มหายุคพาลีโอโซอิก – เมื่อสิ่งมีชีวิตเริ่มรุกขึ้นบก

มหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic era) ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ 545-245 ล้านปี คิดเป็นประมาณ 7% ของประวัติศาสตร์โลก สิ่งมีชีวิตในมหายุคพาลีโอโซอิกตอนต้นโดยส่วนใหญ่เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยจำกัดอยู่เฉพาะในทะเล เช่น ปะการัง ไครนอยด์ ไทรโลไบต์ ส่วนมหายุคพาลีโอโซอิกตอนกลาง สิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก แมลงและพืชเคลื่อนที่สู่แผ่นดิน เกิดพืช เช่น เฟิร์นและต้นไม้ที่ไม่มีเมล็ด ในขณะที่มหายุคพาลีโอโซอิกตอนปลาย สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคลานเริ่มมีวิวัฒนาการมากขึ้น โดยนักวิทยาศาสตร์แบ่งย่อยมหายุคพาลีโอโซอิกออกเป็น 6 ยุค 1) ยุคแคมเบรียน ยุคแคมเบรียน (Cambrian Period) ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ 545-490 ล้านปี เป็นยุคแรกของมหายุคพาลีโอโซอิก พบสิ่งมีชีวิต เช่น แบคทีเรีย สาหร่าย และสัตว์มีกระดอง ได้แก่ ไทรโลไบต์ (trilobite) หอยฝาเดียว (gastropod) หอยสองฝา (brachiopod) ฟองน้ำ และหอยทาก ซึ่งทั้งหมดอาศัยอยู่ในทะเล ยังไม่มีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบก 2) ยุคออร์โดวิเชียน ยุคออร์โดวิเชียน (Ordovician Period) ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ 490-443 ล้านปี โดยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้ … อ่านเพิ่มเติม มหายุคพาลีโอโซอิก – เมื่อสิ่งมีชีวิตเริ่มรุกขึ้นบก