รู้จักแนวปะทะอากาศ รู้จักเมฆฝน

มวลอากาศ (air mass) หมายถึง กลุ่มของอากาศขนาดใหญ่ ที่มีอุณหภูมิและความชื้นใกล้เคียงกันในแนวระดับ โดยแหล่งกำเนิดของมวลอากาศในแต่ละที่จะมีสภาพแวดล้อมที่เฉพาะตัวทั้งอุณหภูมิและความชื้นที่คงที่ ทำให้มีเวลาพอต่อการถ่ายเทพลังงานจากพื้นที่สู่อากาศ ซึ่งทั้งความแตกต่างของอุณภูมิและความชื้นในแต่ละพื้นที่จะส่งผลต่อลักษณะของมวลอากาศเหล่านั้น เช่น พื้นทวีปหรือทะเล และบริเวณศูนย์สูตรหรือขั้วโลก โดยภาพรวม แหล่งกำเนิดมวลอากาศที่สำคัญของโลก ได้แก่ บริเวณเขตร้อน (tropical) และขั้วโลก (polar) ในขณะที่บริเวณละติจูดกลาง (mid-latitude) ไม่ใช่แหล่งกำเนิดมวลอากศ เนื่องจากเป็นบริเวณที่มวลอากาศร้อนและมวลอากาศเย็นเคลื่อนที่เข้าหากัน และมักมีพายุหมุน ซึ่งไม่สงบนิ่ง ดังนั้นมวลอากาศที่พบในละติจูดกลางจึงเป็นมวลอากาศที่เคลื่อนที่มาจากบริเวณอื่น นักวิทยาศาสตร์จำแนกมวลอากาศโดยใช้คุณสมบัติของอุณหภูมิเป็นเกณฑ์ได้เป็น 2 แบบ คือ 1) มวลอากาศอุ่น (warm air mass) คือ มวลอากาศที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิผิวพื้นที่มวลอากาศนั้นเคลื่อนที่ผ่าน ใช้สัญลักษณ์ “W” ซึ่งสืบเนื่องจากโลกนั้นได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่เท่าก … อ่านเพิ่มเติม รู้จักแนวปะทะอากาศ รู้จักเมฆฝน