Tag: ฟอสซิล

สำรวจ

แหล่งฟอสซิล – ธรณีวิทยาพาเที่ยว EP. 24

ฟอสซิล (fossil) หรือ บรรพชีวิน หรือ ซากดึกดำบรรพ์ คือ ซากและร่องรอยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเมื่อสิ่งมีชีวิตตายลง ในบางสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ซากสิ่งมีชีวิตดังกล่าวอาจไม่ย่อยสลาย แต่จะถูกทับถมและฝังตัวอยู่ในชั้นตะกอน กลายเป็นฟอสซิล ปัจจุบัน นักบรรพชีวิน (paleontologist) ใช้ฟอสซิลในการศึกษาประวัติความเป็นมาของพื้นที่ต่างๆ ซึ่งสามารถบอกได้ทั้งอายุหรือช่วงเวลาของเหตุการณ์ ...
สำรวจ

ไม้กลายเป็นหิน – ธรณีวิทยาพาเที่ยว EP. 15

โคราช ขอนแก่น ชัยภูมิ อุทยานไม้กลายเป็นหิน ต. นาบอน อ. คำม่วง จ. กาฬสินธุ์https://goo.gl/maps/mw6DUvfQaZbHDnXo9 อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน ต. ตากออก อ. บ้านตาก จ. ตากhttps://goo.gl/maps/9KqxYTvgPwNixMg76 พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ...