Latest Articles

แผ่นดินไหว

บทที่ 11 การทำนายแผ่นดินไหว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงเทคนิคต่างๆ ของการทำนายและพยากรณ์แผ่นดินไหวที่มีอยู่ในปัจจุบัน เนื้อหา ช่องว่างแผ่นดินไหว พฤติกรรมผิดปกติของสัตว์ แสงและเมฆแผ่นดินไหว การเปลี่ยนแปลงน้ำใต้ดิน สัญญาณอื่นๆ ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ 😊 1) ช่องว่างแผ่นดินไหว การพยากรณ์แผ่นดินไหวระยะยาว 2) พฤติกรรมผิดปกติของสัตว์ 3) แสงและเมฆแผ่นดินไหว 4) การเปลี่ยนแปลงน้ำใต้ดิน ...
แผ่นดินไหว

บทที่ 10 แผ่นดินไหวบรรพกาล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การศึกษาแผ่นดินไหวบรรพกาล คือ การเสาะหาหลักฐานการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในอดีต จากหลักฐานทางโบราณคดีและธรณีวิทยารูปแบบต่างๆ ผลจากการศึกษาช่วยเติมเต็มข้อมูลพฤติกรรมแผ่นดินไหวที่ไม่เคยมีการตรวจวัดได้จากเครื่องมือตรวจวัด ซึ่งเพิ่งเริ่มมีการตรวจวัดในช่วง 70-80 ปีที่ผ่านมา เนื้อหา แผ่นดินไหวกับโบราณคดี สืบจากชั้นตะกอน มันซ่อนอยู่ในถ้ำ ดูมันทำกับชายฝั่ง ปะการังช่วยสืบ ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ 😊 1) แผ่นดินไหวกับโบราณคดี 2) ...
แผ่นดินไหว

บทที่ 9 ดัชนีธรณีแปรสัณฐาน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การศึกษาดัชนีธรณีแปรสัณฐาน เป็นการใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์เข้ามาจับ ร่วมกับการตรวจวัดภูมิประเทศ เพื่อให้สื่อหรือบ่งชี้ถึงความคมชัดของรอยเลื่อนแผ่นดินไหว ว่ามีความคมชัดมากแค่ไหนซึ่งมีนัยสำคัญถึงความดุหรือความใหม่ของการเลื่อนตัวเลื่อนดังกล่าว เนื้อหา ดัชนีความคดโค้งเชิงเขา ดัชนีรูปร่างหุบเขา ดัชนีความลาดยาวทางน้ำ ความไม่สมมาตรของแอ่งรับน้ำ ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ 😊 1) ดัชนีความคดโค้งเชิงเขา 2) ดัชนีรูปร่างหุบเขา 3) ดัชนีความลาดยาวทางน้ำ 4) ...
แผ่นดินไหว

บทที่ 8 รอยเลื่อนและภูมิลักษณ์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้รู้จักลักษณะภูมิประเทศเฉพาะ ที่บ่งชี้ว่าเป็นรอยเลื่อนแผ่นดินไหว เนื้อหา รอยเลื่อน ภูมิลักษณ์จากการเลื่อนตัวแบบปกติ ภูมิลักษณ์จากการเลื่อนตัวแบบย้อน ภูมิลักษณ์จากการเลื่อนตัวแบบระนาบ การปริแตกรอยเลื่อนและขนาดแผ่นดินไหว ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ 😊 1) รอยเลื่อน 2) ภูมิลักษณ์จากการเลื่อนตัวแบบปกติ 3) ภูมิลักษณ์จากการเลื่อนตัวแบบย้อน 4) ภูมิลักษณ์จากการเลื่อนตัวแบบระนาบ 5) ...
แผ่นดินไหว

บทที่ 7 ขนาดและมาตราวัดแผ่นดินไหว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจและสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่าง 1) ขนาดแผ่นดินไหว 2) แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว และ 3) ความรุนแรงแผ่นดินไหว เพื่อให้รู้จักแผนที่ความรุนแรงแผ่นดินไหวเท่า รวมทั้งวิธีการศึกษาและประโยชน์ของการนำไปใช้ เนื้อหา ขนาดแผ่นดินไหว แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว ความรุนแรงแผ่นดินไหว แผนที่ความรุนแรงแผ่นดินไหวเท่า ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ 😊 1) ขนาดแผ่นดินไหว ...
แผ่นดินไหว

