แบบฝึกหัด 16 ธรณีประวัติ

วัตถุประสงค์ของแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้อ่านมีโอกาส 1) ทบทวนเนื้อหา และ 2) ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม โดยผ่านกระบวนการสื่อสารแบบถาม-ตอบ ระหว่างผู้เขียน-ผู้อ่าน เท่านั้น โดยไม่มีเจตนาวิเคราะห์ข้อสอบเก่าหรือแนวข้อสอบแต่อย่างใด 1) แบบฝึกหัดจับคู่ (1) คำอธิบาย : เลือก ตัวอักษร หน้าคำบรรยายด้านขวา และเติมในช่องว่างด้านซ้ายของแต่ละข้อที่สัมพันธ์กับ ธรณีกาล (geological time scale) ดังแสดงในรูป 1. ____ ก. เพอร์เมียน (Permian) 2. ____ ข. จูแรสซิก (Jurassic) 3. ____ ค. ไทรแอสซิก (Triassic) 4. ____ ง. มหายุคซีโนโซอิก (Cenozoic Era) 5. ____ จ. ควอเทอร์นารี (Quaternary) 6. ____ ฉ. ครีเทเชียส (Cretaceous) 7. ____ ช. มหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic Era) 8. ____ ซ. ออร์โดวิเชียน (Ordovician) 9. ____ ฌ. เพนซิลวานียน (Pennsylvanian) 10. ____ ญ. มิสซิสซิปเปียน (Mississippian) 11. ____ ฎ. ดีโวเนียน (Devonian) 12. ____ ฏ. ไซลูเรียน (Silurian) 13. ____ ฐ. แคมเบรียน (Cambrian) 14. ____ ฑ. บรมยุคอาร์เคียน (Archean Eon) 15. ____ ฒ. บรมยุค (eon) 16. ____ ณ. มหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic Era) 1 … อ่านเพิ่มเติม แบบฝึกหัด 16 ธรณีประวัติ