การหาอายุด้วยวิธีเปล่งแสง : ตอน 1 ทฤษฏีและการประยุกต์เพื่อหาอายุ

แสงและการเปล่งแสง แสง (light) คือ การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาวคลื่นที่สายตามนุษย์มองเห็น (visible light) หรืออาจรวมถึงช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ แสงอินฟราเรด (infrared, IR) ถึงแสงอัลตราไวโอเลต (ultraviolet, UV) โดยคุณสมบัติพื้นฐานของแสง ได้แก่ 1) ความเข้มของแสงหรือแอมพลิจูดของคลื่น แสดงอยู่ในรูปความสว่างของแสง และ 2) ความถี่ (หรือความยาวคลื่น แสดงอยู่ในรูปสีของแสง) ฯลฯ เปล่งแสง การเปล่งแสง (luminescence) หมายถึง การที่วัตถุหรือสิ่งมีชีวิตใดๆ สามารถปลดปล่อยแสงออกมา อันเนื่องมาจากได้รับการกระตุ้นด้วยปัจจัยกระตุ้นแบบต่างๆ เช่น การกระตุ้นทางเคมี ความร้อน หรือแม้กระทั่่งการกระตุ้นด้วยแสง ซึ่งในธรรมชาติไม่เฉพาะแร่ธาตุหรือวัตถุต่างๆ เท่านั้นที่สามารถแสดงพฤติกรรมการเปล่งแสงได้ สิ่งมีชีวิตหลายชนิดก็สามารถเปล่งแสงได้เช่นกัน เช่น หิงห้อย ปลาบางชนิด พืช โดยปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้จำแนกการเปล่งแสงแบ่งออกได้หลายชนิด ตามชนิดของตัวกระตุ้นหรือตามกลไกการเปล่งแสง 1) แบ่งโดยใช้ตัวกระตุ้นให้เกิดการเปล่งแสงเป็นเกณฑ์ ไพโซลูมิเนสเซนต์ (piezoluminescence) คือ การเปล่งแสงที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยความดัน … อ่านเพิ่มเติม การหาอายุด้วยวิธีเปล่งแสง : ตอน 1 ทฤษฏีและการประยุกต์เพื่อหาอายุ