แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว

บทที่ 10 แผ่นดินไหวบรรพกาล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การศึกษาแผ่นดินไหวบรรพกาล คือ การเสาะหาหลักฐานการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในอดีต จากหลักฐานทางโบราณคดีและธรณีวิทยารูปแบบต่างๆ ผลจากการศึกษาช่วยเติมเต็มข้อมูลพฤติกรรมแผ่นดินไหวที่ไม่เคยมีการตรวจวัดได้จากเครื่องมือตรวจวัด ซึ่งเพิ่งเริ่มมีการตรวจวัดในช่วง 70-80 ปีที่ผ่านมา เนื้อหา แผ่นดินไหวกับโบราณคดี สืบจากชั้นตะกอน มันซ่อนอยู่ในถ้ำ ดูมันทำกับชายฝั่ง ปะการังช่วยสืบ ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ ? 1) แผ่นดินไหวกับโบราณคดี 2) ...
แผ่นดินไหว

บทที่ 9 ดัชนีธรณีแปรสัณฐาน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การศึกษาดัชนีธรณีแปรสัณฐาน เป็นการใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์เข้ามาจับ ร่วมกับการตรวจวัดภูมิประเทศ เพื่อให้สื่อหรือบ่งชี้ถึงความคมชัดของรอยเลื่อนแผ่นดินไหว ว่ามีความคมชัดมากแค่ไหนซึ่งมีนัยสำคัญถึงความดุหรือความใหม่ของการเลื่อนตัวเลื่อนดังกล่าว เนื้อหา ดัชนีความคดโค้งเชิงเขา ดัชนีรูปร่างหุบเขา ดัชนีความลาดยาวทางน้ำ ความไม่สมมาตรของแอ่งรับน้ำ ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ ? 1) ดัชนีความคดโค้งเชิงเขา 2) ดัชนีรูปร่างหุบเขา 3) ดัชนีความลาดยาวทางน้ำ 4) ...
แผ่นดินไหว

บทที่ 8 รอยเลื่อนและภูมิลักษณ์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้รู้จักลักษณะภูมิประเทศเฉพาะ ที่บ่งชี้ว่าเป็นรอยเลื่อนแผ่นดินไหว เนื้อหา รอยเลื่อน ภูมิลักษณ์จากการเลื่อนตัวแบบปกติ ภูมิลักษณ์จากการเลื่อนตัวแบบย้อน ภูมิลักษณ์จากการเลื่อนตัวแบบระนาบ การปริแตกรอยเลื่อนและขนาดแผ่นดินไหว ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ ? 1) รอยเลื่อน 2) ภูมิลักษณ์จากการเลื่อนตัวแบบปกติ 3) ภูมิลักษณ์จากการเลื่อนตัวแบบย้อน 4) ภูมิลักษณ์จากการเลื่อนตัวแบบระนาบ 5) ...
แผ่นดินไหว

บทที่ 7 ขนาดและมาตราวัดแผ่นดินไหว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจและสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่าง 1) ขนาดแผ่นดินไหว 2) แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว และ 3) ความรุนแรงแผ่นดินไหว เพื่อให้รู้จักแผนที่ความรุนแรงแผ่นดินไหวเท่า รวมทั้งวิธีการศึกษาและประโยชน์ของการนำไปใช้ เนื้อหา ขนาดแผ่นดินไหว แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว ความรุนแรงแผ่นดินไหว แผนที่ความรุนแรงแผ่นดินไหวเท่า ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ ? 1) ขนาดแผ่นดินไหว ...
แผ่นดินไหว

บทที่ 6 คลื่นแผ่นดินไหวและการตอบสนอง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว ตลอดจนแนวทางทางวิศวกรรมที่ใช้ในการบรรเทาผลกระทบจากแผ่นดินไหว สามารถใช้ประโยชน์คลื่นไหวสะเทือนที่ตรวจวัดได้มากำหนดจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหว เนื้อหา คลื่นแผ่นดินไหว กลวิธีชี้เป้า เมื่อคนโดนคลื่น เมื่อคนสู้คลื่น ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ ? 1) คลื่นแผ่นดินไหว แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว : หน้าตา นิสัย และหน่วยวัด การลำดับญาติ คลื่นแผ่นดินไหว ...
แผ่นดินไหว

บทที่ 5 เครื่องและเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจกลไกการทำงานของทั้งเครื่องตรวจจับและเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหว และสามารถเลือกใช้เครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวรุ่นต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือวัตถุประสงค์ในการตรวจวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเข้าใจการติดตั้งสถานีตรวจวัดและการวางเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวในเบื้องต้น เนื้อหา เครื่องตรวจจับแผ่นดินไหว เครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหว การติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว เครือข่ายวัดแผ่นดินไหว ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ ? 1) เครื่องตรวจจับแผ่นดินไหว เครื่องจับแผ่นดินไหวแรกของโลก กับความคูลของคุณปู่จาง 2) เครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหว เครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหว (Seismometer) ...
แผ่นดินไหว

บทที่ 4 สึนามิ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบสาเหตุการเกิดสึนามิ และความพิเศษหรือลักษณะเฉพาะของสึนามิที่ไม่เหมือนคลื่นน้ำชนิดอื่นๆ เข้าใจหลักการการศึกษาสึนามิบรรพกาล ทราบสถานการณ์การเกิดสึนามิของไทยทั้งในฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย เนื้อหา สึนามิ เมทิโอสึนามิ สึนามิบรรพกาล สึนามิกำพร้า-ป่าผี สถานการณ์สึนามิในอ่าวไทย ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ ? 1) สึนามิ ความพิเศษของ “สึนามิ” ที่คลื่นน้ำอื่นๆ ไม่มี ทำไมต้องแผ่นดินไหว ...
แผ่นดินไหว

บทที่ 3 ผลกระทบจากแผ่นดินไหว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหวที่ไม่ได้มีเฉพาะแรงสั่นสะเทือนเท่านั้น แต่ยังมีภัยพิบัติอีกหลายๆ รูปแบบ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วย เนื้อหา แรงสั่นสะเทือน สึนามิ ทรายพุ น้ำท่วม อื่นๆ (ดินถล่ม หลุมยุบ ไฟไหม้) ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ ? 1) แรงสั่นสะเทือน แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว : ...
แผ่นดินไหว

บทที่ 2 สาเหตุแผ่นดินไหว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อทราบสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวต่างๆ โดยนอกจากกระบวนการทางธรณีแปรสัณฐาน (tectonic) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของแผ่นดินไหวแล้ว ยังมีสาเหตุอื่นๆ อีกทั้งจากกิจกรรมทางธรรมชาติและจากการเหนี่ยวนำของมนุษย์ เนื้อหา นิยามแผ่นดินไหว สาเหตุจากธรรมชาติ สาเหตุจากมนุษย์ ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ ? 1) นิยามแผ่นดินไหว แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว : หน้าตา นิสัย และหน่วยวัด ...
แผ่นดินไหว

บทที่ 1 แผ่นดินไหวกับคติชาวบ้าน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ ? 1) ความเชื่อในยุโรป 2) ตำนานแถบแอฟริกา 3) นิทานในอเมริกา (เหนือ กลาง ใต้) 4) ความศรัทธาแถบเอเชีย 5) ตำนานในประเทศไทย แบบฝึกหัด ความรู้เพิ่มเติม . ...