สำรวจ

บึง – ธรณีวิทยาพาเที่ยว EP. 19

บึงบอระเพ็ด

บึงบอระเพ็ด ต. พระนอน อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์
https://goo.gl/maps/UcT9khQicG2GDFURA

อีกหนึ่งหลักฐานที่พอจะนำมารวม ประกอบการสร้างแนวการวางตัวของรอยเลื่อนแม่ปิงก็คือ รูปร่างของบึงบอระเพ็ด แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่อันโด่งดังในจังหวัดนครสวรรค์ เพราะถ้าสังเกตุให้ดีจะพบว่าบึงบอระเพ็ดทางตอนใต้มีการวางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ และสามารถยิงแนวไปตรงกับแนวเส้นตรงของแม่น้ำปิง ที่อธิบายไปก่อนหน้านี้ และจากภูมิประเทศใต้น้ำของบึงบรเพชร ที่ทางตอนเหนือที่ตื้น และค่อยๆ ลาดมาลงใต้ มีขอบด้านใต้สุดที่ลึกและคมดิ่ง ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่า แนวเส้นตรงของบึงบอระเพ็ดทางตอนใต้ น่าจะถูกควบคุมแนวการวางตัวด้วยรอยเลื่อนแม่ปิง และในทางภูมิลักษณ์ที่บ่งชี้รอยเลื่อน บึงบอระเพ็ดก็มีศักดิ์ทัดเทียมได้กับ หนองน้ำยุบตัว (sag pond) เหมือนกับที่มีใน รอยเลื่อนซานแอนเดรียส ทางตอนใต้ของเมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา 

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณที่ราบภาคกลางตอนบน แสดงการวางตัวเป็นแนวคมชัด ของขอบพื้นที่ทางตอนใต้ของบึงบอระเพ็ดซึ่งสอดคล้อง ล้อกับแนวเส้นตรงแม่น้ำปิง หรือลอยเลื่อนแม่ปิงที่เรากำลังถกกัน
(ซ้าย) ภาพถ่ายดาวเทียมจาก NASA (ขวา) ภาพถ่ายมุมสูงจากเครื่องบินแสดงหนองน้ำยุบตัว ตัดแนวรอยเลื่อนซานแอนเดรียส ทางตอนใต้ของเมืองซานฟรานซิสโก (ที่มา : www.nasa.gov)

เพิ่มเติม : ภูมิประเทศบ่งชี้ “รอยเลื่อน”

เพิ่มเติม : ล่อง (รอยเลื่อน) แม่ปิง

ทะเลสาบเชียงแสน – หนองหล่ม

ทะเลสาบเชียงแสน ต. โยนก อ. เชียงแสน จ. เชียงราย
https://goo.gl/maps/NcdsLSHmTdGHzaCu8

ดังนั้นถ้าจำเป็นจะต้องแปลความทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับตํานานเวียงหนองหล่ม นักธรณีวิทยาก็คงจะต้องสรุปไปในแนวทางที่ว่า เมื่อเวลา แรม 7 ค่ำ เดือนห้า จ.ศ. 376 ปีเถาะ (พ.ศ. 1557) เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ขึ้น ในพื้นที่แถบอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งก็น่าจะเกิดจาก กลุ่มรอยเลื่อนแม่จัน (Mae Chan Fault Zone) (เส้นสีขาวพาดยาวจากขวาบนลงมาซ้ายล่างในแผนที่) ซึ่งจริงๆ แล้วหากดูภูมิประเทศตามหลักทางธรณีวิทยาแผ่นดินไหว ความคมชัดของแนวรอยเลื่อนก็บ่งชัดว่ารอยเลื่อนนี้ไม่ใช่ธรรมดา และสามารถสร้างแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้ และก็อีกนั่นแหละ เหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนั้นก็น่าจะใหญ่อยู่พอสมควร ใหญ่พอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ แบบยุบตัวกลายเป็นแอ่งเป็นหนอง ที่เรียกในทางธรณีวิทยาว่า หนองน้ำยุบตัว (sag pond)

