเขาคล้ายร่องน้ำตัดในอดีตผ่านชั้นหินง.พบจุดสีน้ำเงินจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งคาดว่าอาจเป็นน้ำ

24. องค์ประกอบหลักของ ดาวหาง (comet) คืออะไร

ก.เหล็กหลอมเหลวข.ไฮโดรเจนเหลว
 ค.ก๊าซและน้ำในสถานะของแข็งง.ยูเรเนียม

25. ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ ดาวเคราะห์น้อย (asteroid) ไม่เป็นทรงกลม

ก.ดาวเคราะห์น้อยมีแรงโน้มถ่วงน้อยเกินไปข.สนามแม่เหล็กโลกทำให้ไม่ราบเรียบ
 ค.แรงโน้มถ่วงจากดวงอาทิตย์ทำให้เปลี่ยนรูปง.ดาวเคราะห์น้อยมีความใกล้เคียงทรงกลม

26. ดาวเคราะห์ดวงใดมีแรงโน้มถ่วงใกล้เคียงกับโลกมากที่สุด

ก.ดาวเสาร์ (Saturn)ข.ดาวศุกร์ (Venus)
 ค.ดาวยูเรนัส (Uranus)ง.ดาวอังคาร (Mars)

27. ดาวเคราะห์ดวงใดมีแกนและระนาบ (plane) การหมุนรอบตัวเองใกล้เคียงกัน

ก.ดาวเสาร์ (Saturn)ข.ดาวศุกร์ (Venus)
 ค.ดาวยูเรนัส (Uranus)ง.ดาวอังคาร (Mars)

28. ข้อใดคือหลักฐานบ่งชี้ว่ากาแล็กซีกำลังเดินทางออกห่างจากโลก

ก.กาแล็กซีมีขนาดเล็กลงอย่างต่อเนื่องข.กาแล็กซีมองเห็นจางลงอย่างต่อเนื่อง
 ค.ปรากฏการณ์เลื่อนทางน้ำเงินง.ปรากฏการณ์เลื่อนทางแดง

29. สีที่แตกต่างกันของดาวแต่ละดวงเกิดจากสาเหตุใด

ก.ระยะห่างจากโลกของดาวข.อุณหภูมิของดาว
 ค.องค์ประกอบของดาวง.อายุของดาว

30. ชั้นนอกสุดของดวงอาทิตย์มีชื่อเรียกว่าอะไร

ก.โคโรนา (corona)ข.โครโมสเฟียร์ (chromosphere)
 ค.ไอโอโนสเฟียร์ (ionosphere)ง.เมกาสเฟียร์ (megasphere)

31. ดาวเคราะห์ดวงใดมีพื้นผิวคล้ายโลกมากที่สุด

ก.ดาวอังคาร (Mars)ข.ดาวเสาร์ (Saturn)
 ค.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)ง.ดาวพุธ (Mercury)

32. ดาวเคราะห์ดวงใดมีดวงจันทร์เป็นบริวารจำนวน 4 ดวง

ก.ดาวอังคาร (Mars)ข.ดาวเสาร์ (Saturn)
 ค.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)ง.ดาวพุธ (Mercury)

33. ดาวเคราะห์ดวงใดที่นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานว่าในอดีตเคยมีน้ำอยู่

ก.ดาวอังคาร (Mars)ข.ดาวเสาร์ (Saturn)
 ค.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)ง.ดาวพุธ (Mercury)

34. ดาวเคราะห์ดวงใดมีอุณหภูมิสูงที่สุด

ก.ดาวศุกร์ (Venus)ข.ดาวพลูโต (Pluto)
 ค.ดาวพุธ (Mercury)ง.ดาวอังคาร (Mars)

35. ดาวเคราะห์ดวงใดมีภูเขาไฟขนาดใหญ่และหุบเหวลึก

ก.ดาวอังคาร (Mars)ข.ดาวเสาร์ (Saturn)
 ค.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)ง.ดาวพุธ (Mercury)

