การวิเคราะห์และคัดกรองแผ่นดินไหวที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย์

นอกจากแผ่นดินไหวทั่วไปที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เหตุการณ์แผ่นดินไหวบางส่วนที่บันทึกไว้ได้ในปัจจุบันก็เป็น แผ่นดินไหวจากกิจกรรมมนุษย์ (man-made earthquake) เช่น การทดสอบระเบิดนิวเคลียร์หรือการระเบิดเพื่อทำเหมืองแร่ ซึ่งหากมีข้อมูลแผ่นดินไหวจากกิจกรรมมนุษย์ดังกล่าวปนเปื้อนอยู่ในฐานข้อมูลแผ่นดินไหว มักจะทำให้การวิเคราะห์พฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหวที่สัมพันธ์กับกระบวนการทางธรณีแปรสัณฐานมีความคลาดเคลื่อน เช่น การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในอนาคตจาก การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งนักแผ่นดินไหวหลายกลุ่ม (Zuniga และ Wyss, 1995; Toda และคณะ, 1998; Zuniga และ Wiemer, 1999) รายงานการปนเปื้อนของข้อมูลแผ่นดินไหวจากกิจกรรมมนุษย์ในบางช่วงเวลาและบางพื้นที่ศึกษา ทำให้การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดแผ่นดินไหวทั้งในเชิงเวลาและเชิงพื้นที่ไม่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมา และไม่สามารถใช้หลัก การเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดแผ่นดินไหว เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในอนาคตได้ นอกจากนี้ Wiemer และ Wyss (1997) แ … อ่านเพิ่มเติม การวิเคราะห์และคัดกรองแผ่นดินไหวที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย์