ความเหมือนกันของแผ่นเปลือกโลกกับรถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง

ถ้ายึดตามหลักทาง ธรณีแปรสัณฐาน (tectonic) ส่วนนอกสุดของโลกคือ เปลือกโลก (crust) โดยในช่วง 200 ล้านปีก่อน มีแค่แผ่นเปลือกโลกแผ่นใหญ่เพียงแผ่นเดียวที่เรียกว่า มหาทวีปแพนเจีย (Pangaea Supercontinent) แต่ต่อมาแพนเจียเริ่มแตกและแยกออกจากกัน เคลื่อนที่ไปตามที่ต่างๆ ของโลก อย่างที่เราเห็นทวีปต่างๆ ในปัจจุบัน คำถามที่น่าสนใจคือ แผ่นเปลือกโลกเดิมๆ ที่เคยเป็นเนื้อเดียวกัน อยู่ดีๆ จะแตกออกจากกันได้ยังไง แล้วเวลาแตกแตกกันแบบไหน ถึงได้รูปร่างของแผ่นเปลือกโลกหรือทวีปออกมาอย่างที่เห็น กระบวนการปริแตกและแยกออกจากกันของแผ่นเปลือกโลกในทางธรณีแปรสัณฐานเราเรียกว่า การเคลื่อนที่ออกจากกัน (divergent movement) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 สไตล์ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างแผ่นเปลือกโลกที่เป็นไปได้บนโลกใบนี้ โดยจากกรณีศึกษาที่พบกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของโลกในปัจจุบัน นักธรณีวิทยาได้จัดแบ่งวิวัฒนาการการเคลื่อนที่ออกจากกันของแผ่นเปลือกโลกเป็น 4 ระยะ ผลจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกที่แตกต่างกันทั้งความเร็วและทิศทาง ทำให้แผ่นเปลือกโลกในแต่ละแผ่นกระทบกระทั่งกันและกันได้ 3 รูปแบบ คือ 1) การเคลื่อนที่ออกจากกัน (divergent movement) … อ่านเพิ่มเติม ความเหมือนกันของแผ่นเปลือกโลกกับรถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง