ชนิดของ ลม

ลม (Wind) คือ การเคลื่อนท่ีของกระแสอากาศแนวราบขนานกับพื้นผิวโลก สืบเนื่องจากความสามารถในการดูดซับรังสีจากดวงอาทิตย์ของแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน ทำให้อากาศที่อยู่เหนือพื้นที่ดังกล่าวมีอุณหภูมิต่างกัน อากาศเกิดการหด-ขยายแตกต่างกัน อากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้น ทำให้อากาศเย็นในบริเวณข้างเคียงเข้าไปแทนที่ ทำให้ความกดอากาศต่างกันในแต่ละพื้นที่ เกิดเป็น ความกดอากาศสูง (H) และ หย่อมความกดอากาศต่ำ (L) พื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ-สูง จะมีความกดอากาศสูง-ต่ำ ดังนั้น ความแตกต่างของอุณหภูมิและความกดอากาศของพื้นที่สองแห่ง จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศหรือลมโดยลมจะเคลื่อนจาก หย่อมความกดอากาศสูง (H) ไป หย่อมอากาศต่ำ (L) ซึ่งปัจจุบันนักอุตุนิยมวิทยาแบ่งสเกลการหมุนเวียนลมเป็น 3 ระดับ สเกล ช่วงเวลาที่เกิดขึ้น   ขนาด ตัวอย่าง   ระดับเล็ก (Microscale) วินาที – นาที <1 กิโลเมตร   ลมบ้าหมู ลมกรรโชก  ระดับกลาง (Mesoscale)  นาที – ชั่วโมง 1 – 100 กิโลเมตร    ลมบก-ลมทะเล ลมหุบเขา-ลมภูเขาพายุฝนฟ้าคะนอง ทอร์นาโด ระดับใหญ่ (Macroscale)  &nbsp … อ่านเพิ่มเติม ชนิดของ ลม