ขอบทวีป ในทางธรณีวิทยาไม่ใช่ริมทะเล

ขอบทวีป (continental margin) ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงริมชายฝั่งทะเล แต่ขอบทวีปในที่นี้หมายถึง ขอบระหว่างแผ่นเปลือกโลกทวีปกับแผ่นดเปลือกโลกมหาสมุทร จากการศึกษาลักษณะภูมิประเทศของพื้นมหาสมุทร (bathymetry) นักธรณีวิทยาจำแนกขอบทวีปออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ขอบทวีปสถิต (passive continental margin) และ 2) ขอบทวีปจลน์ (active continental margin)  ขอบทวีปสถิต ขอบทวีปสถิต (passive continental margin) หมายถึง ขอบทวีปซึ่งปัจจุบันเคลื่อนที่ออกห่างจาก สันเขากลางมหาสมุทร (mid-oceanic ridge) เป็นขอบการเคลื่อนที่แยกตัวออกจากัน (divergent movement) ของแผ่นเปลือกโลกในอดีต แต่ปัจจุบันไม่สัมพันธ์กับขอบแผ่นเปลือกโลกและไม่มีกิจกรรมทางธรณีแปรสัณฐาน เช่น ภูเขาไฟและแผ่นดินไหว พบโดยส่วนใหญ่ตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก เช่น ชายฝั่งตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกาและอ่าวเม็กซิโก นักธรณีวิทยาแบ่งย่อยขอบทวีปสถิตออกเป็น 3 ส่วน 1) บ่าทวีป (continental shelf) คือ ส่วนขยายของแผ่นดินลงไปในมหาสมุทร มีความชันต่ำ (ประมาณ 0.1-0.5 องศา) ลาดลงไปถึงระดับความลึกมากกว่า 200 เมตร และไกลออกไปจากชายฝั่งไม่แน่นอน โดยเฉลี่ยแล้วจะมีคว … อ่านเพิ่มเติม ขอบทวีป ในทางธรณีวิทยาไม่ใช่ริมทะเล