วิทยาศาสตร์โลก (Earth Science) และลูกๆ ของเขา

ความเชื่อเกี่ยวกับโลกในอดีต ในอดีตการศึกษาเกี่ยวกับโลกมีวิวัฒนาการมาจากการพัฒนาลัทธิความเชื่อ 3 ลัทธิ ได้แก่ 1) ลัทธิความหายนะ (Catastrophism) เกิดขึ้นในสมัยโบราณ โดยเชื่อว่าโลกเกิดขึ้นมาอย่างลี้ลับ เหนือความเข้าใจของมนุษย์ ทุกอย่างในโลกเกิดจากปรากฏการณ์ที่รุนแรงและรวดเร็ว ซึ่งลัทธินี้สอดคล้องกับหลักการทางศาสนาคริสต์ซึ่งเจริญรุ่งเรื่องในยุคนั้น 2) ลัทธิดุลยภาพ (Uniformitarianism) นำเสนอเป็นครั้งแรกโดย เจมส์ ฮัทตัน (Hutton J.) เมื่อปี พ.ศ. 2331 โดยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดขึ้นแบบช้าๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การสะสมตัวของชั้นตะกอน การเกิดหินและการปรับเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงของโลกยังคงเกิดขึ้นต่อไปในอัตราความรุนแรงใกล้เคียงกับที่เคยเกิดมาในอดีต ลัทธินี้ได้รับความนิยมในเวลาต่อมาแทนที่ลัทธิความหายนะ และมีบทบาทสำคัญต่อแนวคิดการศึกษาโลกศาสตร์สมัยใหม่ 3) ลัทธิสัจธรรม (Actualism) เป็นแนวความคิดที่สนับสนุนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโลกในปัจจุบันมากที่สุด โดยเห็นด้วยกับหลักการของลัทธิดุลยภาคว่า โดยรวมแล้วการเปลี่ยนแปลงบนโลกจะเกิดอย่างช้าๆ และคงที่ แต่ในบางช่วงเวลาสั้นๆ อา … อ่านเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์โลก (Earth Science) และลูกๆ ของเขา