บรรยากาศ

บรรยากาศ (atmosphere) หมายถึง อากาศที่ห่อหุ้มโลก ซึ่งประกอบด้วย 1) อากาศหรือก๊าซชนิดต่างๆ 2) ฝุ่นละออง และ 3) ไอน้ำ แรงโน้มถ่วงทำให้อากาศไม่หลุดออกไปสู่นอกโลก โดยบรรยากาศมีความดันและความหนาแน่นอากาศสูงที่ระดับน้ำทะเล เมื่อสูงขึ้นไปความดันและความหนาแน่นของบรรยากาศจะลดลงตามลำดับ โดยบรรยากาศเป็นตัวควบคุมคุณสมบัติทางกายภาพของภูมิอากาศแลัสภาพอากาศ เช่น อุณหภูมิ ความดัน ความชื้น ความเร็วลม ทิศทางลม ฯลฯ การก่อตัวของบรรยากาศ บรรยากาศโลกเริ่มก่อตัวครั้งแรกเมื่อประมาณ 4,570 ล้านปี โดยบรรยากาศปฐมภูมิในช่วงแรกมีองค์ประกอบของก๊าซไฮโดรเจน (H) และก๊าซฮีเลียม (He) ที่หลงเหลือมาจากเอกภพ ซึ่งต่อมาถูกพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการภูเขาไฟ โดยไอก๊าซจากภูเขาไฟ ซึ่งประกอบด้วยน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจน แอมโมเนียและออกซิเจนอิสระ ต่อมาบรรยากาศทุติยภูมิโดยเฉพาะน้ำเริ่มควบแน่นกลายเป็นฝนตกลงเป็นมหาสมุทร คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศลดลงโดยละลายไปกับน้ำในมหาสมุทร ซึ่งในเชิงเปรียบเทียบทำให้ไนโตเจนดูเหมือนจะเพิ่มขึ้น (ก๊าซอื่นลดลง) เพิ่มเติม : ภูมิอากาศและระบบภูมิอากาศ ในช่วง 3,500 ล้านปี เกิ … อ่านเพิ่มเติม บรรยากาศ