การประเมินภัยพิบัติแผ่นดินไหว (Seismic Hazard Analysis)

นิยาม โดยคำจำกัดความ คำว่า ภัยพิบัติแผ่นดินไหว (seismic hazard) หมายถึง ระดับแรงสั่นสะเทือนของพื้นดินในแต่ละพื้นที่ ในขณะที่คำว่า เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว (seismic risk) หมายถึง ระดับความเสี่ยงภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ ซึ่งประเมินจากมูลค่าหรือความสำคัญของชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีโอกาสได้รับภัยพิบัติแผ่นดินไหว ดังนั้นในทาง วิทยาคลื่นไหวสะเทือน หรือ แผ่นดินไหววิทยา (seismology) คำว่า ภัยพิบัติแผ่นดินไหว และ เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว จึงมีความหมายแตกต่างกัน และพื้นที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวสูงจึงไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสูง เช่น แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวที่มีพฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหวสูงแต่อยู่กลางป่าลึก แปลความว่า ภัยพิบัติแผ่นดินไหวสูงแต่เสี่ยงภัยต่ำ เนื่องจากมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่และมีแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวรุนแรงแต่ไม่กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ ในขณะที่แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวมีพฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหวต่ำแต่อยู่ใกล้กับชุมชนเมือง แปลความว่า ภัยพิบัติแผ่นดินไหวต่ำแต่เสี่ยงภัยสูง เนื่องจากมีแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวไม่รุนแรงแต่อาจสร้างความเสียหายให้กับชีวิตแ … อ่านเพิ่มเติม การประเมินภัยพิบัติแผ่นดินไหว (Seismic Hazard Analysis)