การพยากรณ์แผ่นดินไหวระยะยาว

ก็เพราะโดนมาเยอะ เจ็บมาเยอะ มนุษย์เลยตระหนักได้ว่าถ้าไม่สนใจนิสัย แผ่นดินไหว นับวันก็มีแต่จะเจ็บตัวฟรี ก่อนที่สถานการณ์จะย่ำแย่ไปกว่านี้ นักแผ่นดินไหวจึงพยายามศึกษาลักษณะเฉพาะต่างๆ ของการเกิดแผ่นดินไหว เพื่อที่จะคาดเดาว่าคุณพี่จะมาอีกเมื่อไหร่ หวยจะออกตรงไหน แต่ปัญหาใหญ่คือแผ่นดินไหวมันไม่มีตัวตน มองไม่เห็นเหมือนเมฆฝนที่ต้องตั้งเค้าก่อนแล้วค่อยปะทะ ดังนั้น การพยากรณ์แผ่นดินไหว (earthquake forecasting) หรือ การทำนายแผ่นดินไหว (earthquake prediction) ให้แม่นยำจึงยากและหินกว่าการคาดการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาหลายเท่า แต่กระนั้น สัตว์ประเสริฐอย่างเราก็หาได้ลดละความพยายามไม่ ปัจจุบันแนวทางการทำนายแผ่นดินไหวมากมายได้ถูกนำเสนอจากกลุ่มนักแผ่นดินไหวค่ายต่างๆ ผู้เขียนขอแบ่งการทำนายออกเป็น 3 กลุ่มเด่นๆ ตามช่วงเวลาหรือความคร่าวๆ ของการทำนาย ดังต่อไปนี้ ช่วงว่าง แผ่นดินไหว ช่วงว่างแผ่นดินไหว (seismic gap) เป็นแนวคิดที่ใช้ประเมินคร่าวๆ ถึงพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวในอนาคต โดยเชื่อว่า พื้นที่ใดๆ ที่ได้รับแรงกระทำจากกระบวนการทางธรณีแปรสัณฐานระบบเดียวกัน ก็ควรมีศักดิ์และสิทธิ์ที่จะเกิดแผ่นดินไหวพอๆ กั … อ่านเพิ่มเติม การพยากรณ์แผ่นดินไหวระยะยาว