การจัดระบบและจัดจำแนกรูปแบบธารน้ำในธรรมชาติ

ระบบธารน้ำ เนื่องจากธารน้ำในธรรมชาติจะประกอบด้วยธารน้ำสาขาจำนวนมากที่ไหลลงมารวมกัน ดังนั้นเพื่อให้มีการทำความเข้าใจตรงกันในการสื่อสารในการบริหารจัดการน้ำ นักอุทกวิทยาจึงมีหลักการในการ ลำดับธารน้ำ (stream order) อย่างเป็นระบบ เรียกว่า ระบบธารน้ำ (drainage system) โดยกำหนดให้ธารน้ำที่ไหลออกจากต้นน้ำหรือแหล่งกำเนิด เรียกว่า ธารน้ำสาขาที่ 1 (1st order stream) ซึ่งต่อมาเมื่อไหลมาบรรจบกับธารน้ำอื่น รวมเรียกว่า ธารน้ำสาขาที่ 2 (2nd order stream) และจะมีการรวมกันของธารน้ำและเพิ่มลำดับของธารน้ำไปอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงปลายน้ำ ดังนั้นหากมีฝนตกบริเวณภูเขา น้ำจะไหลจากที่สูงลงสู่ แอ่งรับน้ำ (drainage basin หรือcatchment area) หรือ ลุ่มน้ำ (watershed) ซึ่งในแต่ละแอ่งจะถูกแบ่งโดย สันปันน้ำ (drainage divide) โดยลุ่มน้ำนั้นอาจเรียกแบบแบ่งย่อยหรือรวมกันเป็นลุ่มน้ำขนาดใหญ่ได้ ขึ้นอยู่กับการใช้ลำดับธารน้ำในการพิจารณา เช่น ลุ่มน้ำของธารน้ำสาขาที่ 1 จะมีขนาดเล็กและเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำของธารน้ำสาขาที่ 2 หรือ 3 รูปแบบธารน้ำ นอกจากนี้ จากการศึกษาธารน้ำในธรรมชาติ นักธรณีวิทยาพบว่าทิศทางการไหลของธารน้ำขึ … อ่านเพิ่มเติม การจัดระบบและจัดจำแนกรูปแบบธารน้ำในธรรมชาติ