ภูมิอากาศและระบบภูมิอากาศ

ระบบภูมิอากาศ ภูมิอากาศ (climate) คือ สภาพอากาศโดยเฉลี่ยของพื้นที่ใดๆ ตลอดช่วงเวลาอย่างน้อย 30 ปี ซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ทั้งอุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ หยาดน้ำฟ้า (ฝน ลูกเห็บ หิมะ) ตลอดจนปริมาณอนุภาคในบรรยากาศ ซึ่งภูมิอากาศของพื้นที่ใดๆ เกิดจาก ระบบภูมิอากาศ (climate system) ซึ่งเป็นร่ะบบที่บูรณาการส่วนทีสัมพันธ์กัน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) บรรยากาศ (atmosphere) 2) อุทกบรรยากาศ (hydrosphere) 3) หิมะภาค (cryosphere) 4) ธรณีภาค (lithosphere) และ 5) ชีวภาค (biosphere) โดยผลจากความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ วลาดิเมียร์ เคิปเปน (Köppen W) นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้จำแนกภูมิอากาศของโลกโดยใช้อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละเดือน และปริมาณน้ำฝนทั้งปีเป็นเกณฑ์ออกเป็น 6 กลุ่ม เรียกว่า การจำแนกภูมิอากาศโดยวิธีเคิปเปน (Koppen) ภูมิอากาศ (climatology) ศึกษาความแตกต่างในแนวราบ แตกต่างจากบรรยากาศ (atmosphere) ซึ่งเป็นสภาพอากาศที่ปกคลุมโลกอยู่ทั่วไป และแบ่งออกได้ตามช่วงความสูงจากผิวโลก กลุ่ม A: ภูมิอากาศร้อนชื้น (tropical climate) ฝนตก >150 เซนติเมตร ปริมาณหยาดน้ำฟ้าสูงกว่าการระเหยและไม … อ่านเพิ่มเติม ภูมิอากาศและระบบภูมิอากาศ