Latest Articles

วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 4 : แผ่นดินไหว (Earthquake)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจสาเหตุและภัยพิบัติแผ่นดินไหว เพื่อประเมินข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวในเบื้องต้น เพื่อเข้าใจระบบการเตือนภัยและวิธีการเตรียมความพร้อม เนื้อหา แผ่นดินไหวและสาเหตุ (Earthquake and Cause) ภัยพิบัติแผ่นดินไหว (Earthquake Hazard) คลื่นไหวสะเทือน (Seismic Wave) การวิเคราะห์แผ่นดินไหว (Evaluation of Earthquake) แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 3 : ธรณีแปรสัณฐาน (Tectonic)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อเข้าใจหลักฐานและเหตุผลของทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน เพื่อจำแนกสภาพแวดล้อมทางธรณีแปรสัณฐานแบบต่างๆ เพื่อทราบพื้นที่บนโลกที่เป็นตัวแทนและแสดงสภาพแวดล้อมทางธรณีแปรสัณฐานแบบต่างๆ เนื้อหา ธรณีแอ่นตัว (Geosyncline) หลักฐานการแปรสัณฐาน (Evidence of Tectonic) แผ่นเปลือกโลกและการเคลื่อนที่ (Plate and Movement) การเคลื่อนที่ออกจากกัน (Divergent Movement) การเคลื่อนที่เข้าหากัน (Convergent ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 2 : แร่ประกอบหิน (Rock-forming Mineral)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อจำแนกแร่ประกอบหินที่สำคัญของโลก เพื่อทราบคุณสมบัติทางกายภาพของแร่ประกอบหินในแต่ละชนิด เพื่อเข้าใจวัฏจักรการเกิดหินชนิดต่างๆ ในเบื้องต้น เนื้อหา แร่ (Mineral) หมวดแร่ซิลิเกต (Silicate Class) หมวดแร่ไม่ใช่ซิลิเกต (Non-Silicate Class) คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Property) หิน (Rock) แบบฝึกหัด ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 1 : เอกภพและโลก (Universe and Earth)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อเข้าใจกระบวนการเกิดเอกภพ ระบบสุริยะและโลก เพื่อจำแนกเทหวัตถุในระบบสุริยะ เพื่อทราบคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของโลก เนื้อหา เอกภพ (Universe) ระบบสุริยะ (Solar System) เทหวัตถุ (Space Object) กำเนิดโลก (Origin of the Earth) เกี่ยวกับโลก ...
แผนที่

28 บุรีรัมย์ : ภูมิศาสตร์ . แผนที่

ภูมิศาสตร์ภาพรวม จังหวัดบุรีรัมย์ แผนที่ทั่วไป คำอธิบาย : แผนที่และข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทุกๆ ท่านนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคม และมอบให้แก่คุณครู-นักเรียน เพื่อใช้ในการเรียน-การสอน เท่านั้น ห้ามมิให้นำแผนที่เหล่านี้ไปใช้ ดัดแปลง หรือปรับปรุงแก้ไขเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ส่วนตัว ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนที่และข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะมีประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับชุมชน จังหวัดและระดับประเทศ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ ...
แผนที่

1 กระบี่ : ภูมิศาสตร์ . แผนที่

ภูมิศาสตร์ภาพรวม จังหวัดกระบี่ แผนที่ทั่วไป คำอธิบาย : แผนที่และข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทุกๆ ท่านนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคม และมอบให้แก่คุณครู-นักเรียน เพื่อใช้ในการเรียน-การสอน เท่านั้น ห้ามมิให้นำแผนที่เหล่านี้ไปใช้ ดัดแปลง หรือปรับปรุงแก้ไขเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ส่วนตัว ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนที่และข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะมีประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับชุมชน จังหวัดและระดับประเทศ ...