บทที่ 6 คลื่นแผ่นดินไหวและการตอบสนอง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว ตลอดจนแนวทางทางวิศวกรรมที่ใช้ในการบรรเทาผลกระทบจากแผ่นดินไหว สามารถใช้ประโยชน์คลื่นไหวสะเทือนที่ตรวจวัดได้มากำหนดจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหว เนื้อหา คลื่นแผ่นดินไหว กลวิธีชี้เป้า เมื่อคนโดนคลื่น เมื่อคนสู้คลื่น ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ 😊 1) คลื่นแผ่นดินไหว แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว : หน้าตา นิสัย และหน่วยวัด การลำดับญาติ คลื่นแผ่นดินไหว ...
แผ่นดินไหว

บทที่ 5 เครื่องและเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจกลไกการทำงานของทั้งเครื่องตรวจจับและเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหว และสามารถเลือกใช้เครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวรุ่นต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือวัตถุประสงค์ในการตรวจวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเข้าใจการติดตั้งสถานีตรวจวัดและการวางเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวในเบื้องต้น เนื้อหา เครื่องตรวจจับแผ่นดินไหว เครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหว การติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว เครือข่ายวัดแผ่นดินไหว ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ 😊 1) เครื่องตรวจจับแผ่นดินไหว เครื่องจับแผ่นดินไหวแรกของโลก กับความคูลของคุณปู่จาง 2) เครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหว เครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหว (Seismometer) ...
แผ่นดินไหว

บทที่ 4 สึนามิ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบสาเหตุการเกิดสึนามิ และความพิเศษหรือลักษณะเฉพาะของสึนามิที่ไม่เหมือนคลื่นน้ำชนิดอื่นๆ เข้าใจหลักการการศึกษาสึนามิบรรพกาล ทราบสถานการณ์การเกิดสึนามิของไทยทั้งในฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย เนื้อหา สึนามิ เมทิโอสึนามิ สึนามิบรรพกาล สึนามิกำพร้า-ป่าผี สถานการณ์สึนามิในอ่าวไทย ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ 😊 1) สึนามิ ความพิเศษของ “สึนามิ” ที่คลื่นน้ำอื่นๆ ไม่มี ทำไมต้องแผ่นดินไหว ...
แผ่นดินไหว

บทที่ 3 ผลกระทบจากแผ่นดินไหว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหวที่ไม่ได้มีเฉพาะแรงสั่นสะเทือนเท่านั้น แต่ยังมีภัยพิบัติอีกหลายๆ รูปแบบ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วย เนื้อหา แรงสั่นสะเทือน สึนามิ ทรายพุ น้ำท่วม อื่นๆ (ดินถล่ม หลุมยุบ ไฟไหม้) ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ 😊 1) แรงสั่นสะเทือน แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว : ...
แผ่นดินไหว

บทที่ 2 สาเหตุแผ่นดินไหว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อทราบสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวต่างๆ โดยนอกจากกระบวนการทางธรณีแปรสัณฐาน (tectonic) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของแผ่นดินไหวแล้ว ยังมีสาเหตุอื่นๆ อีกทั้งจากกิจกรรมทางธรรมชาติและจากการเหนี่ยวนำของมนุษย์ เนื้อหา นิยามแผ่นดินไหว สาเหตุจากธรรมชาติ สาเหตุจากมนุษย์ ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ 😊 1) นิยามแผ่นดินไหว แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว : หน้าตา นิสัย และหน่วยวัด ...
แผ่นดินไหว

บทที่ 1 แผ่นดินไหวกับคติชาวบ้าน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ก่อนที่วิทยาศาสตร์จะเข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้และทำความเข้าใจด้านแผ่นดินไหว ในอดีตมนุษย์เชื่อว่าแผ่นดินไหวเกิดจากสิ่งลี้ลับ เทพเจ้าหรือสรรพสัตว์ที่น่ากลัวต่างๆ ที่ต่อมากลายเป็นเรื่องเล่า คติชาวบ้านหรือตำนานต่างๆ ใังอยู่ทั่วโลก บางเรื่องเล่าแฝงด้วยเกร็ดความรู้ กุศโลบายให้มนุษย์สามารถหลบภัยได้ บทนี้ต้องการให้ผู้อ่านได้ทราบถึงนิทานหรือเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแผ่นดินไหวทั่วโลก เนื้อหา ความเชื่อในยุโรป ตำนานแถบแอฟริกา นิทานในอเมริกา (เหนือ กลาง ใต้) ความศรัทธาแถบเอเชีย ตำนานในประเทศไทย ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 23 : ลมและพายุ (Wind and Storm)

