ชนิดและภูมิลักษณ์ของธารน้ำ

การเกิดธารน้ำเริ่มต้นจากเมื่อมีฝนตกลงมา ในช่วงแรกน้ำจะซึมผ่านลงไปในชั้นดินด้านล่าง ซึ่งต่อมาเมื่อดินอิ่มน้ำ น้ำจะเริ่มสะสมตัวบนผิวดิน ไหลลงที่ต่ำในลักษณะแผ่นน้ำแผ่ซ่าน และน้ำจะกัดเซาะพื้นดินอย่างช้าๆ เป็นร่องน้ำขนาดเล็กและใหญ่ขึ้นตามลำดับ ซึ่งโดยธรรมชาติน้ำและเศษตะกอนที่อยู่ในธารน้ำนั้นไหลผ่านสภาพแวดล้อมต่างๆ ทำให้เกิดธารน้ำที่มีลักษณะแตกต่างกัน 3 รูปแบบ คือ 1) ธารน้ำตรง (straight stream) 2) ธารน้ำประสานสาย (braided stream) และ 3) ธารน้ำโค้งตวัด (meandering stream) 1) ธารน้ำตรง ธารน้ำตรง (straight stream) เป็นธารน้ำที่เกิดบริเวณหุบเขาบริเวณต้นน้ำ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่สูง และโดยธรรมชาติของธารน้ำที่จะปรับระดับของท้องน้ำให้มีระดับใกล้เคียงกับ ระดับน้ำอ้างอิง (base level) ที่ระบบธารน้ำนั้นสิ้นสุดหรือไหลออก ซึ่งส่วนใหญ่ระดับน้ำอ้างอิงมักจะเทียบได้กับ ระดับน้ำทะเลปานกลาง (mean sea level) ดังนั้นกระบวนการกรัดกร่อนในบริเวณต้นน้ำจะเป็น การกัดกร่อนในแนวดิ่ง (downcutting) เป็นหลัก ทำให้ธารน้ำบริเวณต้นน้ำนั้นโดยส่วนใหญ่จะไหลข้อนข้างตรง และร่องน้ำมีลักษณะเป็น หุบเหวลึก (canyon) เพราะขอ … อ่านเพิ่มเติม ชนิดและภูมิลักษณ์ของธารน้ำ