(ล่าง) ภูมิประเทศในเขตรอยต่อระหว่างอำเภอเชียงแสนและอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย แสดงแนวการวางตัวเป็นระยะๆ ของกลุ่มรอยเลื่อนแม่จัน สี่เหลี่ยม คือ ตำแหน่งทะเลสาบเชียงแสน ที่คาดว่าเป็นเมืองโยนกนาคนคร หรือเวียงหนองหล่ม (ขวาบน) ภาพดาวเทียมแสดงทะเลสาบเชียงแสนและเกาะแม่ม่าย

เพิ่มเติม : จากตำนาน “เวียงหนองหล่ม” สู่การตีความด้านแผ่นดินไหว

หนองหาน

หนองหาร ต. งิ้วด่อน อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร
https://goo.gl/maps/PMF6Gd9eiVreKyQG9

หนองหาน กุมภวาปี ต. เชียงแหว อ. กุมภวาปี จ. อุดรธานี
https://goo.gl/maps/cppHvqjDi1DupipP7

ภาพถ่ายดาวเทียม แสดงขอบเขตกำแพงเมืองโบราณหนองหาน จังหวัดสกลนคร ซึ่งในปัจจุบัน กำแพงเมืองด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน จมอยู่ในตัวหนองหาน

กำเนิด เนิน-โนน-โพน-โคก

ด้วยความที่อีสานมี แม่น้ำโค้งตวัด (meandering stream) ที่เด่นชัด (มูล-ชี-สงคราม) หลายพื้นที่จึงเป็น ที่ราบน้ำท่วมถึง (floodplain) แต่หากสังเกตดูดีๆ จะพบว่า ที่ราบมักจะถูกแทรกแซง ถูกแทงขึ้นมาด้วย เนินดิน (mound) หรือที่เรียกกันในภาษาถิ่นว่า เนิน โนน โพน โคก ฯลฯ ซึ่งมักจะถูกเลือกให้เป็นที่ตั้งชุมชนมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยปัจจุบันมีการสำรวจและรายงานเนินดินในภาคอีสานที่สัมพันธ์กับชุมชนโบราณมากกว่า 297 เนิน หรือ ชุมชน (Reilly และ Scott, 2015)

(ก) ตัวอย่างลักษณะของ เนินดิน (mound) และ คูเมือง (moat) ที่ตรวจพบจากภาพถ่ายดาวเทียม (ข) ภาคตัดขวางภูมิประเทศ แสดงการมีอยู่จริง ของเนินดินกลางที่ราบในภาคอีสาน

เพิ่มเติม : เนินดินอีสาน กับการตั้งถิ่นฐานในอดีต

แผนที่ภูมิประเทศภาคอีสานของไทย แสดงตำแหน่งเมืองหรือชุมชนโบราณในภาคอีสาน (จุดสีเหลือง) ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนเนินดิน ที่แปลความว่าเกิดจากการผุดขึ้นมาของโดมเกลือ (ที่มา : O’Reilly และ Scott, 2015)

เนื่องด้วยชั้นหินส่วนใหญ่ในภาคอีสานที่เป็น หินทราย (sandstone) หินทรายแป้ง (siltstone) และ หินดินดาน (shale) มี หมวดหินมหาสารคาม (Maha Sarakham Formation) เพียงหมวดเดียวที่เป็น หินเกลือ (rock salt)ผนวกกับชุดความรู้ทางธรณีวิทยา สรุปว่า เหตุผลเดียวที่จะทำให้เกิดเนินดินในภาคอีสานได้คือ การผุดขึ้นมาของมวลเกลือจนกลายเป็นโดม หรือที่เรียกกันในทางธรณีวิทยาว่า โดมเกลือ (salt dome)

โดยธรรมชาติ มวลเกลือสามารถเปลี่ยนรูปได้ จากน้ำหนักกดทับของหินด้านบนที่มีไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่ จุดหรือตำแหน่งที่มีแรงกดทับสูง จะกดมวลเกลือลงไปข้างใต้ แรงดันทำให้มวลเกลือเปลี่ยนรูป และผุดผุยขึ้นมาตามจุดหรือตำแหน่งที่มีแรงกดทับต่ำ ทำให้เกิด 1) โดมเกลือ (salt dome) ในทางธรณีวิทยา หรือ 2) เนินดิน (mound) ในทางภูมิศาสตร์ หรือ 3) เนิน โนน โพน โคก ในทางภูมินาม (รูป ก-ข) โดยลีลาการผุดขึ้นมาของมวลเกลือ นักธรณีวิทยาสรุปได้ 6 ประเภท (รูป ค) ลูกศรสีดำแสดงแรงหรือน้ำหนักกดทับชั้นเกลือ ลูกศรสีขาวแสดงการตอบสนองของมวลเกลือต่อแรงกดทับ ที่จะทำให้มวลเกลือแสดงอาการผุดผุย หรือแทรกดันขึ้นมาบนพื้นดิน

เพิ่มเติม : เกลือ 7 แบบ : หลากสี หลายรส

(ก) ภาพข้อมูลจริงจากการสำรวจชั้นหินใต้ดิน ด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์แบบคลื่นไหวสะเทือน แสดงการมีอยู่จริงของโดมเกลือใต้พื้นที่ (ข) การ์ตูนอย่างง่าย แสดงการผุดขึ้นมาของมวลเกลือ กลายเป็นโดมเกลือใกล้พื้นผิวโลก (ค) แบบจำลองกระบวนการทางธรณีวิทยารูปแบบต่างๆ ที่สามารถทำให้มวลเกลือที่อยู่ด้านใต้ผุดขึ้นมา

ธรณีวิทยา หนองหาร

เมื่อมวลเกลือถูกดันขึ้นมาใกล้พื้นโลก มวลเกลือจะมีโอกาสสูง ที่จะถูกชะล้างและละลายไปกับกลไกการไหลเวียนของน้ำใต้ดิน ซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อระดับน้ำใต้ดินลดต่ำลง พื้นที่ใต้ดินแถบนั้น จะกลายเป็นโพรงหรือถ้ำใต้ดิน เช่นเดียวกับกระบวนการเกิดถ้ำหรือโพรงใต้ดินในแถบเทือกเขาหินปูน อันเนื่องมาจากน้ำใต้ดินชะล้างและละลายหินปูนออกไป ซึ่งในเวลาต่อมา เมื่อระดับน้ำใต้ดินลดต่ำลง พื้นที่แถบนั้นก็จะเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด หลุมยุบ (sinkhole) อันเนื่องมาจากการถล่มของโพรงใต้ดิน และในกรณีโดมเกลือก็เช่นเดียวกัน

กระบวนการกัดกร่อนหินปูนของน้ำใต้ดิน และการเกิดโพรงหรือถ้ำใต้ดิน
ภาพมุมสูงแสดงหลักฐานการเกิดหลุมยุบในรัฐฟรอริดาร์ สหรัฐอเมริกา

เพิ่มเติม : ถ้ำ และ ภูมิประเทศแบบคาสต์

หากสังเกตอย่างถี่ถ้วนทั่วพื้นที่ภาคอีสาน ผ่านภาพถ่ายดาวเทียม (Google Earth) จะพบว่ามีบึงหรือหนองน้ำธรรมชาติจำนวนมาก กระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่ รวมถึงหนองหาน จังหวัดสกลนคร ตัวละครหลักของเรื่องนี้ ซึ่งหากแปลความในมุมมองทางธรณี หนองน้ำเหล่านี้ก็คือ หลุมยุบ (sinkhole) ที่เกิดจากการถล่มและทรุดตัวของโพรงใต้โดมเกลือในอดีต

สรุป ความสัมพันธ์ทางธรณีวิทยา กับตำนาน ผาแดง-นางไอ่ได้ว่า เหล่าสมุนพญานาค ทีมงานของพ่อเท้าภังคี ก็เปรียบได้กับ โพรงหรือถ้ำใต้ดิน ที่เกิดจากการละลายของโดมเกลือ ส่วนตัวละคร กระฮอกด่อน หรือ กระรอกเผือก ก็น่าจะเป็นตัวแทน สีขาวของเกลือ อันเป็นปฐมเหตุของตำนานเรื่องนี้ และในวันที่เมืองหนองหานถูกพญานาคถล่มยับ ก็คงจะเป็นวันที่เกิด ภัยพิบัติหลุมยุบ (sinkhole hazard) ในทางธรณีวิทยา ส่วน ท้าวผาแดง และ นางไอ่ ก็ไม่รู้จะให้เป็นอะไรในวงนี้ เพราะได้ข่าวว่า ควบม้าชิ่งหนีไปไกลแล้ว