. . .บทความล่าสุด : www.mitrearth.orgเยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 22 : สภาพอากาศ (Weather)

. . .บทความล่าสุด : www.mitrearth.orgเยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 21 : ภูมิอากาศ (Climate)

ภูมิอากาศและระบบภูมิอากาศ รู้จักแนวปะทะอากาศ รู้จักเมฆฝน ยุคน้ำแข็ง (Ice Age) 5 แนวทางสืบพยาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีวิธีไหนบ้างที่ทำให้ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงได้ . . .บทความล่าสุด : www.mitrearth.orgเยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 20 : บรรยากาศ (Atmosphere)

บรรยากาศ . . .บทความล่าสุด : www.mitrearth.orgเยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 19 : ทรัพยากรธรณี (Geological Resource)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจการสะสมตัวของแหล่งแร่และปิโตรเลียม เพื่อทราบกระบวนการสำรวจและผลิตแหล่งแร่และปิโตรเลียม เพื่อทราบพลังงงานทางเลือกชนิดต่างๆ เนื้อหา ทรัพยากรแร่ (Mineral Resource) รูปแบบการทำเหมือง (Type of Mining) ทรัพยากรพลังงาน (Energy Resource) การสำรวจและผลิต (Exploration and Production) พลังงานทางเลือก ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 18 : การแแปรสภาพหินและหินแปร (Metamorphism and Metamorphic Rock)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการแปรสภาพหิน เพื่อจำแนกระดับและสภาพแวดล้อมการแปรสภาพ เพื่อทราบชนิดหินแปร เนื้อหา ปัจจัยการแปรสภาพ (Factor of Metamorphism) ระดับการแปรสภาพ (Metamorphic Grade) สภาพแวดล้อมการแปรสภาพ (Metamorphic Setting) ชุดแร่หินแปร (Metamorphic Facies) หินแปรริ้วลาย (Foliated ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 17 : การเปลี่ยนรูปหิน (Rock Deformation)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อทราบรูปแบบการเปลี่ยนรูปของวัสดุ เพื่อจำแนกรูปแบบการเปลี่ยนรูปของหินในแผ่นเปลือกโลก เพื่อทำความเข้าใจกลไกการเกิดภูเขา เนื้อหา การเปลี่ยนรูปวัสดุ (Deformation of Material) ชั้นหินคดโค้ง (Fold) รอยแยก (Fracture) รอยเลื่อน (Fault) กระบวนการเกิดภูเขา (Orogeny) สมดุลอุทกสถิต (Isostasy) แบบฝึกหัด ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 16 : ธรณีประวัติ (Historical Geology)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อทราบลำดับเหตุการ์ทางธรณีวิทยาที่สำคัญของโลกในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อทราบสภาพแวดล้อมทางธรณีแปรสัณฐานและการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตในมหายุคต่างๆ เพื่อทราบสาเหตุการสูญพันธุ์ของสิ่งมีวิตในแต่ละมหายุค เนื้อหา มหายุคพรีแคมเบียน (Precambrian Era) มหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic Era) การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่ 1 (1st Mass Extinction) มหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic Era) การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่ ...
วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 15 : ลำดับชั้นหิน (Stratigraphy)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อทราบการแบ่งช่วงอายุและลำดับเวลาทางธรณีวิทยา เพื่อเข้าใจหลักการลำดับชั้นหินและการกำหนดอายุสัมพัทธ์ เพื่อเข้าใจหลักการกำหนดอายุสัมบูรณ์ เนื้อหา ธรณีกาล (Geological Time Scale) ลำดับชั้นหิน (Stratigraphy) ฟอสซิล (Fossil) การกำหนดอายุสัมบูรณ์ (Absolute-age Dating) การกำหนดอายุด้วยวิธีกัมมันตรังสี (Radiometric Dating) การกำหนดอายุด้วยวิธีเรืองแสง ...