แบบฝึกหัด 19 ทรัพยากรธรณี

วัตถุประสงค์ของแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้อ่านมีโอกาส 1) ทบทวนเนื้อหา และ 2) ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม โดยผ่านกระบวนการสื่อสารแบบถาม-ตอบ ระหว่างผู้เขียน-ผู้อ่าน เท่านั้น โดยไม่มีเจตนาวิเคราะห์ข้อสอบเก่าหรือแนวข้อสอบแต่อย่างใด 1) แบบฝึกหัดจับคู่ คำอธิบาย : เลือก ตัวอักษร หน้าคำบรรยายด้านขวา และเติมในช่องว่างด้านซ้ายของแต่ละข้อที่มีความสัมพันธ์กัน 1. ____ อะลูมิเนียม (aluminum) ก. bauxite 2. ____ โครเมียม (chromium) ข. native silver 3. ____ ทองแดง (copper) ค. galena 4. ____ ทองคำ (gold) ง. pitchblende 5. ____ เหล็ก (iron) จ. hematite 6. ____ ตะกั่ว (lead) ฉ. chromite 7. ____ แมงกานีส (manganese) ช. chalcopyrite 8. ____  (mercury) ซ. pyrolusite 9. ____ นิกเกิล (nickel) ฌ. cinnabar 10. ____ เงิน (silver) ญ. sphalerite 11. ____ ดีบุก (tin) ฎ. native gold 12. ____ ยูเรเนียม (uranium) ฏ. pentlandite 13. ____ สังกะสี (zinc) ฐ. cassiterite 2) แบบฝึกหัดถูก-ผิด คำอธิบาย : เติมเครื่องหมาย T หน้าข้อความที่กล่าวถูก หรือเติมเครื่องหมาย F หน้าข้อความที่กล่าวผิด 1. ____ เชื … อ่านเพิ่มเติม แบบฝึกหัด 19 ทรัพยากรธรณี