แบบฝึกหัด 17 การเปลี่ยนรูปร่างหิน

วัตถุประสงค์ของแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้อ่านมีโอกาส 1) ทบทวนเนื้อหา และ 2) ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม โดยผ่านกระบวนการสื่อสารแบบถาม-ตอบ ระหว่างผู้เขียน-ผู้อ่าน เท่านั้น โดยไม่มีเจตนาวิเคราะห์ข้อสอบเก่าหรือแนวข้อสอบแต่อย่างใด 1) แบบฝึกหัดจับคู่ คำอธิบาย : เลือก ตัวอักษร หน้าคำบรรยายด้านขวา และเติมในช่องว่างด้านซ้ายของแต่ละข้อที่สัมพันธ์กันกับส่วนต่างๆ ของโครงสร้างทางธรณีวิทยาดังแสดงในรูป 1. _____   ก. ผนังรอยเลื่อนด้านล่าง (footwall) 2. _____   ข. เส้นพับ (hinge line) ของชั้นหินคดโค้งปะทุนคว่ำ 3. _____   ค. ผนังรอยเลื่อนด้านบน (hanging wall) 4. _____   ง. แกนคดโค้ง (fold axis) ของชั้นหินคดโค้งปะทุนคว่ำ 5. _____   จ. เส้นพับ (hinge line) ของชั้นหินคดโค้งปะทุนหงาย 6. _____   ฉ. เส้นพับมุมกด (plunging hinge line) ของชั้นหินคดโค้งปะทุนหงาย 7. _____   ช. ทิศทางการเอียงเท (dip direction) ของระนาบรอยเลื่อน (fault plane) 8. _____   ซ. เส้นพับ (hinge line) 9. _____   ฌ. เส้นพับมุมกด (plunging hinge line) ชั้นหินคดโค้งปะทุนคว่ำ … อ่านเพิ่มเติม แบบฝึกหัด 17 การเปลี่ยนรูปร่างหิน