36. ข้อใด ไม่ใช่ ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี

ก.ดาวบริวารคัลลิสโต (Callisto)ข.ดาวบริวารยูโรปา (Europa)
 ค.ดาวบริวารแกนีมีด (Ganymede)ง.ดาวบริวารเอนซีลาดัส (Enceladus)

37. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้ดาวเคราะห์มีรูปร่างคล้ายทรงกลม

ก.แรงจากการโคจรรอบดวงอาทิตย์ข.แรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์แต่ละดวง
 ค.แรงจากการหมุนรอบตัวเองง.การตกกระทบของอุกกาบาต

38. เศษชิ้นส่วนของเทหวัตถุจากนอกโลกที่ตกลงมายังพื้นโลกเรียกว่าอะไร

ก.ดาวหาง (comet)ข.อุกกาบาต (meteorite)
 ค.สะเก็ดดาว (meteoroid)ง.ดาวเทียม (satellite)

39. ข้อใดคือดาวบริวารของดาวอังคาร

ก.ดาวบริวารไอโอ (Io)ข.ดาวบริวารโฟบอส (Phobos)
 ค.ดาวบริวารไททัน (Titan)ง.ดาวบริวารมิแรนดา (Miranda)

40. ดาวศุกร์มีอุณหภูมิพื้นผิวสูงมากเนื่องมาจากสาเหตุใด

ก.เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกข.มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ
 ค.อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ง.ถูกทุกข้อ

41. เทหวัตถุชนิดใดโคจรอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี

ก.ดาวหาง (comet)ข.ดาวเคราะห์น้อย (asteroid)
 ค.ดาวมาเรีย (maria)ง.ไม่มีข้อใดถูก

42. เทหวัตถุชนิดใดสามารถแบ่งย่อยเป็น 3 ชนิด คือ 1) เหล็ก (iron) 2) หิน (stone) และ 3) หิน-เหล็ก (stony-iron)

ก.ดาวหาง (comet)ข.อุกกาบาต (meteorite)
 ค.สะเก็ดดาว (meteoroid)ง.ดาวเทียม (satellite)

43. ข้อใดคือองค์ประกอบหลักของชั้นบรรยากาศของดาววีนัส (Venus)

ก.ไอน้ำข.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 ค.ก๊าซไนโตรเจนง.ก๊าซไฮโดรเจน

44. ข้อใด ไม่ใช่ ดาวเคราะห์คล้ายโลก (terrestrial star)

ก.ดาวพุธ (Mercury)ข.ดาวอังคาร (Mars)
 ค.ดาวยูเรนัส (Uranus)ง.ดาวศุกร์ (Venus)

45. เทหวัตถุชนิดใดที่ยัง ไม่มี การค้นพบหลักฐานข้องกิจกรรมทางภูเขาไฟ

ก.โลก (Earth)ข.ดาวบริวารไอโอ (Io)
 ค.ดาวอังคาร (Mars)ง.ดาวบริวารแกนีมีด (Ganymede)

46. เทหวัตถุชนิดใด ไม่มี ชั้นบรรยากาศหรือมีบรรยากาศเบาบางมาก

ก.ดาวบริวารไททัน (Titan)ข.ดาวพุธ (Mercury)
 ค.ดาวศุกร์ (Venus)ง.ดาวอังคาร (Mars)

47. เมื่อสังเกตผ่านกล้องโทรทัศน์ดาวเคราะห์ดวงใดมีจุดสีแดงขนาดใหญ่บนพื้นผิว

ก.ดาวอังคาร (Mars)ข.ดาวเสาร์ (Saturn)
 ค.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)ง.ดาวพุธ (Mercury)

48. ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ประเมินและสรุปว่าจักรวาลมีอายุเท่าใด

ก.570 ล้านปีข.> 50,000 ล้านปี
 ค.13,000-20,000 ล้านปีง.8,000-15,000 ล้านปี

49. เมื่อสังเกตผ่านกล้องโทรทัศน์จะเห็นดาวอังคารเป็นสีแดงเนื่องจากสาเหตุใด

ก.ก๊าซซัลเฟอร์ในชั้นบรรยากาศข.แร่เหล็กและกลุ่มแร่ออกไซด์
 ค.แสงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นผิวดาวอังคารง.ก๊าซก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ

50. ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ประเมินและสรุปว่าระบบสุริยะมีอายุเท่าใด

ก.4,600 ล้านปีข.> 50,000 ล้านปี
 ค.20,000 ล้านปีง.15,500 ล้านปี

51. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะเฉพาะของดาวพุธ

ก.มีสนามแม่เหล็กรุนแรงข.พื้นผิวมีหน้าผาสูงชัน
 ค.มีหลุมอุกกาบาตจำนวนมากบนพื้นผิวง.มีลาวาไหลหลากจำนวนมากบนพื้นผิว

52. บรรยากาศของดาวศุกร์มีคุณสมบัติอย่างไร

ก.คุณสมบัติคล้ายบรรยากาศโลกข.ไม่มีชั้นบรรยากาศ
 ค.ชั้นบรรยากาศหนาของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ง.คุณสมบัติคล้ายบรรยากาศดาวอังคาร

53. พื้นผิวดาวอังคารประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ก.หุบเขาขนาดใหญ่ข.ภูเขาไฟขนาดใหญ่
 ค.ที่ราบขนาดใหญ่ง.ถูกทุกข้อ

54. เทหวัตถุชนิดใดที่นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานของกิจกรรมทางภูเขาไฟ

ก.ดาวศุกร์ (Venus)ข.ดวงจันทร์ (Moon)
 ค.ดาวอังคาร (Mars)ง.ถูกทุกข้อ

55. ข้อใดคือองค์ประกอบหลักของบรรยากาศของดาวศุกร์

ก.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ข.กรดซัลฟิวริก
 ค.ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ง.ก๊าซไนโตรเจน

56. เทหวัตถุทั้งหมดที่มีอยู่ในเอกภพเป็นผลมาจากความสมดุลระหว่างแรงหรือพลังงานชนิดใด

ก.แรงสู่ศูนย์กลางข.แรงโน้มถ่วง
 ค.พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าง.พลังงานนิวเคลียร์

57. กาแล็กซีของเรามีชื่อว่าอะไร

ก.Andromedaข.Panoram
 ค.Milky Wayง.Pleiades

58. กาแล็กซีที่อยู่ใกล้กับกาแล็กซีของเรามีชื่อว่าอะไร

ก.Andromedaข.Panoram
 ค.Milky Wayง.Pleiades

59. ดาวสีใดที่แสดงถึงอุณหภูมิพื้นผิวสูงที่สุด

ก.สีน้ำเงินข.สีแดง
 ค.สีเหลืองง.สีส้ม

60. ดาวสีใดที่แสดงถึงอุณหภูมิพื้นผิวต่ำที่สุด

ก.สีน้ำเงินข.สีแดง
 ค.สีเหลืองง.สีส้ม

61. ชั้นของดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่สำคัญที่ส่งมายังโลกคือชั้นอะไร

ก.เมกาสเฟียร์ (megasphere)ข.โครโมสเฟียร์ (chromosphere)
 ค.ไอโอโนสเฟียร์ (ionosphere)ง.โฟโตสเฟียร์ (photosphere)

62. ข้อใดคือแหล่งพลังงานของดวงอาทิตย์

ก.ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิสชั่นข.ความร้อนจากการหดตัว
 ค.ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นง.การเผาไหม้ทางเคมี

63. ปรากฏการณ์ใดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบนดวงอาทิตย์

 ก.จุดดับดวงอาทิตย์ (Sunspot)ข.เส้นใยสุริยะ (Filament)
 ค.พายุสุริยะ (Solar Wind)ง.เปลวสุริยะ (Solar Flare)

64. พลังงานความร้อนภายในดวงอาทิตย์มีการถ่ายเทกันในรูปแบบใด

ก.การพาความร้อน (convection)ข.การนำความร้อน (conduction)
 ค.การแผ่รังสีความร้อน (radiation)ง.ควอซาร์ (quasar)

