การหาอายุด้วยวิธีคาร์บอน-14

ทบทวนอะตอม อะตอม (atom) คือ หน่วยพื้นฐานของสสาร ประกอบด้วย นิวเคลียส อยู่ตรงกลางอะตอม โดยภายในนิวเคลียสยังประกอบด้วย โปรตอน (proton) ที่มีประจุบวก และ นิวตรอน (neutron) ที่เป็นกลางทางไฟฟ้า ซึ่งนิวเคลียสจะถูกห่อหุ้มล้อมรอบด้วยกลุ่ม อิเล็กตรอน (electron) ที่มีประจุลบ ซ้อนกันเป็นลำดับชั้นตาม ระดับพลังงานอิเล็กตรอน (electron shell) อะตอมทั่วไปจะมีจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสเท่ากับอิเล็กตรอนที่ล้อมรอบอยู่ ซึ่งในการแสดงคุณลักษณะของอะตอมในเชิงสัญลักษณ์ทางนิวเคลียร์แสดงได้ดังรูปล่างขวา เช่น คาร์บอน-12 คาร์บอน-14 ฯลฯ ดังนั้นสัญลักษณ์นิวเคลียร์จึงทำให้รู้ว่าธาตุดังกล่าวนั้นมีอิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน อย่างละเท่าใด ซึ่งธาตุต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ มีความเหมือนหรือคล้ายกันบ้างในบางธาตุ โดยนักวิทยาศาสตร์ได้กำหนดและเรียกชื่อเฉพาะของความเหมือน ของอะตอมเอาไว้ 3 รูปแบบ ดังนี้ ธาตุกัมมันตรังสี หลังจากการค้นพบ ธาตุกัมมันตรังสี (radioactive element) โดยอองตวน อองรี เบ็กเคอเรล (Becquerel H.) ในปี พ.ศ. 2438 ต่อมาในปี พ.ศ. 2449 เออเนสต์ รัทเธอร์ฟอร์ด (Rutherford E.) ก็พบว่าธาตุกัมมันตรังสีสามารถสลายตัวจาก ไอ … อ่านเพิ่มเติม การหาอายุด้วยวิธีคาร์บอน-14