ลวดลายที่เราอาจพบได้ในหินตะกอน

ในบรรดาหินทั้ง 3 ชนิด (หินอัคนี หินตะกอนและหินแปร) หินตะกอน ถือเป็นหินที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ก็เพราะในหลายๆ กรณีหินตะกอนได้เก็บรักษาลักษณะโครงสร้างที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมในระหว่างที่ตะกอนสะสมตัวในอดีตได้เป็นอย่างดีรวมทั้งซากสิ่งมีชีวิตที่ในหลายๆ ครั้งก็ถูกปิดเก็บไว้ภายในชั้นหินตะกอน ซึ่งลักษณะหรือโครงสร้างดังกล่าวมีหลากหลาย ซึ่งนักธรณีวิทยาจัดจำแนกเอาไว้อย่างน้อย 8 รูปแบบเด่นๆ ดังนี้ ชั้นตะกอน ตะกอน (bed) เกิดจากการตกทับถมของตะกอนเนื่องจากระดับพลังงานในการพัดพาที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถแยกชั้นได้ หากชั้นตะกอนหนาน้อยกว่า 1 เซนติเมตร เรียกว่า ชั้นหินบาง (lamination) โดยการวางชั้นตะกอนแบ่งย่อยเป็น 3 ชนิด คือ ชั้นตะกอนขนาน (parallel bed) เกิดจากการตกทับถมของตะกอนในสภาพแวดล้อมแบบเงียบสงบ เช่น ทะเลสาบหรือทะเลลึก ทำให้ตะกอนตกทับถมในแนวระนาบ โดยการสลับชั้นอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล หรือน้ำขึ้น-น้ำลง เป็นต้น การแยกชั้นตะกอนสามารถแยกได้ทั้งจากความแตกต่างของสี และการทนทานการกัดกร่อน ชั้นตะกอนขวาง (cross bed) หมายถึง ชั้นหินตะกอนที่วางตัวเอียงมากกว่า 35 องศา เมื่อเ … อ่านเพิ่มเติม ลวดลายที่เราอาจพบได้ในหินตะกอน