เพิ่มเติม : ธรณีวิทยา ผาแดง – นางไอ่

คำชะโนด

คำชะโนด วังนาคินทร์ ต. บ้านม่วง อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี
https://goo.gl/maps/nB7DPm9SNXUss91e6

เพิ่มเติม : “คำชะโนด” ในมุมวิทยาศาสตร์

การเกิดคำชะโนด

ในอีกมุมหนึ่งทางวิทยาศาสตร์หรือทางกายภาพ คำชะโนดเกิดจาก กอวัชพืช (floating mat) หรือซากวัชพืชน้ำจำนวนมากที่เจริญเติบโตเกิดขึ้นภายในหนองน้ำ ซึ่งต่อมากระแสลมผิวน้ำได้พัดวัชพืชไปกองรวมกันที่ริมฝั่งด้านใดด้านหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปรากวัชพืชดังกล่าวพัวพัน เกี่ยวก้อยผสานกันเป็นกอ เกิดเป็นเกาะวัชพืช ซึ่งสังเกตได้จากถ้าลองเข้าไปในพื้นที่ เวลาเหยียบพื้นที่จะยวบๆ โดยซากวัชพืชเกิด-ตาย ทับถมกันเป็นชั้นหนาขึ้นตามเวลา เกิดการหมักและเกิดก๊าซมีเทน ซึ่งหากใครเคยเข้าพื้นที่ ดมดีๆ จะได้กลิ่น

(บน) แบบจำลองการเกิดป่าคำชะโนด (ซ้าย) ตัวอย่างวัชพืชนำ (ขวา) ภาพถ่ายรากที่ชอนไชกันใต้ป่าคำชะโนด (ที่มา : www. nagahora.blogspot.com)

จากการประสานนักประดาน้ำในท้องถิ่นเพื่อดำลงไปพิสูจน์พื้นที่ใต้เกาะคำชะโนด ผลจากการดำน้ำพบว่าใต้เกาะคำชะโนดมีรากวัชพืชจำนวนมากประสานกันอย่างยุ่งเหยิงและดูเหมือนว่ากลุ่มร่างดังกล่าวไม่ได้เกาะหรือยึดติดกับพื้นดินของน้องน้ำ นั่นแสดงว่าป่าคำชะโนดไม่ใช่เกาะแต่เป็นกอวัชพืชขนาดใหญ่ที่อยู่ในหนองน้ำ

และจากการสืบค้นเชิงเอกสารทางวิชาการพบว่าลักษณะการเกิดก็วัชพืชขนาดใหญ่หรือเกาะวัชพืชแบบนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในละแวกใกล้เคียงกับป่าคำชะโนด และในพื้นที่ต่างประเทศก็มีเกาะประมาณนี้ ทั้งเล็ก ทั้งใหญ่

ลักษณะของกอวัชพืช ที่พบเกือบทุกหนองน้ำในละแวกป่าคำชะโนด
ลักษณะของกอวัชพืช ที่พบในต่างประเทศ

ดังนั้นโดยสรุปในมุมวิทยาศาสตร์ ป่าคำชะโนด คือ กอวัชพืชขนาดใหญ่กลางบึงหรือหนองน้ำที่มักพบเห็นโดยทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ และก็ไม่แปลกที่เวลาน้ำท่วม กอวัชพืชเหล่านี้จะลอยเหนือน้ำ เพราะรากไม่ได้ยึดเกาะกับพื้นดินเอาไว้

กว๊านพะเยา

กว๊านพะเยา ต. บ้านสาง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา
https://goo.gl/maps/mqFfxSzJ3orCdjpL6

บึงโขงหลง

บึงโขงหลง เจ้าปู่อือลือนาคราช เกาะดอนโพธิ์ ต. บึงโขงหลง อ. บึงโขงหลง จ. บึงกาฬ
https://goo.gl/maps/TkSdFyVHkZo5DPpv7

ทะเลน้อย

ทะเลน้อย อ. ควนขนุน จ. พัทลุง
https://goo.gl/maps/aHbKtBVuur5TPYbs9

ทะเลสาบสงขลา

ทะเลสาบสงขลา จ. สงขลา
https://goo.gl/maps/QAwE2gKFTiodG75e7

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: