แผนที่

1 กระบี่ : ภูมิศาสตร์ . แผนที่

ภูมิศาสตร์ภาพรวม

จังหวัดกระบี่

แผนที่ทั่วไป

คำอธิบาย : แผนที่และข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทุกๆ ท่านนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคม และมอบให้แก่คุณครู-นักเรียน เพื่อใช้ในการเรียน-การสอน เท่านั้น ห้ามมิให้นำแผนที่เหล่านี้ไปใช้ ดัดแปลง หรือปรับปรุงแก้ไขเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ส่วนตัว ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนที่และข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะมีประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับชุมชน จังหวัดและระดับประเทศ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ความละเอียดสูง ขนาด A0 หรือโปสเตอร์ ได้ที่ลิงค์ชื่อของแต่ละภาพ

 • แบบจำลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM)
 • พื้นผิวโลก ระดับสูง-ต่ำ (Terrain)
 • ภูมิประเทศ (Topography)
 • ถนน (สายหลัก-สายรอง) (Road)
 • ขอบเขตตำบลและตำแหน่งหมู่บ้าน (Subdistrict and Village)

แผนที่แหล่งน้ำ

 • เส้นชั้นความสูงเท่า 20 เมตร (Contour Line)
 • ราบน้ำท่วมถึง (Flood Plain)
 • แหล่งน้ำผิวดิน (Surface Water)
 • ร่องน้ำและลุ่มน้ำย่อย (Valley and Sub-basin)

ไฟล์กูเกิ้ลเอิร์ธ (.kml)

 • แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) 
 • เส้นชั้นความสูง 20 เมตร
 • ลุ่มน้ำย่อย
 • ร่องน้ำ (พื้นที่ต่ำ)
 • แนวสัน (พื้นที่สูง)

ไฟล์ GIS (shape file)

 • GIS File

. . . . .

ขอให้ สนุกกับภูมิศาสตร์ มีความสุขกับแผนที่ นะครับ 🙂

Share: