ภูมิประเทศน่าสนใจ ใต้มหาสมุทร

ผลการสำรวจพื้นมหาสมุทรในปัจจุบันบ่งชี้ว่า แอ่งมหาสมุทร (ocean basin) นั้นไม่ได้มีความราบเรียบทั่วทั้งมหาสมุทร แต่ประกอบด้วยภูมิลักษณ์ที่เด่นชัดอย่างน้อย 3-4 รูปแบบ 1) ที่ราบมหาสมุทร ที่ราบมหาสมุทร (abyssal plain) หมายถึง พื้นที่ราบเรียบและลึก ซึ่งเป็นส่วนที่ต่อเนื่องมาจาก ลาดทวีป (continental rise) ในขอบทวีปสถิต หรือต่อมาจาก ร่องลึกก้นสมุทร (trench) ในขอบทวีปจลน์ ซึ่งที่ราบมหาสมุทรนี้อยู่ห่างไกลและได้รับอิทธิพลจากพื้นทวีปน้อยมาก มีความลึกประมาณ 4,600-5,500 เมตร ถือเป็นภูมิลักษณ์ที่มีพื้นที่มากที่สุดในมหาสมุทร โดยคิดเป็น 42% ของพื้นมหาสมุทรทั้งหมด โดยมีตะกอนตกทับถมหนาเมื่อใกล้ลาดทวีปและบางลงเมื่อใกล้สันเขากลางมหาสมุทร 2) ภูเขาใต้ทะเล ภูเขาใต้ทะเล (seamount) คือ ยอดภูเขาไฟลูกโดดใต้ทะเล พบเป็นหย่อม ส่วนใหญ่มีความสูงมากกว่า 700 เมตร โดยส่วนใหญ่พบใกล้กับบริเวณสันเขากลางมหาสมุทร หากมียอดแหลมเรียกว่า ยอดเขาทะเล (seapeak) แต่หากมียอดค่อนข้างแบนราบ เรียกว่า ภูเขาหัวตัดใต้น้ำ (guyot) หรือ ภูเขาไฟโต๊ะ (table mount) ภูเขาใต้ทะเล (seamount) จะมีกระบวนการเกิดทางธรณีแปรสัณฐานที่แตกต่างจาก ภูเขาไฟใต้ … อ่านเพิ่มเติม ภูมิประเทศน่าสนใจ ใต้มหาสมุทร