แบบฝึกหัด 7 การผุพังและการย้ายมวล

วัตถุประสงค์ของแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้อ่านมีโอกาส 1) ทบทวนเนื้อหา และ 2) ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม โดยผ่านกระบวนการสื่อสารแบบถาม-ตอบ ระหว่างผู้เขียน-ผู้อ่าน เท่านั้น โดยไม่มีเจตนาวิเคราะห์ข้อสอบเก่าหรือแนวข้อสอบแต่อย่างใด 1) แบบฝึกหัดจับคู่ คำอธิบาย : เลือก ตัวอักษร หน้าคำบรรยายด้านขวา และเติมในช่องว่างด้านซ้ายของแต่ละข้อที่มีความสัมพันธ์กัน 1. ____ abrasion ก. อัตราการผุพังสูง 2. ____ frost wedging ข. การผุพังที่พบมากในทะเลทราย 3. ____ carbonic acid ค. ปัจจัยในการผุพังของหินปูน 4. ____ exfoliation ง. แร่เฟลด์สปาร์เปลี่ยนเป็นแร่ดิน 5. ____ hydrolysis จ. หินโผล่เมื่อไม่มีแรงกดทับเกิดการขยายตัว 6. ____ rainforest soil ฉ. การผุพังของหินบะซอลต์เหลือเพียงสนิมของเหล็ก 7. ____ oxidation ช. ดินชั้นบนที่ประกอบด้วยกลุ่มแร่ออกไซด์ของธาตุเหล็ก 8. ____ laterite ซ. กระบวนการผุพังที่พบมากในพื้นที่ใกล้ชายฝั่งทะเล 9. ____ thermal expansion ฌ. การผุพังของหินเนื่องจากน้ำแข็ง 10. ____ salt crystal growth ญ. การขัดสีของตะกอนในแม่น้ำหรือธารน้ำแข็ง 2) แบบฝึกหัดถูก-ผิด คำอธิบาย : เ … อ่านเพิ่มเติม แบบฝึกหัด 7 การผุพังและการย้ายมวล