ยุคน้ำแข็ง (Ice Age)

ยุคน้ำแข็ง (ice age) หมายถึง ช่วงเวลาที่ธารน้ำแข็งปกคลุมพื้นโลกมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าธารน้ำแข็งปัจจุบันจะคิดเป็นแค่ 10% ของพื้นโลก แต่ตัวอย่างเช่นใน ยุคน้ำแข็งล่าสุดเมื่อประมาณ 11,000 ปีที่ผ่านมา มีธารน้ำแข็งปกคลุมพื้นโลกถึง 30% ซึ่งจากหลักฐานยืนยันว่าที่ผ่านมามีการเกิดยุคน้ำแข็งหลายครั้ง โดย ขั้วโลกเหนือมีการแผ่ของธารน้ำแข็งได้มากกว่าขั้วโลกใต้ เนื่องจากทางซีกโลกเหนือมีแผ่นดินให้เกิดธารน้ำแข็งมากกว่าซีกโลกใต้ โดยหากพิจารณาการเกิดยุคน้ำแข็งที่เด่นชัด นักวิทยาศาสตร์แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาหลักๆ คือ 1) ยุคน้ำแข็งไพลซโตซีน (Pleistocene Ice Age) จากการศึกษาการลดลงของธารน้ำแข็งในเทือกเขาแอลป์ นักวิทยาศาสตร์พบว่ายุคน้ำแข็งครั้งล่าสุดเกิดในยุคไพลสโตซีน โดยมี การสลับกันของสภาพภูมิอากาศแบบร้อน-หนาวอย่างน้อย 16 ครั้งในรอบ 2 ล้านปี โดยมีคาบอุบัติซ้ำเฉลี่ยของยุคน้ำแข็ง (glacial period) เกิดขึ้นทุกๆ 100,000 ปี ซึ่งปัจจุบันโลกอยู่ในช่วงปลายยุคน้ำแข็งไพลซโตซีน สมัยไพลสโตซีน (Pleistocene Epoch) ช่วงเวลาระหว่าง 2,588,000-11,700 ปีก่อน ตามธรณีกาล (geological time scale) ซึ่งสมัยนี้มียุคน้ำแข็งเ … อ่านเพิ่มเติม ยุคน้ำแข็ง (Ice Age)