65. ข้อใดคือหลักฐานบ่งชี้ว่าดาวพฤหัสบดีมีองค์ประกอบหลักเป็นธาตุไฮโดรเจน

ก.มีมวลมากข.มีความหนาแน่นต่ำ
 ค.มีขนาดใหญ่ง.มีระยะห่างจากดวงอาทิตย์

66. ดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะคือดาวอะไร

ก.โลก (Earth)ข.ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)
 ค.ดวงอาทิตย์ (Sun)ง.ดาวศุกร์ (Venus)

67. ระนาบวงแหวนของดาวเคราะห์ส่วนใหญ่จะอยู่ในระนาบใด

ก.ศูนย์สูตร (equatorial)ข.ขั้ว (polar)
 ค.สุริยวิถี (ecliptic)ง.ไม่มีข้อใดถูก

68. “polar cap” ของดาวอังคารมีองค์ประกอบหลักเป็นอะไร

ก.มีเทนข.ไนโตรเจน
 ค.แอมโมเนียง.คาร์บอนไดออกไซด์

69. ข้อใดคือหลักการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ประเมินระยะทางระหว่างดาว

ก.พารัลแลกซ์ (parallax)ข.ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ (doppler effect)
 ค.สเปคโตรสโคปี (spectroscopy)ง.การสะท้อนและการหักเห (reflection and refraction)

70. ข้อใดคือดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี ที่ยังมีภูเขาไฟมีพลังอยู่ในปัจจุบัน

ก.ดาวบริวารไททัน (Titan)ข.ดาวบริวารคัลลิสโต (Callisto)
 ค.ดาวบริวารไอโอ (Io)ง.ดาวบริวารยูโรปา (Europa)

เฉลยแบบฝึกหัด

1) แบบฝึกหัดจับคู่

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9.   

2) แบบฝึกหัดถูก-ผิด

1.F 2.F 3.F 4.T 5.T
6.F 7.T 8.T 9.T 10.F
11.T 12.F 13.F 14.T 15.T
16.T 17.T 18.F 19.T 20.F

3) แบบฝึกหัดปรนัย

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35.
36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45.
46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55.
56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65.
66. 67. 68. 69. 70.

4) แบบฝึกหัดอัตนัย

คำอธิบาย : ตอบคำถามให้กระชับและสมบูรณ์เกี่ยวกับวัตถุ กระบวนการหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อกับโลกศาสตร์

1. จงอธิบาย ปรากฏการณ์ ดอปเปลอร์ (doppler effect) ของทั้งคลื่นเสียงและคลื่นแสง

 
 
 

2. หลักฐานที่นักวิทยาศาสตร์ใช้สนับสนุน ทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่ (Big Bang Theory) มีอะไรบ้าง

 
 
 

3. สมมุติฐานของการเกิดระบบสุริยะมีกี่สมมุติฐาน อะไรบ้าง

 
 
 

4. จงจัดหมวดหมู่ของเทหวัตถุ ตามสมาพันธ์ดาราศาสตร์สากล พร้อมทั้งยกตัวอย่างเทหวัตุเหล่านั้น

 
 
 

5. เหตุใดในปัจจุบัน ดาวพลูโตจึงไม่จัดเป็นดาวเคราะห์

 
 
 

6. ดาวเคราะห์ (planet) ดาวแคระ (dwarf) และ ดาวเคราะห์น้อย (asteroid) มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร

 
 
 

7. แนวคิดของการมีอยู่ของ แถบดาวเคราะห์น้อยหลัก (main asteroid belt) คืออะไร

 
 
 

8. ดาวหาง (comet) และ ฝนดาวตก (meteor shower) สัมพันธ์กันอย่างไร

 
 
 

9. จงอธิบายกลไกลการแยกชั้นของโลก ด้วยหลักการ ความหนาแน่นของวัสดุ

 
 
 

10. เหตุใดเราจึงจำเป็นต้องศึกษา วิทยาศาสตร์โลก (Earth Science)

 
 
 

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: