แร่ประกอบหิน

แร่ (mineral) หมายถึง ธาตุ หรือ สารประกอบ ของแข็งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีโครงสร้างผลึกคงที่ มีสูตรเคมีแน่นอน และมีคุณสมบัติทั้งทางกายภาพและเคมีที่เฉพาะตัว เช่น แร่ทองคำ แร่ควอตซ์ เป็นต้น นักวิทยาศาสตร์จำแนกแร่ตามมูลค่าออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) แร่เศรษฐกิจ (economic mineral) หมายถึง แร่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมได้ เช่น แร่โลหะ อโลหะ เชื้อเพลิง และแร่รัตนชาติ เป็นต้น 2) แร่ประกอบหิน (rock-forming mineral) หมายถึง แร่ที่ไม่ได้มีมูลค่ามากนัก แต่เป็นองค์ประกอบสำคัญของหิน เช่น แร่ควอตซ์ เฟลด์สปาร์ โอลิวีน และแร่แคลไซต์ เป็นต้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดจากการรวมตัวกันตามสัดส่วนต่างๆ ของธาตุหลักที่มีมากในแผ่นเปลือกโลกจำนวน 8 ธาตุ ได้แก่ ธาตุออกซิเจน ซิลิกอน อะลูมิเนียม เหล็ก แคลเซียม โพแทสเซียม โซเดียมและธาตุแมกนีเซียม เป็นต้น ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ค้นพบแร่ที่มีอยู่ในโลกแล้วจำนวน 3,000-4,000 ชนิด แต่มีเพียง 20-40 ชนิด เท่านั้น ที่เป็นแร่ประกอบหิน อย่างไรก็ตาม ปริมาณของแร่ประกอบหินทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 95% ขององค์ประกอบแผ่นเปลือกโลก ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จำแนกแร่ประกอบ … อ่านเพิ่มเติม แร่ประกอบหิน