เพราะแมกมาแตกต่าง นิสัยและรูปร่างภูเขาไฟจึงไม่เหมือนกัน

แมกมา (magma) เป็นปัจจัยตั้งต้นสำคัญที่ควบคุมลักษณะเฉพาะทั้งหมดที่สัมพันธ์กับภูเขาไฟ ทั้งรูปร่างของภูเขาไฟ สไตล์การปะทุ วัสดุที่เกิดจากภูเขาไฟ ตลอดจนรูปแบบของภัยพิบัติภูเขาไฟที่มีโอกาสเกิดขึ้น ซึ่งในเชิงองค์ประกอบ แมกมาประกอบด้วย 1) หินหนืด (molten rock) จากการหลอมละลายของหินใต้พื้นผิวโลก 2) ไอระเหย (volatile) ของน้ำและก๊าซ รวมทั้ง 3) หินแปลกปลอม (xenolith) ต่างๆ ที่อาจปะปนกันมาตลอดระยะทางระหว่างการแทรกดันของแมกมาขึ้นมาสู่พื้นผิวโลก ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์จำแนกแมกมาออกเป็น 3 ชนิด ตามองค์ประกอบทางเคมีและสัดส่วนความเข้มข้นของแร่ซิลิกา (SiO2) ซึ่งรายละเอียดคุณสมบัติของแมกมาแต่ละชนิดแสดงในตารางด้านล่าง 1 (Schmincke, 2005)   คุณสมบัติ แมกมาบะซอลต์ (basaltic) แมกมาแอนดิไซต์ (andesitic) แมกมาไรโอไรท์ (rhyoritic) 1. สี เข้ม ปานกลาง จาง 2. อุณหภูมิ (oC) 1,000-1,200 800-1,000 600-900 3. ความเข้มข้นของแร่ซิลิกา ต่ำ (45-55%) ปานกลาง (55-56%) สูง (65-75%) 4. ความเข้มข้นน้ำ 0.1-1% ประมาณ 2-3% ประมาณ 4-6% 5. ความเข้มข้นก๊าซ 1-2% 3-4% 4-6% 6. ความหนืด ต่ำ ปานกลาง สูง 7. สัดส่วนบนโลก 80% 10% 10% พ … อ่านเพิ่มเติม เพราะแมกมาแตกต่าง นิสัยและรูปร่างภูเขาไฟจึงไม่เหมือนกัน